Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014"— Præsentationens transcript:

1 Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014
Informationsmøde Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014

2 Østervangsskolen 2013 Østervangsskolen – Informationsmøde – indskrivning

3 Informationsmøde Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/afdelingsleder/ bh-klasseledere og SFO-afdelingsleder, sekretær og skolebestyrelses- repræsentanter. Lone Mygind, skolebestyrelsesformand. Introduktion af Østervangsskolen v. skoleleder Elsebeth Andersen. Rundvisning i klasselokaler og Pavillonen. Førskolegruppen, børnehaveklasse og SFO v. afdelingsleder Claus Krogsholt Spørgsmål. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

4 Østervangsskolen 2013 Østervangsskolen – Informationsmøde - Indskrivning

5 Østervangsskolen – hvem er vi?
Østervangsskolen er en afdelingsopdelt skole: Indskoling årgang Mellemtrinnet årgang Udskoling årgang Specialafsnittet årgang Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

6 Østervangsskolen – hvem er vi?
Indskolingen: årgang Mellemtrinnet: årgang Bh. klasselederne er på 0.årgang. Dansk og matematiklærerne er på årgang. Klassepædagog følger klassen årgang. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

7 Østervangsskolen – hvem er vi?
Udskoling: årgang. De fleste klasser får nye klasse- og faglærere i udskolingen. Specialklasserække for børn med svære generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. R-S-T-U-V-X-Y-Z årgang. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

8 Hvad vil vi gerne kendes på?
Børnenes trivsel – det er en forudsætning for indlæring. Faglighed – børn skal være faglige dygtige i vores samfund. Bruger IT i undervisning – IWB tavler i alle klasselokaler. Mangfoldighed – vi ser børn med forskellige kompetencer som en styrke. Sunde børn – I skoleboden er der ansat en uddannet kok og en økonoma. Gode pauser for børnene - Legepatruljen er uddannet og i gang. Desuden uddannes 5. årgang i elevmægling. Skole/hjem samarbejdet. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

9 Grønnegården Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

10 Boden Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

11 Faglighed i Indskolingen
Glade børn – plads til meget leg. I indskolingen er der meget fokus på læseindlæringen. I bh. klassen arbejdes der med bogstaver og lyde – altså den første læsning. Sproglig opmærksomhed i Førskolegruppen. Børnehaveklassebørnene screenes motorisk Randers Musikskole står for musikundervisningen i børnehave- klassen Skakundervisning og Skakklub Der arbejdes aktivt med social træning med fokus på trivsel. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

12 Fakta om Indskolingsmodellen
Skoledagen er på 6 timer om dagen. Fra kl Der vil være skolepædagoger i klasserne: I bh. klasserne er det i år 15 timer om ugen årgang er det 14 timer om ugen. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

13 Traditioner Skolefest Fastelavnsfest Lucia-optog Temadage – temauger
Skolernes motionsdag Venskabsklasser Juleklippedag og Kirkebesøg til jul Trivselsdage Læsedagen Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

14 Tidsplan 4. – 17. november Indskrivning – elektronisk/Borgerservice Skole og SFO. 21. januar Børn- og skoleudvalget beslutter fordeling 4. februar Brev til forældre vedr. afslag 6. februar Åbent hus i Førskolegruppen 1. marts Første dag i Førskolegruppen 11. august 1. skoledag på Østervangsskolen Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

15 Førskolegruppen Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

16 Førskolegruppen – primære formål
At skabe relationer imellem børn, forældre og personale. - primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere. Skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt. Skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

17 Førskolegruppen – primære formål
At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile. Optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø – arbejder efter mål. Personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet, hvilket optimerer kendskabet når skolen starter august 2014. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

18 Førskolegruppen – sekundære formål
Give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehave- klasserne og SFO’en – og for skolen som helhed. Give børnene kendskab til deres kommende skole- kammerater fra de ældre årgange. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

19 Førskolegruppen 1. marts 2014 – 31. juli 2014.
For alle børn, der starter på Østervangsskolen pr. august 2014. Plads til alle! Holder til i Pavillonen i lokaler med rigtig god plads og flere små rum. Har lokalerne for sig selv. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

20 Førskolegruppen Egen legeplads. Egne pædagoger, som følger dem til og
med 3. klasse. Dertil pædagogmed- hjælpere/pædagogstu- derende afhængig af det endelige børnetal. Forventningen er, at barnet starter 1. marts 2014 Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

21 Dannelse af børnehaveklasserne
- Dannelsen af børnehaveklasserne sker inden sommerferien. - Forældrene gives mulighed for at afgive ønsker til dannelsen. - Efter sommerferien sker der mange ting på tværs af A og B. - Skulle der være noget i dannelsen, der viser sig uhensigtsmæs- sigt så foretager vi naturligvis ændringer. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

22 Dannelse af børnehaveklasserne
Skabe to velfungerende klasser med de mest optimale forudsætninger for at fungere socialt for derigennem fagligt at kunne tage fra gennem hele skoleforløbet Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

23 Optagelse på Østervangsskolen
- Børn, der har bopæl i distriktet. - Børn fra andre distrikter, som har ældre søskende på skolen. Særlige omstændigheder. Børn fra andre skoledistrikter - afstanden er afgørende. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

24 Børnehuset & Juniorklubben Østervang
Pædagogen, som er med i Førskolegruppen og i børnehaveklassen, fungerer som primærpædagog i SFO’en til og med 3. klasse. Er årgangsopdelt med forskellige tilbud og værkstedsaktiviteter og med tilbud på tværs af årgangene. Forældremøder og forældresamtaler afholdes fælles. Der er endvidere fritidstilbud i Juniorklubben fra 4. – 7. klasse. Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

25 Den kommende tid… Indskrivning skal være sket senest d. 17. november
Hvis ikke man har Nem-ID SKAL det ske ved Borgerservice Personalet fra Førskolegruppen besøger børnehaverne med henblik på at få et nærmere kendskab til det enkelte barn. Det er vigtigt, at alle informationer videregives fra børnehave til SFO – blanket udsendes til de indskrevne børn/noteres på indskrivningspapirerne. Såfremt det ønskes deltager skolen i møder i daginstitutionen. Indmeldelse i Førskolegruppen sker på – frist den 17. november! Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

26 Kalenderen Mandag den 11. august – 1. skoledag 
6. februar Åbent hus for alle de kommende børnehaveklassebørn og forældre. Uge – Besøg i Pavillonen for de kommende børn til Førskolegruppen og deres forældre. 10. april 2014 – Skolefest. Juni 2014 – Forældresamtaler i Førskolegruppen. Mandag den 11. august – 1. skoledag  Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning

27 11. august 2014 – 1. skoledag  Husk mailadresser Claus!!!
Østervangsskolen – Informationsmøde – Indskrivning


Download ppt "Østervangsskolen Børnehaveklasse 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google