Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOL og arbejde. K ronisk O bstruktiv L ungelidelse Øyvind Omland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOL og arbejde. K ronisk O bstruktiv L ungelidelse Øyvind Omland."— Præsentationens transcript:

1 KOL og arbejde. K ronisk O bstruktiv L ungelidelse Øyvind Omland

2 Arbejdsbetinget tab af lungefunktion K ronisk O bstruktiv L ungelidelse SAM 11.12. 2008 Øyvind Omland AMK, Aalborg

3 Hvorfor måle lungefunktion? n Afspejler funktionelle ændringer som følge af sygdom n Kan afspejle miljømæssig påvirkning af lunge- og bronchievæv n Kan kortlægge om tidligt årligt fald i lungefunktion medfører senere regulær lungeinsufficiens

4 Indhold n Hvad er KOL (kort) n Aldersbetinget tab af lungefunktion n Tobak og KOL (kort) n Arbejdsbetinget KOL

5 KOL n KOL er en af de største helbreds- trusler i verden n I DK har mellem 200.000 og 300.000 KOL n Årligt bliver 23.000 indlagt og 3.600 dør af KOL i DK n Antal KOL dødsfald er steget med 50% siden 1985 n Danske kvinder har den højeste dødelighed i verden af KOL

6

7

8 KOL

9 Inflammation Sygdom i de små luftveje Parencymal destruktion Flow begrænsning

10 KOL Inflammation (Betændelseslignende tilstand) Sygdom i de små luftveje Parencymal destruktion Flow begrænsning (Reduceret hastighed på udåndingsluften)

11 Klassifikation af KOL (GOLD) n Stadium I (mild KOL) •FEV 1 /FVC < 70% •FEV 1 ≥ 80% forventet •± kroniske symptomer n Stadium II (moderat KOL) •FEV 1 /FVC < 70% •50% ≤ FEV 1 < 80% forventet •± kroniske symptomer n Stadium III (udtalt KOL) •FEV 1 /FVC < 70% •30% ≤ FEV 1 < 50% forventet •± kroniske symptomer n Stadium IV (meget udtalt KOL) •FEV 1 /FVC < 70% •FEV 1 <30% forventet •± kroniske symptomer

12

13 Risikofaktorer til KOL n Rygning den alt dominerende, i størrelsesorden 80% af tilfældene n Forurening n Lav socioøkonomisk status n Genetiske -Polymorfier for •α 1 anti-trypsin (sikker) •epoxide hydrolase •GST

14 Indhold n Hvad er KOL (kort) n Aldersbetinget tab af lungefunktion n Tobak og KOL (kort) n Arbejdsbetinget KOL

15 Det aldersbetingede tab af lungefunktion n Max. antal alveoler ved 12 års alderen n Modning frem til 20 års alderen for ♀ og 27 års alderen for ♂ hvor den maksimale funktion af respirationssystemet nås n Resten af livet progressivt fald af lungernes formåen, dog nok kapacitet til adækvat gas skifte livet ud, fraset påvirkning fra sygdom

16 Det aldersbetingede tab af lungefunktion n Spirometri: n Øget FEV 1 og FVC frem til 20 års alderen for ♀ og 27 års alderen for ♂, herefter accelereret fald n For FEV 1 (20 ml/år, 25-39 års alder, stigende til 39 ml/år≥65 år) n Fald i FVC svarer tilnærmet til fald i FEV 1

17 Det aldersbetingede tab af lungefunktion n Hovedårsagerne: n Fald i brystkassens eftergivelighed (compliance) n Reduceret styrke af respirations- muskulaturen n Fald i lungernes elasticitet (statisk recoil)

18 Det aldersbetingede tab af lungefunktion

19

20 Indhold n Hvad er KOL (kort) n Aldersbetinget tab af lungefunktion n Tobak og KOL (kort) n Arbejdsbetinget KOL

21 Tobaksrelateret påvirkning af det årlige fald i FEV 1

22 n Beregnet øget årligt tab i FEV 1 p.gr. af rygning: n 7.2 ml/år pr. pack/dag for ♀ n 12.6 ml/år pr. pack/dag ♂ n Tilfældig udtrukne (random sample) af 8.191 voksne kvinder og mænd, 6 års follow up, us 3 gange Xu et al Am Rev Respir Dis 1992

