Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FredericiaC – mere end en ny bydel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FredericiaC – mere end en ny bydel."— Præsentationens transcript:

1 FredericiaC – mere end en ny bydel

2 Meget plads – mange muligheder 200.000 m2 1.000 nye boliger 2.800 jobs
Tidsramme: år Meget plads – mange muligheder Med lukningen af den gamle gødningsfabrik Kemira på Fredericia Havn i 2004 blev der åbnet et nyt kapitel i udviklingen af Fredericia by. Det gav mulighed for at anlægge en ny bydel i umiddelbar tilknytning til den eksisterende midtby og med den gamle havnefront og Lillebælt som naturlig grænse. Bydelen kaldes FredericiaC, og den bliver en realitet via Partnerskabet FredericiaC, som er dannet og ejet af Fredericia kommune (25%) og Realdania (75%). FredericiaC bliver på i alt m2 (et areal der svarer til godt 200 parcelhusgrunde) og åbner byen mod syd. Byrådet har besluttet, at grundene skal bruges til byudvikling – nærmere bestemt til en blanding af boliger, erhverv og kulturtilbud. De nye arealer lægger ca. 20 procent til fæstningsbyens areal (Fredericia inden for voldene). FredericiaC kommer først og fremmest til at ligge på Kemiragrunden, som med sine m2 er den største grund. Dertil kommer et areal fra havnen og inden for få år også den grund, hvor Fredericia Skibsværft ligger indtil videre. (se evt. fodnote) Kemira-grunden er, i lighed med de fleste gamle industrigrunde, forurenet. Så inden der bygges, skal grunden oprenses. Det vil ske med brug af de nyeste forskningsresultater på området, så jorden renses effektivt og på den mest skånsomme måde for miljøet. Fodnote: Fredericia Kommune opsagde i juni 2008 lejeaftalen med Fredericia Skibsværft med effekt fra udgangen af Værftet meddelte senere, at det ville forlade grunden tidligere end 2016, og allerede ved årsskiftet flyttede værftet sine aktiviteter til det tidligere Lindø-værft i Munkebo på Fyn. Det var nødvendigt at opsige lejeaftalen med værftet, da det ellers ikke ville være muligt at udnytte den store Kemiragrund til byudvikling på grund af støj- og miljøgener fra værftet. Grunden ligger klos op ad værftsgrunden med kun Gl. Havns få meter vand imellem.

3 En by i udvikling Beslutningen om at danne selskabet FredericiaC og udlægge FredericiaC’s arealer til byudvikling hænger sammen med byrådets bevidste arbejde med at ændre Fredericias image. Fredericia er kendt som en by, der har spillet en driftig rolle i den industrielle udvikling med store virksomheder, høje storstene og megen tung trafik til lands og til vands til følge. Det har i nogles øjne givet Fredericia et omdømme som en forurenet industriby. Det image vil Fredericia helt af med, for allerede i dag efterlever byens virksomheder naturligvis landets skrappe miljøkrav. Og det er byrådets vision, at Fredericia de kommende år skal tiltrække endnu flere og vidt forskellige virksomheder, der bl.a. vil gå foran, når det gælder om at leve op til fremtidens miljøkrav og basere sig på grøn teknologi. Fredericia skal være en attraktiv erhvervsby med gode bo- og udfoldelsesmuligheder for alle og en by, som værdsætter og gør brug af sin historie og særlige beliggenhed. Ikke bare den naturskønne placering ved skov, strand og Lillebælt, men også midt i kongeriget.

4 Plads til erhverv FredericiaC DanmarkC
- 600 ha til erhverv langs motorvej og jernbane Dette arbejde er allerede godt i gang bl.a. med etableringen af et erhvervsområde kaldet DanmarkC, som tre år i træk (2005, 2006 og 2007) gjorde Fredericia Kommune til danmarksmester i salg af erhvervsgrunde. DanmarkC ligger centralt i forhold til motorvej og jernbane og med 45 minutter til Billund Lufthavn. DanmarkC udgøres af seks forskellige kvarterer, som hver især indeholder forskellige slags virksomheder. Renoveringen af midtbyen i 2008 er ligeledes en del af byrådets masterplan for at tiltrække nye borgere og virksomheder til Fredericia og gøre byen til et endnu bedre sted at slå sig ned for borgere og erhvervsvirksomheder. Fodnote: Fra øst mod vest hedder områderne i DanmarkC Videnparken, Prins Georgs Kvarter, Prins Christians Kvarter, Kongens Kvarter, Dronningens Kvarter og Prinsessens Kvarter. Blandt de store virksomheder i DanmarkC ligger Energinet.dk, Arlas store mejeri, Sanistål og møbelkæden Biva, som i 2009 flyttede hovedkvarteret til DanmarkC.

