Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYHEDSBREV Årgang 2, Nummer 2, maj 2005 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYHEDSBREV Årgang 2, Nummer 2, maj 2005 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-"— Præsentationens transcript:

1 NYHEDSBREV Årgang 2, Nummer 2, maj 2005 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck- Rasmussen, Dalvej 33, 2820 Gentofte, 39 64 46 20. Jens Grøn, 39 65 03 11. Adam Trier Jacobsen, 39 63 11 34. Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Michael Ørnø, 39 63 57 84 Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk Referat fra generalforsamling Tirsdag den 26. april 2005 Jægersborg Kaserne Jægersborg Allé 150 A) Generalforsamling kl. 18.00 – 19.00 B) Vinsmagning og buffet kl. 19.00 – 22.00 Programpunkt A Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent. 2.Formandens beretning. 3.Forelæggelse af regnskabet. 4.Fastsættelse af kontingent. 5.Eventuelle forslag. 6.Valg af bestyrelse og revision. 7.Eventuelt. Der var fremmødt omkring 70 husstande ved generalforsamlingen. Ad 1 Valg af dirigent Foreningens tidligere næstformand Birgitte Vindeby blev valgt til dirigent. Hun kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, om end den blev afholdt i april måned og ikke inden udgangen af marts, som vedtægterne foreskriver. Der var dog ingen protester mod det. Ad 2 Formandens beretning Formanden Jesper Holm aflagde nedenstående beretning ”Dette er min første beretning som formand efter Michael Ørnøs afgang sidste år. Heldigvis har vi jo kunne beholde Michael i bestyrelsen, idet han er blevet boende i vores område. I øvrigt er det på sin plads at undskylde for den sene afholdelse af generalforsamlingen. Vores vedtægter fastslår, at den skal afholdes senest med udgangen af marts måned. Desværre har det ikke været muligt at få plads her på kasernen før nu – der har simpelthen været optaget hver dag. Med en sådan travlhed er det vanskeligt at forstå, at kasernen skal nedlægges. Vi kommer til at savne den som en god nabo, og vi kommer ikke mindst til at savne den meget imødekommende behandling, som vi i de seneste mange år har fået her til vore generalforsamlinger. Det bliver vanskeligt fremover at finde tilsvarende ideelle rammer inden for vores lokalområde, og det bliver en væsentlig opgave at løse for bestyrelsen i det kommende år. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til kasernen for husly og god behandling, og ønske kasernens medarbejdere held og lykke med flytningen af funktionerne til nye rammer. Året har som sædvanligt været præget en ganske omfattende mødeaktivitet, hvor et eller flere medlemmer af bestyrelsen har deltaget: I bestyrelsen har vi afholdt 7 møder. I Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune, hvor Michael Ørnø fortsat fungerer som formand, har der været 3 møder. Der har været 3 kontaktmøder med kommunen – de såkaldte Borgmestermøder. Der har været møde om den overordnede affaldsplanlægning med kommunens tekniske afdeling. Vi har deltaget i 2 møder om udviklingen af bydelscentre (Ordrupvej og Jægersborg Allé). Der har været 2 møder i Vejdirektoratets Naboforum om udbygningen af Motorringvej III. Vores eget medlemsmøde i november. Samt sidst men ikke mindst et større antal kortere eller længere arbejdsmøder om stort og småt fra opbygning af hjemmeside til akkvisitionsarbejde. Som det vil fremgå ved den senere gennemgang af regnskabet er vores formue svagt faldende med en beholdning ved årets udgang på 98.666,- kr. Medlemstallet var ved årets udgang 273, og her har der også været tale om et fald. Birger vil komme tilbage til det ved gennemgang af regnskabet. Kort nyt NESA offentliggøre planer for kabellægning af lavspændingsnettet NESA har netop udsendt en informationsavis, hvor man orienterer om den netop igangsatte Nedgravning af lavspændingsnettet – de såkaldte luftledninger. Man planlægger nu at have kabellagt hele nettet med udgangen af 2009, hvilket er fire år tidligere end oprindelig planlagt. På NESA's hjemmeside www.nesa.dk kan man vej for vej følge tidsplanen for arbejdet. Vi må desværre konstatere, at der for vores område endnu ikke er en offentliggjort tidsplan, så vi kommer nok til at ligge sidst i perioden. www.nesa.dk Kontingent Vi mangler endnu indbetaling fra 46 medlemmer. Find girokortet frem og send os de 70 kroner. Er girokortet bortkommet, kan man blot indbetale på giro konto 905 6874. Vores hjemmeside Som et supplement til dette nyhedsbrev er der oprettet en hjemmeside på adressen www.bernstorff-jaegersborg.dk. Her vil referater fra bestyrelsesmøder, borgmestermøder, foreningens regnskab, bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre samt diverse link kunne findes. www.bernstorff-jaegersborg.dk

