Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 21 Behørigt udkig, søvagt, skibsførerens ansvar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 21 Behørigt udkig, søvagt, skibsførerens ansvar"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 21 Behørigt udkig, søvagt, skibsførerens ansvar
Som fartøjsfører, selv for små lystfartøjer, joller, vandscootere m.m. , påtager du dig et stort ansvar for skibets tilstand, udrustning, skibets sikre sejlads, besætningen og dennes uddannelse m.v. – samt for andres liv og materiel (skibe) på havet og i havne m.v. Der er lovmæssigt forskel på erhvervsfartøjer og fritidsfartøjer (op til 15 meter længde). Er dit fartøj et fritidsfartøj over 15 meter (men under 24 meter), gælder der flere regler for disse fartøjer, bl.a. skal du selv have en yachtskipperuddannelse og der stilles også uddannelseskrav til din besætning, skibets udrustning m.v. Denne lektion omhandler, hvad du bør vide om lovgivningen som fartøjsfører af et fritidsfartøj under 15 meter. Relevant lovgivning, bekendtgørelser: De internationale Søvejsregler: Bekendtgørelse af lov om skibes besætning (Kapitel 4, fritidsfartøjer) M.fl.

2 Skibsførerens ansvar Skibsførerens ansvar  Alt, hvad der kan flyde og transportere personer på havet, har ifølge de internationale søvejsregler en fører, der er ansvarlig for skibets udrustning, for besætningens sikkerhed og for at sejle skibet.  Skibsføreren kan stilles til ansvar og straffes Sker der en skade eller en ulykke til søs, kan skibsføreren blive stillet til ansvar – og i alvorlige tilfælde blive straffet. På havet er selv dét at udvise dårligt sømandskab en lovovertrædelse. Som skibsfører gælder det derfor om at have en god praktisk kunnen, teoretisk viden og indsigt i søens uskrevne love.  Skibsføreren skal kende regler og normer på havet  Skibsføreren skal kende søens almindelige love. Først og fremmest skal skibsføreren kende de internationale søvejsregler. Men han skal også kende til de lokale regler og forskrifter, der er fastlagt i de enkelte lande. I Danmark er der for de indre farvande særregler og vedtægter fastlagt af forskellige myndigheder . Udover de skrevne regler skal skibsføreren også kende til havets normer og være i stand til at udøve godt sømandsskab.  Skibet skal være udrustet og bemandet forsvarligt  Det er også skibsførerens ansvar, at skibet er udrustet forsvarligt i forhold til, hvilke farvande man skal sejle i.  Samtidig skal skibet være tilstrækkelig bemandet. Der skal være besætning nok til at håndtere skibet under alle forhold. Besætningen skal også være uddannet og trænet.  Skibet skal være sødygtigt og forsikret  Skibsføreren skal også sikre, at skibet er vedligeholdt, så det er i sødygtig stand. Skibet skal også være forsikret.

3 Behørigt skibsførerens ansvar, udkig
De internationale Søvejsregler: Regel 2 Ansvar (a) Intet i disse regler skal frigøre noget skib eller dets reder, fører eller mandskab for følgerne af nogen forsømmelse med at overholde disse regler eller for forsømmelse af nogen forsigtighedsregel, som almindeligt sømandskab eller tilfældets særegne omstændigheder måtte tilsige. (b) Ved fortolkningen og overholdelsen af disse regler skal der tages behørigt hensyn til alle farer ved sejladsen og for sammenstød samt til enhver særlig omstændighed – herunder de pågældende skibes begrænsede manøvremuligheder – der måtte gøre en afvigelse fra disse regler nødvendig for at undgå overhængende fare. Regel 5 Udkig I ethvert skib skal der altid holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød.

4 Skibsførerens ansvar Lov om skibets besætning:
Ethvert skib skal have en skibsfører (eller fartøjsfører for mindre både som gummibåde, robåde, vandscootere m.v.). Der er således altid en der står til ansvar både straffe- og erstatningsretlig. Skibsføreren har ansvaret for skibets sødygtighed, herunder at det er tilstrækkeligt bemandet, provianteret og udrustet m.v….. Skibet skal så vidt muligt forblive i sødygtig stand under rejsen. Manglende sødygtighed kan medføre at forsikringsselskabets erstatningspligt (kasko) ophører. Skibsføreren har ansvaret for at skibet navigeres og behandles på en måde der er foreneligt med godt sømandsskab. Skibsføreren skal så vidt muligt gøre sig bekendt med lokale forhold, påbud, foreskrifter i de farvande skibet besejler og de havne skibet anløber. Godt sømandskab: omtanke, ansvar, hensyntagen og alm. sund fornuft. Betryggende sejlads: udvise godt sømandskab, overholde søvejsreglerne, ikke bringe andres liv eller skib i fare, og bistå andre der er i nød på havet.