23 Tobaksrelateret påvirkning af det årlige fald i FEV 1 n Ikke rygere: n Kvinder29 ml n Mænd38 ml n Tidligere rygere: n Kvinder29 ml n Mænd34 ml n Rygere: n Kvinder43 ml n Mænd56 ml Xu et al. Am Rev Respir Dis 1992

24 Indhold n Hvad er KOL (kort) n Aldersbetinget tab af lungefunktion n Tobak og KOL (kort) n Arbejdsbetinget KOL

25 Arbejdsbetinget KOL En sygdomstilstand med begrænsning af flow (luftstrøm ud af lungerne) der ikke er fuldt reversibel (normaliseres ikke ved astmamedicin). Flow begrænsningen er sædvanligvis både fremadskridende og forbundet med et abnormt inflammatorisk (betændelse lignende) reaktion i lungerne ved udsættelse for skadelige partikler og dampe fra arbejdet.

26 Arbejdsbetinget KOL n Årsagen til KOL findes i 15-19% af tilfældene fra eksponering for støv, gas, damp eller røg fra arbejdet (polulation attributable risk, PAR) n Blandt ikke rygere er PAR for KOL ca. 30%. Meldrum et al OEM, Editorial 2005

27 Fag/erhverv relateret til arbejdsbetinget KOL Meldrum et al OEM, Editorial 2005 n bygningsarbejdere n sprøjtemalere n landmænd n fremstilling af: -ledervarer -gummi -plastik -tekstiler -fødevarer

28 Eksponeringer relateret til arbejdsbetinget KOL n kvarts (kiselsyre, SiO 2 ) n svejserøg n træstøv n asbest n staldstøv

29 Bekendtgørelse af erhvervssygdomme af 15.32007 n Gruppe I: Sygdomme efter kemiske stoffer. -Kronisk bronkitis og lungebetændelse •Vandanium og dets forbindelser n Gruppe E: Lunger og luftveje -Kronisk bronkitis •Uspecifikt støv efter massiv udsættelse i mange år

30 Historisk baggrund n 1900 ingen sammenhæng mellem erhvervseksponering og kronisk bronchitis n 1950 højere dødelighed blandt minearbejdere end transportarbejdere n 1966 BMRC eksponeringens intensitet synes ikke at være af stor betydning for tilstedeværelsen af kronisk bronchitis blandt grupper af arbejdere

31 Historisk baggrund n 1960-70-erne tværsnitsstudier af arbejdere -association mellem eksponering og symptomer, men ingen dosis-respons sammenhæng -ingen association til lungefunktion n 1970 og 80-erne longitudinelle studier af arbejdere -relation mellem eksponering og lungefunktion, men dårlig justering for rygning -stort frafald i studierne

32 Historisk baggrund n Erhvervsmæssig eksponering bidrager kun lidt og kun blandt rygere (Morgan 1983) n Erhvervsmæssig eksponering bidrager lige meget som rygning (Elmes 1981,Seaton 1983) n Ingen patienter når man undersøger den arbejdende befolkning (Becklake 1985)

33 Nyere reviews n American Thoracic Society Statement: Occupational Contribution to the Burden of Airway Disease. -Am J Respir Crit Care Med 2003;167:787-97 n Norsk forening for lungemedicin: Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom. Tor B. Aasen (red). -Udgives Norsk Legeforenings forlag i 2006

34 n

35

36

37

38

39

40 Tab af FEV 1 p.gr.af erhverv og rygning Tab i FEV 1 Job/eksponering job/eksp. rygning Kulgruvearb, UK 4-8 ml/år 11 ml/år Rogan 1973, Marine 1988 Kulgruvearb, US 7 ml/år 9 ml/år Coggon and Newman 1998 Industriarb. F 8 ml/år 11 ml/år Kauffmann et al 1982 Silikater 4 ml/år 7 ml/år Hnizdo and Vallyathan 2003 Stålarbejdere 5 ml/år 9 ml/år Wang et al 1996 Metalrøg 4 ml/år 7 ml/år Humerfelt et al 1993

