Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opgaver, organisering og økonomi -status/hovedudfordringer ved koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens møde den 28. april 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opgaver, organisering og økonomi -status/hovedudfordringer ved koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens møde den 28. april 2010."— Præsentationens transcript:

1 Opgaver, organisering og økonomi -status/hovedudfordringer ved koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens møde den 28. april 2010

2 Hovedopgaver og organisation •Erhvervsfremmeloven fastlægger opgaver og indsatsområder 3 hovedopgaver: 1.Udvikling af en regional erhvervsudviklingsstrategi 2.Overvågning af de regionale og lokale vækstvilkår 3.Indstilling om medfinansiering af projekter og initiativer til hhv. Erhvervs- og Byggestyrelsen (EU-strukturfonde) og regionsrådet (regionale erhvervsfremmemidler), der godkender medfinansiering 5 indsatsområder: 1.Innovation, videndeling og viden-opbygning 2.Etablering og udvikling af nye virksomheder i regionen 3.Anvendelse af ny teknologi 4.Udvikling af menneskelige ressourcer 5.Vækst og udvikling i turisme-erhvervet •Sekretariatsbetjening af Vækstforum varetages af regionen • Møder forberedes på embedsmandsniveau i en følgegruppe og EU-ansøgninger behandles i et sagkyndigt panel

3 Det tidligere Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi • Vedtaget primo 2007 • Evalueret ultimo 2009 • 65 projekter med totalbudget på knap 1,4 mia.kr. • Brede partnerskaber og høj gearing • Regionale midler 29% • EU-strukturfonde 22% • Extern finansiering 49% • Øvrig medfinansiering fra bl.a.: Erhvervslivet, universiteter Øresund-Interreg, Statslige puljer, Kommuner og Region Hovedstadens uddannelses- og kulturmidler Vision: ’Region Hovedstaden anno 2015 er Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge’ Stærke kompetenceklynge r Nye virksomheder – ny viden Metropol- regionens udvikling Forskning og innovation Øge og udvikle arbejdsstyrken Markedsføring events - kultur Øresund og internationalt udsyn

4 7 indsatsområder • Perspektivrige Klynger og Markedsføring – den helt store indsats –Klynge-initiativer store bidrag fra fx projektpartnere og statens puljer –Markedsføring primært driften til WoCo/CopCap, men f.eks. også midler til store begivenheder (IOC-kongres og Bike-City) • Indsatsen for Nye virksomheder har været drevet af bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen • Metropolregionens udvikling – overlap til Markedsføring • Efter en træg start er der kommet fart på projekter, som skal Øge og udvikle arbejdsstyrken – samspil med regionale uddannelsesmidler • Forskning og udvikling er bl.a. løftet af Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning samt en række klyngeprojekter (Center for Sundhedsinnovation – Lev Vel projektet) • Øresund: Mest fokus på udvikling og støtte til Øresunds organisationer

5 Udvalgte markante projekter Fyrtårne og mange større projekter: 13 projekter over 25 mio. kr. og 34 projekter over 10 mio. kr. Bred partnerkreds: 35 forskellige leadpartnere – over 300 partnere. •CIBIT Accelerace - et vækstmiljø i verdensklasse med udviklingsforløb for IT-klyngens vækstiværksættere •Copenhagen Cleantech Cluster – fremmer den spirende klyngedannelse i et erhverv i vækst •ICPH, Innovation Center Copenhagen – drives af Væksthus Hovedstadsregionen og tester modeller for offentlig-private alliancer om innovation i den kommunale velfærdssektor •Medicon Valley ambassadørprogram – skaber globale alliancer til andre bio-sundhed-klynger •Begivenhedsstrategien for Hovedstadsregionen har sat retning på tiltrækning af verdensbegivenheder. VIBE - Videncenter for Begivenheder skal sikre systematik i arbejdet, kompetenceudvikle, samle regionens arrangører herunder kommunerne og rådgive om eventmanagement

6 Udvalgte markante projekter (forts.) •Energirigtig renovering: Et strategisk partnerskab mellem bl.a. Vestegnens kommuner, virksomheder inden for byggeri, clean tech, videninstitutioner mv. Videncenter inden for byggeri med særlig fokus på klima-, energi- og miljøløsninger •Copenhagen Finance IT Region (CFIR): Langsigtet klyngeudviklingsprojekt med særligt fokus på det innovative samspil mellem finanssektoren og IT-sektoren •Udvikling med indsigt: Gennem lokal etablering, udvikling og udbud af tekniske erhvervsuddannelser i Nordsjælland skal markant flere ledige og ufaglærte i beskæftigelse og opnå formel erhvervskompetence

7 Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - centrale erhvervsfremmeaktører i regionen •Er de udførende organisationer inden for turisme og investeringsfremme •Organisationernes basisøkonomi er sikret gennem driftstilskud fra Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum •Knyttet tæt til Vækstforum og Region Hovedstaden – via 3-årige resultatkontrakter •Nuværende resultatkontrakt: 2008-2010. Fornyelse af kontrakter skal drøftes i Vækstforum i efteråret •Tæt opkobling til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi •Leadpartner på flere store projekter fra strategien •Fokus på gearing af basisbidraget via andre finansieringskilder (statslige, private, virksomheder, EU’s struktur-fonde) •Bestyrelser sammensat af erhvervsfolk samt regionale og kommunale politikere

