Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til demensvejleder-uddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til demensvejleder-uddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til demensvejleder-uddannelsen
Her skal du: Udvikle rollen som demensvejleder, med udgangspunkt i egen praksis, gennem bl.a.: Viden om magtanvendelsesreglerne Kommunikations-værktøjer Øvelser i samarbejdes-situationer Refleksioner Øve konflikthåndtering Diskussioner om moral og etik Projektarbejde – plan for din rolle som vejleder/nye funktion

2 Dagens program God morgen og velkomst Mål og rammer for kurset
SOPU København Dagens program God morgen og velkomst Mål og rammer for kurset Fokus og forventninger Hvem er vi alle sammen? Scor dig selv Har du en case med? Frokost En meget ”tør” eftermiddag Hvilket lovgrundlag arbejder vi ud fra.

3 . Måder vi arbejder på . Oplæg Dialog Individuel og fælles refleksion
Øvelser Gruppearbejde Situationsspil i grupper

4 Demensvejleder Sæt kryds hvor du er, i forhold til at:
- kende det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten. - tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker Sikker Kan Inspirere/oplære andre Kan oplære andre Kan oplære andre - anvende de gældende indberetnings-skemaer - kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen. Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt. Deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten. - udarbejde handleplaner - analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen

5 Fokus og forventninger
SOPU København Fokus og forventninger Hvad vil du gerne lære de næste 4 dage i forhold til de beskrevne mål. Mine forventninger til kursets indhold? Hvordan vil jeg selv bidrage til god læring: For mig selv? For holdet på dette kursus? Prøv at holde øje med ”den råde tråd” gennem kurset og brug din refleksionsbog Sæt i gang

6 Faglig skrivning - refleksionsbog
At skrive, reflektere over daglige arbejdsopgaver, oplevelser Tegne, skrive, fotos I kan arbejde med tre lag i skrivningen: Iagttagelse og beskrivelse af iagttagelsen. Omtanke – hvad sker der egentlig? Hvorfor sker det? Eftertanke – kunne det være grebet an på en anden og bedre måde? Hvad skal jeg huske på? Hvad skal jeg lære for at kunne gøre det her bedre?

7 Refleksionsbogsspørgsmål
Hvad er de vigtigste 3 pointer fra i dag? Og HVORFOR? (hvorfor er de vigtige i forhold til din hverdag på arbejdet)

8 Refleksionsbogs-øvelse
SOPU København Refleksionsbogs-øvelse Hvorfor vil du gerne være demensvejleder? Hvilken opgave glæder du dig mest til at lave? Hvordan vil jeg helt konkret nå mit mål?

9 slår fast, at den personlige frihed er ukrænkelig.
SOPU København Som hovedregel må der aldrig anvendes magt i plejen af mennesker. Grundlovens § 71 slår fast, at den personlige frihed er ukrænkelig.

10 Lov om social service Magtanvendelse og andre indgreb i
Selvbestemmelses- retten

11 Gruppeinddeling Fortæl om jeres medbragte cases i gruppen
Visualisér jeres cases på en planche

12 Retten til selv at bestemme
SOPU København Retten til selv at bestemme Kommunen har pligt til at yde en særlig hjælp og støtte til mennesker, der har fysisk, psykisk eller sociale problemer. Dette tilbud kan det enkelte menneske frit vælge at tage imod. Retten til selv at bestemme er sikret i Grundloven § 71. Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Kilde: Omsorg og magt; Socialministeriet

13 SOPU København Omsorgspligt Servicelovens §82 præciserer, at kommunen har aktiv omsorgspligt, når personer med betydeligt nedsat varig psykisk funktionsevne ikke selv formår at efterspørge den nødvendige hjælp. Hjælpen må ikke ydes i form af tvang. Hverken værge eller pårørende kan give tilladelse til anvendelse af magt. Kilde: Videncenter for hjerneskadede

14 SOPU København Aktiv omsorgspligt Omsorgspligten gælder uanset om den pågældende samtykker Skal gives med udgangspunkt i hvilken hjælp der er væsentligt for borgeren og den måde borgeren ønsker at modtage hjælp Pligten er vedvarende: dvs at man fortsat har pligt til at finde den måde, borgeren vil modtage hjælp på

