Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland"— Præsentationens transcript:

1 Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland
(ACCESS)

2 Program – Sønderborg 1. oktober
Præsentation og diskussion af ACCESS-projektet v/ Christian Backer Mogensen Middag serveres (ca. kl ) Information om akutteam v/ Susanne Sejr Christensen Afrunding og faglig opfriskning på akutområdet v/Christian Backer Mogensen

3 Det kommunale akuttilbud
Akutteam hos borgeren Haderslev: Start efterår 2012 Sønderborg: Start efterår 2012 Døgndækkende akutpladser på center Aabenraa: Start forår 2013 Tønder: Start vinter 2012

4 62 % af alle indlæggelser varer mindre end 3 døgn.

5 80 % af alle indlæggelserne sker på hverdage.

6 74 % af alle indlæggelser sker mellem kl 9-18.

7 Synsvinkler Borger: nærhed-tryghed-sikkerhed
PL: diagnostik og observation Sygehus: fokus på rette patienter, ressourcer, FAM til ældre?, Kommunen: ressourcer, medicinoprydning, konfuse patienter, smitte, hvad med vagten, tilstrækkelig observation

8 Målgruppe Ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udvikler en så alvorlig akut formodet medicinsk tilstand at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at tilstanden kræver akut øget indsats Inklusionskriterier: Alle borgere i sygehus Sønderjyllands optageområde som er fyldt mere end 65 år, (eller 60 år med betydelig komorbiditet) Egen læge skal være tilgængelig de første hverdage efter inklusion Formodet medicinsk lidelse. Eksklusionskriterier: Patienter hvor egen læge vurderer, at der er absolut indlæggelsesindikation. Patienter, som vurderes af anden læge end egen læge(hus) (vagtlæge, lægeambulance) på inklusionstidspunktet. Den kommunale kapacitet til modtagelse af akutte patienter eller sygehusets kapacitet til akutvurdering er optaget af andre akutte patienter. Patienter, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke eller ikke ønsker at deltage i projektet. Patienter på plejehjem Mindre end 3 måneder siden sidste inklusion

9 Kommunal sygeplejerske
Behandlingstilbud Almen praksis Kommunal akutplads Kommunal sygeplejerske Speciallæge Kommunal akutplads Lodtrækning Ekstra tiltag ACCESS visitator Almen praksis Kommunal akutplads Almen praksis Ekstra tiltag Speciallæge Kommunal akutplads

10 Behandlingstilbud Akutteam Akutpladser Standard Ekstra tiltag
(Haderslev og Sønderborg) Akutpladser (Tønder og Aabenraa) Standard Ekstra tiltag - Hospital 111 patienter (standardgruppe) A (ekstra tiltag) C + Hospital (akut medicinsk speciallægevurdering) B (akut medicinsk speciallægevurdering og ekstra tiltag) D I alt 888 patienter

11 Hovedplan Idé Planlægning Gennemførelse Evaluering
Udarbejdelse af evalueringsrapport Udarbejdelse af videnskabelige artikler Detaljeret projekt- og aktivitetsbeskrivelse Indsamling af data Kontakt referencegr Tilfredshed patienter og pårørende Nedsættelse af arbejdsgrupper Beregninger Funktionsscore Godkendelse: Etisk komité, Datatilsynet, MPU Nyhedsbreve til projektdeltagere (hver 3. mdr) Patientansvar afklares Akuttilbud beskrives Kompetenceudvikling Formidling og evaluering af projekt Pilotforsøg Forhandling ml PLO og regionen Tilfredshed personale Ekstern PR Rekruttering af praktiserende læger 1/ / / / / /

12 Undersøgelsesparametre
Primære outcome Indlæggelser Genindlæggelser Sekundære outcome Funktionstab (Rejse-sætte-sig, DEMMI, OMC, håndtrykskraft) Dag 0 Dag ca. 7 (+3 mdr?) Tilfredshedsundersøgelse (Spørgeskema og interviews) Patient Pårørende Sundhedspersonale Sundhedsøkonomisk analyse (Cost-effectiveness og Cost-utility)

13 Telemonitorering I samarbejde med: Systematic Patient@home på SDU
Portal og dataserver Opretter borger i portal Besked til borgeren om at målingen er udført Borger + Blodtryksapparat og pulsoximeter ACCESS visitator Webbaseret tilgang Aflæse data og grafer Definere alarmgrænser Indsætte kommentarer SMS ved: ny måling overskreden grænseværdi manglende måling Speciallæge Kommunal akuttilbud

14 Telemonitorering - apparater

15 Telemonitorering - portal

16 Kommunal sygeplejerske
Videokommunikation Kommunikation via mobil enhed Borger Kommunal sygeplejerske Speciallæge Sygeplejerske og borger befinder sig samme sted

