Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnehaveklasserne Brædstrup Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnehaveklasserne Brædstrup Skole"— Præsentationens transcript:

1 Børnehaveklasserne Brædstrup Skole
Skoleparathedsmøde onsdag den 13. januar 2010 VELKOMMEN

2 AFTENENS PROGRAM Velkomst, sang og præsentation af personale
Brædstrup Skole - hvem er vi og hvad vil vi v/ skoleleder Dorthe Ninn Om skoleparathed Om sammenhænge mellem børnehave og SFO Læring i børnehøjde v/ børnehaveklasseledere Gitte Nielsen og Lene Pedersen Kaffe i køkkenet og tak for i dag senest kl

3 Nord og syd og øst og vest….
Nord og syd og øst og vest er alle vegne hen. Når i Vesterhavet solen er begravet, står den op i Østersø den næste dag igen. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag – mon ikke vi skal bruge denne hele uge for at sove rigtig længe søndag morgenstund? Januar og februar og marts, april og maj. Først i juni kommer Søndenvind og sommer. fra Sankthans går dagene igen den korte vej.

4 4. Juli og august – og nu står rugen tung og gul.
Så bli’r det september, oktober og november og til allersidst december, og så er det jul. Hveden er en vigtigper, er skaldet, tæt og tyk. Havremandens klokker ringer når han rokker. Rug har ikke nær så lang og flot paryk som byg.

5 Skoleparat , hvornår er man det ?
Undervisningspligten indtræder i august, det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Hvis et barn kan følge undervisningen i børnehaveklassen, skal barnet optages i børnehaveklasse allerede i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. oktober fylder fem år, hvis forældrene beder om det. 

6 Skoleparat , hvornår er man det ?
Det er også muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald kommunalbestyrelsen (i Horsens uddelegeret til skolelederen på distriktsskolen), der efter forældrenes anmodning godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis et barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling.

7 Skoleparat, hvornår er man det ?
Selvhjulpenhed: • tage tøj af og på - efter vind og vejr • åbne og lukke skoletasken • klare at tørre sig selv efter toiletbesøg • vaske hænder • pudse næse • holde styr på egne ting • spise og drikke pænt • åbne og lukke madkasse

8 Skoleparat , hvornår er man det ?
Socialt/følelsesmæssigt: • tage hensyn til andre • lytte til hinanden • ikke afbryde • vente på tur • kunne tåle, ikke at være midtpunkt hele tiden • vise medfølelse og sætte sig i andres sted

9 Skoleparat , hvornår er man det ?
Koncentration: • forstå en kollektiv besked og handle på den • arbejde selvstændigt i en længere periode ad gangen uden voksenkontakt • sidde stille i min., og være opmærksom Respektere regler og forstå dem: • kende sine egne grænser Vise/udtrykke følelser (glæde, sorg, angst og vrede)

10 Skoleparat, hvornår er man det ?
Sprogligt: • interessere sig for at lege med lyde, rim og remser • vide at der er noget, der hedder bogstaver • turde sige noget i større grupper, så det forstås • kunne forstå/give en besked • kunne løse konflikter sprogligt • kunne genfortælle og lytte til en historie • have talbegreber • have begreber om sig selv og sin omverden (familie, navn, alder og adresse)

11 Skoleparat, hvornår er man det ?
Kontakt til børn og voksne: • aflæse andre børns signaler • respektere deres grænser • turde tage kontakt på en positiv måde • kunne lege med andre børn, i store og små grupper • være tryg ved at være sammen med mange børn og forskellige voksne • selv at være aktiv og tage initiativ

12 Skoleparat, hvornår er man det ? Og hvilken rolle spiller vi ?
- Hvordan fremmer voksne bedst børns udvikling? - Hvad fremmer trivsel i skolen? - Hvad er forældrenes ansvar? - Hvad er skolens ansvar? - Er demokratiseringen mellem børn og voksne gået for vidt? - Når børn udelukker hinanden? - Når børn mobber? - Om det nødvendige skole-/hjem-samarbejde

13 Værdigrundlag trivsel
Selvstyrende team Trivselstrolde I indskolingen tilknyttes så få lærere som muligt på de enkelte årgange SFO-pædagogers deltagelse i skoletiden danner et naturligt bindeled mellem skole- og fritidsdel. ”Lysningen” AKT Social årsplan Klasseforældreråd Trivselsambassadører 6/3 Forældre bakker op ved at være rummelige og tale positivt om andre elever og om skolen i det hele taget

14 Brædstrup Skoles værdigrundlag faglighed
Skolen har kvalificerede lærere, gode faglokaler og et fagligt stimulerende miljø. Tværfagligt arbejde indgår i undervisningen. Skolen har afdelingsopdelt undervisning, årgangsundervisning, klasseundervisning, holddeling i og på tværs af klasser. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende for til stadighed at kunne opkvalificere undervisningen og det faglige niveau. Skolen arbejder med at fremme lærelyst, selvstændighed og evnen til at disponere og udvikle gode arbejdsmetoder og –vaner. Årsplaner- elevplaner-samtaler Lektiecafe Vi forventer at eleverne kommer forberedte, og veludhvilede hver dag og at de har en fornuftig madpakke med og at der er opbakning hjemmefra

