Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 1 Foderstofhygiejne  Landmandens rolle  Bureaukrati?  Nye krav?  Dokumentation  Sporbarhed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 1 Foderstofhygiejne  Landmandens rolle  Bureaukrati?  Nye krav?  Dokumentation  Sporbarhed."— Præsentationens transcript:

1 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 1 Foderstofhygiejne  Landmandens rolle  Bureaukrati?  Nye krav?  Dokumentation  Sporbarhed

2 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 2 Foder og fødevarer  To sæt overlappende hygiejneregler  Ikrafttræden 1. januar 2006  Vi ønsker samlet regelsæt overfor landmanden  Krav om én kontrolinstans

3 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 3 Branchekode  Landmanden skal selv sørge for at opfylde kravene  Landbruget udarbejder fælles retningslinier  Branchekode  Frivilligt at følge branchekode

4 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 4 Krav til branchekode  Skal omfatte hovedkravene til bedrifter med planteavl, kvæg, svin mv.  Udbygning for særlige bedriftstyper  Kun det nødvendige skal med

5 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 5 Opbygning af branchekoden  Dyrkning af afgrøder, gødskning mv.  Høst og forarbejdning  Salg og indkøb af foder  Oplagring af foder  Distribution  Fodring og vanding  Fødevarer

6 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 6 Styringspunkter i tilknytning til hygiejneforordningerne ProcesKrav / det sikres:SikringspunkterRutiner/håndte- ring/løsning 1.0 Dyrkning af afgrøder, her- under afgræs- ning Afgrøderne skal sikres mod farlig forurening og giftige stoffer Før der sprøjtes og høstes, kon- trolleres det, om tidsfristerne kan overholdes Sprøjtejournal anvendes som dokumentation Dyrkning af GMO-afgrøder At der oplyses om dyrkning af GMO-afgrøder Uddannelse af medarbejdere til dyrkning. Infor- mere om dyrk- ning og journal- føring Information og journalføring i henhold til gæl- dende regler

7 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 7 ProcesKrav / det sikres: SikringspunkterRutiner / håndtering / løsning 1.1 Udbringning af spilde- vandsslam At der ikke sker forurening af afgrøder med tungme- taller og smit- stoffer Anvendelse af spildevandssla m sker som beskrevet i lovgivningen Hygiejniseret slam må anvendes forud for alle afgrøder. Stabiliseret og komposteret slam må ikke anvendes til fortærbare afgrøder senere end 1 år forud. Ikke behandlet slam må ikke anvendes til jordbrugsformål

8 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 8 ProcesKrav Det sikres / der sikres: SikringspunkterRutiner / håndtering / løsning 1.2 Udbringning af husdyr- gødning Imod gødnings- forurening af foder og føde- varer At husdyrgødning ikke udbringes på arealer, som umiddelbart skal høstes/afgræsses. Gyllevogne holdes rengjorte, så der ikke sker smitte- spredning Det anbefales, at tidsfristerne for høst/afgræsning overholdes. Gyllevogne rengøres inden udkørsel på anden bedrift, så der ikke sker smitte- spredning

9 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 9 ProcesKrav Det sikres: SikringspunkterRutiner / håndte- ring / løsning 1.3 Høst At afgrøden høs- tes, uden at den forurenes med uønskede stoffer fx gødning Før hver høst på den enkelte bedrift kontrolleres det, at udstyret er rent og funktionsdygtigt Om nødvendigt rengøres udstyret for uønskede stof- fer før ibrugtagning

10 H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 10 ProcesKrav Det sikres: Sikrings- punkter Rutiner / håndtering / løsning 2.0 Indkøb Der foretages kun indkøb fra god- kendte og/eller registrerede virk- somheder/land- brug Kontrol af godkendelse Kontakt leverandør 2.1 Varemod- tagelse og udlevering At varen er sporbar Modtagekon- trol. Korrekt ilægning i si- lo/tank/plan- lager. Sammenligning af varen med følgeseddel/fak- tura/indlægsseddel. Lugt, temperatur og friskhed skal være i or- den. Følgeseddel/fak- tura gemmes. Tydelig mærkning af silo/tank


Download ppt "H:\OVH-DL\ANDET\0074amb.ppt 1 Foderstofhygiejne  Landmandens rolle  Bureaukrati?  Nye krav?  Dokumentation  Sporbarhed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google