17 Akutambulatorier MAM FAM Medicinsk dagklinik AMVA

18 Hotline Døgndækket Til speciallægen i dagtid
Til visiterende sygeplejerske /medicinsk bagvagt i aften/nattetid Råd og vejledning Direkte indlæggelse kan aftales mellem hjemmesygeplejerske og sygeplejersker på FAM, MAM eller AMVA

19 Kommunale minimumskrav
Akutteam Haderslev/Sønderborg Akutpladser Tønder/Aabenraa Kommentarer Hvornår kan den praktiserende læge forvente at hjemme-sygeplejersken tilser patienten Indenfor en time Modtager personale Akutsygeplejerske Modtager-sygeplejerske med særlige kompetencer Hvor længe tilbydes akut sygepleje 48 timer (med elastik til 60 timer) fra 1. besøg. Randomiseres patienten til udredning på syge-huset, gælder de 48 timer først når patienten er hjemme igen. 48 timer (med elastik til 60 timer) fra ankomst til center ”Minimum-personale” der er tilstede døgnet rundt i de 48 timer Hjemmesygeplejerske kan tilkaldes og blive i kortere perioder, hvis det er nødvendigt. SOSU-hjælper er tilstede døgnet rundt på center. Sygeplejerske kan tilkaldes med kort varsel Monitorering Vitalværdier inkl. temperatur. Iltmætning Blodsukker, urinstix CRP, leukocytter og hæmoglobin er ikke en del af minimumskravet i projektet IV-væske og –behandling Ja Ja (ikke anlæggelse af venflon) SHS-lægen har ansvaret for den ordinerede behandling og at der er foretaget væsketal og A-gas analyse inden. SHS sørger for udstyr og medicin Observation og pleje af borgere med sug Udstyret leveres indenfor 3 timer Inhalationsbehandling med system 22 SHS leverer udstyr og medicin Ilt-behandling SHS-lægen har ansvaret for den ordinerede behandling og at der er foretaget en A-gas analyse inden. Udstyr bestilles hos Vitalair, der leverer akut.

20 Iltbehandling

21 Inhalationsbehandling

22 Hvis der opstår problemer
For patienter der har fået tilbudt Hotline kan man henvende sig direkte på nærmeste sygehus, i dagtid (til kl. 18) til ACCESS-speciallægen og herefter til sygeplejevisitator eller medicinsk bagvagt på nærmeste sygehus med akutmodtagelse (se telefonlisten). For patienter, der er set af medicinsk speciallæge kan man henvende sig til speciallægen indtil kl 18. For øvrige patienter kan man henvende sig til egen læge indenfor dennes åbningstid, herefter til vagtlægen.

23 Afslutning af ACCESS-patient
En patient kan maximalt være med i projektet 48 (60) timer Patienten er i stand til at klare sig selv: Patienten overgår til vanligt regi, og fortsætter evt. behandling og kontrol via egen læge og evt. sædvanlige kommunale tilbud Patienten kan klare sig uden IV-, ilt- eller inhalationbehandling, men endnu ikke uden kommunal ekstra hjælp: Patienten overgår til sædvanligt kommunalt tilbud Patienten har forsat behov for IV-, ilt- eller inhalationsbehandling: Patienten indlægges på sygehuset, hvis den praktiserende læge ikke selv ønsker at tage ansvaret for behandlingen Patientens situation forværres i løbet af de 48 timer: Patienten indlægges

24 Hjemme-sygeplejersker
Kompetenceudvikling – kommunalt personale Kompetenceområder Akutsygeplejersker (Akutteam) Hjemme-sygeplejersker SOSU-assistenter Modtagelse ISBAR Triage EarlyWarning Signs ↑↑ Observation Vital-værdier Respirationsfrekvens Blodtryk Puls Iltmætning Bevidsthed Temperatur Almen tilstand IV-behandling Væsketal Antibiotika Administrere væsker Lokal reaktion (ikke anlæggelse af venflon) Ilt-behandling Dosering Inhalationsbehandling Forstøver Ordination Medicinsk viden ABCD De 7 lidelser/symptomer * Kompetenceudvikling af SOSU-hjælpere, står kommunerne selv for

25 Kompetenceudvikling – kommunalt personale
Instruksbog til alle sygeplejersker, så de har samme basis Teoretisk undervisning, hvor repræsentanter fra akutteam og for FAM underviser. Besøg på FAM, MAM eller AMVA, hvor sygeplejerskerne følges en dag og erfaring udveksles. Forløbet kører løbende fra efter sommerferien 4. juni Guderup 10. juni Aabenraa 12. juni Løgumkloster 17. juni Haderslev 20. juni Løgumkloster (SOSU)

