Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordbanen Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordbanen Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter"— Præsentationens transcript:

1 Nordbanen Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter
Dansk Brodag 2011 Nordbanen Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter 5. april 2011 – Dan Ole Rysgaard, Projektleder, Banedanmark 1. Dagens tema: "For tiden er tiden vigtig", og det er netop det, det handler om i denne præsentation omfattende: Er en kort introduktion til Nordbane-projektet . Jeg vil fortælle om broreparationerne på denne banestrækning, idet jeg vil fokusere på 4 emner: Nye insitu støbte beton broer med efterfølgende lancering. Udskiftning af stålbroer monteret via spor Udskiftning af stibroer ved montage af beton element broer. Renovering af broer ved omisolering på kun 20 døgn. Afslutningsvis vil nogle af vores erfaringer blive resumeret på godt og ondt

2 Nordbanen Svanemøllen - Hillerød
Fornyelse af S-togsbanen 23 km skinner/sveller tons skærver 8 sporskifter/skæringer 36 bygværker 2 insitu støbte beton broer 2 stål broer 3 betonelement broer 20 omisoleringer Samlet ca. 500 mio. kr. 2. Nordbanen, S-Togs-strækningen fra Svanemøllen til Hillerød ca. 40 km Nord for København for de, der ikke er så kendte med geografien på sjælland. I dette projekt er tiden en afgørende faktor, idet både omfattende spor- og brofornyelsesarbejder skal udføres omfattende: 23 km skinner/sveller tons skærver 8 sporskifter/skæringer 36 bygværker 2 insitu støbte beton broer 2 stål broer 3 betonelement broer 20 omisoleringer Samlet ca. 500 mio. kr. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

3 Stadieplanen og Koordinerende tidsplan
Koordinerende tidsplan (klik for PDF) 3. Stadieplan Det er afgørende at optimere tiden for Ikke at forstyre S-togsdriften, med de dagligt rejsende, mere end højst nødvendigt; at finde en operativ driftsplan (d.v.s spærrings og kørselsmønster) for togdriften under byggeriet. En såkaldt StadiePlan som udarbejdes sammen med DSB. Udførelsestiden for broarbejderne udgør en afgørende faktor . Efter flere forsøg med mere komplekse kørselsmønster endte vi med et simplere med kun 2 stadier indledende med total lukning fra Svanemøllen til Hillerød fra 5.juni – 9.aug., hvorefter togdriften fra Svanemøllen til Lyngby genoptages, mens der forsat holdes lukket mellem Lyngby og Hillerød frem til den 27. sept. 60 busser havde DSB sat ind for at transportere passagererne i spærringsperioden. [Start PDF fil] 3a. Koordinerende Tidsplan: Mange parter skal samarbejde og Nøgleord bliver: planlægning samarbejde grænseflade koordinering Samarbejde både i projekteringsfasen og endnu vigtigere under udførelsen. 2 Banedanmark projekter, 4 rådgivere og 5 entreprenører med flere underentre-prenører Grænseflader med klare spilleregler møntet ud i Grænsefladeaftaler i 3 niveauer. Der er aftalt en klar arbejdsfordeling, logistik og økonomi - SPOR : udfører al baneteknik, udgravning, dræn og opfyldning - BRO: udfører alle konstruktioner - SPOR råder over skinnerne - BROs transportlogistik går via vejnettet Det leder således også til en fælles af Bygherren udarbejdet Koordinerende Tidsplan med klart definerede arbejdsvinduer, indledt og afsluttet med grænseflademilepæle GM'er, der klart definerer, hvornår SPORentreprenøren skal være færdig for, at Broentreprenøren kan komme i gang og omvendt. I alt over 100 GM'er indgår. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

4 Koordinerende tidsplan : Prinsessestien
4. I et sådant uddrag af den koordinerende tidsplan, hvor SPOR s aktiviteter er grønne og BROs er blå, ses her for Prinsessestiens udskiftning, at der kun levnes 5 dage fra den 22. juni til den 27. juni til at montere denne nye stitunnel. For at sikre at arbejdet samlet blev færdigt, og at alle entreprenørerne blev motiveret til at samarbejde i stedet for blot at mele deres egen kage, blev indført en BONUS ordning med en række BONUS-terminer på kritiske datoer, alle med det formål at få togdriften genoptaget til tiden som aftalt med DSB. Denne BONUS var en "solidarisk hæftende" bonus, således at enten fik alle entreprenører deres bonus eller også fik ingen. I alt 12 Bonus terminer med individuelle bonus'er for hver termin for hver af de 3 hovedentreprenører indgik i deres respektive kontrakter.. Der er i alle kontrakter forudsat arbejde alle ugens 7 dage og om nødvendigt 24 timer i døgnet. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