15 SOPU København Øvelse Kom med 3 konkrete eksempler fra jeres hverdag, hvor I yder aktiv omsorgspligt

16 Selvbestemmelsesret Retten til selv at bestemme indskrænkes når:
SOPU København Selvbestemmelsesret Retten til selv at bestemme indskrænkes når: Man ikke kan tage vare på sig selv eller Man er til fare for sig selv eller andre eller Den enkeltes værdighed er i fare og personen ikke er i stand til at give informeret samtykke. Kilde: Omsorg og magt; Socialministeriet

17 Serviceloven og magtanvendelser
SOPU København Serviceloven og magtanvendelser Bestemmelserne i serviceloven om magtanvendelse er indført for at: sikre retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne herunder mennesker med demenssygdomme, der ikke selv er i stand til at gennemskue konsekvenserne af deres valg og handlinger, og som ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et absolut minimum.

18 Hvem er omfattet? (personkredsen)
SOPU København Hvem er omfattet? (personkredsen) Mennesker med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som skal være dokumenteret De skal modtage hjælp efter serviceloven og samtykker ikke

19 SOPU København

20 Walk and talk Del de tre vigtigste pointer fra i dag.
SOPU København Walk and talk Del de tre vigtigste pointer fra i dag. Hvorfor er de vigtigst? Begrund.

21 Tak for i dag Hvad fik du med dig fra i dag?
SOPU København Tak for i dag Hvad fik du med dig fra i dag? Skriv 2 ting du har lært eller forandret syn på under kurset. Del dem med din sidemand

22 Hvilke tanker har du gjort dig siden i går?
SOPU Kæbenhavn Hvilke tanker har du gjort dig siden i går?

23 SOPU Kæbenhavn Omsorg og magt Kommunen har pligt til at yde omsorg over for sine borgere Med udgangspunkt i, hvad der er væsentligt for borgeren skal medarbejderne finde frem til den måde, borgeren ønsker at modtage hjælp på. På den måde lever medarbejderne op til omsorgspligten.

24 Refleksion: Hvordan kan du vide hvad der er godt for borgeren?
SOPU Kæbenhavn Refleksion: Hvordan kan du vide hvad der er godt for borgeren? Hvilke tanker gør du dig når du skal yde den bedste omsorg for borgeren med udgangspunkt i gældende lov?

25 Film -som I har set før – prøv med nye briller
SOPU Kæbenhavn Film -som I har set før – prøv med nye briller

26 SOPU Kæbenhavn Gruppearbejde Sæt Jer sammen tre- fire stykker og diskuter hvilke metoder I anvender for at yde den bedste omsorg for ”jeres borgere” Fælles opsamling

27 Egenomsorg når tiden tillader det
SOPU Kæbenhavn Egenomsorg når tiden tillader det

28 Magtanvendelsesreglerne
SOPU Kæbenhavn Magtanvendelsesreglerne Som udgangspunkt kan borgeren til enhver tid takke nej til de tilbud om hjælp, som gives denne. §§ opregner de undtagelser og tilfælde, hvor der kan tillades anvendelse af magt over for borgeren. I tilfælde hvor en borger aktivt modsætter sig, dvs. fysisk, så skal hjemlen til indgrebet således findes i Servicelovens kapitel 24.

29 Før man tager kapitel 24 i brug:
SOPU Kæbenhavn Før man tager kapitel 24 i brug: Skal man altid forsøge, hvad der er muligt for at få personen til at medvirke frivilligt. Magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. De mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes. Magtanvendelsen skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. Man skal ansøge om magtanvendelse hos kommunen. Kilde: Omsorg og magt; Socialministeriet Der er to love, der giver hjemmel til tvang og magtanvendelse – servicelov og psykiatrlov

30 Alarmer og pejlesystemer § 125
SOPU Kæbenhavn Alarmer og pejlesystemer § 125 I en afgrænset periode, når der er Risiko for personskade Påkrævet i situationen Forudsætter at man har forsøgt at løse problemet med en ekstra indsats

31 Alarmer og pejlesystemer § 125
SOPU Kæbenhavn Alarmer og pejlesystemer § 125 For borgere, med for eksempel demens, hvor tilstanden ikke forbedres over tid, kan det være vanskeligt at opnå samtykke. I disse situationer kan der anvendes personlige alarm- eller pejlesystemer uden forudgående myndighedsafgørelse, hvis ikke borgeren direkte modsætter sig anvendelsen.