41 Den publicerede virkelighed n Oxman AD, Muir DFC, Shannon HS, Stock SR, Hnizdo E, Lange HJ. Occupational dust exposure and chronic obstructive lung disease. Am Rev Respir Dis 1993;148:38-48 -fandt >2500 artikler der omhandlede emnet -74 artikler opfyldte givne kriterier for artikelkvalitet -kun 13 artikler havde kvantitative eksponeringsmål og kontrollerede for rygning og alder

42 Problemer i studier af arbejdsbetinget KOL n Pt. med arbejdsbetinget KOL kan ikke adskilles fra KOL pt. hvor årsagen er en anden n Healthy worker selection (kun dem der kan klare påvirkningen bliver tilbage på arbejdet) n Lav deltagelse i follow-up studier (undersøgelser over tid) n Eksponerings mål (sande mål for påvirkningen fra arbejdet)

43 Grænseværdier for stoffer relateret til arbejdsbetinget KOL n kvarts (kiselsyre, SiO 2 ) - tot : 0.3 mg/m 3, resp 0.1 mg/m 3 n Svejserøg -0.5-1.7 mg/m 3 -min elektrode (rustfast) - max elektrode (konstr.stål) n Træstøv - tot : 2.0 mg/m 3 n Asbest -0.1 fiber/cm 3 n Staldstøv - tot : 3.0 mg/m 3

44

45 Partikelstørrelse fra forskellige svejseprocesser SvejseprocesmetalMMAD (µm)% ultrafine (<100 nm) RSW*aluminium>206.8 MIGaluminium 1.53.8 TIGaluminium 1.74.9 RSWstål 0.926.7 MIGstål 4.7 11.0 Sealerstål 1.77.1 * Resistance Spot Welding Dasch & D’Arcy J Occup Environ Hyg 2008

46 GMAW ved forskellige spændinger og koncentration af ultra-fine partikler konc.ultrafine partikler/cm 3 (0.5-0.7 µm) 16V 9.800 23.5 V82.800 GMAW= gas metal arc welding Hovde & Raynor J Occup Environ Hyg 2008

47 Nødvendige studier n Longitudinelle studier (us. over tid) af arbejdere hvor frafaldet er ringe n Befolkningsundersøgelser hvor alle kan indgå uafhængig af om de er i arbejde eller ej n Eksperimentelle studier (dyr, cellekulturer, nano, etc.)

48 Effekten af svejse røg uden beskyttelse af åndedrættet

49 Effekten af svejse røg n 50 aldrig røgende svejsere MMA svejsning uden nogen form for beskyttelse af åndedrættet n 50 aldrig røgende kontroller (butiksfolk og sælgere) -Meo et al J Occup Environ Med 2003;45:1068-73

50 Svejsere med ≥ 9 års svejsning og deres kontroller Kontroller Svejsere Alder (år)37.7 (9.7)37.2 (10.3) Højde(cm)169.5 (4.0)169.8 (3.8) Vægt (kg)71.3 (10.8)70.9 (13.5) FVC (L)3.96 (0.9)3.81 (0.8) FEV1 (L)2.95 (0.66)2.33 (0.63) p<0.001

51 Forskel i FEV1 mellem kontroller og svejsere og varigheden af svejsning Y= 0.1056x – 0.3074 R = 0.424 ∆FEV1 Varighed af svejsning (år)

52 Svejsere Undersøgelse1987 Christensen & Omland

53 De undersøgte i 1987 (n=135)) Svejsere Svejsere Kontroller* legeret ulegeret n=42 n=39 n=54 Højde 172.9±3.2 173.31±2.2 171.8±2.6 Alder år 30.6±7.7 33.7±9.2 34.5±8.7 Rygere (n%) 48.6 47.8 51.9 Tob.gr/dag 7.5±8.5 6.8±7.5 6.0±8.7 Mean ± SD * Drejere, mekanikere, elektikere og ufaglærte

