Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Food’n’Go Patient empowerment

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Food’n’Go Patient empowerment"— Præsentationens transcript:

1 Food’n’Go Patient empowerment
Tove Lindhardt, Seniorforsker, Medicinsk Afdeling O

2 Formål at udvikle, teste og implementere innovative informationsteknologiske løsninger til medinddragelse og øget empowerment af ældre patienter og pårørende, i forhold til hyppigt forekommende problemstillinger under forløbet på hospitalet og i tiden herefter i hjemmet Tove Lindhardt 30. april 2014

3 Baggrund Andelen af ældre stiger
Gruppen af ældre med kroniske lidelser vokser Arbejdsstyrken reduceres og dermed antallet af potentielle ansatte i sundhedsvæsenet Velfærds- og sundhedsteknologi – ældre er målgruppen Svækkede ældre tabes af sundheds – og it-programmer Andelen af ældre over 65 år i befolkningen stiger og vil i Danmark indenfor de næste 30 år nå Selvom ældre i stigende grad holder sig raske og selvhjulpne længere op i årene forventes gruppen af ældre med kroniske lidelser at stige. Samtidigt reduceres arbejdsstyrken og dermed antallet af potentielle ansatte i sundhedsvæsenet. Med et voksende pres på sundhedsydelserne er der et incitament for at forsøge en ressourceorienteret og brugerinvolverende tilgang. Vi kender til en række velundersøgte problemstillinger for ældre medicinske patienter – f.eks. At de har ……, samt at …… Vi ved også, at de i dag ikke adresseres med succes, og vi har at gøre med en gruppe mennesker, som har specielle udfordringer, når det gælder anvendelsen af teknologi. Vi har sat os for at løse begge dele. Tove Lindhardt 30. april 2014 3

4 Enheden for Brugerundersøgelser, 2009
LUP Medicinske og geriatriske patienter og deres pårørende bliver i mindre grad medinddraget Enheden for Brugerundersøgelser, 2009 Tove Lindhardt 30. april 2014

5 Samarbejdspartnere eller passive modtagere af omsorg?
Ældre medicinske patienter Samarbejdspartnere eller passive modtagere af omsorg? Tove Lindhardt 30. april 2014 5

6 Problemer 70 % underernærede 40 % smerter > 3 VRS
30 % depressionstegn 30 % demenstegn Patienterne tilbringer > 60 % af døgnets timer i sengen Ingen dokumentation – ingen vurdering – ingen viden – ingen intervention Tove Lindhardt 30. april 2014

7 Specialdesignet software samt web- og mobilsites som patienten vha
Specialdesignet software samt web- og mobilsites som patienten vha. en tablet-computer anvender vælge og bestille blandt alle køkkenets kosttilbud registrere kostindtag motivere patienten til øget indtag og fysisk aktivitet automatisk registrering af fysisk aktivitet inddrage pårørende aktivt understøtte personalets indsats og kompetencer Prototypen består af en tabletløsning målrettet ældre medicinske patienter Den har to tilknyttede websites til hospitalets personale og fjernadgang for pårørende Tabletten kan individualiseres i forhold til den enkelte patients behov og evner, og giver patienterne mulighed for at bestille mad, registrere deres kost og få tilbagemelding omkring deres ernæringstilstand Websites anvendes af hospitalets personale til at få overblik over patienternes bestillinger og ernæringstilstand, ligesom pårørende kan få fjernadgang til informationer i første omgang med fokus på ernæring. Senere udbygges løsningen med fysisk aktivitet, smertehåndtering, håndtering af søvnproblemer, håndtering af medicin, forebyggelse af konfusion samt forløbskoordinering Tove Lindhardt 30. april 2014

8 F O R S K N I G I N O V A T Specifikation Design og udvikling
(iterativ) Prototype klar Pilotafprøvning Problemafdækning Patientperspektiv Barrierer Afprøvning Feasibilitystudie RCT Ældre, ulighed, teknologianvendelse og empowerment Tove har gennem et par år haft projektet liggende i skuffen, uden at kunne finde den rigtige samarbejdspartner. Ved konferencen, der afsluttede OPI-labprojektet, som regionens innovationsenhed gennemførte, mødte Tove Jon Henningsen, partner i firmaet Tachista, som deltog i OPI-labprojektet ”Patienternes hus”, hvor de fik en række erfaringer og ideer til, hvordan man kunne udvikle et koncept til støtte af patienter med specielle ernæringsbehov. Kombinationen af de to parters erfaringer og kompetencer gav den nødvendige fremdrift til at projektet ”Food’n’Go” kunne søsættes og ansøgningen til OPI-puljen kunne skrives. Udover at udvikle den teknologiske løsning, undersøger vi brugerrelaterede barrierer og præferencer i forhold til sundhedsteknologi og forsøge at finde løsninger, der kan øge ældre menneskers muligheder for at anvende teknologien og opnå empowerment. Programmet integrerer derfor forskning og innovation i en iterativ proces, hvor forskning leverer svar og løsninger på de spørgsmål, der opstår i relation til udviklingen af teknologien (innovationen) og brugen af den. I hele processen har patienterne været involveret Programmet modtog i sommeren 2013 en af Region Hovedstadens OPI-bevillinger til design og udvikling af prototypen, som nu ligger klar og ser yderst lovende ud. Brugerinddragelse Tove Lindhardt 30. april 2014

