Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klinik for unge med skizofreni (OPUS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klinik for unge med skizofreni (OPUS)"— Præsentationens transcript:

1 Klinik for unge med skizofreni (OPUS)
Målgruppe Inklusionskriterier 21-30 år (inkl.) Nyopdaget skizofreni Eksklusionskriterier Svær mental retardering Optageområde Århus amt Antipsykotisk behandling i > 3 sammenhængende mdr. Henvisning Speciallæge i psykiatri Behandlingsvarighed 2 år - derefter min. 3 års opfølgning i lokalpsykiatri Antal patienter Ca. 60 nye patienter pr. år, dvs. ca. 120 patienter i behandling OPUS i regionen Gertrud Krarup

2 Opsøgende psykoseteam
MTV-rapport. 1999 Bedre kontaktfastholdelse Færre sengedage Færre hjemløse Flere i beskæftigelse Mindre omkostninger Større tilfredshed blandt patienter og pårørende OPUS i regionen Gertrud Krarup

3 Teamets sammensætning
Psykiatere Psykologer Sygeplejersker Socialrådgiver Ergoterapeuter Sekretærer Case load: 10 – 12 patienter pr. behandler Monofaglig/tværfaglig indsats OPUS i regionen Gertrud Krarup

4 Teamets opgaver Case management Samtalebehandling
Medikamentel behandling Misbrugsbehandling Pårørendearbejde Hjælp til sociale ydelser Bolig Beskæftigelse Økonomi Fritid Aktiv opsøgen ved truende drop-out Ledsagelse til aktiviteter OPUS i regionen Gertrud Krarup

5 Udredning af patienter
Psykiatrisk Diagnose stilles ved PSE-interview af speciallæge i psykiatri Neurokognitiv udredning ved psykolog Somatisk Objektiv somatisk undersøgelse inkl. neurologisk undersøgelse Laboratorieundersøgelse: EKG, EEG, hgb., L+D, elektrolytstatus, blodsukker, lever-, nyre- og thyreoideafunktion, lipidstatus Hvis abnorm neurologisk undersøgelse eller abnormt EEG: undersøgelse ved speciallæge i neurologi og evt. CT- eller MR-scanning Vægt Social Pt.’s behandler, oftest i samarbejde med kommunal sagsbehandler OPUS i regionen Gertrud Krarup

6 Organisering Behandlingskonference 2 timer ugentlig
½ dag ugentlig til personalemøder (supervision, undervisning, personalemøder, forskning/udvikling ) Resten af tiden bruges til direkte og indirekte patientrelaterede opgaver OPUS i regionen Gertrud Krarup

7 Organisering Kontakthyppighed Tilgængelighed Bostøtte
Individuel kontakt 1 gang ugentlig Opfølgning ved psykiater min. hvert ½ år Tilgængelighed Åbningstid kl – 15.30 Døgnåben psykiatrisk skadestue Udrykningsteam i Århus Kommune Bostøtte Kommunalt bostøtte-team – 18 pladser Indlagte patienter Besøg af OPUS-behandler 1 gang ugentlig Samarbejde mellem OPUS-behandler og afdeling Sengeafdelingen har behandlingsansvaret og tager beslutninger OPUS i regionen Gertrud Krarup

8 Behandlingstilbuddet i Klinik for unge med skizofreni (OPUS)
Samtalebehandling Psykoedukation for patienter Psykoedukation for pårørende Tilbagefaldsforebyggelse Flerfamiliegrupper Social færdighedstræningsgrupper Kognitiv terapigruppe Rehabiliteringsplanlægning iht. neurokognitiv udredning Koordinering af psykosocial behandling OPUS i regionen Gertrud Krarup

9 Fasespecifik behandling
Akut fase Stabiliseringsfase Vedligeholdelsesfase Etablering af alliance Bearbejdning Motivere for fortsat behandling Medicin Psykoedukation Psykoedukation Basale behov Andre gruppetilbud Tilbagefaldsforebyggelse Individuel psykoedukation Beskæftigelse Overindlæring Ugeskema Tilbagefaldsforebyggelse Realistiske fremtidsmål OPUS i regionen Gertrud Krarup

10 Holdninger til patienten
Accepterende, imødekommende, serviceminded (”en kær gæst”) Behandlingsindsatsen tager udgangspunkt i, hvor patienten er Modstand mod behandling: se på patientens bevæggrunde Afvisning af behandling: forsøg at motivere, giv psykoedukation, undgå at afvise patienten Misbrug ses som patientens aktuelt bedste metode til coping Patienten kan ikke diskvalificere sig til behandling OPUS i regionen Gertrud Krarup

