Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Denne præsentation indeholder 9 mulige forside.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Denne præsentation indeholder 9 mulige forside."— Præsentationens transcript:

1 Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts. Du vælger nyt layout ved at højreklikke på forside sliden og vælg ”Layout” og herunder vælge blandt Titeldias_01 – Titeldias_09 Skarrildhus 4. september 2013

2 Ekstra ansøgningsrunde 1. september – 15. oktober 2013
Ansøgninger om forundersøgelser Ansøgninger om gennemførelsesprojekter Den 4. september 2013

3 Rammen Der er min. 26,67 mio. kr. til denne runde
Ansøgningsrunde Ansøgte Forundersøgelsespro jekter Ansøgte gennemførelsesproje kter 2012 Antal: 64 Beløb: 8,1 mio. kr. Antal: 1 Beløb: 0,9 mio. kr. 2013 første runde Antal: 92 Beløb: 11,1 mio. kr. Antal: 2 Beløb: kr. 2013 anden runde Antal:  87 Beløb: 10,0 mio. kr. Antal: 3 Beløb: kr. runde Antal: 79 Beløb: 10,25 mio. kr. Antal: 8 Beløb: 4,3 mio. kr. Afsat 72 mio. kr. – der er reserveret 45,33 mio. kr. i ansøgninger/tilsagn Der er min. 26,67 mio. kr. til denne runde Den 4. september 2013

4 Hvem kan søge og tilskuddets størrelse
Ansøger er den projektansvarlige kommune. Op til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter. Den 4. september 2013

5 Hvordan undgår vi høringer i forbindelse med tilsagnsgivningen
Dokumentation af prisernes rimelighed! Det ansøgte beløb kan ikke hæves efter ansøgningsfristens udløb. Konsulentydelser skal opgives i antallet timer og timepris Beskrivelse af medarbejderens egne opgaver Den 4. september 2013

6 Hvornår giver vi afslag på ansøgningen
Naturstyrelsen indstiller til afslag NaturErhvervstyrelsen modtager ikke de oplysninger de har efterspurgt i forbindelse med sagsbehandlingen Ikke tilskudsberettigede udgifter Den 4. september 2013

7 Ikke tilskudsberettigede udgifter
Driftsomkostninger Udgifter til sædvanlige myndighedsopgaver Udgifter som ligger udenfor tilsagnsperioden – udgifter afholdt efter igangsætningstilladelsen kan dog refunderes Udgifter som kommunen, ejer/forpagter er forpligtet til gennem anden lovgivning Udgifter, hvortil der ydes offentligstøtte eller støtte i medfør anden lovgivning Den 4. september 2013

8 Ikke tilskudsberettigede udgifter - 2
Udgifter til forskning og teknologisk udvikling Finansierings-, advokat-, og pengeinstitutomkostninger Udgifter i form af naturalydelser (fx til brug af egne maskiner) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel Udgifter til leasing eller leje Udgifter til indretning, der tiltrækker fisk Udgifter til udsætning af levende akvatiske organismer Den 4. september 2013

9 Løn til tilsagnshavers egne ansatte
Kun tilsagnshavers eget personale (skiller ved CVR- nr.) Skal kunne dokumenteres ved timesedler og lønsedler Timesatsen beregnes ud fra årslønnen delt med 1648 timer – Ingen gennemsnitlig timesats Årslønnen kan indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. Årslønnen kan ikke indeholde: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Husleje eller kontorhold er heller ikke støtteberettigede. Der skal foreligge en skriftlige aftale med den enkelte medarbejder Den 4. september 2013

10 Konsulentydelser Tilsagnshaver skal kunne redegøre for aktiviteter, timepris og timeantal – ændringer i dette skal godkendes inden de iværksættes Skal dokumenteres ved udbetalingen ved kontrakter og/eller time- og aktivitets opgørelse, samt dokumentation for betaling Kørsel og udlæg skal være indeholdt i konsulentens timepris Der ydes ikke tilskud til kørsel ud over timeprisen Den 4. september 2013

11 Derfor opfattes NaturErhvervstyrelsen så FIRKANTET!
Den 4. september 2013

12 Den 4. september 2013

13 Revision Revision: Kontrol af, om sagsbehandlingen for udbetaling af tilskud er i overensstemmelse med det tilsagn, som danner grundlag for det enkelte projekt. + om der er sammenhæng mellem tilsagn og bekendtgørelser hhv. forordninger Manglende overensstemmelse medfører krav om tilbagebetaling af tilskud fra ansøger. Den 4. september 2013

14 Kommissionens konklusioner
Manglende dokumentation for overholdelse af udbudsregler Underkendelse 4,2 mio. kr. (flat rate for udbetalinger indtil 30. juni 2012) Dokumentation hos ansøger, men noget skal sendes til NAER Utilstrækkelig skiltning Dokumentation for sagsbehandling og risikoudvælgelse forbedres Den 4. september 2013