9 Tove Lindhardt 30. april 2014

10 Tove Lindhardt 30. april 2014

11 Tove Lindhardt 30. april 2014

12 Tove Lindhardt 30. april 2014

13 Tove Lindhardt 30. april 2014

14 Efter et prædefineret tidsrum (individuelt indstillet)
beder tablet’en automatisk patienten om at registrere sit kostindtag. Tove Lindhardt 30. april 2014

15 Patienten får en tilbagemelding på sit kostindtag ift
Patienten får en tilbagemelding på sit kostindtag ift. målsætning, og nødes evt. til at bestille lidt mere f.eks. en snack Tove Lindhardt 30. april 2014

16 Resultater og betydning
Det har under udvikling og afprøvningen vist sig, at selv meget svækkede patienter, også uden forudgående it-kendskab, ønsker at deltage, og faktisk er i stand til at forstå og betjene tablet’en og dens programmer. Det ser således ud til at, det er muligt at udvikle velfærds- og sundhedsteknologi, som kan bruges af dem med de ringeste forudsætninger Ved at inddrage en hurtigt voksende målgruppe af ældre og svage patienter, som er fysisk dårligt fungerende og som udgangspunkt har et teknologisk lavt adaptionsniveau, forsøger Food’n’Go at give empowerment til en dis-empowered gruppe. Det er et segment, der umiddelbart kan være vanskeligt tilgængeligt, men hvor et vellykket innovationsprojekt forventes at have en betydelig positiv effekt både rent økonomisk og i forhold til patienternes (og deres pårørendes) livskvalitet. Programmet og de teknologiske løsninger, som udvikles i det, vil bidrage væsentligt til udvikling af fremtidens brugerorienterede sundhedsvæsen. Dertil kommer, at den viden om ældres anvendelse og præferencer ift. sundhedsteknologi samt de løsninger, vi udvikler på basis af dette, bidrager til at sikre at den fortsatte udvikling tager udgangspunkt i reelle behov og ønsker hos målgruppen, samt til at indsatsen målrettes de ældre, der kan få succes med anvendelsen. Programmet bidrager med viden til gavn for andre sundhedsteknologiske initiativer, og til vurdering af relevant sundhedsteknologi inden implementering. Programmets resultater kan således anvendes af beslutningstagere, og kan potentielt overføres til andre lande der står over for lignende udfordringer som Danmark. Projektet har desuden et betydeligt arbejdskraftsbesparende aspekt Målgruppens karakter stiller særlige krav til simplicitet og tilgængelighed i forhold til de udviklede løsninger, f.eks. i form af applikationernes brugergrænseflader. Derfor kombineres traditionelle principper vedrørende application user interface design med erfaring og viden fra industrielt design i innovationsdelen. Dette er helt nyt og vil bidrage med ny viden til udviklingen af velfærds og sundhedsteknologi. Vort program vil, hvis det viser sig effektfuldt, forøge patienternes kostindtag og aktivitet, og vil derved forebygge funktionstab og muligvis endda forbedre deres funktionsniveau. Dette vil forebygge genindlæggelser, afhængighed af kommunale ydelser og forbedre livskvaliteten for både patienter og deres pårørende. Succesfuld implementering vil således gavne såvel samfundsøkonomien som patienter og deres pårørende. Samarbejdet mellem en af sundhedssystemets traditionelt mindst forskningsaktive afdelinger, kendt for rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, lav normering og lav patienttilfredshed, og en partner indenfor udvikling og markedsføring af state-of-the-art velfærdsteknologi er den første af sin art, og giver håb om en ny æra med højere prestige for medicinske afdelinger og ældre medicinske patienter. Selv meget svækkede patienter uden it-kendskab deltog og kunne anvende teknologien Empowerment til en dis-empowered gruppe Øget funktionsniveau, kostindtag og livskvalitet Arbejdskraftsbesparende Viden om ældres præferencer og behov ifb. anvendelse af sundhedsteknologi Tove Lindhardt 30. april 2014

17 Design, udvikling og test starter i maj 2014
Tove Lindhardt 30. april 2014

18 Food’to’Go Feasibilitystudie af udbringning af protein- og energi-berigede måltider efter udskrivelsen til ældre patienter ved hjælp af IKT Food’n’Go Food’to’Go EFFECT Tove Lindhardt 30. april 2014

19 Brugeroplevelsen Stine Bitsch-Larsen Food’to’Go Tove Lindhardt
30. april 2014

20 Tak for opmærksomheden
30. maj, 2012 Tove Lindhardt Tove Lindhardt 30. april 2014 Benny Dröscher Blissfully Still 20


Download ppt "Food’n’Go Patient empowerment"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google