Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheden • Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheden • Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder."— Præsentationens transcript:

1 Virksomheden • Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder

2 Virksomheden • Produktionsvirksomhed - Fremstiller selv de varer, den sælger - Markedsopgaver • Udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne - Tre former for varelagre

3 Virksomheden • Handelsvirksomhed - Indkøber og videresælger færdigvarer - Markedsopgaver - Sammensætte produktsortiment og levere produkter til kunderne - Opdeles i to grupper: - Engrosvirksomheder (grossister) • Sælger videre til detailleddet - Detailvirksomheder (detaillister) • Sælger direkte til almindelige forbrugere

4 Virksomheden • Servicevirksomhed - Fremstiller og sælger serviceydelser • Blandede virksomheder - Aktiviteter inden for flere områder

5 Virksomheden • Virksomhedens ejerformer - Offentlige virksomheder • Ejet af staten, regionerne eller kommunerne - Private virksomheder • Enkeltmandsvirksomhed • Interessentskab • Aktieselskab • Anpartsselskab

6 Ejerform Antal ejere Krav til indskudHæftelseFordeleUlemper Enkeltmands- virksomhed Interessent- skab Aktieselskab Anpartssel- skab Mindst 1 Mindst 1 Mindst 2 Ingen Mindst kr. 500.000 Ingen Mindst kr. 80.000 Personligt solidarisk Begrænset Få formelle krav Lettere at låne Få formelle krav Lettere at låne Flere til at indskyde kapital Hæftelsesform Evt. flere til at indskyde kapital Hæftelsesform Kun en til at indskyde kapital Hæftelsesform Evt. uenighed mellem ejere Krav om indskud Formelle krav Sværere at låne Virksomheden Mindst 1

7 Virksomheden • Virksomhedens idegrundlag og ide -Virksomhedens idégrundlag - Strategisk grundlag for driften over en længere periode - Virksomhedens ide udtrykker • Hvilke behov virksomheden vil dække og hvordan • Hvilke kunder (målgruppe) virksomheden vil henvende sig til

8 Virksomheden • Virksomhedens mål og strategi - Virksomhedens mål - Et mål er udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand • Konkrete, målbare, realistiske forenelige og tidsbestemte - Virksomhedens strategi - Strategier er overordnede planer for, hvordan man vil nå de opstillede mål.

9 Virksomheden • Virksomhedens værdikæde - Består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som dermed giver virksomheden konkurrencemæssige fordele - En værdikæden for en produktionsvirksomhed kan således omfatte:

10 Virksomhedens interessenter • Interessentmodellen - Interessent: • Yder forskellige former for bidrag til virksomheden • Kræver belønning fra virksomheden for deres indsats

11 Virksomhedens interessenter • Shareholder value og stakeholder value - Shareholder value (værdi for aktionærerne, dvs. ejerne) • Virksomheden forsøger at skabe størst muligt værdi for ejerne - Stakeholder value (værdi for interessenterne) • Virksomheden tilgodeser samtlige interessenter

12 Virksomhedens interessenter • Konflikter mellem virksomhedens interessenter

13 Virksomhedens interessenter • Konflikter indenfor samme interessegruppe

14 Virksomhedens interessenter • Samspil og harmoni mellem virksomhedens interessenter - Virksomheden fungerer som en koalition af interessenter, hvor de enkelte interessenter lægger deres bidrag i virksomhedens » fælles pulje «, hvorfra de hver især modtager deres del af » kagen «.

