Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi Workshop – AGWAPLAN 4. maj 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi Workshop – AGWAPLAN 4. maj 2006"— Præsentationens transcript:

1 Strategi Workshop – AGWAPLAN 4. maj 2006
Specialkonsulent Torben Ulf Larsen Præsentation Jacob og ego Vores program – forlængelse af Simons: Behov for og erfaringer med strategi Strategiske værktøjer - hovedemne Lidt om proces Sidst salg af strategi – og rådgivning i øvrigt Stille spørgsmål undervejs samt små opgaver

2 Ej høst på Herning-kanten
I Brasilien efterår 2004 Visse overvejelser om dansk landbrugs fremtid Enormt potentiale for at udvide produktion – meget jord til lave priser Helt anderledes omkostningsstruktur Svinekød 6-7 kr. Kg leveret til EU Ingen miljøproblemer Billig arbejdskraft Har dansk landbrug en chance?

3 Brasiliansk motorvej i høst
200 km køer til udskibningshavne Begrænset infrastruktur Svag økonomi – svært at tiltrække investeringer Øget efterspørgsel efter fødevarer – Kina og Østlande

4 ”Det er ikke de stærkeste, der overlever, heller ikke de mest intelligente, men dem, der er bedst til at forandre sig.” Charles Darwin Charles Darwin 1859: Arternes oprindelse Dem, der overlever, kan forandre og tilpasse sig. Tager bestik af omverdenen og tilpasser sig i form af ændret adfærd og handlinger

5 Hvad er strategi? Vejen til målet!
Afklaring af nusituation: Stærke og svage sider, muligheder og trusler Fastlæggelse af det langsigtede mål – hvordan skal bedriften udvikle sig (Vision) Hvordan kommer vi fra nu til det ønskede? Turbulent verden – der kommer sten på vejen: ejendom til salg, ændrede priser, ny teknologi etc. Måske skal målet også revidere undervejs Vejen til målet!

6 (Vision) Humane ressourcer
Nusituation: Driftsregnskab, produktionskontroller, sammenligningstal, ejendommens placering, driftsbygninger Hvad er vi gode til – hvilke muligheder har vi? Vision = Fremtidsbillede jf. senere. Det langsigtede mål Omverden: PEST Strategi er valg af den vej – ud af flere – der fører til målet

7 Styringsniveauer Udvikling, kapacitet Og finansiering
Strategisk, 3-5 år Udnytte eksisterende kapacitets- og finansieringsgrundlag Taktisk, 1-2 år Denne figur skal vendes om, så strategi bliver fundamentet? Gamle far: Gøre tingene rigtigt, men også gør de rigtige ting Driftssitutation – overskud Fra håndværket til direktør Beslutninger, der trækker i den ønskede retning Strategi sigter mod at undgå hovsaløsninger og arbejde med forventede udfordringer og muligheder Løbende produktion, køb og salg samt betalinger Operationelt, under 1 år

8 Hvad får landmanden ud af det?
Afklaring af bedriftens udviklingsmuligheder Langsigtede mål Målepunkter – går det i den rigtige retning Handlingsplaner, som fører til målet Vi ruller banen ud, men landmanden skal spille bolden Bedriftens og driftslederens stærke og svage sider Muligheder for udvikling: Hvordan kan min bedrift passe ind i verden om 5-10 år? Strukturudvikling: Hvad gør, at min bedrift overlever? Hvad er mine konkurrencemæssige fordele i forhold til dem, der må forlade erhvervet? Afklaring af langsigtede mål Måling og opfølgning Landmand motiveret – erkendt forandringsbehov

9 Strategiprocessen ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ S W O T V A L G Mission Vision Mål
Omverden Bedrift Familie Mission Vision Mål Komplet strategiproces, hvis det hele med Værktøjer til hvert trin Skal nok komme ind på begreberne undervejs Starten er afklaring af, hvordan bedriften skal udvikle sig Iterativ proces med mange tilbageløb Alternativ proces med udgangspunkt nusituation og fremtidsbillede. Dårlige erfaringer hermed

10

11 Strategi Bedrift Familie Omverden Mission og vision nu på plads
Skal nu til analysedelen 3 ben: Bedrift, omverden og familie/driftsleder jf. tidligere vist Bedrift Familie Omverden

12 Ikke meget nyt Brug de kendte oplysninger Ikke bruge krudt på nye tal, men tage udgangspunkt i eksisterende. Det er ofte nok Fremskrive nudrift – erkende forandringsbehov

13 Ikke gøre så meget ud af bedriften – kendt stof
Se på omverden Nokia gummistøvler før 2. verdenskrig, derefter radio og fjernsyn Strategi en fortsat proces. Nu fra TV til mobil. Jf. Darwin. Tilpasning Havde en strategi for virksomheden, desværre forkert Ikke længere direktør, men gjorde det rigtige

14 Hvad skal vi snakke med landmanden om vedr. udvikling
Ingen løsninger på fremtiden Men systematik De fire områder Bedste mands bedste bud på LandbrugsdInfo Landmandens holdning – ikke vores Forudsætninger for beregninger mv.