2 Vores medlemsmøde i november fandt sted hos Vej- og Parkafdelingen i kommunens Tekniske Afdeling, og her var chefen Ole Philip vært for omkring 40 medlemmer, der blev præsenteret for afdelingens opgaver og budgetter. Disse er blevet øget i betydeligt omfang, idet indtægterne fra salget af NESA aktierne kommer til at gøre gavn her. Man kan så sige, at de falder på et tørt sted, for med det vedligeholdelsesbudget til veje, fortove og cykelstier, som afdelingen har haft i mange år, kan man end ikke opretholde den normale standard og der er derfor sket en stadig forringelse af kvaliteten af disse ydelser. Det bliver der altså nu rettet op på. Senest er der vedtaget ekstra bevillinger på 30 mio. kr. til fortove og en udrykningspulje på 3 mkr. til ”vejambulancetjeneste” når der kommer tip fra borgerne ind til afdelingen. Denne tjeneste kan man aktivere ved afdelingen ”Giv os et tip” på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk. Der blev på mødet også talt om, hvad der er kommunens opgaver, og hvad der er borgernes opgaver – en nyttig erindring om gensidigt ansvar og fejen for egen dør. www.gentofte.dk Der blev derefter givet en orientering om det forestående byggeri i forbindelse med udbygningen af Ringmotorvej III. Denne del af mødet gav anledning til livlig diskussion, idet det nordvestlige hjørne af vores område bliver meget påvirket af byggeriet. Man kan netop i den seneste måneds tid se, at arbejdet er gået i gang, men det varer jo tre år inden det er færdigt. Som en aflægger af dette byggeri vil der blive etableret lysregulering ved det kryds, der består af Jægersborgvej, udkørslen fra Garderhøjfortet, og ramperne fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen. Det er en stærkt tiltrængt regulering, som alle, der passerer dette sted i myldretiden, kan se frem til. Vejdirektoratet har gjort en stor indsats for naboinformation i forbindelse med byggeriet. Der har været afholdt møder med grundejerforeningerne i de berørte områder, og direktoratets hjemmeside giver en udførlig forklaring. Hjemmesiden kan findes som link fra vores hjemmeside. En renovering af mere beskedent omfang drejer sig om boulebanen ved Svenske Villa i Bernstorffsparken. Som nogle vil erindre gav denne forening i sin tid i forbindelse med villaens renovering 20.000,- kr. til etablering af banen. Siden hen har der ikke været brugt mange kroner til vedligeholdelse af banen, og den var efterhånden i så ringe forfatning, at den ikke kunne benyttes. Vi rettede derfor i foråret sidste år henvendelse til Slots- og Ejendomsstyrelsen, og kunne efterfølgende glæde os over, at banen nu igen er brugbar. Bestyrelsen bruger den til to årlige spilleaftener, hvor der efterfølgende spises picnic ved Svenske Villa. Det er en hyggelig tradition, som bestemt kan anbefales. Ellers har der været brugt mange kræfter på at etablere en ny informationspolitik, efter at Fællesrådet besluttede at stoppe udgivelsen af Bladet Nyt Fra Grundejerforeningerne. Resultatet for vores vedkommende er blevet et nyhedsbrev, som bl.a. bruges ved indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøder. For at have en mere aktuel kontaktflade til medlemmerne er hjemmesiden www.bernstorff-jaegersborg blevet etableret. Her finder medlemmerne aktuelle kommentarer, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, relevante links til andre hjemmesider, foreningens vedtægter og regnskaber samt oversigt over medlemmer af bestyrelsen. Med denne meget åbne informationspolitik, mener bestyrelsen at have imødekommet alle ønsker om indsigt. Vi modtager meget gerne kommentarer og forslag til sidens udvikling.www.bernstorff-jaegersborg I forholdet til kommunen, som jo er vores væsentligste opgave, har der været mange punkter i år. Som bekendt bortfald den såkaldte 5-meters-regel sidste år. Der havde i den forbindelse været megen debat, bl.a. på et åbent møde på rådhuset, hvor vi