15 Virksomheden i en markedsøkonomi • Markeder og konkurrenceformer - Marked • Det sted, hvor køber og sælger mødes og gennemfører en handel til en aftalt pris. - Forudsætninger for et effektivt marked • Gennemsigtighed • Homogene varer • Fuldkommen konkurrence

16 Virksomheden i en markedsøkonomi • Konkurrenceformer - Fuldkommen konkurrence • Mange små sælgere på et homogent marked - Monopol • Én sælger har den bestemmende indflydelse - Ufuldkommen konkurrence • Sælger forsøger at skabe præferencer for deres varer

17 Virksomheden i en markedsøkonomi - Udbud • D en mængde varer, der i løbet af en vis periode bliver udbudt ved bestemte priser på et bestemt marked • Prisdannelse på det homogene marked

18 Virksomheden i en markedsøkonomi - Efterspørgselskurve • Den mængde varer, der i løbet af en vis periode bliver efter- spurgt ved bestemte priser på et bestemt marked • Prisdannelse på det homogene marked

19 Virksomheden i en markedsøkonomi - Prisdannelseskurve • Udbudskurven sammenholdes med efterspørgselskurven • Ligevægtsprisen dannes, hvor udbud og efterspørgsel svarer til hinanden • Prisdannelse på det homogene marked

20 Virksomheden i en markedsøkonomi - Ændringer i efterspørgslen • Ændres efterspørgslen ændres ligevægtsprisen ligeledes • Prisdannelse på det homogene marked

21 Virksomheden i en markedsøkonomi - Ændringer i udbuddet • Ændres udbuddet ændres ligevægtsprisen ligeledes • Prisdannelse på det homogene marked

22 Virksomheden i en markedsøkonomi - Markedsøkonomi • De frie markedskræfter danner markedsprisen på en vare på baggrund af udbuds- og efterspørgselsforholdene for varen • Prisdannelse på det homogene marked Adam Smith – markedsøkonomiens fader

23 Virksomhedens etablering - Etableringsfasen - Vækstfasen - Modningsfasen • Livscyklusmodellen

24 Virksomhedens etablering • Etableringsfasen

25 Virksomhedens etablering • Vækstfasen

26 Virksomhedens etablering • Modningsfasen

27 Virksomhedens etablering • Modningsfasens mulige udgange

28 Pause

29 Virksomheden i drift - De væsentligste kendetegn ved en virksomhed i vækstfasen: • Virksomheden i vækstfasen

30 Virksomheden i drift - Ved en funktion forstås arbejdsopgaver, der hører sammen. - En handelsvirksomhed vil som udgangspunkt have følgende funktioner: • Indkøb og lager • Salg • Økonomi • Virksomhedens funktioner

31 Virksomheden i drift - De enkelte funktioners hovedopgaver i en handelsvirksomhed: • Virksomhedens funktioner

32 Virksomheden i drift - Yderligere funktioner i en produktionsvirksomhed • Virksomhedens funktioner

33 Virksomheden i drift - Funktionerne i en servicevirksomhed • I en service virksomhed vil opgaverne principielt være de sammen som i en handelsvirksomhed dog vil indkøbs- og lagerfunktionen kun være tilstede i et begrænset omfang. • Virksomhedens funktioner

34 Virksomheden i drift - Økonomistyring omfatter de styringsprocesser, der skal sikre, at virksomhedens økonomiske målsætninger opfyldes. • Økonomistyring

35 Virksomheden i drift - Budget • Beskrivelse af de ventede økonomiske konsekvenser af de for en fremtidig periode planlagte handlinger. - Regnskab • Beskrivelse af de faktisk økonomiske konsekvenser af de i en fortidig periode gennemførte handlinger. - Budgetkontrol • Sammenligning af budget og regnskab for samme periode. • Økonomistyring

36 Virksomheden i drift - Økonomistyring opdeles i tre styringsområder: • Aktivitetsstyring • Kapacitetsstyring • Finansiel styring • Økonomistyring

37 Virksomheden i drift - Ved formel organisation forstås: • Arbejdsopgaverne fordeles på personer og afdelinger. - Organisationsplan • En organisationsplan bruges til at vise virksomhedens formelle organisation. - Pyramidestruktur • En struktur, hvor organisation er opdelt i niveauer med afgrænsede afdelinger samt velbeskrevne arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver. • Formelle organisationsstrukturer

38 Virksomheden i drift - Eksempel på organisationsplan med pyramidestruktur: • Formelle organisationsstrukturer

39 Virksomheden i drift • Styringsniveauer

40 Virksomhedens indtægter - Indtægter: • Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer en vare til en kunde. - Indbetalinger: • Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for de leverede varer. • Indtægter og indbetalinger