5 Skibsførerens ansvar Vagthold i skibe:
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om vagthold i skibe", nr af 22. december 2006: Der skal være vagthold på skibe, og skibets fører skal sørge for, at de enkelte personer i vagtholdene ikke er så trætte, at deres effektivitet forringes. Der skal være både bro- og maskinvagt (over 15 meter og 100 KW) og efter omstændighederne også radiovagt. Ligger skibet i havn eller på beskyttet ankerplads, skal der være den vagt, der er nødvendig af hensyn til miljøet og skibets eller besætningens sikkerhed (gælder ikke lystbåde og fiskeskibe). I visse handelsskibe skal en menig medarbejder have et særligt vagtholdsbevis. Reglerne gælder også for udenlandske skibe i dansk søterritorium. Fritidssejlere skal så vidt muligt følge bekendtgørelsen. Der skal dog ALTID holdes behørig udkig UDEN for havn eller beskyttet ankerplads. Besætning på skibe over 15 meter må udkigstjenesten kun udføres af søfarende med bestået syns- og høreprøve (sønæringsbevis).

6 Skibsførerens ansvar Vagtprincipper:
Rejsen skal planlægges på forhånd og alle kurser kontrolleres. Relevante oplysninger indhentes, så som E.f.s., Den Danske Lods, Havnelodsen, vejret og vejrudsigt og andre meteorologiske forhold (strøm). Skibsføreren skal etablere og opretholde en fyldestgørende brovagt med bl.a. det formål at tilsikre skibets sikre navigering og undgå kollision, grundstødning og havforurening. Behørig udkig skal opretholdes i h.t. De Internationale Søvejsregler regel 5: bruge syn, hørelse og alle andre til rådighedstående midler til vedvarende årvågenhed, observere ændringer i forhold til det forventede normalbillede, fuldstændig vurdering af situationen, herunder fare for kollision, grundstødning og andre farer for sejladsen. Opdage nødstedte skibe og luftfartøjer, samt skibbrudne, vrag og drivgods. Udkiggen må ikke lave andet end at holde udkig!

7 Skibsførerens ansvar Den vagthavende skal:
have fuldt kendskab til fartøjets brand-, nød-, og sikkerhedssystemer, herunder placering og betjening, være tilstrækkeligt udhvilet, sikre at vagten aldrig er ubemandet, dvs. at vagthavende aldrig må forlade sin vagt uden at være afløst, under vagten kontrollere den styrede kurs, position og fart med jævne mellemrum, forestå skibets sikre navigation, og ikke foretage sig andet, opretholde behørigt udkig, anvende det til rådighedværende navigationsudstyr bedst muligt, varsko føreren hvis der opstår nedsat sigtbarhed (tåge, tæt regn, sne m.v.), eller hvis trafikforholdene eller andre skibes bevægelser i nærheden giver anledning til bekymring.

8 Skibsførerens ansvar, uddannelse
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning (Kapitel 4, fritidsfartøjer) § 10. I fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, skal der være skibsfører og styrmand med sønæringsbevis i overensstemmelse med nedenstående skema: Fartsområde Skibsfører Styrmand Fart i Østersøen, i Nordsøen øst for 7° Ø. længdesamt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen) Yachtskipper af 3. grad Fart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på de Britiske øer, Irland, Norge og Færøerne Yachtskipper af 3. grad Duelighedsbevis i Sejlads for fritidssejlere Fart på alle have Yachtskipper af 1. grad/Yachtskipper af 3. grad     Stk. 3. Til betjening af maskinen i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i fart i Østersøen og i Nordsøen øst for 7I Ø. længde være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere og uden for denne fart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere. For øvrige fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.


Download ppt "Lektion 21 Behørigt udkig, søvagt, skibsførerens ansvar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google