5 Tidsplan Rottehullet: Vasevej: Hellerupvej: Gl. Bagsværdvej
22/6 4/2 7/6 5/7 ~4 mdr. 29 dage 7/9 Vasevej: 8/4 31/8 12/9 ~4½ mdr. 12 dage Hellerupvej: 10/7 16/7 9/2 ~5 mdr. 7/7 11 dage 17/7 Gl. Bagsværdvej 26/6 30/6 5. Det blev hurtigt klart at for at få alle disse broarbejder ind i denne tætte plan, måtte vi udføre så meget af broarbejderne som muligt inden de kritiske vinduer med togspærring. For hver af de 7 broudskiftninger er der behov for ca. 5 måneders produktions- og indstallationstid. Det blev ved at producere udenfor sporene reduceret til henholdsvis 22, 12, 11 og 5 dages arbejdsvinduer i sporet. For omisoleringerne, som jo var nødt til at foretages i sporvinduer, blev arbejderne komprimeret til kun dage. En yderligere tidsfaktor var, at projekterne for alle de nye broer skulle 3. parts valideres for, hos TS (Trafikstyrelsen) at opnå en Ibrugtagningstilladelse inden den enkelte bro kunne bygges og tages i drift. 5 dage 29/6 23/7 Dronninggårds Alle 24 dage Dansk Brodag 2011 Nordbanen

6 Organisation 6. SPOR og BRO projekterne var organiseret som to selvstændige organisationer, der hver især var store. Det havde undervejs været overvejet at danne én fælles udførelses-organisation, men der blev i stedet indført en "Overbyggeleder" med personsammen-fald i de to organisation. Tillige var tilknyttet en fælles Grænsefladekoordinator. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

7 2. Udskiftning af betonbroer : Tidsplan
Rottehullet: 22/6 4/2 7/6 5/7 ~4 mdr. 29 dage 7/9 Vasevej: 8/4 31/8 12/9 ~4½ mdr. 12 dage 7. Udskiftning af betonbroer ved In-situ støbning + efterfølgende lancering. Rottehullet : - Tunnel med spor både inden i og oven på tunnel - Kort periode med spærret spor (29 dage) Vasevej: - Underført vej maksimalt lukket i 1½ måned - kun 12 dage med spærring af sporene. 17/5 22/5 16/8 27/9 Dansk Brodag 2011 Nordbanen

8 8. Rottehullet danner krydsningen mellem Nordbanen og Ringbanen
8. Rottehullet danner krydsningen mellem Nordbanen og Ringbanen. Klemt inde uden direkte adgang til offentlig vejnet. Heldig vis har Svanemøllenkasserne et idrætsanlæg med et stort græsareal lige op til sporene ,og det får vi lov til at leje til støbning af den nye tunnel. Der er relativt langt fra støbeplads til endelig placering, og det viser sig hensigtsmæssigt, at placere støbepladsen rykket lidt ind på pladsen væk fra sporene, som er i drift, men det kræver så en ekstra sidelancering først ind i den rigtige indskubningslinje Dansk Brodag 2011 Nordbanen

9 forankrede spunsvægge som vinger på 2 af de 4 hjørner
9. Ca tons beton udstøbes tons jord udgraves forankrede spunsvægge som vinger på 2 af de 4 hjørner nødfortov inde i tunnelen Der lægges mærke til de løftende donkrafte samt fremskubber arrangementet på de to forreste donkrafte. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

10 10. Vasevejsbroen måtte støbes vest for banen hen over vejen og hævet 2 m over endelig placering af hensyn til vejtrafikken. Der etableres byggeplads på forplads til transformerstation plus 5 m af naboens forhave, som vi låner. . Dansk Brodag 2011 Nordbanen

11 11. Trafikken opretholdes i ét spor med trafikregulering
11. Trafikken opretholdes i ét spor med trafikregulering. Kun i kortere indledende perioder blev vejen lukket i nogle dage. Vejen blev under endelig placering sænket 10 cm for at tilpasses vejens fremtidige tracé, og for at give plads til den nye overbygning måtte banen tillige hæves 20 cm, således at den eksisterende frihøjde til vejtrafikken kunne bibeholdes. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