41 Virksomhedens indtægter - Eksempel: • Indtægter og indbetalinger

42 Virksomhedens indtægter - Efterspørgsel • Den mængde af en vare, der i løbet af en periode kan sælges inden for et markedsområde. - Efterspørgselsdeterminanter: • De faktorer der påvirker efterspørgslen efter varen. • Efterspørgsel

43 Virksomhedens indtægter - De væsentligste efterspørgselsdeterminanter omfatter følgende: • Varens pris og prisen på andre varer • Varens kvalitet og kvaliteten på andre varer • Personligt salgsarbejde for varen og for andre varer • Reklameindsats for varen og for andre varer • Købernes indtægter • Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand • Internationale kriser, krige samt politisk og social uro • Moden • Vejret • Efterspørgsel

44 Virksomhedens indtægter - Substituerende varer: • Varer som kan dække samme behov hos køberne, idet varerne kan erstatte hinanden i forbruget. - Komplementære varer: • Varer der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet varerne supplerer hinanden i forbruget. • Efterspørgsel

45 Virksomhedens indtægter - Afsætning: • Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en bestemt periode. • Afsætning

46 Virksomhedens indtægter - Handlingsparametre: • De faktorer der påvirker afsætningen af virksomhedens varer, og som virksomheden selv har indflydelse på. • Afsætning

47 Virksomhedens indtægter - Handlingsparametre (De 4 P’er): • Afsætning

48 Virksomhedens indtægter - Product • Emballage • Navn • Mærke • Design • Service • Sortiment • Afsætning

49 Virksomhedens indtægter - Price • Hovedregel – jo lavere prisen er, jo større bliver afsætningen. • Afsætning

50 Virksomhedens indtægter - Place • Distributionssystem • Beliggenhed • Afsætning

51 Virksomhedens indtægter - Promotion • Reklame er en betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe med det formål at påvirke dem i en bestemt retning - Personligt salgsarbejde - Sales Promotion - Public Relations • Afsætning

52 Pause

53 Virksomhedens omkostninger - Produktionsmidler • Materielle produktionsmidler som fx råvarer, bygninger, maskiner, inventar og kontorartikler. • Arbejdskraft som fx ekspedienter, produktionsmedarbejdere og kontorpersonale. • Serviceydelser som fx revisorbistand, advokatbistand og ydelser fra et reklamebureau. • Udgifter, udbetalinger og omkostninger

54 Virksomhedens omkostninger - Udgift • Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel. - Udbetaling • Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden betaler for et produktionsmiddel. - Omkostning • Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel. • Udgifter, udbetalinger og omkostninger

55 Virksomhedens omkostninger - Eksempel • En forretning køber for 20.000 kr. i februar med 60 dages kredit. Halvdelen af varerne sælges i marts og den anden halvdel i maj: • Udgifter, udbetalinger og omkostninger

56 Virksomhedens omkostninger - Kapacitetsomkostninger(faste omkostninger) • Omkostninger der ikke er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. - Kontante kapacitetsomkostninger • Tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis husleje, rengøring, forsikring og kontorartikler. - Beregnede kapacitetsomkostninger • Ikke tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis afskrivninger på biler og inventar. • Kapacitetsomkostninger

57 Virksomhedens omkostninger - Kapacitetsomkostningernes principielle forløb • Kapacitetsomkostninger

58 Virksomhedens omkostninger - Variable omkostninger • Omkostninger der er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. • Variable omkostninger

59 Virksomhedens omkostninger • Ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen. • De variable enhedsomkostninger er uændret ved øget aktivitet. • Proportionale variable omkostninger

60 Virksomhedens omkostninger • Ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen. • De variable enhedsomkostninger falder ved øget aktivitet. • Progressive variable omkostninger • Ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen. • De variable enhedsomkostninger stiger ved øget aktivitet. • Degressive variable omkostninger

