Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hygiejne som strategisk indsats

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hygiejne som strategisk indsats"— Præsentationens transcript:

1 Hygiejne som strategisk indsats
Færre syge medarbejdere og borgere Bedre trivsel God hygiejnisk adfærd Beskrivelse og opgavefordeling af sikkerheds-, sundheds- og triv-selsarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen: MED-Hovedudvalg, Center MED, MED-Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status, arbejdsmiljøgrupperne og daglig arbejdsmiljøleder. Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver foregår ofte i en tæt dialog og samarbejde mel-lem de mange involverede, og i en tæt koordination mellem bl.a. arbejdsmiljøorganisation, lo-kale ledere, TR, sundhedsordning og HR-teamet. Herudover er der flere væsentlige interessenter ift. arbejdsmiljøindsatsen omkring sikkerhed, sundhed og trivsel: Alle ansatte forudsættes at være ansvarlige i forhold til at sikre og medvirke til at ar-bejde konstruktivt med at imødegå de daglige udfordringer ift. sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder at alle medvirker til at løse de daglige problemer som kan løses på stedet uden udefrakommende hjælp. Alle ledere, også ledere som ikke er arbejdsmiljøansvarlige, er ansvarlige for at arbejde med at sikre sikkerhed, sundhed og trivsel for de ansatte. Brug allerede eksisterende system som allerede har samme fokus

2 2011 Direktions møde Hygiejne udvalg nedsættes
Foredrag til HR afdelingen Idekatalog til at nedbringe sygefraværet Hygiejne udvalg nedsættes Sundhedspolitik : hygiejne kvalitets standard alle afd. i sundhedscentret 2. Klasse aktiv vurdering Hygiejnetilsyn i alle institutioner Pjece: sundhed er i dine hænder ATP målinger/ glitter bug Idekatalog fra personalecentret om at nedbringe sygefraværet: SYGEFRAVÆR Fraværsdialoger Synliggørelse af sygefraværet Sygefraværskultur Barns sygedag TRIVSELSFAKTORER Fravær og nærvær Social kapital Vilkår og muligheder Anerkendende tilgang Arbejdsglæde Forebyggelse af stress Social mentor FYSISKE FAKTORER Hygiejne Ergonomi Motion Hygiejneudvalg: Bestående af sundhedsplejen, tandplejen, ældreplejen, genoptræningen, socialpsykiatrien Gensidig inspiration

3 2012 Undervisning af alle nye SFO´børn
Alle køkkener ATP målinger Julefrokost ATP målinger Arbejdsmiljø dag: ledere og AMIR repr. Pjece: håndhygiejne og arbejdstøj Lokal MED møde H- MED: fokus på hygiejne 2013 Møde med rengøring Den nye MED aftale i Egedal (arbejdsmiljø: sikkerhed, sundhed og trivsel) Arbejdsmiljø dag i maj mdr.: Jeg holdte et oplæg om hvad betyder god håndhygiejne i en afdelingen. Hvor sætter vi vores hænder i løbet af en arbejdsdag? Hvornår er man syg og hvornår kommer man på arbejde igen? Alle var enige i at håndhygeine skulle være indsatsen for 2013 Den nye MED aftale: MED-Hovedudvalget / center MED møder, lokale MED møder er overordnet og strategisk ansvarlig i forhold til arbejdsmiljøindsatsen omkring sikkerhed, sundhed og trivsel i hele kommunen. En del af APV og trivselsundersøgelse er at kigge på sygefraværet og hvordan det kan nedbringes HOVED MED i august: Blev det vedtaget at indsatsen i 2013 skulle være hygiejne Lokal MED møde: Sygefravær og hygiejne blev sat på dagsorden, Håndsprit blev udleveret til medlemmerne Hygiejneudvalget: Udarbejde en fælles pjece: håndhygiejne og arbejdstøj Interessen for at låne ATP måleren voksede: Alle køkkener Matriklen Personalecentret Kantinerne Genoptræningen Tandplejen Møde med ISS: Fremlagde værdierne fra afdelingen og der kom en god dialog ud af det hvordan kan der gøres rent bedre. ISS vendte selv tilbage efter 3 mdr. og spurgte om nye værdier kunne tages

4 2013 Personalecentret indkøber ATP måler
Afdelinger kan booke HR Ny pjece: håndhygiejne borgere/ pårørende Sikkerheds uddannelse (Nyt: Hygiejne indgår som tema) Halvårlig sikkerheds møde Sikkerheds runde Fælles indsats for alle ansatte i kommunen (sept.-okt.) Kursus katalog ”Håndhygiejne og sygefravær” Efterår Jævnlige mails til alle Sikkerhedsrunde: Når folk uddannes i sikkerhedsrunde vil hygiejne indgå og særlige fokusområder. Det vil komme med i skabelonen som afdelingerne kan anvende Evt. udarbejde handleplaner (knap på vaskemaskine eller kopimaskine) Kursuskatalog for 2013: En del af med aftalen skal der uddybes kursus til AMIR repræsentanter og her vægter vi så emnet: ”håndhygiejne og sygefravær”. Det vil også blive muligt for andre med interesse at tilmelde sig. Sikkerhedsuddannelse (fra marts 2013): På 2 dagen vil der komme et indlæg på om hvad betyder god hygiejne for sygefraværet Fokusområder Sikkerhedsmøde for AMR og ledere (marts 2013): Orientere om fokus på hygiejne i efterår 2013 Efterår 2013 (september og oktober): Lokale MED møder Lederansvar Sygestatistik Opmærksomhedspunkter (fælles telefon, printer/ kopimaskine, ting vi rører ved og som rengøring ikke skal rengøre) 3-10 besøg i hvert center hvor der tages ATP målinger. Efterfølgende dialog med AMIR og ledere

5 Hygiejne som strategisk indsats
Små frø sås over et par år Opbakning: oppefra og nedefra Årligt arbejdsmiljø møde (hvad skal den fremtidig indsats være? ) Inddrag rengøringsfirmaet med resultatet af målinger og drøft handlingsmuligheder med dem. ATP målinger som pædagogisk metode Det skal give den enkelte afdeling mening og værdi Løbende i tale sætte emnet ”mails, kurser, spot, film”


Download ppt "Hygiejne som strategisk indsats"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google