26 Afklaring af ansvar - Sundhedsstyrelsen
Der henvises til vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). I vejledningens punkt 3 er et afsnit om ansvar ved delegation af forbeholdt virksomhed, herunder ledelsens ansvar ved behandling i kommunalt regi Vedr. dokumentation bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) samt vejledning nr af 15. januar 2013 om sygeplejefaglige optegnelser

27 Afklaring af ansvar - Sundhedsstyrelsen
Øvrige bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen Samarbejdet mellem det kommunale akutte tilbud og de regionale behandlingstilbud bør fastlægges i en samarbejdsaftale, som hensigtsmæssigt kan udarbejdes i regi af sundhedsaftalerne Intravenøs behandling med eksempelvis antibiotika bør a.h.t. risikoen for bivirkninger, herunder anafylaktisk shock, opstartes i sygehusregi Praktiserende læger kan ikke forventes at have de fornødne kompetencer og erfaring til at varetage intravenøs behandling. Sygehuset har således det fortsatte lægelige ansvar for den intravenøse behandling i hjemmet. I den forbindelse bør hjemmesygeplejen kunne kontakte sygehuset direkte Den kommunale hjemmesygepleje har ikke adgang til at rekvirere blodprøver. Det vil derfor altid være en læge, der har ansvaret for at rekvirere og følge op på blodprøver

28 Aftale med PLO § 2 Aftalens parter
Indgået mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark den 10. september i henhold til reglerne i landsoverenskomst om almen praksis § 2. Indeholder 3 honorartyper: Inkluderingsydelse Hjemmebesøg Telefonkontakt

29 Aftale med PLO 1) Inkluderingsydelse
De første 5 patienter afregnes med kr. 750,-, de efterfølgende patienter med kr Dette er et engangsbeløb til den enkelte læge pr. patient der visiteres ind i projektet. Den praktiserende læge får ved inkluderingen hver gang at vide hvilken ydelseskode, der skal registreres Beløbet dækker deltagelse i informationsmøder, omkostninger i forbindelse med registrering samt omorganisering af arbejds- og forretningsgange og rutiner i praksis i forhold til patientgruppen

30 Aftale med PLO 2) Hjemmebesøg
Den praktiserende læge aflægger hjemmebesøg hos patienterne i projektet ved skønnet behov. Besøg aflægges på lægens initiativ eller på foranledning af patienten selv, pårørende eller hjemmesygeplejerske. Når patienten er kommet hjem fra ambulant udredning, kan der aflægges et opfølgende hjemmebesøg inden for 48 timer Honoraret for opfølgning i hjemmet udgør kr. 734,76 (grundhonorar pr ). Ydelsen skal for patienter omfattet af denne aftale registreres med særlig ACCESS-ydelseskode Indholdet i ydelsen svarer til indholdet i ydelsen ”opfølgende hjemmebesøg” Der ydes kørselsgodtgørelse efter overenskomstens § 67 samt tidsforbrugstillæg svarende til overenskomstens § 102, stk. 2c ved opfølgningen i hjemmet

31 Aftale med PLO 3. Telefonkontakter
Det forventes det i projektet, at de alment praktiserende læger har behov for øget telefonisk kontakt vedr. patienter omfattet af projektet med speciallæger på sygehusene og hjemmesygeplejen med henblik på koordination Honoraret for sådanne telefoniske kontakter udgør kr. 59,94 (grundhonorar pr ). Ydelsen skal for patienter omfattet af denne aftale registreres med særlig ACCESS-ydelseskode

32 Aftale med PLO Dokumentation af implementering Udpegede praktiserende læger vil undervejs i ACCESS-projektet dokumentere om de konkrete ydelser er dækkende eller om der er tale om ekstra tidsforbrug som fx uforudset tidsforbrug ved komplicerede forløb

