Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitale læremidler It i dansk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitale læremidler It i dansk"— Præsentationens transcript:

1 Digitale læremidler It i dansk
De senere år er der udviklet nye digitale læremidler, både som ressource til eksisterende lærebogsmaterialer og som online-læringsuniverser, som fx Ekstra Bladet skole. Hvad kan de nye læremidler og hvordan bruger vi de digitale læremidler i undervisningen?

2 Læremidler Hvad er læremidler?
Hvilke digitale læremidler har i adgang til? Hvilke digitale læremidler bruger I?

3 Læremiddelbegreb og læremiddeltyper
Semantiske læremidler Didaktiske læremidler Funktionelle læremidler Tekster - film, tegneserier, billeder, computerspil, avisartikler Lærebøger, træningsprogrammer, digitale vidensportaler, pædagogiske computerspil Hardware, software, tavler (interaktive og fysiske), computerprogrammer, videndelingssystemer, web 2.0 teknologier Bærer af selvstændigt betydningspotentiale Repræsentere kulturelle og kunstneriske udtryk Repræsentere fagligt stof Bærer af didaktisk intention: Hvad skal læres? Hvordan lære? Hvordan undervise? Hvordan planlægge? Faciliteringsfunktion: gør ting lettere og øger forståelse Kompenserende funktion: gør ting mulige Lære i læremidler Lære i og med læremidler Læremidler som lærer Lære med læremidler

4 Didaktiske læremidler

5 Den digitale forskel - eksempler
Multimodale tekster Multimedial undervisning Nye læringsrum og læringsmiljøer Aktiviteter – læse digitale tekster, søge, samle, bearbejde (genskabe, medskabe og omskabe), kommunikere, videndele og samarbejde Differentiering Nye kilder til aktuel viden valideret og didaktiseret viden – kan opdateres, hurtig distribueres, mængde ”autentisk” viden – fordrer kildekritik og informationskompetence

6 Multimodale tekster Nye teksttyper - skrift, tale, lyd, billede, film, animationer – åbner for fIerstrengede og differentierede læreveje ind i et fagligt stof. Fx ABC.dk – digitale fortællinger: tekst, lyd, animationer, video og tegninger skaber historien

7 Flermedial undervisning
nettet til informationssøgning og kommunikation computeren til tekstskabelse, tekstbearbejdning og præsentation digitale læremidler til test, samarbejde, simuleringer, læsestøtte og rollespil

8 Simulere arbejdsmiljøer og arbejdsfunktioner
Netbaseret dilemmaspil: Skab den bedste forside Eleven spiller en rolle: Journalist, Fotograf, Redaktør Elever diskuterer presseetik og journalistiske virkemidler

9 Nye læringsrum og læringsmiljøer
Abc.dk – selv producere tekster og sende den færdige bog til familie og kammerater – autentisk modtager

10 Aktiviteter – læse, bearbejde og kommunikere
Abc.dk: Eleven klikker ind på titlen og bruger syntetisk tale til at 'læse' bogen første gang Anden læsning prøver eleven selv med brug af de strategier, han arbejder med i denne del af sin læseudvikling Efter egen læsning løser eleven de seks opgaver, som følger efter samtlige titler. Skrivesiden lægger op til at eleven skriver om bogen og bruger ord fra bogen til at skrive videre på historien

11 Nye kilder til aktuel viden
Nye måder at formidle og tilgå læringsressourcer på. Fx abc.dk – minibibliotek over tekster, der løbende kan opdateres (700 bøger) og som kan differentieres i forhold til sværhedsgrad.

12 Læremiddelfaglighed – udfordringer i brug af digitale læremidler
Lærerens blik for læremidlers egenart. Lærerens kompetence til at beskrive, vælge, vurdere, håndtere, evaluere og diskutere læremidler Kan bidrage til at udvikle fagforståelse, undervisning, deltagelse i fagteams og kollegialt samarbejde og hele skolens læringsmiljø.