54 Lungefunktion (% forventet) blandt svejsere og kontroller I 1987 (n=135) rygere tidl. rygere rygere Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) FEV 1 % Svejsere 103.0 (21.1) 105.8 (13.6) 107.6 (10.3) Kontroller 114.3 (11.4) 1 103.6 (12.6) 104.8 (11.5) FVC% Svejsere 107.9 (10.4) 104.6 (10.8) 108.1 (11.2) Kontroller 118.1 (11.4) 1 105.7 (10.5) 108.3 (12.1) FEV 1 /FVC Svejsere 80.2 (6.5) 83.0 (4.1) 81.2 (6.4) Kontroller 80.0 (5.2) 79.8 (4.1) 81.5 (6.5) 1 P<0.05 non-smoking controls vs. non-smoking welders

55 Total røg og concentrations af metaller på arbejdspladsen (1987) * Ulegeret stål Legeret stål Højt udsat Lavt udsat Total røg (mg/m 3 )4.7(5.0)3.2(1.0)1.3(0.8) Jern (mg/m 3 )0.9 (0.3)1.0(0.5)0.08(0.0 Mangan (μg/m 3 ) 132.1(102.6) 64.8(49.9)4.0(2.1) Kobber (μg/m 3 )7.3(1.7) 14.9(10.4)5.5(3.3) Chrom tot (μg/m 3 )3.0(1.8)4.1(9.0) 14.8(11.4) Chrom VI (μg/m 3 ) 2.0(1.2)1.2(1.2)3.6(2.8) * Personbårne målere, ulegeret stål MMA and MAG n=15, legeret stål TIG n=15. MMA=manual metal arc, MAG=metal active gas, TIG=tungsten inert gas GV total røg: TIG 2.6 mg/m 3, MAG 2.8 mg/m 3, MMA 3.1 mg/m 3

56 Total røg concentrationer i 1987 og 2006 * Stål Ulegeret Legeret Højt udsat Lavt udsat 1987 (mg/m 3 )4.7(5.0)3.2(1.0)1.3(0.8) 2006 (mg/m 3 )4.1(4.6)2.2(0.7)1.0(0.6) Personbårne målinger, 45 i 1987 og 48 i 2006. Målt på de samme arbejdspladser

57 Målinger i 2006 GVmåltbeskyttelse MAG(mg/m 3 )1.62.2 (1.1-3.6, 11↑/5↓)+pistoluds, -værn Elektrode1.74.1 (1.1-9.5, 13↑/3↓)9 værn, 1±, 7- TIG(mg/m 3 )1.11.0 (0.3-5.5, 3↑/13↓)15 turbofilter, 1 -

58 Forskel I lungefunktion blandt svejsere og kontroller 1987 og 2004 nFEV1 1987 ∆ 2004-1987 ∆ svejs-kont Rygere Svejsere 324.260.850.13 Kontroller 124.390.72 (95%CI-0.15;0.45) Ikke rygere Svejsere 364.500.56 -0.05 Kontroller 154.430.61 (95%CI-0.28;0.18)

59 Forskel I lungefunktion blandt svejsere og kontroller 1987 og 2004 % forvenet % forvenet % forvenet nFEV1 1987 ∆ 2004-1987 ∆ svejs-kont Rygere Svejsere 32104-8.13.8 Kontroller 12107-4.3 (95%CI-4.4;12.4) Ikke rygere Svejsere 36109-0.1 -1.70 Kontroller 15105 1.6 (95%CI-3.6;6.5)

60 Interior of Danish furniture factories Danskere,45-84 år Baseline 2004-05 Hansen & (Omland occupational part)

61 Studiet  4.757 voksne i alderen 45-84 år fra Viborg og Nordjyllands amter  Fundet via de praktiserende læger  Informationer fra spørgeskema inklusive data om arbejde, lungefunktion og blodprøver  Hyppighed af KOL 16%, blandt rygere 23%

62 KOL resumé n KOL er en af de største helbredstrusler i verden n I DK har mellem 200.000 og 300.000 KOL og årligt dør 3.600 af sygdommen n 15-19% af KOL tilfældene er arbejds- betingede og blandt ikke rygere ca. 30% (PAR) n Svejserøg medfører betydelig eksponering for nano-partiker n Eksponeringen er afhængig af spændingen der anvendes

63 Slut


Download ppt "KOL og arbejde. K ronisk O bstruktiv L ungelidelse Øyvind Omland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google