5 Respekt - for historien Bymæssig struktur respekteres
Livskvalitet for alle Borgere og foreninger deltager Katalysator for Trekantsområdet Bæredygtighed - et kodeord FredericiaC skal bestå af 50% boliger, 40% erhverv og 10% kultur og skal bygges med tanke på, at der skal være lys, luft og plads til græs, træer og rekreative områder. Bydelen skal spille sammen med den unikke placering ved havnefronten. Planen er at bygge cirka boliger. De fem grundlæggende pejlemærker for FredericiaC er: Historien og Fredericias særlige bymæssige struktur skal respekteres i udviklingen af den nye bydel. Livskvalitet for beboere og besøgende skal gå hånd i hånd med bl.a. erhvervslivets udviklingsmuligheder i den nye bydel. Byens borgere, foreninger og organisationer inviteres til aktivt at deltage i udviklingen af FredericiaC. Fredericia bliver katalysator for Trekantsområdets udvikling i Trekantområdets konkurrence med hovedstadsområdet. Bæredygtighed bliver kodeord i den nye bydel. Respekt - for historien

6 Bæredygtighed i bred forstand
Bæredygtighed er et gennemgående princip i planerne for FredericiaC. Og her skal bæredygtighed forstås i bredeste forstand: miljømæssigt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt. Miljømæssigt Allerede i planlægnings- og byggefasen skal bæredygtighed tænkes ind i forhold til at begrænse ressourceforbruget undervejs i byggeriet. Bygningerne skal også leve op til krav om bæredygtighed i forhold til elforbrug, varmeforbrug, håndtering af spildevand, affald og regnvand. Det er ønsket, at FredericiaC bliver en direkte energiproducerende bydel, der kan levere energi til andre dele af Fredericia. Økonomisk Økonomisk bæredygtighed fokuserer på at bygge huse, der kan betales gennem fornuftige investeringer og af almindelige lønninger - og det drejer sig desuden om at vælge materialer, hvor man får mest kvalitet og brugsværdi for pengene. Socialt og sundhedsmæssigt På det sociale og sundhedsmæssige felt vil den bæredygtige tanke konkret komme til udtryk i, at det skal være nemmere at komme rundt i bydelen til fods og på cykel end i bil. Hensigten er bl.a. at højne beboernes sundhed og motivere til bevægelse, men målet er samtidig at skabe sociale fællesskaber og plads og rum til at være sammen om aktiviteter, fordi byrummet inviterer til det. F.eks. i form af legepladser, borde og bænke, gårde og grønne områder mellem bygningerne.

7 Byen for alle Modelby – eksempel på varieret byggeri
Bydelen skal være ”byen for alle”. Den skal tiltrække alle typer borgere. Derfor skal boligerne bestå af en blanding af store og små boliger, dyre og billige samt ejer- og lejeboliger. Byggeriet skal kendetegnes ved en høj grad af variation, både vertikalt og horisontalt. Bygninger på en, to og flere etager kommer til at ligge mellem hinanden, og butikker, boliger, institutioner og erhverv findes inden for samme nærmiljø. Det skal være erhvervstyper, som er tilpasset beliggenheden tæt på bymidten og folks hjem. FredericiaC har en større erhvervsandel end andre af de mange havneudviklingsprojekter, der har fundet sted landet over det seneste årti. Eksempelvis kan en bygning have parkering i kælderen, butik i stueetagen, herover en virksomheds kontorer og øverst en lejlighed. Bebyggelsesprocenten er sat til et gennemsnit på 120, dvs 120 m2 bygning pr 100 m2. Men bebyggelsen vil reelt blive tættere, fordi veje, stier og pladser vil skabe godt med luft mellem husene. Når bydelen står færdig, vil de samlede anlægsudgifter være over 5 mia. kr. Fodnote: Billedet er en model af Københavns Nordhavn og illustrerer altså ikke, hvordan FredericiaC kommer til at se ud, men viser blot princippet i det varierede byggeri. Modelby – eksempel på varieret byggeri