13 5 læremiddelkompetencer
Analytisk kompetence: analysere og vurdere læremidlers pædagogiske muligheder. Planlægningskompetence: omsætte læremidlers pædagogiske muligheder i sin planlægning. Praktisk kompetence: anvende læremidler i undervisningen Evalueringskompetence: evaluere læremidlets potentiale i undervisningen og som grundlag for elevens læring. Udviklingskompetence: kritisk og kreativt drøfte læremidler i et fagligt fællesskab bl.a. med henblik på udvikling af fag, kollegialt samarbejde og skolens udvikling.

14 1. Analytisk kompetence læremidler skal vælges med omhu
læremidler er ikke neutrale genstande Didaktiske læremidler har indlejret et syn på fag, på undervisning og på læring vigtigt at kunne begrunde valg af læremidler i forhold til elever, kollegaer og forældre – ikke bare ”synsninger” At ”læse” digitale læremidler – ”bladretest”, karakterisere, analysere og vurdere

15 Vurdering af didaktiske læremidler
Indhold Viden: Hvad skal eleven lære? Læring: Hvordan skal eleven lære? Didaktiske læremidler Elev Lærer Undervisning: Hvordan planlægge, gennemføre og evaluere?

16 Vurderingskriterier Karakteristik af læremidlet – læremiddeltype og genre Videnskriterier – syn på faget, syn på viden, strukturering af viden og fortolkning af Fælles Mål Undervisningskriterier – støtte til planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning Læringskriterier – typer af opgaver, øvelser og syn på læring Vurdering – samlet analyse – indre overensstemmelse i læremidlet + læremidlets anvendelighed i undervisningen

17 Karakteristik af læremidlet
Hvad er dit første indtryk af læremidlet? Hvilke læremiddelgenrer (grundbog, læsebog, lærervejledning, arbejdsbog – læringsspil, træningsspil, vidensportal, …)? Indgår læremidlet i et system, en forlagsserie eller er det et enkeltstående læremiddel? Hvem er afsender af læremidlet (læremiddelforfatter, forlag og redaktion)?

18 Videnskriterier Hvad er læremidlets syn på faget?
Hvilke vidensformer præger læremidlet: kvalifikationer – afgrænset faktaviden og færdigheder - træning Kompetencer – viden i anvendelse – forstå faglige helheder Kreativitet – kriterier for brug af kompetencer – selv undersøge og skabe viden Hvilke faglige trinmål og evt. slutmål understøtter læremidlet? Hvordan strukturerer læremidlet det faglige indhold: lineært – modulært? Differentieres viden: lette – svære tekster

19 Undervisningskriterier
Læremidlets støtte til planlægning af undervisningsforløb: legitimering i forhold til Fælles Mål strukturering af undervisning: idekatalog – drejebog (færdige uv-forløb) Læremidlets støtte til organisering af undervisningens rum: klasserum, træningsrum, værksteder, projektforløb Kræver – og evt. hvilke – læremidlet bestemte redskaber og it- ressourcer for at læremidlet kan integreres i undervisningen? Læremidlets styringsprincipper – højstruktureret styring – lavstruktureret styring. Undervisningsdifferentiering: differentierede mål, opgaver, tekstvalg, undervisningsformer, arbejdsformer, tempo og produkttyper? Evalueringsformer: undervisningens mål, elevens læring – hvilke evalueringsredskaber? Hvilke lærerroller: formidler, vejleder, facilitator, playmaker?