33 Flowdiagram til inklusion af ACCESS-patienter – almen praksis
Inklusionsmåder Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering Læge ser patienten i sin praksis > 65år eller 60år med betydelig komobiditet Akut formodet medicinsk syg-dom, som ikke kan håndteres uden behand-ling Indlæggelses-truet Egen læge skal være tilgængelig de næste par hverdage Inklusionstids-punkt: Man-tors kl og fre kl 8-12 Læge eller sygeplejerske indhenter skriftligt samtykke fra patienten eller pårørende som sendes til ACCESS-projektleder Obs kriterier ved inhabil patient: Samtykke indhentes fra både pårørende og fra egen læge Læge er på hjemmebesøg hos patienten Egen læge eller sygeplejersker kontakter ACCESS-visitator på telefon XXXX XXXX mhp. patientinkludering i projektet ACCESS-visitator tildeler et af fire mulige behandlingstilbud til patienten og informere egen læge herom. ACCESS-visitator bestiller transport og viderestiller telefonen til det tildelte behandlingstilbud Lægen ringes op og er i dialog med hjemmesygeplejersken, der er hos patienten Lægen taler i telefon med patienten. Ønskes patienten tilset af sygeplejerske indenfor en time, for at få en vurdering, ringer lægen på: Tlf Akutteam Had: Tlf Akuttilbud Aab: XXXXXXXX Tlf Akuttilbud Tøn: XXXXXXXX Tlf Akutteam Søn: Kommunale akuttilbud Kommunale akuttilbud Akutambula-torium Kommunale akuttilbud Øget telemonitorering/hotline Kommunale akuttilbud Akutambula-torium Øget telemonitorering/hotline

34 ACCESS-manual Manualen indeholder: Overblik over projektet
Indeholder seneste beslutninger Flowdiagrammer til de forskellige personalegrupper tilføjes inden pilotforsøg Til brug for alle sektorer i ACCESS-projektet Alle er velkommen til at kommentere, tilføje og rette Kan findes på eller sendes på mail

35 Program – Sønderborg 1. oktober
Præsentation og diskussion af ACCESS-projektet v/ Christian Backer Mogensen Middag serveres (ca. kl ) Information om akutteam v/ Susanne Sejr Christensen Afrunding og faglig opfriskning på akutområdet v/Christian Backer Mogensen

36 Flowdiagrammer for akutteam i Haderslev og Sønderborg kommune
Projekt ACCESS

37 Aktivering af akutteam Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering
Flowdiagram til inklusion af patienter – Haderslev og Sønderborg kommune Aktivering af akutteam Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering Akutteam kontaktes af personale i hjemmet Akutteam kontaktes af egen læge for tilsyn Tilsyn inden for en time > 65år eller 60år med betydelig komobiditet Akut formodet medicinsk syg-dom, som ikke kan håndteres uden behand-ling Indlæggelses-truet Egen læge skal være tilgængelig de næste par hverdage Inklusionstids-punkt: Man-tors kl og fre kl 8-12 Læge eller akutsygeplejerske indhenter skriftligt samtykke fra patienten eller pårørende som sendes til ACCESS-projektleder Obs kriterier ved inhabil patient: Samtykke indhentes fra både både pårørende og fra egen læge Egen læge eller akutsygeplejersker kontakter ACCESS-visitator på telefon mhp. patientinkludering i projektet Access-visitator tildeler et af fire mulige behandlingstilbud til patienten og informere egen læge herom Akutsygeplejerske tager til hjemmet og laver en triage/vurdering. Informerer egen læge om denne vurdering mhp. inkludering i projektet (ISBAR) Kommunale akuttilbud Kommunale akuttilbud Akutambula-torium Kommunale akuttilbud Øget telemonitorering/hotline Kommunale akuttilbud Akutambula-torium Øget telemonitorering/hotline

38 Aktivering af akutteam
Kommunale akuttilbud Aktivering af akutteam Indenfor 48 timer Senest efter 48 timer ACCESS-visitator kontakter akutteam Såfremt der er udfordringer undervejs eller spørgsmål til behandlingen kan akutsygeplejersken kontakte egen læge for råd og vejledning Hvis patientens tilstand forværres og behandlingen ikke er holdbar indlægges patienten via egen læge eller vagtlæge Hvis patienten er i stand til at klare sig selv vurderer akutsygeplejersken evt. i samråd med egen læge udskrivelse uden hjælp samt opfølgning på behandlingen Patienten er i bedring men forsat ikke i stand til at klare sig selv. Akutsygeplejersken vurderer evt. i samråd med egen læge at patienten overgår til sædvanligt kommunale tilbud inkl. opfølgning på behandlingen. Afslutning på akuttilbud registreres i portalen Egen læge sender behandlingsplan via edifact og bestiller evt. medicin til levering i eget hjem eller til afhentning af akutteam Akutsygeplejerske: Iværksætter den lægelige medicinske observations- og behandlingsplan Ved første besøg udfyldes tjekliste i portalen Hyppig tilsyn om dagen/aften Behandlings- og plejeplan dokumenteres i omsorgssystemet Funktionstest udføres ved første besøg dag 0 og registreres i portal Hjemmesygeplejerske: Tilsyn om natten