15 Brædstrup Skoles værdigrundlag fællesskab
Skolen som helhed udvikler en samhørighed gennem fælles arrangementer, fælles sportsarrangementer og fælles musikarrangementer. Afdelingsvis styrkes fællesskabet gennem arbejde i emnedage og –uger samt fællesarrangementer inden for fx. sport, teater og musik. Årgangs- og klassevis udvikles fællesskabet gennem tværfaglige emner, holddelinger og forældrearrangementer. Gennem team-organiseret undervisning arbejdes målrettet på at styrke elevernes evner til at arbejde såvel selvstændigt som i et forpligtende samarbejde. Klassen er et forpligtende fællesskab, hvor alle har ret og pligt til at deltage. Forældre opfordres til at bakke op om fællesskabet og til at man accepterer hinanden. Endvidere opfordres til at invitere forskellige klassekammerater hjem, eller til leg i skolen Alle må være med i skolen

16 Børnehaveklassernes mål og indhold
Sprog og udtryksformer Naturen og naturfaglige fænomener Det praktisk/musiske Bevægelse og motorik Sociale færdigheder Samvær og samarbejde Se det på: Fælles Mål i skolens hverdag – hvordan?

17 Praktiske oplysninger
Kommende skolebestyrelsesvalg i maj, tiltrædelse til august 2010. Byggeri på Rød skole hele næste skoleår (2010/11) Grøn oase (modernisering af byområde bl.a. omkring skolen)

18 Hvornår er skolen børnemoden
Hvornår er skolen børnemoden? Hvornår er forældre parate til, at børnene kommer i skole ?

19 Førskolebørn 2010

20 Den røde tråd Den røde tråd er samarbejdet mellem børnehave, skole og SFO. Den røde tråd skal være med til at give børn og deres forældre en god og tryg overgang mellem det legende univers i børnehaven til det mere lærende univers i skolen. Målet er at skabe kontinuitet og helhed i børnenes liv, således at børnene oplever overgangen til skole/SFO som en fortsættelse og videreudvikling af livet i børnehaven. Årgangen vil vi kalde 00.kl.

21 Tryghed i skolestarten
At skabe en pædagogisk kontinuitet, der i skolen bygger videre på børnenes erfaringer, viden og interesser fra børnehaven. At børnene forinden endelig skolestart i august, føler sig trygge og kendte i Stjerneskuddets rammer. At børnene får indsigt i, hvad det vil sige at gå i skole. At børnene får mulighed for at knytte nye venskaber på tværs af årgangen, der vil få betydning for deres trivsel i børnehaveklassen

22 Mål i forhold til børnene
At arbejde videre med barnets bog. At støtte det enkelte barn, så det får knyttet venskaber på tværs af årgangen. At planlægge og gennemføre aktiviteter i dagligdagen. At øve børnene i skolens struktur bl.a. ved bundne opgaver, følge ringetider, indkøb i boden m.m. At børnene præsenteres for SFO’ens værksteder. At interviewe børnene omkring deres forventninger til førskole/skole At evaluere forløbet. At danne klasser med udgangspunkt i kendskab til eleverne

23 Princip for basisgruppe og klassedannelse
Eleverne deles i basisgrupper i førskolegruppen. Basisgrupperne dannes ud fra det kendskab børnehavepædagoger og SFO-pædagoger har til elevgruppen i samarbejde med børnehaveklasselederne. Basisgrupperne fungerer som faste hold og arbejder sammen på tværs. Børnehaveklasselederne kan fra skolestart og frem til februar flytte enkeltelever til en anden basisgruppe, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til basisgruppernes funktion og elevens trivsel, fagligt og socialt. Pr. februar er de endelige klasser dannet. Det tilstræbes at: parallelklasser bliver lige store. drenge og piger fordeles ligeligt.

24 Mål for samarbejdet At indgå konstruktivt i samarbejdet mellem personalet i børnehaven, SFO og skole for at sikre, at børnene oplever en tryg og rolig overgang fra børnehave til skole/SFO. At sikre en passende vidensdeling fra børnehave til skole/SFO. At skabe indsigt i og forståelse for hinandens arbejde og opnå synergi At udvikle samarbejdet og sikre at succeser videregives til kommende førskole-team (00. kl.).

25 Med byttedagene vil vi At børnene møder og hilser på deres kommende børnehaveklasselærere. At børnehaveklasselærerne viser klasseværelset frem og fortæller børnene, hvad de skal lave i skolen og hvordan dagligdagen ser ud.


Download ppt "Børnehaveklasserne Brædstrup Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google