12 lanceringsdragere udlægges på skærvelag og stålplader
12. Trafikken standses Gamle bro nedrives der udgraves lanceringsdragere udlægges på skærvelag og stålplader den ny bro løftes ind og sænkes på plads Skinner genmonteres Dansk Brodag 2011 Nordbanen

13 2. Udskiftning af betonbroer : Lanceringsprincip
Rottehullet, lancering i tvær- og længderetning Klik på foto for video Vasevej, lancering i længderetning og nedsænkning 13. Rottehullet tværlances ca. 9 m. og skubbes på langs ca. 120 m, idet ca tons løftes i 2*5 løfteknaster med 10 dunkrafte. [startvideo] Al lancering foregår vandret kun løftet ca. 100 mm over terrin. Den nye tunnel gøres 3 m bredere og ca. en meter højere end den gamle for at opfylde Banenormerne som de ser ud i dag. Det betyder at det underførte Nordbanespor må sænkes ca. en meter "Rottehullet": Sideflytningen tog ca. 45 min, når tunnelen var hævet og klar. Længdeflytningen startede ca. kl og var afsluttet kl Vasevejsbroen, støbt hævet over terrin, løftes op og køres først frem ca. 20 m og sænkes herefter på plads ca. 2 m. Hertil benyttes kun 4 løftetårne hver med en kapacitet på ca. 200 tons. med den aktuelle ca. 2 meter vertikale bevægelighed. "Vasevej":  Lancering startede kl. 8:00 og var færdig 13:30 … inklusiv 30 minutters frokost Klik på foto for video Dansk Brodag 2011 Nordbanen

14 3. Udskiftning af stålbroer : Montage via spor
14. 2 stålbroer over Hellerupvej overførende spor 3 og 4 ud af 9 broer skulle skiftes. Montage med vej- eller skinnekørende kran er ikke muligt, da driften skal opretholdes på Kystbanen på de tæt ved liggende nabospor 1 og 2. Så de nye broer må lanceres ind ad sporet. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

15 3. Udskiftning af stålbroer : Montage via spor
Maksimalt 11 dage til udskiftning Hellerupvej: 10/7 16/7 9/2 ~5 mdr. 7/7 11 dage 17/7 15/6 20/7 15. Monteres med kun 11 dages sporspærring og 35 dages spærring af Hellerupvej Dansk Brodag 2011 Nordbanen

16 3. Udskiftning af stålbroer : Montage via spor
Hellerupvej, bortkørsel af eksisterende broer Hellerupvej, lancering af nye broer 16. Det ses hvordan 4 løftetårne løfter broen af lejerne og kører den til siden ind og hvile af på først en og så en anden deploide. På samme manér i modsat række følge køreres de nye broer ind og sænkes på de ny-renoverede understøtninger, landfæster. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

17 17. Her ses tydeligt løftetårnene i aktion.
Dansk Brodag 2011 Nordbanen

18 4. Udskiftning af stitunneler : Element-tunneller
Elementbroer 21/12 27/ /4 24/6 2/7 29/3 2/4 Rustenborgvej 4 dage 25/ /4 26/6 30/6 Gl. Bagsværdvej 5 dage 22/ /7 18. Udskiftning af stitunneler med standard beton-elementtunneller til erstatning for tidligere in-situ støbte tunneller. Der er typisk kun 4-5 dage per bro til denne udskiftning. Prinsessestien 28/6 31/6 4 dage 22/ /7 Dansk Brodag 2011 Nordbanen

19 19. Alle sti-tunnellerne ligger klemt inde mellem det fredede Lyngby sø og Motorvejen ved Lyngby uden let adgang til vejnettet. Dette ses tydeligt ved den røde ring, hvor den nye Prinsesse sti bro skal installeres. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

20 Klar til sporlægning på Grænseflademilepæls -terminen.
20. Der er kun én måde at klare disse udskiftninger og det er ved at benytte beton-elementer løftet ind fra Motorvejen. Klar til sporlægning på Grænseflademilepæls -terminen. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

21 Så kører toget igen (dog i første omgang kun arbejdstoget)
21. Så kører toget igen (dog i første omgang kun arbejdstoget) Dansk Brodag 2011 Nordbanen