39 Kommunale akuttilbud + akutambulatorium Aktivering af akutteam
Indenfor 48 timer Senest efter 48 timer ACCESS-visitator bestiller transport og kontakter akutteam for at orientere om, at patienten kommer senere Såfremt der er spørgsmål undervejs til behandlingsplanen kan akutsygeplejersken kontakte akutambulatoriet. Tlf akutambulatoriet: Had MAM: Søn AMVA: XXXX XXXX Hvis patientens tilstand forværres og behandlingen ikke er holdbar indlægges patienten via egen læge eller vagtlæge Hvis patienten er i stand til at klare sig selv vurderer akutsygeplejersken evt. i samråd med egen læge udskrivelse uden hjælp samt opfølgning på behandlingen Patienten er i bedring men forsat ikke i stand til at klare sig selv. Akutsygeplejersken vurderer evt. i samråd med egen læge at patienten overgår til sædvanligt kommunale tilbud inkl. opfølgning på behandlingen. Afslutning på akuttilbud registreres i portalen Inden for 4 timer lægger speciallægen en observations- og behandlingsplan. Planen medsendes skriftlig til akutteam samt sendes via edifact til egen læge og hjemmesygeplejen. Evt. medicin bestilles til levering i eget hjem eller til afhentning af akutteam. Akutambulatoriet kontakter akutteam og bestiller transport Akutsygeplejerske: Iværksætter den lægelige medicinske observations- og behandlingsplan Ved første besøg udfyldes tjekliste i portalen Hyppig tilsyn om dagen/aften Behandlings- og plejeplan dokumenteres i omsorgssystemet Funktionstest udføres ved første besøg dag 0 og registreres i portal Hjemmesygeplejerske: Tilsyn om natten

40 Kommunale akuttilbud + øget telemonitorering/hotline
Aktivering af akutteam Indenfor 48 timer Senest efter 48 timer ACCESS-visitator kontakter akutteam Såfremt der er udfordringer undervejs eller spørgsmål til behandlingen eller monitoreringsdata kan sygeplejersken kontakte akutambula-toriet eller video-kommunikere med speciallægen. Tlf akutambulatoriet: Had MAM: Søn AMVA: XXXX XXXX Hvis patientens tilstand forværres og behandlingen ikke er holdbar indlægges patienten via opkald til akutambulatoriet Hvis patienten er i stand til at klare sig selv vurderer akutsygeplejersken evt. i samråd med egen læge udskrivelse uden hjælp samt opfølgning på behandlingen Patienten er i bedring men forsat ikke i stand til at klare sig selv. Akutsygeplejersken vurderer evt. i samråd med egen læge at patienten overgår til sædvanligt kommunale tilbud inkl. opfølgning på behandlingen. Afslutning på akuttilbud registreres i portalen Egen læge sender behandlingsplan via edifact og bestiller evt. medicin til levering i eget hjem eller til afhentning af akutteam Akutsygeplejerske: Iværksætter den lægelige medicinske observations- og behandlingsplan. Ved første besøg udfyldes tjekliste i portal Hyppig tilsyn om dagen/aften Behandlings- og plejeplan dokumenteres i omsorgssystemet Funktionstest udføres ved første besøg dag 0 og registreres i portal Hjemmesygeplejerske: Tilsyn om natten

41 Aktivering af akutteam
Kommunale akuttilbud + akutambulatorium + øget telemonitorering/hotline Aktivering af akutteam Indenfor 48 timer Senest efter 48 timer ACCESS-visitator bestiller transport og kontakter akutteam for at orientere om, at patienten kommer senere Såfremt der er udfordringer undervejs eller spørgsmål til behandlingen eller monitoreringsdata kan akutsygeplejersken kontakte akutambulatoriet eller videokommunikere med speciallægen. Tlf akutambulatoriet: Had MAM: Søn AMVA: XXXX XXXX Hvis patientens tilstand forværres og behandlingen ikke er holdbar indlægges patienten via opkald til akutambulatoriet Hvis patienten er i stand til at klare sig selv vurderer akutsygeplejersken evt. i samråd med egen læge udskrivelse uden hjælp samt opfølgning på behandlingen Patienten er i bedring men forsat ikke i stand til at klare sig selv. Akutsygeplejersken vurderer evt. i samråd med egen læge at patienten overgår til sædvanligt kommunale tilbud inkl. opfølgning på behandlingen. Afslutning på akuttilbud registreres i portalen Inden for 4 timer lægger speciallægen en observations- og behandlingsplan. Planen medsendes skriftlig til akutteam samt sendes via edifact til egen læge og hjemmesygeplejen. Evt. medicin bestilles til levering i eget hjem eller til afhentning af akutteam. Akutambulatoriet kontakter akutteam og bestiller transport Akutsygeplejerske: Iværksætter den lægelige medicinske observations- og behandlingsplan. Ved første besøg udfyldes tjekliste i portalen Hyppig tilsyn om dagen/aften Behandlings- og plejeplan dokumenteres i omsorgssystemet Funktionstest udføres ved første besøg dag 0 og registreres i portalen Hjemmesygeplejerske: Tilsyn om natten

