Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erik Damgaard & Preben Kristiansen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erik Damgaard & Preben Kristiansen"— Præsentationens transcript:

1 Erik Damgaard & Preben Kristiansen
Årsplan MC   Erik Damgaard & Preben Kristiansen

2 UNDERVISNINGEN I MC2 Idet klassen er sammensat af elever fra mellemgruppespekteret betyder det faglige, men også aldersmæssige forskelle. Det betyder at undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle elevplan, niveau og kompetencer. I dansk og matematik tages emnerne i årsplanen op sideløbende med arbejdet i elevernes individuelle arbejdsbøger. Emnerne differentieres så de også passer til den enkelte elev. Dvs. at i nogle timer arbejder nogle med emnet og i andre timer andre. I kristendom, N/T og historie undervises der mere overordnet (klasseundervisning), men med mulighed for holddeling, så faget/emnerne kører på to niveauer. Tværfagligheden inddrages i fagene hvor det falder naturligt. Derudover har klassen tværfaglige emner (juleemne/ture ud af huset), hvor der tages udgangspunkt i tværfagligheden. Projektarbejdsformen anvendes i et begrænset omfang, da man generelt kan sige, at tværfagligheden og projektarbejdsformen er for ustruktureret en undervisningsform for eleverne i klassen. Årsplanen på de næste sider er vejledende. AUGUST 2011 – Erik Damgaard Preben Kristiansen

3 DANSK I undervisningen tages der afsæt i individuelle arbejdsbøger, læsebøger og andet danskfagligt materiale, der relaterer til elevernes nærmeste udviklingszone samt fagets bestemmelser/elevernes færdigheder.  De grundlæggende færdigheder i faget dansk er; at se, tale, lytte, skrive og læse. Alle fagområderne kommer eleverne igennem i deres individuelle materialer – på deres eget ståsted/niveau. Læsebånd – eleverne har skemasat 20 minutter daglig, hvor målet er, at skabe lyst og motivation til læsningen. Lysten fremmes, hvis klassen er et rart og trygt sted at være. I skoleåret vil vi i perioder fokusere yderligere på nedenstående fagområder; Skriftlige opgaver – herunder skriveprocessen. 120-ord Ordklasser og deres bøjninger Læseprocessen Diktater Analyse Juli 2011 – Preben Kristiansen

4 MATEMATIK Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i elevernes individuelle niveau, hvilket praktiseres via varierede opgaver i forskellige matematikarbejdsbøger, praktiske opgaver samt anvendelse af relevante EDB programmer. I klassen arbejdes der spiralorganiseret, dvs. eleverne møder de samme stofområder flere gange i løbet af et skoleår – i flere forskellige bøger og materialer. Løbende vil vi i klassen tage forskellige matematisk emner op – f.eks: Mål og areal. Figurer og former. De fire regnearter (division undtaget). Hvordan bruges matematikken i hverdagen (hverdagsmatematik). Juli 2011 – Preben Kristiansen

5 ENGELSK Årsplan for MC2 Jeg vil i dette skoleår fokusere meget på det mundtlige. Vi skal snakke en masse engelsk og lave opgaver omkring dette. Eleverne skal blive bedre til at turde tale sproget overfor hinanden. Vi vil indimellem også have nogle grammatiske opgaver. Hver elev vil have deres individuelle engelsk bog, på det niveau de befinder sig på. Følgende emner vi vil arbejde med: - Bøgerne ”Thats it” 1 og 2 - Portfolio – Topic books – f.eks. “Friends” og “Into Hobbies” - Almen grammatik for begynder engelsk/øvede engelsk - Opgaver med forskellige ord eleverne skal kende - Oversætnings øvelser - Body IQ – bog med forskellige øvelser både mundtlig og skriftlig - Live from London – kopimappe med forskellige øvelser - Animals - Tallene Finde forskellige emner som eleverne synes er interessante, og arbejde både mundtligt og skriftligt ud fra dette. Juni 2011 – Mette Røn

6 Natur/teknik Timerne er samlæst med MC1
Inddeling af dyr (rygstrengsdyr, leddyr eller bløddyr). Arbejde med dyr Forsøg og forstå – forskellige forsøg og aktiviteter. EL / strøm. Årstiderne. Planter. Arbejde med mikroskop.