15 Intern Revisions konklusioner
Utilstrækkelig dokumentation for udført kontrol på stedet (instrukser og rapportering skal forbedres) Utilstrækkelig kontrol af Bilag (fakturaer, betalingsdokumentation, bogføring) Udbudsregler Bedre sammenhæng mellem modtaget dokumentation og gennemgang i praksis Beskrivelse af arbejdsgange/udvælgelsesmetoder skal være bedre Den 4. september 2013

16 Fremadrettet Mere revision Øgede dokumentationskrav
For NAER kan imødekomme kritik er det nødvendigt med bedre kvalitet i modtaget materialer på projekterne Dokumentation for sagsbehandling Dokumentation for gennemførelse af projektet i overensstemmelse med tilsagn og bekendtgørelse Kritik af NAER også på Landdistriktsprogrammet Vi ensretter praksis mellem LDP og EFF uanset kritik ikke udtalt på EFF Tilpasser praksis for at imødegå kritik fremadrettet Reducerer risiko for fejl Reducerer risiko for fremtidige underkendelser på EFF 4. September 2013

17 Revisioner og henstillinger
Hvis det ikke er dokumenteret Er det ikke!!!!! Den 4. september 2013

18 Typiske Spørgsmål Hvornår kan man søge en ændring
En ændring skal søges og godkendes inden den iværksættes og senest 2 mdr. inden projektets afslutning – ALDRIG efter tilsagnsperiodens udløb! Hvornår kan et projekt forlænges Kun i særlige tilfælde dvs. uforudsete hændelser og kun op til 3 mdr. udover de 6 eller 20 måneder. Den 4. september 2013

19 Typiske Spørgsmål Hvornår starter tilsagnsperioden?
Tilsagnsperioden starter den dag tilsagnet udsendes, ikke fra datoen for igangsætningstilladelsen. Der kan afholdes udgifter fra datoen for igangsætning for egen risoko Den 4. september 2013

20 Hvordan søges der om udbetaling
Projektrapporten skal sendes til Naturstyrelse, som skal afgive en udtalelse om gennemførelse Skema til udbetaling findes på: Udbetalingsanmodning, udtalelse, forundersøgelsesrapport, fakturer, dokumentation for betaling skal indsendes til Skal indsendes senest 3 mdr. efter tilsagnsperiodens udløb Den 4. september 2013

21 Hvor finder vi ordningen i ny programperiode
Kan ikke være en del af EFF LDP programmet er under udarbejdelse Vi er interesseret i jeres input Den 4. september 2013

22 Den 4. september 2013

23 Tilskudsberettigede projektudgifter Forundersøgelser
Løn til tilsagnshavers personale. Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifter til konsulentbistand. Udgifter til information og møder.

24 Tilskudsberettigede projektudgifter realisering
Undersøgelser Den fysiske gennemførelse af vandløbsrestaurering Konsulentbistand Anlægsarbejde Løn til tilsagnshavers personale Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Information og møder

25 Betingelser for tilskud forundersøgelser
Projektet afsluttes inden projektets slutdato højest 4 måneder efter projektets start. Tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, forundersøgelsesrapport og udtalelse rettidigt Udbetalingsanmodning og originale bilag holdes tilgængelige i mindst frem til 31. december 2021. Dokumentation for overholdelse af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler holdes tilgængelige indtil 31. december 2021. Ansøger afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

26 Betingelser for tilskud anlæg
Nødvendige tilladelser opnås inden udbetaling Projektet afsluttes inden projektets slutdato, senest 15 måneder efter projektets start. Tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling, afsluttende projektrapport og udtalelse rettidigt Projektet opretholdelse i mindst 5 år Udbetalingsanmodning og originale bilag holdes tilgængelige frem til 31. december 2021. Ansøger afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

27 Betingelser for tilskud anlæg - fortsat
Ansøger skal oplyse om projektet er omfattet af en kontrakt, som er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler Dokumentation for overholdelse af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler holdes tilgængelige indtil 31. december 2021. Tilsagnshaver sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet.

28 Forpligtelse til information
Tilsagnshaver er forpligtet til at informere om den offentlige medfinansiering både den nationale medfinansiering og finansieringen fra Europakommissionen. Publikationer i tilknytning til projektet (bøger, foldere, nyhedsbreve, kommunens hjemmeside mv.). Indsendelse af fotodokumentation

29 Offentliggørelse Nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: I projekter over kr. skal der i tilknytning til projektområdet opsættes et skilt.

30 Titel

31 Projektændringer Skal ske inden 2 måneder før projektets slutdato
Ændring af projekt, herunder projektgrænse Ændring af slutdato Ændring af budgetposter Ændring af tilsagnshaver

32 Bortfald af tilskud Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse Tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2 Tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 22 Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet Betingelserne for tilskud ikke opfyldes.

33 Oversigt over frister Ansøgningsperioder
Ansøgningsperioder Indsendelse af ansøgninger skal foregå inden for disse fire perioder: Projektlængde Forundersøgelser Realiseringsprojekt Max. 6 mdr. Max. 20 mdr. Anmodning om ændring 2 mdr. før projekts afslutning Udbetalingsanmodning 3 mdr. efter projektets afslutning Titel


Download ppt "Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Denne præsentation indeholder 9 mulige forside."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google