deltog, og efterfølgende blev samtlige lokalplaner tilpasset det nye regelsæt. Efter at reglerne har været i kraft et års tid, virker det nu ikke som om, der er sket store ændringer i husejernes byggelyst. Et stort projekt i kommunalt regi har været etableringen af et Byatlas, som blevet færdigt dette forår og præsenteret ved en festlighed med kulturministeren på Øregaards Museum i januar i år. Selve atlasset er en smuk bog, som suppleres af en meget omfattende hjemmeside med oplysning om alle bygninger i kommunen. Hjemmesiden kan findes via kommunens hjemmeside. Her kan man se billede af sit hus samt stamoplysninger om huset. Under dette niveau ligger en professionel del, som den kommunale administration har adgang til. Det er et imponerede værk. Som et udspring af dette atlas, er der netop udsendt tre lokalplaner, der vedrører vores område, nemlig 227 Skovvej/Ermelunden 229 Fortunvej/Skovvej/Vilvordevej 231 Fortunvej/Jægersborg Allé Planerne har til formål at bevare det hovedindtryk af villakvarter, som præger områderne i dag, og at klassificere et antal ejendomme som bevaringsværdige. Vi skal på et kommende bestyrelsesmøde gennemgå planerne, men umiddelbart har vi ikke indvendinger mod deres overordnede sigte. En anden lokalplan (nr. 242), der netop er vedtaget, vedrører Ridebanevænget, hvor det lokale ejerlav har bedt om at få en bevarende lokalplan etableret, idet man så tendenser til at kvarterets ensartede kvalitet var ved at blive sat over styr. Vi har ikke haft indvendinger mod denne plan. På ejendommen Skovvej 28 var der ikke tale om en lokalplan, men derimod om en byggeplan, der blev sendt til nabohøring. Gennem et medlem blev vi inddraget, og støttede de indsigelser, der blev rejst. Byggeplanen er senere ændret radikalt, til en tilfredsstillende løsning. Vi har været inddraget i en enkelt sag om en nabostrid, der desværre har udviklet sig til et niveau, hvor en retslig løsning er blevet nødvendig. Det er heldigvis sjældent at det kommer så vidt, idet man oftest kan tale sig til rette i stedet. I den løbende kontakt med kommunen indtager de halvårlige kontaktmøder en væsentlig plads. De arrangeres igennem Fællesrådet, hvor foreningerne også på forhånd har afstemt, hvilke spørgsmål, der skal rejses. Man tilstræber, at der kun behandles emner af fælles interesse, idet de enkelte foreninger i et direkte samarbejde med den kommunale administration må løse lokale spørgsmål. Fra møderne kan nævnes spørgsmål om kabellægning af luftledninger i forbindelse med andre gravearbejder, trafikforhold i forbindelse med udbygningen af færgetrafikken fra Københavns Nordhavn, planerne for renovering af kommunens kloaker, Femvejens trafikafvikling og renovationsaftaler. NYHEDSBREV

3 I forlængelse heraf har der været afholdt et møde i Fællesrådets regi med Teknisk afdeling om revisionen af den overordnede affaldsplan. Konklusionen er, at der ikke vil ske ændringer i forbindelse med afhentning af dagrenovation og storskrald/haveaffald fra de enkelte ejendomme. Derimod vil der blive indført yderligere et antal sorteringskriterier på kommunens genbrugsplads. Ligeledes i forlængelse af diskussionerne på kontaktmøderne er man gået i gang med en omfattende renovering af kloakkerne i den vestlige del af Jægersborg Allé. Her sker der udskiftninger og ”strømpeforinger” og når alt dette er afsluttet vil vejbelægningen blive renoveret. Det er dejligt at få gennemført en så omfattende renovering, så de nuværende trafikgener bliver til at leve med, set i det perspektiv. Et andet stort anlægsarbejde, som har fundet sted i årets løb, var etableringen af den nye råvandsledning fra kildepladserne i Kildeskoven til vandværket i Ermelunden. I betragtning af, hvor stort et arbejde, der var tale om, var det billigt sluppet med generne for beboerne i området. Og så er man i gang med Femvejen – igen, igen. Der skal gennemføres yderligere fartdæmpende foranstaltninger og vejbanens bæreevne skal forbedres, da hele anlægget slet ikke er bygget til det trafikpres, det er udsat for i dag. Om man nogen sinde finder den ideelle løsning, vil tiden vise, men det er ikke en let opgave at forene afvikling af store trafikmængder, med blandede bløde og hårde trafikanter, og samtidig skulle tage de æstetiske hensyn, som denne flotte plads har krav på. Det sidste emne, som jeg vil tage op i