42 Program – Sønderborg 1. oktober
Præsentation og diskussion af ACCESS-projektet v/ Christian Backer Mogensen Middag serveres (ca. kl ) Information om akutteam v/ Susanne Sejr Christensen Afrunding og faglig opfriskning på akutområdet v/Christian Backer Mogensen

43 Triage og vitalværdier (side 15)
De 5 vital parametre RF SAT BT P Bevidsthedsniveau (vågen, kan tale, reagerer på smerte, ingen reaktion) Derudover: Urin stix og blodsukker.

44 ABCDE (side 15 og 16) Airways (luftveje) Breathing (vejtrækning) Circulation (kredsløb) Disability (bevidsthed) Exposure/Environment En systematisk vurdering af patienten Identificerer livstruende tilstande Vurderes i rækkefølge AE Hvert bogstav færdiggøres inden man går videre

45 For patienter med kendt KOL nedsættes saturationsgrænsen med 5%
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke A Ikke fri luftvej Inspiratorisk stridor B SpO2 < 80% uden ilttilskud SpO2 < 90% uden ilttilskud RF > 35 eller RF < 8 RF > 30 RF > 25 RF: C Puls > 140 Puls > 120, Puls < 40 Puls > 110, Puls < 50 Puls: BTsys < 80 BTsys < 90 BTsys ≥ 90 D reagerer ikke reagerer kun på smerte reagerer på tiltale vågen og reagerer normalt E Tp < 320 C Tp > 400 C Tp > 380 C Tp: C Tp: C Tp < 350 C For patienter med kendt KOL nedsættes saturationsgrænsen med 5% SpO2 < 85% med ilttilskud SpO2 < 90% med ilttilskud SpO2 < 90% SpO2 ≥ 90% SpO2 < 75% uden ilttilskud SpO2 < 85% uden ilttilskud

46 Sepsis (side 18) Sepsis er i dag defineret som en formodet infektion med 2 af disse målinger: ændret temperatur (tp > 38 eller under 36) forhøjet puls (> 90/min) forhøjet respirationsfrekvens ( > 20/min) Langt de fleste patienter med pneumoni eller pyelonefritis vil derfor have sepsis. Svær sepsis: Har sepsis + konfusion, ændret bevidsthed, nedsat urinproduktion. Septisk shock: har sepsis og lavt blodtryk (BT Systolisk < 90 mm Hg).

47 Sepsis - behandling Patienter med sepsis kan behandles hjemme under overvågning af temperatur, puls, respirationsfrekvens, BT og urinproduktion. Udover den specifikke antibiotiske behandling, skal patienten have rigelig væske: under 70 kg: mindst 2 liter væske, over 70 kg: 2,5 liter væske. Patienter med tegn på svær sepsis bør henvises til ACCESS/ indlægges. Patienter med septisk shock bør indlægges omgående.

48 Pneumoni (side 19) Akut nedre luftvejsinfektion. Viser sig ved hoste, ekspektoration, dyspnø, takypnø, mathed/træthed, feber. Sværhedsgraden kan vurderes ud fra følgende  Konfusion: 1 point Respirationsfrekvens > 30/ min: 1 point BT < 90 systolisk eller < 60 diastolisk: 1 point: Alder > 65 år: 1 point 1 point let pneumoni 2 point overvej ACCESS 3 point indlæggelse 

49 Pneumoni - behandling Hvis patienten har sikker tarmfunktion kan der begyndes peroralt, ellers IV. Behandlingslængde 7 dage. Oralt phenoxymethylpenicillin: 800 mg x 3- IV penicillin: 2 mio IE x 4 Ved allergi: Oralt Roxithromycin 300 mg x 1- I.V. Clarithromycin 500 mg x 2 Ved samtidig KOL/hyppige hospitalskontakter Oralt. Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg x 3 I.V. Cefuroxim 1500 mg x 3

50 KOL med exacerbation (side 20)
Hvornår skal patienten indlægges/henvises til ACCESS? Betydelig forværring af symptomer, f.eks. hurtig udvikling af åndenød, så pt. bliver immobil, har svært ved at spise og sove Meget svær KOL, hvor selv mindre forværring kan udløse akut respirationsinsufficiens Nytilkommen cyanose eller perifere ødemer Høj alder, dårlige hjemmeforhold, angst.