15 Sammen med Nyrups spindoktor Billy Adamsen
Nyrup velanskrevet som direktør i LD. En god formidler Knap så godt som statsminister Cykelhjelm, uld og ståluld Adfærd afgørende – ikke hvad vi tænker Gælder også ledelse af landbrugsbedrift: Hvilke krav stilles? Omverden, bedrift og HR Hvad vedrører det strategi? Driftslederen kan han magte det? Kristian Sejersbøl: mælkeproducenter, store investeringer. Gik ikke så godt Vigtigt at forestille sig de krav, der stilles til driftsleder, hvis visionen skal realiseres 25 konsulenter autoriseret til dette

16 Mindre betydningsfuld/
DiSC- modellen sig selv: Mere betydningsfuld/ stærkere SKABER NYT omgivelserne: Ugunstige/ fjendtlige VURDERENDE D I omgivelserne: Gunstige/ venlige ACCEPTERENDE C S Tegn OK og Idiot venteposition? 60 sekunder Adfærd: Kropssprog, måde (intonation), ord Adfærd bestemt af omgivelse og sig selv Situationsbestemt 4 udfaldsrum En dominerende, men har dem alle kombination – forskellig styrke sig selv: Mindre betydningsfuld/ stærk TILPASSER SIG

17 DiSC-Profil D I S C DiSC mere detaljeret analyse af driftslederens adfærd – evt. medarbejdere? Forklar konceptet Bindestald til stor løsdriftstald – krav? Alle kompetencer vigtige Ingen rigtige profiler Ens profiler i køkkenet

18 SWOT STÆRKE SIDER (S) SVAGE SIDER (W) MULIGHEDER (O) TRUSLER (T)
N T E R STÆRKE SIDER (S) God fodereffektivitet Tidssvarende ungdyrstald Beliggenhed med gode udvidelsesmuligheder for husdyrhold SVAGE SIDER (W) Høj personaleudskiftning Utidssvarende malkestald Dårlig arrondering MULIGHEDER (O) Økologisk produktion på udtagningsarealer Miljøtilskud – SFL Nabosamarbejde Øget efterspørgsel efter kviehotel TRUSLER (T) Fald i mælkepris Mangel på kvalificeret arbejdskraft Begrænsning af kørsel med store maskiner på offentlig vej E K S T R N Her samles det resultat af de 3 ben Interne stærke og svage sider (ejendom og driftsleder) Eksterne muligheder og trusler (PEST), naboer Vær konkret: Ikke EU-regler, men mere specifkt Brainstorm Fint, hvis ægtefælle og medarbejdere deltager Maksimalt 7 i hver kasse Prioriter efter væsentlighed og sandsynlighed Brug resultaterne fra PEST og bedriftsanalyse Både hårde og bløde data Godt værktøj – gode erfaringer – også i andre sammenhænge Maks. 7 pr. kasse Virker godt Bilag til omdeling

19 Eksempler alternativer
Fortsættelse af nudrift Optimering af nudrift Ny løsdriftstald Udvidelse til 250 årskøer og tre ansatte Driftsfællesskab Sælge ejendommen og blive lønmodtager Kræver branchekendskab

20 Disposition for beslutningsgrundlag
Få tal – mere tekst. Tal som bilag til dokumentation Mersalg Valg mellem forskellige strategier Alle beslutninger skal vejes op mod strategien – trækker de i den rigtige retning? Beslutningsstøtte værktøj Reducere fejlbeslutninger

21 Skattestrategi Udvikles efter den overordnede strategi for bedriften er udviklet I større udstrækning end andre strategier økonomisk styret Kan bevirke, at man må tilpasse den overordnede strategi for samlet at opnå det bedst mulige økonomiske resultat

22 Ikke nok med en strategirapport
Handling bag ordene Opfølgning Trumann


Download ppt "Strategi Workshop – AGWAPLAN 4. maj 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google