aften er AKKVISITION. Som det vil fremgå af regnskabet er vores medlemstal faldende. Der sker en stor udskiftning af ejerne i vores område, og vi har i foreningen ikke været gode nok til at få hvervet de nye ejere. For at råde bod på det, vil vi prøve to metoder. For det første vil bestyrelsen følge ejendomshandlerne på tingbogens hjemmeside, og sørge for at tilsende hvervemateriale til nye ejere. For det andet vil vi bede om jeres hjælp. Vi har til i aften trykt medlemslister, som er klar til udlevering, når I går herfra. Samtidig får I et antal hvervebreve med tilhørende girokort, og vi vil så bede Jer opsøge naboer og bekendte i området og opfordre dem til at blive medlem. I bestyrelsen tror vi, at en sådan personlig kampagne vil have megen effekt, og vi håber, at I vil hjælpe med at føre den ud i livet. Fordelene for foreningen ved flere medlemmer er indlysende, men jeg håber også at denne beretning giver at indtryk af, at foreningen gennem sit omfattende virke og sine mange muligheder for indflydelse, er med til at skabe fordele for medlemmerne. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og åbne for spørgsmål eller kommentarer.” Der blev rejst en del spørgsmål i forbindelse med beretningen. Således blev der spurgt, om man kender de fremtidige planer for Jægersborg Kasserne. Peter Juel kunne fortælle, at administrationen allerede er flyttet, og at de resterende aktiviteter er planlagt udflyttet med årets udgang, og at man påregner lukning pr. 1. juni 2006. Derefter skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, og Marianne Zangenberg, der er medlem af kommunalbestyrelsen, oplyste, at kommunen ønsker at købe kasernen. Det er dog ikke afgjort, at det vil lykkes, idet den skal udbydes til offentligt salg. De gule bygninger er fredet, og skal anvendes til beboelse. For resten af ejendommen er der intet afgjort. Grundejerforeningens bestyrelse blev opfordret til aktivt at deltage i høringsprocessen i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Dette tog bestyrelsen ad notam. Johan Casper Crone takkede bestyrelsen for den aktive medvirken i forbindelse med byggeplanerne for Skovvej 28, og dette gav formanden anledning til at opfordre medlemmerne til at bruge foreningen også i den slags sager. Vi kan i bestyrelsen ikke følge med i alle lokale tiltag, og har brug for at medlemmerne gør os opmærksom på forhold vi bør interessere os for. Birgitte Vindeby spurgte, hvad der nu skal ske på Femvejen, og formanden kunne her blot henvise til de seneste referater fra Teknisk Udvalg i kommunen, hvor man endnu en gang vil forsøge at løse de mange problemer med trafikafvikling, sikkerhed og æstetik. Per Jensen, Dalvej opfordrede medlemmerne til at sørge for mere omhyggelig snerydning og generel renligholdelse af fortovene. Marianne Zangenberg fortalte, at Fortunvej i 2005 fylder 100 år, og opfordrede beboerne til at festligholde begivenheden. Hun ville selv gøre en indsats i den anledning. Herefter blev beretningen godkendt. Ad 3 Forelæggelse af regnskabet Kasserer Birger Beck-Rasmussen forelagde regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Årets resultat var et underskud på kr. 7.013. Det beskedne underskud er i henhold til det pålæg bestyrelsen tidligere har fået fra generalforsamlingen, om at reducere formuen. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. Ad 4 Fastsættelse af kontingent. Også dette punkt tog kassereren sig af, ved at foreslå uændret kontingent på 70,- kr. pr. husstand. Dette blev vedtaget. Ad 5 Eventuelle forslag. Der var ikke indkommet forslag inden udløbet af indleveringsfristen. Ad 6 Valg af bestyrelse og revision. Som kasserer for to år genvalgtes Birger Beck-Rasmussen. Som bestyrelsesmedlemmer for to år genvalgtes Jens Grøn og Adam Trier Jacobsen. Som revisor for to år valgtes Ole Borch. Som suppleanter for et år genvalgtes Lykke Brønderslev og nyvalgtes Søren Schächter. Som revisorsuppleant for et år genvalgtes Erik Kold. Herefter kunne dirigenten erklære dagsordnen udtømt, formanden kunne derefter erklære generalforsamlingen for afsluttet, og man gik over til DAGSORDENENS PUNKT B, som indebar buffet og vinsmagning. Dette forløb som sædvanligt både hyggeligt og fornøjeligt.


Download ppt "NYHEDSBREV Årgang 2, Nummer 2, maj 2005 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google