Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plastspecialist: Plan for gennemførsel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plastspecialist: Plan for gennemførsel"— Præsentationens transcript:

1 Plastspecialist: Plan for gennemførsel
Aktivitet Ansvarlig Deadline statusdato Markedsføringsmateriale (markedsføringsplan) ABR Markedsføring på skolens hjemmeside ABR, AHA 10. jan Udført Udsend invitationer til 5. feb 15. jan. Fastlæg praktikmål og sammenhold med skolemoduler TNP 20. jan Fastlæg perioder for de enkelte moduler Lokal undervisningsplan juni Beskriv LUP i elevplan JLJ 1 juni Fastlæg fag JLJ/TNP april Beskriv fag Beskriv indhold af fag maj Find undervisningsmaterialer skal eleverne selv købe? komp. Til hvert modul? Lærernes bøger Lav skema august Fastlæg undervisere Beslut placering (klasselokale. Optimalt med eget lokale på Industrivej) 1. marts Kontakt til Skive (Erfaringer derfra) Struktur på vores planer for Trin 3 Løbende Næste statusmøde: 2. feb. Kl

2 Kompetencemål trin 3 Plastspecialist
31. gennemføre systematisk problemløsning og fejlretning i en plastproduktion på baggrund af et dybdegående kendskab til relevante procesparametre, 32. anvende produktionsfremmende metodikker og værktøjer i forbindelse med plastindustriel produktion, 33. påtage sig rollen som projektleder og gennemføre udviklingsprojekter, 34. samarbejde og kommunikere plastfagligt med leverandører, kunder, kollegaer og andre samarbejdspartnere i forbindelse med en plastproduktion, 35. samarbejde med kollegaer, kunder og leverandører om emneoptimering på baggrund af indgående kendskab til gængse plastmaterialer og produktions- og anvendelsesmæssige parametre, 36. udføre kalkulation af fremstillingsomkostninger i forbindelse med plastproduktion, 37. udvise helhedspræget forretningsforståelse for gennemførelsen af en plastproduktion og viden om muligheder for iværksætteri, 38. foretage kvalitetssikring af plastprodukter og færdigproducerede plastemner i forhold til gældende standarder, herunder fastlægge kvalitetskrav, udvælge testmetoder og gennemføre relevante tests, analysere datamateriale og udarbejde nødvendig dokumentation, 39. deltage i udviklingen og driften af virksomhedens kvalitetssikringssystem, 40. rådgive omkring produktionsmæssige miljøforhold i forbindelse med en plastproduktion, herunder recycling og energi.

3 Emner der arbejdes med på skolen.
(med baggrund i kompetencemål i uddannelses bekendtgørelsen bilag 16) Kompetence mål i bilag 16 Fag betegnelse Niveau Vejledende timetal i uger 35 Matematik og kemi i plast Ekspert 1 35, 40 Materiale lære og afprøvning af plast materialer 1,5 33, 34, 35 Projektstyring Avanceret 32, 35 Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri 2 38, 39 Kvalitetsstyring af plastproduktion 34, 36 Internationale sammenhænge og globalisering 0,5 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 Plastproduktionsplanlægning 31 Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion 33, 34, 35, 36 Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere 36, 37, 40 Økonomi og forretningsforståelse

4 Emner der arbejdes med på skolen.
(med baggrund i kompetencemål i uddannelses bekendtgørelsen bilag 16) Modul 1 (3 uger) Introduktion og Laboratorium. Matematik og kemi i plast. Materiale lære og afprøvning af plast materialer. Projekt styring. Modul 2 (5 uger) Produktion og kvalitet. Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri Kvalitetsstyring af plastproduktion Plastproduktionsplanlægning. Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion Modul 3 (5 uger) R/D udvikling og innovation. Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. Økonomi og forretningsforståelse Modul 4 (2 uger) Internationale sammenhænge og globalisering Afslutningsprojekt og eksamen.

5 Områdefag og læringsaktiviteter:
Vejledende time tal modul 1: 108 lektioner Opstart: lektioner. Projekt evaluering: 8 lektioner. Eksternt oplæg: lektioner. Projektstyring: lektioner. Materialelære og afprøvning: 16 lektioner. Matematik og kemi: 32 lektioner. Projekt: lektioner Evaluering & oplæg til modul 2: 4 lektioner.

6 Områdefag og læringsaktiviteter:
Vejledende time tal modul 2: 180 lektioner Opstart: lektioner. Produktionsfremmende metoder 40 lektioner Plast produktionsplanlægning 32 lektioner Systematisk problemløsning 32 lektioner Økonomi og forretningsforståelse 28 lektioner Projekt lektioner. Projekt evaluering lektioner. Eksternt oplæg lektioner. Evaluering & oplæg til modul lektioner.