32 SOPU Kæbenhavn Særlige døråbnere § 125 Ved yderdøre for en eller flere personer, når der er risiko for at de udsætter sig selv eller andre for personskade Absolut påkrævet Øvrige muligheder skal være afprøvet Må kun forsinke ikke forhindre

33 SOPU Kæbenhavn

34 Tilbageholdelse i boligen § 127
SOPU Kæbenhavn Tilbageholdelse i boligen § 127 Kan undtagelsesvis få tilladelse til at bruge fysisk magt for at: forhindre boligen forlades føre tilbage til boligen tilladelsen er tidsbegrænset

35 SOPU Kæbenhavn Beskyttelsesmidler § 128 Fastspænding med stofseler til kørestol for at forhindre fald, når Når der er risiko for væsentlig personskade Absolut påkrævet i det enkelte tilfælde

36 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke § 129
SOPU Kæbenhavn Optagelse i særlige botilbud uden samtykke § 129 Absolut påkrævet Hjælpen kan ikke gennemføres i hidtidige bolig Kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger Udsætter sig for væsentlig personskade Uforsvarligt ikke at sørge for flytning

37 § 129, stk. 1, 2 & 3 Flytning af en borger fra en bolig til en anden
SOPU København § 129, stk. 1, 2 & 3 Flytning af en borger fra en bolig til en anden Servicelovens § 129 regulerer, hvornår borgere, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give et gyldigt samtykke hertil, kan optages i et særligt botilbud. At flytte en borger fra en bolig uden at vedkommende har givet samtykke, er et meget vidtgående indgreb i selvbestemmelsesretten. Flytning kan kun ske undtagelsesvist, når det er absolut påkrævet for, at den enkelte kan få den nødvendige hjælp. Forudsætningen er, at hjælpen ikke kan gennemføres i den nuværende bolig. Kilde: social styrelsen

38 SOPU København Servicelovens § 129, stk. 1-3 giver hjemmel til at flytte en borger ud fra tre forskellige sæt af forudsætninger § 129, stk. 1. Flytning er nødvendig for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp når den ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig, og borgeren modsætter sig flytningen. Det Sociale Nævn træffer afgørelsen.

39 SOPU København § 129, stk. 2. Flytning er nødvendig for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp når den ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig, og borgeren ikke modsætter sig flytningen, men heller ikke er i stand til at give et informeret samtykke på grund af erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen. Dog træffer Det Sociale Nævn afgørelsen, hvis den af statsforvaltningen beskikkede værge ikke er enig.

40 SOPU København § 129, stk. 3. Flytning kan ske i situationer, hvor borgeren mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor det må skønnes at være i borgerens egen interesse at flytte til et andet egnet botilbud af hensyn til mulighederne for, at pågældende og pårørende kan bevare tilknytningen til hinanden.

41 Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126
SOPU Kæbenhavn Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 Undtagelsesvis i afgrænset periode bruge fysisk magt hvis det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligt Beslutningen træffes af kommunen Handleplan Supervision

42 SOPU Kæbenhavn Hygiejnesituationer hvor man kan søge om tilladelse til at anvende magt Tandbørstning Barbering Hårvask, badning og tøjskift Klipning af hår og negle Skiftning af bleer og bind Pleje af hud Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule

43 Fastholdelse - nødværge/nødret
Fysisk magt/føre til andet opholdsrum Nærliggende risiko for væsentlig personskade Absolut påkrævet Ødelæggelse af inventar/ ting

44 I akutte situationer Medarbejderen træffer beslutningen
ud fra faglige og professionelle begrundelser skal indberettes

45 Al form for magtanvendelse
Skal registreres Skal indberettes til kommunalbestyrelsen

46 Skema 1 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens §§ 125, 126, 126 a, 127 og 128. Skema 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 3 Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud, efter servicelovens § 129. Alle skemaerne kan downloades og udskrives på

47 SOPU Kæbenhavn SMART SMART-metoden er med til at sikre, at målsætningerne for enhver projekttype bliver grundigt kvalificeret og forankret, og at en række konkrete parametre inddrages i planlægningen. Med andre ord: -at der sker udvikling og forandring!!