61 Virksomhedens omkostninger • Summen af kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. • Samlede omkostninger

62 Virksomhedens omkostninger • Vareforbrug/materialeforbrug • Arbejdsløn • Sælgerløn • Funktionærløn • Salgsfremmende omkostninger • Lokaleomkostninger • Afskrivninger • Andre omkostninger • Renteomkostninger • De vigtigste omkostninger

63 Virksomhedens omkostninger - Afskrivning • En periodes afskrivning er den andel af et anlægsgodes værdiforringelse (kostpris – scrapværdi), som skal henføres til den pågældende periode. - Afskrivningsplan • Fastlæg det beløb, der i alt skal afskrives på et anlægsgode. • Fastlæg afskrivningsperiodens længde i år for anlægsgodet. • Fordel det fastlagte afskrivningsbeløb over det fastsatte antal år. -Afskrivningsmetode • Den lineære metode • Saldometoden • Afskrivninger

64 Virksomhedens omkostninger - Fordelingskalkulation • Beregning af varens samlede omkostninger pr. enhed. - Bidragskalkulation • Beregning af varens variable enhedsomkostninger. - Forkalkulation • Udarbejdes før køb, produktion og salg. - Efterkalkulation • Udarbejdes efter køb, produktion og salg. • Kalkulation

65 Virksomhedens omkostninger - Eksempel på en bidragskalkulation i en handelsvirksomhed • Kalkulation

66 Virksomhedens omkostninger - Eksempel på en bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed • Kalkulation

67 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget virksomheden tjener, når den sælger 1 stk. af et produkt. • Eksempel: Produktionsvirksomheden GreenHouse sælger produktet ROSARY: • Dækningsbidrag pr. enhed

68 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget der tjenes på et vareparti, en varegrupper eller samlet set for hele virksomheden for en periode. • Eksempel: Handelsvirksomheden LIGHTNER sælger produktet Light DeLight: • Dækningsbidrag i alt

69 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget dækningsbidraget udgør i procent af salgsprisen eller af omsætningen. - Beregninger • Dækningsgrad

70 Virksomhedens indtjening - Sammenhængen mellem de to beregningsmåder for dækningsgraden: • Dækningsgrad

71 Virksomhedens indtjening - Eksempler: I produktionsvirksomheden GreenHouse er dækningsgraden for en pose ROSARY: 300 x 100 Dækningsgrad = 500 = 60 % I handelsvirksomheden LIGHTNER er dækningsgraden for lampen, model Light DeLight: 94.000 x 100 Dækningsgrad = 200.000 = 47 % • Dækningsgrad

72 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget virksomheden mindst skal afsætte af et produkt, før virksomheden får dækket sine kapacitetsomkostninger. - Beregning • Nulpunktsafsætning

73 Virksomhedens indtjening - Eksempel: En reklamekampagne for produktet ROSARY forventes at beløbe sig til kr. 15.000. Dækningsbidraget pr. enhed er kr. 300: 15.000 kr. Reklamenulpunkt = 300 kr. = 50 poser • Nulpunktsafsætning

74 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget virksomheden mindst skal omsætte for i en periode, før den får dækket sine omkostninger og dermed får overskud. - Beregning • Nulpunktsomsætning

75 Virksomhedens indtjening - Eksempel: Produktionsvirksomheden HELMO forventer kapacitetsomkostninger på kr. 1.200.000 og en gennemsnitlig dækningsgrad på 40 %. 1.200.000 kr. x 100 Nulpunktsomsætning = 40 = 3.000.000 kr. • Nulpunktsomsætning

76 Virksomhedens indtjening - Eksempel: Produktionsvirksomheden JANUS. • Virksomhedens resultat

77 Virksomhedens indtjening - Eksempel: Handelsvirksomheden MALTE. • Virksomhedens resultat

78 Virksomhedens indtjening - Viser, hvor meget bruttofortjenesten udgør i procent af omsætningen. - Beregning • Bruttoavanceprocent

79 Pause

80 Opgave • Opfind en virksomhed


Download ppt "Virksomheden • Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google