20 Læringskriterier Læremidlets syn på læring, dvs. den måde eleven lærer på: Systematisk vidensopbygning med afgrænsede læringssekvenser Komplekse og autentiske opgaver som udfordrer eleven Eleven indgår i læringsfællesskaber og samarbejder om at løse opgaver Tager læremidlet højde for elevers forskellige forudsætninger, fx at nogen elever vil have dansk som andetsprog, nogen har læsevanskeligheder, særligt begavede osv. – evt. hvordan? Hvilke opgavetyper arbejder læremidlet med? Hvordan kan indhold, fremstillingsformer og æstetik motivere elevers læring? Hvordan kan eleven navigere i læremidlet: lukket – åbent design? Hvilken elevrolle er indlejret i læremidlet: reproducere eller udforske indhold? Hvad karakteriserer evalueringsspørgsmål og –opgaver: tjekker de elevens læring - skaber de bevidsthed hos eleven?

21 Analyser og vurder et digitalt læremiddel
Redaktionen - Det digitale skolebibliotek – grims eventyr Elevunivers Orienter dig i materialet (højst 20 min) Udvælg en del af materialet Lav en karakteristik Udvælg 1-2 analysekriterier: fx syn på faget, differentiering, opgavetyper Skitser hvordan læremidlet kunne indgå i uv-forløb Forbered 5 min præsentation

22 2. Planlægningskompetence
Lærerens kompetence til at redidaktisere og begrunde læremidlet i en didaktisk ramme: mål, indhold, metoder, elevernes faglige og sociale forudsætninger, læreplaner, skolekulturen, de praktiske rammer samt lærerens egen praksisteori Digitale udfordringer: Fordrer mere detaljeret planlægning af undervisningen (fx uv-plan for hver enkelt elev)

23 Redidaktisering redidaktisering Læremiddel- design Undervisningsdesign

24 Redidaktiseringsformer
Læremiddelstyret redidaktisering Læreren overtager læremidlets formgivning af viden, undervisning og læring Læremidlet bruges som en opskrift på hvordan undervisningen skal formidles Forslag til tekster, opgavetyper, undervisningsformer, hele undervisningsforløb transformeres direkte over i et undervisningsdesign Lærervejledningen fungerer som instruerende redskab

25 Læremiddelstøttet redidaktisering
læreren plukker frit i læremidlets tekstforslag, opgaveforslag og undervisningsforslag og underlægger dem sit eget formål Læremidlet fungerer som idékatalog

26 3. Praktisk kompetence Lærerens kompetence til at omsætte, styre og udnytte disse ressourcer i undervisningen Læremidlet skal sættes i spil med lærerens egen pædagogiske fantasi, intention med undervisningen, forestillinger om god undervisning og relevant læring, de fysiske rammer og klassens konkrete elever og deres læringsforudsætninger. Fordrer driftssikre og stabile organisatoriske rammebetingelser – it- infrastruktur, login, support

27 4. Evalueringskompetence
Evaluering af læremidlets funktionalitet: Hvordan støtter læremidlet undervisningens gennemførsel? Hvordan støtter læremidlet elevernes læring?

28 Evalueringskriterier
Praktisk funktionalitet: Er læremidlet let at bruge og forstå – for elever og lærere? Pædagogisk funktionalitet: Er læremidlet anvendeligt, fleksibelt og driftssikkert i forhold til lærerens praksis og rutiner, er det brugbart i forhold til klassens konkrete elever, og lever læremidlet reelt op til målene i Fælles Mål? Organisatorisk funktionalitet: Understøttes læremidlet af skolekulturen og skolens organisatoriske kontekst?

29 5. Udviklingskompetence
kritisk og kreativt drøfte læremidler i et fagligt fællesskab bl.a. med henblik på udvikling af fag, kollegialt samarbejde og skolens udvikling. Læremiddelvurdering synliggør altså den eksisterende skolekultur og kan skubbe til udvikling af en ny skoleudvikling

30 Læs mere Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen: At vurdere læremidler i dansk, Dansklærerforeningen 2009 Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen: Findes læremiddelgenrer? – et perspektiv på læremidler i dansk, Læremiddeldidaktik nr. 2, 2009, Læremiddel.dk Jens Jørgen Hansen: Læremiddellandskabet, Alinea 2011


Download ppt "Digitale læremidler It i dansk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google