48 SMART Specifikt: Er målet formuleret konkret?
SOPU Kæbenhavn SMART Specifikt: Er målet formuleret konkret? Målbart: Kan resultatet dokumenteres? Accepteret: Bakker styregruppe, projektgruppe og interessenter op om målet? Realistisk: Hænger ambitionerne sammen med virkeligheden? Tidsfastsat: Hvad er start- og sluttidspunkt?

49 Lav en SMART på et tiltag du vil indføre i praksis.
SOPU Kæbenhavn SMART HVORDAN KAN I ARBEJDE SMART? Lav en SMART på et tiltag du vil indføre i praksis.

50 Spil Læs teksten om Kitwoods blomst(grundlæggende psykologiske behov) og rod (demensligning). Gå sammen 3 og 3 og spil det udleverede spil

51 HANDLEPLANER Ved al magtanvendelse Formål med indsats Hvilken indsats
Varighed Særlige forhold

52 SOPU København Handleplaner Når der har været anvendt magt, er det obligatorisk at udarbejde en plan for, hvordan man fremover undgår lignende tilfælde af magtanvendelse. Handleplanen skal også medvirke til at koordinere indsatsen i forhold til tilbud og aktiviteter med hensyn til bolig, beskæftigelse, fritid og undervisning. Udarbejdelse af handleplanen skal altid ske ud fra den enkelte borgers forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. Borgeren bør således inddrages i en aktiv proces.

53 SOPU København Handleplaner Udarbejdelse af handleplaner har også betydning for personalets retssikkerhed. Handleplanen sikrer, at tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen til borgeren ikke overlades til den enkelte medarbejder, men er genstand for en fælles dialog. En dialog, hvor handlinger og metoder i hjælpen til borgere med særlige behov fortsat bliver drøftet på baggrund af etiske overvejelser. Kilde: social styrelsen

54 Case Hr. Winkler - eller egen case
SOPU Kæbenhavn Case Hr. Winkler - eller egen case Brug den udleverede handleplan til at lave en socialpædagogisk analyse og handleplan

55 Øvelse: Socialpædagogisk analyse
SOPU Kæbenhavn Øvelse: Socialpædagogisk analyse Hvordan er din kollegas oplevelse af problemet? Hvordan oplever du og andre kolleger problemet? Hvordan viser problemet sig i kommunikationen mellem borger og dig/kollega? Hvordan viser problemet sig i borgerens konkrete adfærd og reaktion? Hvordan har du/I forsøgt at løse problemet? (Forhandling, validering, samarbejder anderkendelse, etc) Hvad kan din kollega/du fortælle om borgerens livshistorie, behov, ønsker og ressourcer?

56 (Socialpædagogisk) handleplan
SOPU Kæbenhavn (Socialpædagogisk) handleplan Beskriv den viden som du/I har fået gennem jeres analyse Hvad tror du/I, kan skabe en positiv udvikling for borgeren? Hvad vil I gerne opnå? (konkret mål) Beskriv de ideer og forslag som du/i får på baggrund af jeres analyse. Bruge gerne Kitwoods blomst og rod/demensligning (hvilken indsats) Udarbejd og opret en konkret plan (socialpædagogisk handleplan) for nye handlinger og nye tiltag. Beskriv i detaljer hvad, hvornår og hvem der udfører disse.(hvilken indsats) Lav en aftale med en kollega om, hvornår I evaluerer og evt. justerer planen (varighed) Planlæg formidling af jeres handleplan til jeres kolleger

57 Tak for i dag Hvad fik du med dig fra i dag?
SOPU Kæbenhavn Tak for i dag Hvad fik du med dig fra i dag? Skriv 2 ting ned, som du har lært eller forandret syn på under kurset. Nu er du oppe på 4 ting

58 Hvilke tanker har du gjort dig siden i går
SOPU København Hvilke tanker har du gjort dig siden i går

59 Værgemål Samværgemål (§ 7), hvor personen bevarer sin myndighed, men efter egen anmodning får beskikket en hjælpeperson til fælles varetagelse af de økonomiske forhold Det skræddersyede værgemål (§ 5), hvor personen bevarer sin myndighed, men blot får beskikket en hjælpeperson til at varetage de forhold, som personen ikke selv kan klare. Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (Værgemålsloven § 6), hvor personen umyndiggøres i økonomisk henseende og mister sin stemmeret.