11 Pårørendearbejde Individuelle møder i starten af behandlingen
Psykoedukation i gruppe med andre pårørende Deltagelse i fler-familiegruppe Løbende kontakt min. hver 3. måned OPUS i regionen Gertrud Krarup

12 Vidensopsamling Alder Køn Indlæggelser, antal og dage Social funktion
Psykisk funktion Økonomi Bolig Beskæftigelse Misbrug Behandling OPUS i regionen Gertrud Krarup

13 Ratings Ved behandlingsstart, efter 1 og 2 år - og desuden hvert ½ år
HoNOS (Health of the Nation Outcome Scale) CANSAS (Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule) Patienttilfredshed Pårørendetilfredshed Strauss-Carpenter GAF (Global Assessment of Functioning Scale) SANS/SAPS Scale of teh Assessment of Negative/Positive Symptoms) Registrering af behandling - og desuden hvert ½ år HoNOS CANSAS OPUS i regionen Gertrud Krarup

14 Kvalitetssikring Patienter startet behandling i 2002
Kontaktfastholdelse 1. år 2.år Stabil kontakt 72 % 80% Ustabil kontakt 19% 17% Ingen kontakt 6% 3% Uoplyst 3% OPUS i regionen Gertrud Krarup

15 Patienter startet behandling i 2002
Indlæggelser 1.år 2.år Antal patienter indlagt 29% 19% Antal indlæggelsesdage 15 dage 15 dage OPUS i regionen Gertrud Krarup

16 Patienter startet behandling i 2002
Symptomer (SANS/SAPS) inkl. 1 år 2 år Negative symp. Mænd 3,00 1,89 1,94 Kvinder 2,30 1,90 1,71 Positive symp. Mænd 2,98 1,55 1,16 Kvinder 2,25 2,00 0,83 OPUS i regionen Gertrud Krarup

17 Patienter startet behandling i 2002
Patienttilfredshed 1. år 2.år Enestående eller godt 84% 88% Både godt og dårligt 13% 12% Dårligt eller uacceptabelt 3% 0% OPUS i regionen Gertrud Krarup

18 Patienter startet behandling i 2002
Pårørendetilfredshed 1. år 2.år Meget tilfreds eller tilfreds 87% 76% Både og 13% 19% Utilfreds og meget utilfreds 0% 6% OPUS i regionen Gertrud Krarup

19 OPUS-projektet 1998 – 2002 København og Århus
547 patienter randomiseret til enten standard behandling eller integreret, intensiv indsats i et 2-årigt behandlingsprogram Standard behandling oftest i lokalpsykiatrier Integreret, intensiv indsats ved tværfagligt, opsøgende psykoseteam (OPUS) OPUS i regionen Gertrud Krarup

20 OPUS-projektet 1 og 2 års resultater
Færre symptomer Mindre misbrug Mindre depression Lavere medicinforbrug Større kontaktfastholdelse Mindre sengedagsforbrug Større tilfredshed blandt patienter og pårørende Pårørende mindre belastede OPUS i regionen Gertrud Krarup

21 OPUS-projektet Men ….. - de første og foreløbige resultater af 5 års efterundersøgelse viser, at forskellen mellem de to grupper - mht. positive og negative symptomer og misbrug – forsvinder, når patienterne ophører med behandling eller overgår til mere ekstensiv behandling OPUS i regionen Gertrud Krarup

22 Centraliseret tilbud – fordele og ulemper
Stor ekspertise Mulighed for stadig udvikling af tilbuddet Formidling af viden til behandlings- og socialpsykiatrien Bedre behandlingsresultater Færre sengedage, mere ambulant behandling Høj tilfredshed blandt patienter og pårørende Stor arbejdsglæde Ulemper Kontinuiteten til videre behandling vanskelig Samarbejde med et stort antal sengeafdelinger OPUS i regionen Gertrud Krarup

23 OPUS i regionen En OPUS-klinik i hver af de 3 distrikter?
Hvilke konsekvenser skal tages af 5-års resultaterne? Yderligere specialisering – sengeafdelinger og distriktspsykiatri? OPUS i regionen Gertrud Krarup


Download ppt "Klinik for unge med skizofreni (OPUS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google