Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsdeling og ledelsesformer Organisationsstruktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsdeling og ledelsesformer Organisationsstruktur."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsdeling og ledelsesformer Organisationsstruktur

2 Leavitt’s model Organisationsstruktur, Søren Noah 2008 2

3 Leavitt i praksis Organisationsstruktur, Søren Noah 2008 3

4 Organisationsstruktur 4 Organisationsstrukturen har indflydelse på, hvor data bruges Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

5 Målsætninger 5 Mål skal være: •målbare (evalueres) •realistiske •indbyrdes forenelige •til at rangordne (evt. med underordnede delmål) Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

6 Arbejdsdeling 6 De rendyrkede principper er: •Funktionsprincippet •Objektprincippet Ved funktionsprincippet forstås, at specialister er ansat til at udføre bestemte funktioner (opgaver). De typiske funktioner er: Indkøb, lager, salg og økonomi. Ved objektprincippet forstås, at den enkelte afdeling løser de fleste opgaver vedrørende et objekt. Et objekt er en vare, en kundegruppe eller et geografisk område. Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

7 Funktionsprincippet 7 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

8 Funktionsprincippet IndkøbLagerSalgØkonomi Medarbejderne indkøber alle typer produkter Medarbejderne håndterer alle typer produkter på lageret Medarbejderne sælger alle typer produkter Medarbejderne udfører alle opgaver vedrørende økonomi 8 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

9 Objektprincippet 9 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

10 Objektprincippet ”Afd. skabe” udfører: ”Afd. borde” udfører: ”Afd. senge” udfører: ”Afd. tilbehør” udfører: Indkøbsopgaver Lageropgaver Salgsopgaver Økonomiopgaver 10 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

11 Arbejdsdeling FunktionsprincippetObjektprincippet Fordele  Fremmer specialisering inden for en funktion  Funktionerne kan benytte sig af hinandens ekspertise  God koordinering og samarbejde mellem funktioner  Muliggør klare mål for et objekt  God mulighed for at opgøre de enkelte objekters økonomiske resultater Ulemper  Kan skabe konflikter og samarbejdsproblemer mellem afdelingerne  Ledere og medarbejdere bliver fagspecialister  Vanskeligere at placere ansvaret for resultater  Uhensigtsmæssig udnyttelse af fagspecialister  Fremmer opnåelse af objektets mål frem for det samlede mål  Vanskeligere at standardisere arbejdet 11 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

12 Det kombinerede princip 12 Det kombinerede arbejdsdelingsprincip er en kombination af funktionsprincippet og objektprincippet. Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

13 Fordelingen af myndighed og ansvar 13 •Linjeprincippet •Linje-stabsprincippet •Det funktionelle princip Linjeprincippet er karakteriseret ved, at den enkelte medarbejder har én og kun én direkte overordnet. En stab er en rådgivningsfunktion (og service). Derfor har en stab ansvar, men ikke myndighed. Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

14 Linjeprincippet 14 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

15 Linje-stabsprincippet 15 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

16 Fordelingen af myndighed og ansvar LinjeprincippetLinje-stabsprincippet Fordele  Klar fordeling af myndighed og ansvar  Hver medarbejder har kun én overordnet  Udnytte medarbejdernes specialviden  Klare myndigheds- og ansvarslinjer Ulemper  Lange kommunikationslinjer  Koordination vanskeliggøres, ligesom der stilles store krav til ledelsens viden  Risiko for konflikt mellem linje og stab 16 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

17 Niels Brock’s organisation 2009 Organisationsstruktur, Søren Noah 2009 17

18 Det funktionelle princip FordeleUlemper  Korte kommunikationslinjer  God udnyttelse af ledernes specialviden  Uklare myndigheds- og ansvarslinjer, idet en person har flere overordnede 18 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

19 Jobbeskrivelse 19 I personalehåndbogen vil medarbejderen normalt se detaljer om, hvad jobbet indeholder. F.eks. kan funktionen kundekontakt være beskrevet således: •Kundekontakt. •Yde råd og vejledning til kunden således at kunden oplever mødet med virksomheden som værende positivt. •Rydde op efter kunden. •Modtager reklamationer fra kunder. •Pakke kundens gavekøb ind. •Rådgive om gavekort. •Bestille varer hjem efter kundens ønske og kontakte kunden, når varen er hjemkommet. •Give vaskeanvisning for produktet. Og anden vedligeholdelse af produktet. •Og lignende Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

20 HR (= Human Resource) 20 Human Resource Management (HRM) er en disciplin indenfor ledelse, der ønsker at integrere hver enkelte medarbejders behov og personlige ressourcer i arbejdet. Ofte forbinder man ting med HRM: •medarbejderudviklingssamtaler (MUS) •personlighedstest •tilfredshedsundersøgelser Begrebet svarer i en dansk oversættelse til personaleadministration. En HR-chef er den, som før i tiden gik under betegnelsen personalechef; altså den, som har ansvaret for personalet på en arbejdsplads - det være sig ansættelse af nyt personale, varetagelse af og omsorg for personalet samt evt. ansættelse og oplæring af elever/lærlinge på arbejdspladser, hvor dette er relevant. Kilde: WikiPedia Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

21 Matrix-organisation (projekter) 21 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

22 Projektorganisation 22 Et projekt kan karakteriseres ved følgende egenskaber: •skal føre frem til et resultat •er en engangsopgave (”ad hoc”-opgave) •er en forholdsvis omfattende og kompleks opgave •er en opgave, som er forholdsvis uklart defineret ved start •har et vist omfang målt i tid •har begrænsede ressourcer i form af tid, personer og kapital •kræver forskellige ressourcer på tværs af organisationen. Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

23 Projektorganisation 23 Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

24 Beslutningsdelen 24 Styregruppens opgaver bliver at: 1.Fastlægge rammer for anvendelse af: De tidsmæssige ressourcer De økonomiske ressourcer De personalemæssige ressourcer 2.Definere overordnede problemstillinger 3.Fastlægge hovedmål og delmål for projektet 4.Vurdere rapporter fra projektgrupperne 5.Prioritere problemer og opgaver undervejs i projektet 6.Tage beslutninger vedrørende de videre forløb Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

25 Arbejdsdelen 25 Projektgrupperne har til opgave at arbejde inden for de rammer, der afstikkes af styregruppen. Deres opgaver bliver at: 1.Analysere problemstillingen 2.Definere detailproblemer 3.Formulere idéer til løsning af problemerne 4.Analysere og vurdere alternative løsningsmuligheder 5.Udarbejde rapporter til styregruppen Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

26 Ledelsesdelen 26 Der skal udpeges en leder, som har ansvaret for at styre projektet – en såkaldt ”projektleder” som evt. kan komme udefra. •Intern konsulent •Ekstern konsulent Organisationsstruktur, Søren Noah 2008

27 Outsourcing 27 Hvis bestemte arbejdsopgaver falder udenfor de kompetencer, som organisationen besidder, så kan man vælge at ”outsource” opgaven til en ekstern samarbejdspartner. Man kan også vælge denne løsning af økonomiske grunde ! Organisationsstruktur, Søren Noah 2008


Download ppt "Arbejdsdeling og ledelsesformer Organisationsstruktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google