Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SØNDERMARKSSKOLEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SØNDERMARKSSKOLEN."— Præsentationens transcript:

1 SØNDERMARKSSKOLEN

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Billede af skolen
Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 – 7 Værdier - vision – målsætning - læringsmiljø - profil Side 8 Faglige udviklingsområder Side 9 Læringssyn Side 10 Fagstruktur Side 11 Læsepolitik Side 12 Samarbejdsstruktur Side Teamsamarbejde Side 19 Læringscenter Side 20 Ledelse Side 21 Organisation Side Skoleudviklingsplan

3 Værdigrundlag Åbenhed Ærlighed Engagement Anerkendelse Respekt

4 Vision for Søndermarksskolen
Alle føler sig som en vigtig del af et mangfoldigt fællesskab, hvor trivsel og udvikling er i fokus. Vi har en anerkendende tilgang i samarbejdet om elevens læring og udvikling. Vi har et læringsmiljø, som er baseret på skolens værdier.

5 Målsætning for Søndermarksskolen 2012
- Vi vil i fællesskab styrke den enkelte elevs læring og trivsel. - Vi vil udvikle et stærkt og forpligtende teamsamarbejde. - Vi vil udvikle et læringsmiljø baseret på dialog, faglighed, differentiering, kreativitet og fordybelse. - Vi vil styrke samarbejdet mellem skolens parter gennem involvering og dialog.

6 Læringsmiljø

7 Søndermarksskolens profil
Vi er en skole, hvor flere kulturer fungerer sammen Bevidsthed om fælles dansk sprog, kultur og historie Bevidsthed om elevers og forældres forskellige kulturelle baggrund Vi er en skole med fokus på trivsel og faglighed Trivselspolitik Venskaber og forpligtende fællesskab Høj faglighed Vi er en skole, der har en grøn og sundhedsorienteret profil Menneskets samspil med naturen Den sundhedsfremmende skole/undervisning 7

8 Faglige udviklingsområder:
Læringssyn Fagstruktur/fagsamarbejde Læsepolitik Læringsmiljø Generelle udviklingsområder: Læringscenter Teamsamarbejde

9 Læringssyn Læringssynet udtrykker undervisningens kvalitet.
Læringssynet forholder sig til den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Læringssynet giver et fælles fundament for refleksion! Læringssynet omsættes til praksis i teamsamarbejdet. Læringssynet har et teoretisk fundament, men opleves brugbart af den enkelte lærer/pædagog.

10 Tanker om en faglig struktur

11 Faglig/tværfaglig fordybelse
Vi styrker lærernes faglige indsigt gennem fagteamsamarbejde Vi udarbejder beskrivelser af faglige og tværfaglige fordybelsesforløb Vi udarbejder strukturer for fordybelsesforløb, som understøtter elevernes læring

12 Læsepolitik Skolen har en klart defineret læsepolitik.
Alle har et vist kendskab til den gode læseundervisning. Læsepolitikken følges op i alle aspekter af skolens hverdag.

13 Skolens tre samarbejdscentre

14 Teamsamarbejde Vi udøver et fleksibelt teamsamarbejde med mange kontaktflader Struktur som underbygger fleksibiliteten: Afdeling (U’erne) Klyngeteam Kerne-/klasseteam Årgangssamarbejde/Fagsamarbejde Fast mødedag

15 Selvstyrende teams Klyngeteams i afdelinger A B Indskoling
Mellemgruppen Overbygning

16 Selvstyrende teams Klyngeteam: Er en gruppe af voksne, som hovedsageligt har deres timer i den gruppe af klasser, som man er organiseret omkring. Opgave: Tilrettelægge fleksible rammer for undervisningen (fordybelsesuger, valgfag, evt. holddeling, effektiv udnyttelse af specialundervisnings-/DSA-/AKT- kursusforløb) Kerneteam: Er den gruppe af voksne, som har mange timer i den klasse, som man samarbejder om. Opgave: Samarbejde om klassens/elevernes trivsel og udvikling (årsplan og rammer for klassen – handleplaner for enkeltelever – forberede elevplansarbejdet og skole-/hjemsamtalerne – tværfaglige forløb) Klasseteam er alle klassens lærere.

17 Øvrige samarbejdsfora
Fagteam Fagsamarbejde med fokus på udvikling af faget Fagsamarbejde med fokus på holddeling (på en årgang) Fagsamarbejde med fokus på tværfaglighed (fagstruktur) Årgangssamarbejde Lejrskole og andre særlige arrangementer Projektopgave/tværfaglige forløb Holddeling

18 Teamsamarbejde og mødekultur ÅBENHED, ÆRLIGHED, ENGAGEMENT, ANERKENDELSE, RESPEKT
Visionen: På Søndermarksskolen ønsker vi via vores samarbejde at skabe bedre læringsmiljø for eleverne - fagligt såvel som socialt. Desuden ønsker vi at optimere det kollegiale samarbejde for at få en mere inspirerende arbejdsplads, hvor der gives plads og mulighed for udvikling. Forventninger og ønsker til teamsamarbejdet og mødekulturen: Vi forventer, at man møder velforberedt, deltager aktivt i møderne og påtager sig forskellige arbejdsopgaver. Der skal gives plads til, at alle får mulighed for at udtrykke holdninger og idéer. Vi forventer, at alle er loyale overfor fælles beslutninger uanset ens egen mening. Vi forventer, at man har en positiv indstilling til hinanden og opgaven. Vi ønsker, at man åbent tør stå ved sine holdninger. Vi ønsker, at være åbne overfor nye ideer og nye måder at gøre tingene på. Vi ønsker, at være gode til at udnytte hinandens ressourcer og forskelligheder.

19 Læringscenter Læringscenteret har en kerne, hvor teamet mødes
Er den funktion, hvor ekspertisen vedr. læringsmiljøet er samlet Skolebibliotekar (undervisningsmidler) IT Specialundervisning AKT DSA

20 Ledelse Ledelsesteam Klart ledelsesgrundlag
Er i aktiv dialog med alle skolens parter Deltager i teamenes refleksioner vedr. læringsmiljø mm.

21 Organisation

22 Plan 2008/2009 Udarbejdelse af vision og skoleudviklingsplan 2009/2010 Udvikling af teamsamarbejdet, herunder drøftelser af læringssyn + udvikling af læringscentertanken U1 Læsepolitik + lærer-/pædagogsamarbejde U2 Læringsmiljø (projektarbejde) U3 Fagteamsamarbejde + holddeling SB Formalisere trivselsambassadører og kontaktforældre + udvikle skole-/hjemsamtalen Fælles overskrift for hele skolen: Det flerkulturelle aspekt + mobbeplan 2010/2011 Indførelse af klyngeteam med udvikling af fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen + læringscenter U1 Læringsmiljø (mange måder at lære på) U2 Læsepolitik + fagteamsamarbejde U3 Implementering af læringssyn + fagteamsamarbejde SB Evaluering af skole-/hjemsamarbejdet Fælles overskrift for hele skolen: Det flerkulturelle aspekt + skolen i skoven

23 Plan 2009 – 2012 (fortsat) 2011/2012 Læringssyn + evaluering
U1 Læringsmiljø (mange måder at lære på) U2 Læringsmiljø U3 Læsepolitik + Læringsmiljø SB Fælles overskrift for hele skolen: Skolen i skoven + den sundhedsfremmende skole


Download ppt "SØNDERMARKSSKOLEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google