22 5. Renovering af betonbroer Generel tidsplan for omisolering
Generel omisolering + kantbjælkeudskiftning 8/4 19/7 5/8 Jagtvej 17 dage 4/7 27/7 Tornevang 24 dage 30/6 23/7 Frederikslund Skov 23 dage 22. Rigtig mange broer skulle omisoleres og da dette var nødt til at foregå i sporet blev det optimeret til gennemførelse på typisk kun ca. 20 dage. Samtidig skulle ofte også kantbjælkerne udskiftes eller kraftigt renoveres. Dette kræver grundig forberedelse og til tider arbejde i 24 timer 7 dage om ugen. Vi ser lidt mere på Jagtvej og Dronninggårds Allé. 29/6 23/7 Dronninggårds Alle 24 dage Dansk Brodag 2011 Nordbanen

23 Jagtvej 23. På Jagtvej som skærer både S-Banens 2 spor og Privatbanens ene spor skal udføres stort beon-arbejde med støbning af ny lys-skakt og kantbjælker. Her var man nødt til at forberede arbejderne, mens privatbanens spor var i drift, da dette spor havde minimal lukning på kun 17 døgn. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

24 24. Betonarbejderne er færdige og omisoleringen er i fuld gang.
Og så er der lukket og spor er monteret igen færdig på kun 17 døgn. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

25 Oprindelig og forceret tidsplan
Omisolering af Dronninggårds Allé 8/4 29/6 23/7 Planlagt inkl. kantbjælkeudskiftning 24 dage 1/9 9/9 Forceret, kun omisolering 8½ dage 25. Omisolering af Dronninggårds Allé drillede Hvad man ikke kunne lave rigtigt på 20 dage Kunne man heller ikke lave om med tilfredsstillende resultat på 3 uger. Men til sidste lykkes det i 3. forsøg på kun 10 dage. Broen over Dronninggårds Allé er en relativ stor bro med 3 fag. Der skulles støbes nye kantbjælker og omisoleres. Nye kantbjælker blev støbt. Det gik så galt ved betonafretningen, idet der ikke var renset ordentligt af. Det blev besluttet at benytte af Bygherrens slæk i den koordinerede tidsplan og forsøge igen med affræning ned til den rå beton. Nyt afretningslag udlægges og isolering påsvejses. Atter med et utilfredsstillende resultat. Nu var tiden kritisk for SPORlægningen og den ufærdige bro måtte lukkes med grus, for at et midlertidigt spor kunne lægges så SPOR-lægningstoget kunne passerer Dansk Brodag 2011 Nordbanen

26 Forceret tidsplan 8½ dag (dispensation)
26. I 3. forsøg skulle det lykkes på kun 10 døgn. Tidsplan udarbejdes med alle del-aktiviteter ned på timeplan. Udførelsen kan kun gennem føres på de 8 ½ døgn på grund af dispensation til anvendelse af afretningsproduktet MB DUR 502 til opretning af den af-fræsede overflade på brodækket selvom produktet ikke var typegodkendt. Produktet har dog været typegodkendt i perioden MB DUR 502 blev brugt både til lettere opretning og som grunder. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

27 Foto af Dronninggårds Allé
27. Der etableres Telt til at sikre mod vejrlig, og så lykkedes det. Dansk Brodag 2011 Nordbanen

28 6. Afslutning - Resumé Tidsplanlægning
Godt: - Stadieplanens overholdt – tog til tiden Bonus terminer overholdt og Bonus udbetalt Erfaring: - der kan ikke planlægges for godt! svært at få sidste restarbejder færdig så tidlig kontrahering som muligt Grænseflader I det store og hele godt samarbejde Dans mellem elefant og mus ikke altid lige let Projekt Projektmateriale kan ikke udarbejdes grundigt nok Uafklarede projektdetaljer skal minimeres 28. Afslutning - Resumé Tidsplanlægning Godt: - Stadieplanens overholdt – tog til tiden Bonus terminer overholdt og Bonus udbetalt Erfaring: - der kan ikke planlægges for godt! svært at få sidste restarbejder færdig så tidlig kontrahering som muligt Grænseflader I det store og hele godt samarbejde Dans mellem elefant og mus ikke altid lige let Projekt Projektmateriale kan ikke udarbejdes grundigt nok Uafklarede projektdetaljer skal minimeres Dansk Brodag 2011 Nordbanen


Download ppt "Nordbanen Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google