Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mediepædagogisk vejledning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mediepædagogisk vejledning"— Præsentationens transcript:

1 Mediepædagogisk vejledning
1. marts 2012

2 TECHNUCATION teknologiforståelse
”Den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilken gør det muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implemen-tering, brug og anvendelse af nye og forstyrrende teknologier i en professionel kontekst”.

3 Når vi taler om it og medier… Debat-artikel om it og medier i skolen
”Denne retorik, hvor der fokuseres på teknologi, værktøjer og ”it”, har været karakteristisk for den generelle måde, hvorpå man i den politiske og kulturelle offentlighed har tilnærmet sig en i stigende grad medialiseret kultur. Det som er problemet med at fokusere på it – frem for fx ”medier” – er at der anlægges et teknologiperspektiv på mediekulturen: Digitalisering drejer sig i denne forståelse blot om at sætte strøm til digitale netværk og mod brugen af udstyr og nogle tekniske løsninger. Og i forlængelse heraf udvikles didaktikker bundet til værktøjsorienterede skolelogikker.” ”Der skal udvikles et helt andet udsigtspunkt, som sikrer udvikling af en bred mediebaseret kulturforståelse, der giver mulighed for at belyse og forstå mediers kulturelle betydning for mennesker og relationer i dag.”

4 Skolens organisations
Udgangspunkt Lærer Elev Mediepædagogisk udfordring Skolens organisations kultur Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer Undervisning

5

6 De fem benspænd Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
Hvordan udfordres den pædagogiske dagsorden? Hvordan udfordres fagforståelsen? Hvordan udvikles nye måder at lære på? Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer og læremidler?

7 Det mediepædagogiske projekt
Undervisningens medialisering: mediepædagogik og didaktik Multimodal læring og didaktisk design: Fokus på semiotiske ressourcer; tegnsystemer samt analoge og digitale medier Det mediepædagogisk håndværk Ressourcer og læremidler

8 Almen didaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

9 Pædagogisk praksis / skolen i skyen
MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

10 Udviklingsperspektiv
Vidensformer Pædagogisk iscenesættelse Praksisfokus 1. ordensviden: Digitale medier som supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer 2. ordensviden: Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer 3. ordensviden: Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af mediepædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter 4. ordensviden: Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur

11 Eks.: Informationskompetence
Medialiseringen udfordrer grundlaget for informationssøgning - og dermed begrebet informationskompetence Web 2.0: Interaktiv og brugergenereret, konvergens og remediering Nye tilgange og strategier - fra kvalifikationer og kompetencer til eksperimenter og innovation Informationsforståelse og (digital) dannelse

12

13 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011
Efter år 1: Barrierer: kan… ingen vejlederkultur og for meget brandslukning vejlederens manglende voksenpædagogiske kompetencer manglende fælles begrebsbrug mere tradition for uformel end formel vejledning manglende tillid til det tekniske udstyr og mangel på udstyr manglende økonomisk prioritering

14 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011
Efter år 1: Udviklingsperspektiver: skal… inddrage andre vejledere (læsevejledere, matematikvejledere mm) indkøb af materialer og udstyr skal begrundes pædagogisk vejledning skal tidsfastsættes struktureret formel vejledning vejlederen skal have adgang til og bruge årsplanerne ledelsens opbakning

15 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012
Hvert mediecenter-team bedes fremlægge et eksempel på kollegavejledning. Eksemplet skal bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvorledes kollegavejledningen kan udvikles og organiseres i fremtiden. Ved fremlæggelsen bedes der sættes fokus på: Hvad er i fokus for, og hvad er målet med vejledningen? Hvordan er relationen mellem dig som vejleder og den kollega, der vejledes? Hvordan understøtter du som vejleder den kollega, der vejledes? Og hvordan udfordrer du kollegaen? (Didaktik 2.0 – didaktisk design m.m.) Optag meget gerne eksemplet på lyd eller video, så vi har noget konkret at tage udgangspunkt i, når vi mødes. Optagelserne er kun til internt brug og tænkt som en måde at arbejde praksisnært.

16 Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon, videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

17 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

18 ‍Fokus I: Ressourcer og læremidler
Læremidler: analoge og digitale læremidler Ressourcer: ikke-didaktiserede og didaktiserede Brugergenerede ressourcer

19 Fokus II: Læringsrum og læringsformer
Fysiske og virtuelle læringsrum Synkrone og asynkrone tilstedeværelsesformer Blandede læringsformer

20 ‍ Fokus III: Roller og relationer
Lærer- og elevroller Positioner i undervisningen Undervisning og vejledning

21 VEJLEDERROLLEN Ny praksis- og refleksionsformer?
Nye roller og nye positioner? Inspiration: Vibeke Petersen (2010):Kollegial vejledning og læringsledelse.

22

23 BRUGERTYPER? Eleverne: Den kreative, den instruktionsafhængige, den opdagelsesrejsende, den testmotiverede. Lærerne: Techentusiasten, formidleren, den analoge. Bibliotekarerne: Den opsøgende, den tilbageholdende, pragmatikeren. Konsulenterne: Den fremadrettede, netværkeren, brobyggeren. (Antropologerne.com i Tidsskrift for læremiddeldidaktik, oktober 2010)

24 LÆRERKULTURER? Mange lærere og elever har i skolelivet bemærket en kløft mellem lærerens kulturelle horisont og elevernes kulturelle horisont, som afgjort voksner (Thomas Ziehe, 2004) Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse (Undervisningsministeriet, Faghæfte 48)

25 Fremtidens vejledningsunivers
vejlederkultur i skolen nye organisations- og refleksionsformer på tværs af tid, sted og rum fra lærer til lærer kollegavejledning og sidemandsoplæring flydende lærlingeskaber

26 UDVIKLINGSPERSPEKTIV?
Elev Andre vejledere/konsulenter Mediepædagogisk praksis Organisationens mediekultur Medievejleder Ledelse Lærer

27 Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter
Praksisnære eksperimenter er i fokus Undervisningens medialisering er i fokus Udvikling af en almen medieforståelse i skolen En pædagogisk funktion: et fysisk og virtuelt rum Medarbejdere med forskellige faglige profiler organiseret i dynamiske teams

28 Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter
SKL skal understøtte og udfordre: Kulturelle aktiviteter (leg og læring) Undervisningens medialisering (mediepædagogik og didaktik) Ressourcer og læremidler (analoge og digitale) Fagmiljøer og projekter (fag og felter) Videndeling og vejledning (kollegasamarbejde og sidemandsoplæring)

29 SPØRGSMÅL Hvordan skal mediepædagogisk vejledning udvikles (kultur, medier og læring) ? Hvordan skal mediepædagogisk vejledning organiseres (tid, sted og rum) ? Hvilke vejledertyper skal udvikles (roller og relationer)?


Download ppt "Mediepædagogisk vejledning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google