60 Omsorg og magt Hvem bestemmer hvad der er godt for den enkelte?
SOPU København Omsorg og magt Hvem bestemmer hvad der er godt for den enkelte? Borgeren selv? Vores tidrammer? De pårørende?

61 SOPU København Egenomsorg

62 Sproget som magtmiddel
SOPU København Sproget som magtmiddel Magt handler ikke kun om ”det man kan se” Tonen blandt mennesker kan også skabe ubalance i magtbalancen.

63 10 herskerteknikker Usynliggørelse – individet overses.
SOPU København 10 herskerteknikker Usynliggørelse – individet overses. Latterliggørelse – personens indsats hånes eller latterliggøres. Tilbageholdelse af information – personen holdes i uvidenhed om ting, andre som en selvfølge informeres om. Dobbeltafstraffelse – Ligegyldigt hvad personen gør, mødes det med bebrejdelse. Påføring af skyld og skam – igen latterliggørelse, blotstillelse, ydmygelse og ærekrænkelse.

64 SOPU København Herskerteknikker 6. IMØDEKOMMENDE MODSTAND - Folk lytter til kritik og siger, de er enige, men der er ingen vilje til forandring eller handling. Man siger, man forstår problemet, men fraskriver sig ansvaret. 7. DEFINITION AF VIRKELIGHEDEN - At påberåbe sig retten til at definere virkeligheden. Det vil sige afgøre, hvad der regnes for uvedkommende spørgsmål, beslutningsgrundlag og irrationelle beslutninger. Tage patent på sandheden og definitionen af en ”fælles holdning”. Fx når man siger “vi plejer at gøre sådan...” eller “vi er vel alle sammen enige om, at...” 8. OBJEKTIFICERING - At kommentere eller diskutere andres udseende eller kroppe i irrelevante sammenhænge. At gøre folk til genstande eller værktøjer, som man kan bruge, som det passer en. At gøre folk til sex-objekter. At se på folk som fænomener eller begreber.

65 SOPU København Herskerteknikker 9. VOLD OG TRUENDE ADFÆRD - Brug af fysisk, psykisk og seksualiseret vold og truende kropssprog og tale for at gøre folk utrygge og dermed lukke munden på folk, der kritiserer en og få sin vilje i gennem. Fx ved at hæve stemmen/råbe, stå tæt på folk eller være aggressiv. 10 STEREOTYPISERING - At fastlåse folk i bestemte positioner eller roller.

66 SOPU København Øvelse Gå sammen i grupper a 3 personer og lav et situationsspil, der viser én af de 10 herskerteknikker

67 Hvilke tanker har du gjort dig siden i går
Maria Pedersen oktober-november 2013 Hvilke tanker har du gjort dig siden i går

68 Så skal der handles

69 Arbejdsmiljø Det er så besværligt

70 Arbejdsmiljø Hvorfor er det vigtigt at indberette
Hvordan kan der komme nogle lette rutiner omkring indberetning Kan man tage udgangspunkt i SMART modellen i forhold til nye rutiner?

71 egenomsorg

72 Ressourceperson Du er den nye ressourceperson i dit team
Kan du se forhindringer? Kan du se muligheder? Hvordan vil du bruge din nye viden?

73 Ressourceperson Sæt Jer sammen to og to drøft hvordan I vil bruge Jeres nye viden i Jeres team. Er du nervøs over noget ? Har du mod på opgaven?

74 Opsamling Hvad mangler vi i forhold til mål og forventninger?
Hvor er du på skydeskiven?

75 Demensvejleder Sæt kryds hvor du er, i forhold til at:
- kende det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten. - tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker Sikker Kan Inspirere/oplære andre Kan oplære andre Kan oplære andre - anvende de gældende indberetnings-skemaer - kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen. Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt. Deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten. - udarbejde handleplaner - analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen

76 Tak for denne gang Hvad fik du med dig fra i dag
Hvad har du lært på de fire dage? Hvor er din røde tråd?


Download ppt "Velkommen til demensvejleder-uddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google