Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hermeneutik og strukturalisme Vidensformer 2013 IVA/KU - Aalborg Underviser: Martin Thellefsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hermeneutik og strukturalisme Vidensformer 2013 IVA/KU - Aalborg Underviser: Martin Thellefsen."— Præsentationens transcript:

1 Hermeneutik og strukturalisme Vidensformer 2013 IVA/KU - Aalborg Underviser: Martin Thellefsen

2 • Naturvidenskab: hvordan – forklare ikke forstå! – Kausalsammenhænge – naturlove • Humaniora: hvorfor – forstå ikke blot beskrive hvordan! – Fortolke sammenhænge – Forstå menneskelig aktivetet

3 Hermeneutik • Hvad er forståelse? • Hermeneutisk cirkel – Al forståelse er kontekstuel - vi forstår helheden ud fra dens dele, men samtidig delene ud fra helheden • Hvornår stopper processen? • Hvad er det vi forstår? Intention, kontekst… • Hvordan er det muligt at i det hele taget at starte fortolkningsprocessen?(divinatorisk / komparativt / livsytringer) – (drage paralleller til egen tilværelse

4 Målet med hermeneutisk fortolkning • Hensættelse: at sætte sig i forfatterens sted, og se verden med hans øjne (Dilthey) • Gadamer: Hermeneutisk fortolkningsproces starter aldrig på bar bund! – Når vi forsøger at forstå en tekst igennem hvad Gadamer kalder forforståelse – eller ’for-domme’, dvs. traditioner

5 Målet med hermeneutisk fortolkning • Fortolkning handler dermed ikke om at forholde sig ”neutralt” eller ”fordomsfrit” til en tekst, for vi er aldrig neutrale eller fordomsfri. Fortolkning handler derimod om at arbejde med sine fordomme i mødet med teksten. • Forståelse er at indlade sig på en dialog mellem tekst og fortolker!

6 Målet med hermeneutisk fortolkning • Horisontsammensmeltning: Den dobbelte bevægelse, som ifølge Gadamer kendetegner forståelse. Første anerkendes den overleverede tekst i dens fremmedhed, derefter skaber selve arbejdet med teksten en ny forståelseshorisont, hvor tekstens fortidige og fortolkerens samtidige horisonter går op i en højere enhed

7 Strukturalisme • Ferdinand de Saussure (1857-1913) – Strukturelle lingvistik • Langue (grammatisk system) • Parole (praktisk sprogbrug) – Langue dvs. sproget som system er videnskabens objekt • Diakrone (historiske) perspektiv • Synkrone (systematiske perspektiv)

8 Strukturalisme • Semiologi – Signifiant (benævner / lydmønster) – Signifié (begreb) • Sproget bestemmer hvad vi kan tænke ikke omvendt • Sprogsystemet er relativt stabilt • Tegnet har funktion i sproget fordi det er forskelligt fra andre tegn. (sproget er et system af forskelle)

9 Strukturalisme • Mennesket og bevidstheden er for strukturalisten ikke forklaringsprincipper, men derimod det, der skal forklares (dvs. modsat hermeneutikken) • Teoretisk antihumanisme (Lévi-Strauss): Den strukturalistiske opfattelse at ’mennesket’ eller ’bevidstheden’ ikke kan bruges som forklaringsprincip i human- og samfundsvidenskaberne, fordi formålet med disse videnskaber tværtimod er at forklare menneskene og deres bevidsthed

10 Strukturalisme • Klassificering gennem modsætninger – Abstrakt vs. Konkret – Positivt vs. Negativt • Ifølge Lévi-Strauss orientere mennesker i alle samfund sig på samme måde i verden, nemlig ved at klassificere den i modsætningspar som fx forbudt-tilladt, abstrakt-konkret, sødt-surt, op-ned osv.

11 Strukturalisme • Symptomallæsning – Ingen tekst er eksplicit i alle dens forudsætninger. Når man siger noget, forudsætter man altså altid noget andet, som man ikke formulerer og ikke engang nødvendigvis er bevidst om. • Kontekstbegreb – herunder samfundsbegreb  • To erkendelsesniveauer: et bevidst og et strukturelt.

12 Strukturalisme • Sammenfatning: – Videnskabens objekt er ikke naturgivet men må konstrueres – Videnskaben skal primært anlægge et synkront perspektiv på sit genstandsområde, dvs. struktur før udvikling – Samfundslivets overflade fungerer i kraft af dybdestrukturer, som ikke er umiddelbart synlige for menneskene selv, og som organiserer den sociale verden i systemer af forskelle og modsætninger

13 Socialkonstruktivisme • Baggrund i Kuhn og Wittgenstein – Dvs. paradigme, faglig matrix, sprogspil, livsformer • Gergen: – Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem verden og vores begreber om verden (korrespondens) – Vores beskrivelser af virkeligheden udspringer af de sociale relationer, vi står i – Gennem vores forståelse af verden former vi vores egen fremtid – Refleksioner over vores forståelse af verden er afgørende for vor fremtidige trivsel

14 Socialkonstruktivisme • Verden som social konstruktion: – Verden er metaforisk • Ord og følelser er forskellige ting! Sproget afspejler noget andet dvs. er metaforisk • Ord benævner ikke tingen i sig selv, men refererer til socialt konstrueret baggrundsviden (jf. radio eksemplet) – Sproget er eneste kilde til erkendelse – Der er kun én verden, nemlig den vi i fællesskab konstruerer i vores sprogspil

15 Socialkonstruktivisme • Virkeligheden er resultatet af sociale relationer! – Fx penge, magt, institutioner opretholdes af fællesskabet • Sandhedsbegrebet – Et særligt sprogspil, ikke korrespondens! – Relativisme!

16 Socialkonstruktivisme • Vores forståelse former vores fremtid! – Fx ideologier, Marxisme, feminisme etc. • Forskellige italesættelser af samme problem fører til vidt forskellige forståelseshorisonter

17 Socialkonstruktivisme • Identitet – Gruppers marginalisering • fx. Prostitution, arbejdsløse, muslimer – Tænk blot på den tidligere regerings værdipolitik


Download ppt "Hermeneutik og strukturalisme Vidensformer 2013 IVA/KU - Aalborg Underviser: Martin Thellefsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google