51 KOL med exacerbation - behandling
Optimer den bronkodilaterende behandling: Øg dosis af ß2-agonist og kombiner evt. med antikolinergikum. Inhalatorapparat kan ordineres i ACCESS:inhalation berodual/ duovent x 6-8/ døgn Iltbehandling kan ordineres i ACCESS, hvis A- punktur Prednisolon tbl.: eks. 37,5 mg x 1 i 10 dage Antibiotikum ved to af følgende 3 symptomer: (1) øget dyspnø, (2) øget mængde ekspektorat, (3) øget purulens af ekspektorat. Feber og/eller forhøjet CRP styrker indikationen.

52 Iltbehandling (side 30) Der leveres kun ilt sammen med en saturationsmåler til patienten.   Speciallægen ordinerer: en ønsket saturationsværdi et antal liter ilt/ minut, hvor hyppigt der skal måles vitalværdier  Det testes før patienten sendes hjem, om den ønskede saturation kan nås Hvis det bliver nødvendigt at øge ilttilskuddet til patienten i hjemmet, kan det være et udtryk for at patientens tilstand forværres og den medicinske bagvagt skal orienteres i givet fald.

53 Inhalationsbehandling (side 30)
KOL patienter med exacerbation kan i ACCESS projektet tilbydes inhalationsbehandling i op til 48 (60) timer med forstøver Behandlingen kan ordineres af såvel egen læge som sygehuslæge Udstyret findes i de 4 kommuner, og bringes ud til patienten herfra, ligesom det efter behandlingen skal bringes tilbage til samme sted og rengøres her

54 Urinvejsinfektion (side 21)
Øvre - pyelonefritis og cystopyelitis. Ofte akutte symptomer med kulderystelser og feber, kvalme, opkastninger, smerter og bankeømhed i flanke. Ældre kan blot være præget af dårlig almen tilstand og afebrile. Vær opmærksom på, om der er urinretension. Urin-stixundersøgelse positiv for nitrit og leucocytter. Der er dog mange falsk positive og negative fund, og derfor skal resultat af stix altid sammenholdes med om der er symptomer eller objektive tegn på pyelonefritis. CRP vil være forhøjet.

55 Urinvejsinfektion (side 21)
De fleste milde til moderate tilfælde kan behandles hjemme med antibiotika. Bakteriologisk undersøgelse og resistensbestemmelse på urinen bør altid tages, før behandling startes. Indlæggelse/ henvisning til ACCESS. Ikke sikker bedring og temperaturfald 72 timer efter antibiotika Kvalme/opkastninger eller usikkert væskeindtag. Tegn på svær sepsis. Utilstrækkeligt opsyn hjemme Udover den specifikke antibiotiske behandling, skal patienten have rigelig væske: under 70 kg: mindst 2 liter væske, over 70 kg: 2,5 liter væske

56 Akut delir (side 22) Forstyrret bevidsthed. Tilstanden udvikles oftest timer til få dage, og vil typisk svinge i løbet af dagen. Patienten vrøvler, desorienteret, rodende, hallucinationer, angst, vredladen, sengeflygtig, vil ikke tage medicin. Blunder om dagen, vågen om natten. Udløsende årsager: Infektioner (Urinvejsinfektion, pneumoni, sepsis) Dehydrering og/ eller elektrolytforstyrrelser eller anæmi Hypoksi (KOL, kardiel inkompenation, pneumoni, lungeemboli) Morbus Cordis (AMI, inkompensation, arytmier) Dysreguleret diabetes og andre endokrine lidelser Cerebrale lidelser (apopleksi, subduralt hæmatom) eller cancer

57 Akut delir (side 22) Indlæggelse uhensigtsmæssig da flytning ofte forværrer tilstanden. Indlæggelse/ACCESS patient Hvis mistanke om alvorlig bagvedliggende sygdom Hvis almen tilstanden forværres trods relevant behandling Hvis usikkerhed om diagnosen Hvis hjemmesituationen er uholdbar.

58 Akut delir - behandling
Seponer al medicin som kan "undværes", f.eks. Dolol og Detrusitol Behandle udløsende somatiske årsag Velfungerende høreapparat og briller, synligt ur, tilstrækkeligt lys Letforståelig kommunikation ved gennemgående personale Stabilt og roligt miljø Antipsykotika bør bruges med stor forsigtighed, men kan være nødvendigt til agiterede patienter eller ved svære hallucinationer. Ved milde tilfælde: Tabl. Serenase mg x 2 dagl. Til natten evt. suppleret med alopam 15 mg.