7 Idræt Timerne er samlæst med MC1
Det er vigtigt, at eleverne indtil efterårsferien medbringer idrætstøj og hensigtsmæssigt sko til både inde- og udeaktiviteter, samt håndklæde til efterfølgende badning. I perioden mellem efterårsferien 2011 og påskeferien 2012 foregår undervisningen inden døre, med mindre andet meddeles. Regler for idræt: - fritagelse for idræt kræver meddelelse fra hjemmet via seddel eller kontaktbog - fritagelse fra idræt betyder ikke fritagelse fra undervisningen (jeg har ansvaret for eleven) - længere tids fravær kræver en lægeattest eller udtagelse fra læge - for alle gælder: at der er omklædning og bad. Ret til ændringer kan forekomme Juli 2011 – Mette Røn

8 HISTORIE Timerne er samlæst med MC1 august – december;
Undervisning vil primært være en kort gennemgang af de nedenstående tidsperioder, hvor eleverne skal have indblik i hvad man lavede i hverdagen, hvad man troede på, hvordan man boede, hvad man spiste og drak, hvilket tøj man havde på, og hvad børn lavede. Derudover kommer vi også ind på, ”revolutionerende” opfindelser og om Danmarks rolle på verdensplan. Vikingetiden Middelalderen Jul – gennem tiderne 2011 2012 januar – juni; Eleverne bliver i forbindelse med de forskellige emner præsenteret for en indledning, hvor de med udgangspunkt i forskellige problemstillinger – arbejder videre med emnerne og hvis det kan lade sig gøre, vil arbejdsformen blive ”mere” projektorienteret end tidligere. Juli 2011 – Preben Kristiansen

9 KRISTENDOM Der arbejdes med emner på klassen. Der samtales, filosoferes, afprøves, diskuteres, undersøges og respekteres i timerne. Der kan være oplæsning af bogstof, men det kan også være en dagsaktuel situation der tages optil drøftelse. I faget skal eleverne arbejde med følgende områder; Gamle testemente – fortællinger fra GT. Juleemne – juleevangeliet og salmer. 2011 2012 Etik og moral. Symboler. Påskeemne. Indblik i andre religioner Preben Kristiansen

10 Sløjd Design og produkt - materiale og værktøjer – kulturteknikker - skabende processer. I sløjd skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin, både i faget sløjd, og når sløjd indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at: - udvikle og planlægge arbejdet fra inspiration til færdige produkter - kende materialer i vor omverden og de værktøjer og maskiner, der er egnede til bearbejdelse af disse under hensyntagen til arbejdsmiljø - forstå historiske og nutidige teknologier og deres indflydelse på personlig, miljø- og samfundsmæssig udvikling - udvikle sig og føle glæde ved praktisk, eksperimenterende arbejde. Vi lærer grundlæggende brug af sav og vinkel - derefter arbejder eleverne individuelt efter evne. Der vil både være obligatoriske emner og emner efter eget valg – inden for et realistisk skøn. Ved alle emner, både de faste og de selvvalgte, diskuterer jeg design, kvalitet og finish med eleverne. Erik Meyhoff

11 Teamet omkring klassen
Teamet omkring klassen består af Erik Damgaard og Preben Kristiansen. For at opnå størst udbytte af resurserne, samarbejdes der meget med MC1 og teamet omkring naboklassen – der består af Erik Damgaard og Anitta Rathkjen. I indeværende skoleår skal eleverne testes i dansk og matematik. Der er målsætningssamtaler i oktober – januar og maj. I specialafdelingen samarbejder vi med psykolog Kirsten Bendtzen fra PPR i Holstebro.


Download ppt "Erik Damgaard & Preben Kristiansen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google