8 Wonderful Copenhagen • Budget på ca. 130 mio. kr. (41 mio. kr. i basistilskud fra regionen, 2010) - 80 ansatte • Hovedstadens officielle event-, kongres- og turismeorganisation • Samarbejde med den nationale VisitDenmark • Har sikret tiltrækningen af kongresser, gennemført markedsføring, fremmet netværksarbejde og udført strategiudvikling: •I 2009 tilbage som verdens 10. største kongresby •Markedsføring: København, kåret som verdens bedste krydstogtby – 620.000 passagerer Eksempler på projekter: • Store events som IOC kongres, World Outgames • Begivenhedsstrategi – projekt: VIBE, Videnscenter for Begivenheder – sammen med kommunerne • Copenhagen Connected - ruteudvikling

9 Copenhagen Capacity • Budget på ca. 37 mio. kr. (26 mio. kr. fra Regionen, 2010) - 28 ansatte • Udnævnt til verdens bedste investeringsfremmeorganisation af Verdensbanken i 2009 • Samarbejde med det nationale Invest in Denmark. • I 2009 medvirket til 31 investeringer, inden for f.eks. Life Science, IT og Cleantech – derved skabt 600 nye arbejdspladser i regionen Eksempler på projekter: • Copenhagen Cleantech Cluster • Brandingindsats: ”cOPENhagen – open for you” i samarbejde med WoCo

10 Virksomhedernes adgang til kapital •Det afgåede Vækstforum kortlagde virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og fremlagde en række løsningsmuligheder for at lukke det konstaterede finansielle gab •Sonderinger om etablering af en regional kapitalfond til nye små og mellemstore innovative virksomheder i hovedstadsregionen – derudover blev de forskellige muligheder sat på dagsordenen i partnerskabsforhandlingerne og i Danmarks Vækstråd •Vækstforum besluttede, at regeringens erhvervspakke fra sept. 2009 (med bl.a. 0,5 mia. kr. til venturekapitalfonde) afløste et regionalt initiativ omkring risikovillig kapital •Men også en opfordring til det nye Vækstforum om at følge op på virksomhedernes adgang til kapital efter erhvervspakken: –Seed Capital Denmark (1 af 4 vindere af statens udbud) har allerede etableret ny fond på 435 mio. kr. Målet i 2010 er at nå 750 mio. kr. til nye vækstvirksomheder –Regeringen gør status i løbet af foråret •Status på kapitalområdet forelægges på juni mødet i Vækstforum

11 Stafetten fra det gamle Vækstforum • Foretaget evaluering af de første 3 års arbejde og resultater •Behov for en meget fokuseret erhvervsudviklingsstrategi •OECD-analyse peger på 3 nøgleområder: –Mangel på kvalificeret arbejdskraft –Gennemsnitlig innovationsevne –Haltende attraktionsværdi som international metropol •Styrke metropol-fokus og fokus på Øresund og international vinkel •Gearing af midler i projekterne skal øges i den kommende periode – behov for bred opbakning •Behov for målbarhed og øget dokumentation af resultater for at styrke Vækstforums rolle som platform - og dagsordenssættende for hovedstadsregionens udvikling •Arbejde for stærkere alliancer med stat, kommuner og regionale nøgleaktører blandt organisationer og videninstitutioner

12 Økonomi - fremadrettet Erhvervsfremmemidler: •Regionsrådet prioriterer erhvervsmidler indenfor rammen for regional udvikling (indeholder bl.a.også kollektiv trafik og jordforurening) •Budget 2010 er på 122 mio. kr. •Rammen i kommende år kan påvirkes af regeringens planer om opstramninger i den offentlige økonomi •Udmøntes ud fra den regionale erhvervsudviklingsstrategi •2010-2013: I alt ca. 151 mio. kr. udisponerede erhvervsfremmemidler til nye initiativer EU-Strukturfondsmidler (Regionalfond og Socialfond): •Udmøntes ud fra erhvervsstrategi og OECD’s 4 vækstkilder: Menneskelige ressourcer, Innovation, IKT samt Iværksætteri •EU’s strukturfonde – afsat samlet ramme for 2007 - 2013 •2010 – 2013: I alt ca. 187 mio. kr. udisponerede EU-midler til nye initiativer – langt de fleste Socialfondsmidler (muligvis brug for at anmode om omdisponering) Total budget 2010 – 2013: 338 mio. kr. til nye projekter – ved uændret regional budgetramme •Behov for at kigge efter andre supplerende finansierings-kilder: Interreg- Øresund; Statens Fornyelsesfond (grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse); RTI-midler; EU’s rammeprogrammer mm.

13 Partnerskabsaftale med Regeringen • Indgås hvert år mellem det regionale vækstfora og regeringen - Temaer i Vækstforum Hovedstadens aftaler: –Uddannelse og arbejdskraft –Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder –Innovation, Forskning og videnspredning –Markedsføring af Danmark – turisme og investeringer –Energi –Øresund og det internationale udsyn •Øget forståelse for hovedstadsregionens udfordringer og tættere relationer – men stadig meget at arbejde på – for få reelt gensidigt forpligtende aftaler – ingen økonomi knyttet til aftalerne •Kommende partnerskabsforhandlinger i september •Administrativt indspil er udarbejdet •Endeligt udspil drøftes i Vækstforum på juni-mødet •Vækstforumformandskabet har en central rolle i forhandlingerne


Download ppt "Opgaver, organisering og økonomi -status/hovedudfordringer ved koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens møde den 28. april 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google