59 Dehydrering (side 23) Diabetes mellitus er den hyppigste forklaring på tørstsymptomer i almen praksis. Gastroenteritis er hyppigste årsag til dehydratio, andre årsager er almen svækkelse, feber, diuretika, hypercalcæmi Indlæggelse/ACCESS projekt: Patienter, der ikke indtager nok væske. Ældre mennesker med moderat væskemangel bør få praktisk hjælp og nødes til at drikke mere.

60 Dehydrering - behandling
Vurder om diuretika kan reduceres eller seponeres Patienten skal have rigelig væske: under 70 kg: mindst 2 liter væske, over 70 kg: 2,5 liter væske udover den væskemængde patienten har mistet. Oral rehydrering: Væsken gives i små og hyppige portioner: 1 liter vand, ½ teske salt og 6-8 teskeer sukker. Smagen kan forbedres med saft. En anden mulighed er tynd solbærsaft med ½ teske salt pr. liter væske IV rehydrering: Kræver bestemmelse af elektrolytter forud.

61 IV-væske og venflon (side 28-29)
IV væskebehandling bør udføres under omhyggeligt opsyn og bør omfatte kontrol af serumelektrolytter, væskebalancen. Al IV væske skal lægeordineres. Natriumchlorid skal gives med stor forsigtighed til patienter med: -Hjerteinsufficiens, hypertension, ødemer, nedsat nyrefunktion, hypokaliæmi, hyponatriæmi. Normalt bør 1 liter Nacl gives over min. 4 timer.

62 IV-antibiotika Zinacef (Cefuroxim) 1 hætteglas indeholder 750 mg eller 1,5 g cefuroxim. Blandes i mindst 50 ml Nacl. Gives over min. 10 minutter. Holdbar i 24 timer ved stuetemperatur. Bivirkninger: Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.Kvalme, opkastning, diarré, forhøjede leverenzymer. Hududslæt, hudkløe.

63 IV-antibiotika Benzylpenicillin
1 hætteglas indeholder 0,6 g (1 mill. IE), 1,2 g (2 mill. IE) eller 3 g (5 mill. IE). Blandes i mindst 50 ml Nacl. Gives over min. 10 minutter. Infusionsopløsning er holdbar i 24 timer ved stuetemperatur. Bivirkninger: Flebitis, hududslæt, allergiske reaktioner.

64 Hvor lang tid IV-behandling? (side 14)
Kriterier for skift til oral behandling a) Patienten kan indtage oral medicin, enten selv eller via sonde b) Har tarmfunktion uden tegn på ileus eller malabsorption c) Er klinisk stabil. Dvs. nedenstående kriterier er opfyldte: 1. puls < 100/min 2. resp. frekvens < 24/min 3. tp. <38 C 4. systolisk BT > 90 mm Hg 5. Iltsaturation > 90% 6. har pæne diureser

65 Anafylaktisk shock (side 31)
svær allergisk reaktion efter lægemiddelindgift, f.eks. penicillin. almen utilpashed, mathed, svimmelhed, hovedpine, flushing og hudkløe. uventet BT-fald, takykardi evt. gående over i arytmi og hjertestop snue, hoste, stridor, bronkospasme, lungeødem og respirationsstop cerebrale symptomer med sløret sensorium, bevidstløshed og evt. kramper kvalme, opkastning, koliksmerter, defækationstrang, ekskretafgang Diagnose: Klinisk Exposition for agens + symptomer

66 Anafylaktisk shock - behandling
Ring straks 112 Sikre frie luftveje Læg patienten ned med eleverede ben Shock: inj. adrenalin 0,3 mg dybt im. Lateralt på låret. Gentages hver 5-15 min til symptomerne er forsvundet.   Pt. indlægges omgående, hvor der suppleres med prednisolon og antihistamin.

67 Invitationstale til patienter
Vores kommune er af Sundhedsstyrelsen udvalgt til at deltage i et spændende projekt om bedst mulig pleje af ældre. Vi har opgaven sammen med sygehuset, de 3 andre sønderjyske kommuner og din læge. Projektet går ud på at undersøge, hvilken type af hjælp, der fungerer bedst for ældre borgere, der bliver syge i hjemmet.  Og vi har mulighed for at invitere dig med i projektet, fordi dit sygdomsforløb passer til undersøgelsen. Det betyder, at vi ringer til sygehuset nu, og så fortæller de os, hvad vi skal gøre. Vi bliver her hos dig og sørger for, at du behandles korrekt. Du vil være i gode hænder hele vejen. Vi har skrevet noget mere om projektet i dette brev, som vi gerne gennemgår med dig. Vi har brug for din underskrift, for at du må deltage i projektet. Vi vil sørge for at det foregår anonymt. Og du vil blive én af næsten 900 i Sønderjylland, som får tilbud om at være med.


Download ppt "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google