8 Bydelen rundt på 5 min. Byggeriet skal tage udgangspunkt i en ”5-minutters-filosofi”. Det skal med andre ord være muligt inden for fem minutter at gå eller cykle hen at aflevere børn i børnehave/skole, tage på arbejde eller købe ind. Ligesom man har rekreative områder både til lands og til vands lige uden for døren. Man kan sige, at den nye bydel bliver inspireret af den gamle landsbymodel, hvor alle dele af et hverdagsliv lå inden for kort afstand. En blanding af funktioner er et godt grundlag for en socialt bæredygtig bydel med mennesker og aktiviteter – liv der leves – hele døgnet.

9 Liv, rum og huse Bydelen skal planlægges med fokus på mennesker - efter princippet LIV – RUM – HUSE. Det betyder, at man først koncentrer sig om at finde ud af, hvilket liv og hvilke aktiviteter, folk gerne vil have i FredericiaC. Er det f.eks. en havnepromenade, er der behov for mødesteder, legepladser, bænke eller stier, og skal det være mange små pladser eller få store? Det næste trin er at få aktiviteterne placeret i området, at få formgivet og designet pladserne og binde tingene sammen, så omgivelserne skaber rammerne og rummene for det liv, man gerne vil have. Først som det tredje og sidste trin ser man på de arealer, der omgiver stierne, pladserne og promenaden – nemlig husene, som er med til at danne rummene om eller op til pladserne og skabe læ og intimitet.

10 Midlertidige aktiviteter i FredericiaC
Den første fase, som handler om at finde ud af, hvilke liv og aktiviteter, der skal være i området, ér begyndt. Med udgangspunkt i princippet Liv-Rum-Huse blev der i sommeren 2009 etableret de første midlertidige aktiviteter på FredericiaC-området. Efter forslag fra byens borgere bliver hele området i løbet af 2010 udlagt til midlertidige aktiviteter. Der bliver etableret græsplæner, skaterbane, en stor legeplads, træningsstativer og et issalg, ligesom der vil blive plantet træer. Hvordan Fredericias borgere bruger disse faciliteter får betydning for, hvordan og hvor der senere bliver bygget, etableret grønne områder og kulturelle faciliteter.

11 Grundig proces Det er en lang og grundig proces at realisere FredericiaC. Det første byggeri forventes at gå i gang ca Det er helt bevidst, at det vil tage tid at udvikle bydelen, så der på den måde opnåes et grundigt, gennemtænkt og helstøbt resultat. De enkelte trin i processen er følgende: Udvikling af program for idékonkurrence Konkurrence og udviklingsplan Plangrundlag Byggemodning og projektering Grundsalg Infrastruktur Det er ikke endeligt afklaret, hvordan og hvor der præcist må bygges på arealerne. Det hænger sammen med, at grunden er nabo til Shell-terminalen, der er klassificeret som en risikovirksomhed. Omkring en risikovirksomhed er der en såkaldt planlægningszone på 500 meter. Det betyder, at kommunen skal ind og vurdere nærmere på risikoforholdene, når der skal placeres f. eks. boliger og institutioner inden for denne zone. Fodnote: Konkurrenceprogrammet er en samling af alle de krav og betingelser, som udviklingsselskabet FredericiaC stiller til de hold af arkitekter, byplanlæggere og entreprenører, som gerne vil byde ind på at planlægge og bygge på FredericiaC. Det kan f.eks. være, hvilke krav bygninger skal leve op til, hvor stor en del af bydelen, der skal være grønne områder, hvordan blandingen af boliger, erhverv og kontor skal være, og hvilke forhold der gør sig gældende mht. miljø, varmeforsyning osv.

12 Stort udsyn - store planer 1.000 boliger i by og ved vand
arbejdspladser og hjem samme sted caféer ved havnefronten handelsliv magnet der kan tiltrække flere til Fredericia FredericiaC bliver en unik bydel, fordi: Fredericia får nye boliger midt i byen og lige ned til vandet Op mod arbejdspladser bliver integreret i et boligområde Der bliver god plads til kultur og fritidsliv, f.eks. med caféer ved havnefronten Byens handelsliv får nye muligheder Bydelen kan blive en magnet, der kan trække borgere og virksomheder til Trekantsområdet Stort udsyn - store planer


Download ppt "FredericiaC – mere end en ny bydel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google