7 Områdefag og læringsaktiviteter
Vejledende time tal modul 3: 180 lektioner Opstart: lektioner. Kommunikation m.m lektioner. Konstruktion lektioner. Kvalitetsstyring lektioner. Projekt lektioner. Projekt evaluering 8 lektioner. Eksternt oplæg lektioner. Evaluering og oplæg til modul 4 4 lektioner.

8 Områdefag og læringsaktiviteter
Vejledende time tal modul 4: 72 lektioner Opstart: lektioner. Internationale sammenhænge og Globalisering lektioner. Projekt lektioner. Eksamen og projekt evaluering 16 lektioner.

9 Modul 1 Områdefag og læringsaktiviteter:
Matematik og Kemi i plast (35) Læringsaktiviteter: . Niveau Ekspert Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven har en tilbundsgående forståelse for beregnings modeller og matematiske metoder der ligger til grund for konstruktionsmæssige emneparametre og kan anvende denne forståelse i forbindelse med emne og produktions optimering Eleven har tilbundsgående forståelse for grundlæggende polymerkemi og kan anvende denne forståelse i forbindelse med materiale valg og produktionsoptimering. Eleven kan formidle denne viden så eleven kan indgå i samarbejde med kunder , kollegaer og leverandører i forbindelse med produktionsoptimering. Bedømmelse Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. Læringsaktiviteter: Matematik & Kemi. Polymer kemi – Med udgangspunkt i plast og fibre materialer. Trigonometri / statik /styrkelære – Med udgangspunkt i Teknisk statik, Teknisk matematik, Teknisk Styrkelære.

10 Modul 1 Projekt: Indhold:
Eksempelvis :Udendørs lege vippe. Indhold: Trigonometri – Statik og styrkelære Med henblik på fastlæggelse af styrkekrav til materialevalg af vippens konstruktion. Tage stilling til ældning , fysiske og biologiske belastninger samt recycling med henblik på materialevalg. Opstille krav specifikation ud fra ovenstående betragtninger og udføre korrekt materialevalg. Dokumentere projektet i henhold til opnåede færdigheder i henhold til problemorienteret projektarbejde. Projektet løses i grupper. Projektet evalueres mundtligt enkelt mand.

11 Kompetence mål i virksomheden (praktik mål) under uddannelsen.
38, 39, 40 Kvalitetsstyring af plastproduktion - Ekspertniveau 31 Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion - Ekspertniveau 33, 34, 35, 36 Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere - Ekspertniveau 32, 36 Produktionsfremmende metoder indenfor Dansk plast industri - Ekspertniveau Kvalitetsstyring af plast produktion: Eleven har et indgående kendskab til virksomhedens kvalitetssikrings system og kan medvirke ved daglige rutiner. Samt bidrage ved udviklingen af nye kvalitet sikrings rutiner i virksomheden. Eleven har kendskab til virksomhedens eventuelle kvalitets certificeringer og kan kort gøre rede for dem. Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion: Eleven har et dybdegående kendskab til virksomhedens forarbejdningsprocesser og kan med den baggrund arbejde analytisk fra fejl til løsning og udføre systematisk fejlretning. Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere: Eleven kan igennem plastfaglig kommunikation agere bindeled mellem virksomhedens forskellige afdelinger, (eks. Mellem produktion og udvikling/kvalitets eller salgs afd.) Eleven skal have et dybdegående kendskab til virksomhedens standard materialer således eleven kan gøre rede for, materialernes indflydelse på emne og proces, i forhold til kollegaer og evt. kunder. Eleven er bevidst omkring forarbejdning og proces omkostninger igennem Virksomhedens praksis for fastsættelse af fremstillingsomkostninger og salgspriser. Produktionsfremmende metoder indenfor Dansk plast industri: Eleven kan igennem sit kendskab til produktionsfremmende metodikker og værktøjer, medvirke ved virksomhedens vedligeholdelse eller Implementering af disse. Eleven kan udvise forståelse for anvendelsen af produktionsfremmende Metoder, og værktøjers indflydelse på salgspris og fremstillingsomkostninger.

12 Emner der skal arbejdes med på virksomheden.
(Praktik mål, for uddannelsen med baggrund i kompetencemål i uddannelses bekendtgørelsen bilag 16.) Efter Modul 1 Kvalitetsstyring af plastproduktion. Eleven har et indgående kendskab til virksomhedens kvalitetssikrings system og kan medvirke ved daglige rutiner. Samt bidrage ved udvikling af nye kvalitetssikrings rutiner i virksomheden. Eleven har kendskab til virksomhedens eventuelle kvalitets certificeringer kan kort gøre rede for dem. Efter Modul 2 Produktions fremmende metoder indenfor Dansk plast industri. Eleven kan igennem sit kendskab til produktionsfremmende metodikker og værktøjer medvirke ved virksomhedens vedligeholdelse eller implementering af disse. Eleven kan udvise forståelse for anvendelsen af produktionsfremmende metoder og værktøjers indflydelse på salgspris og fremstillings omkostninger. Systematisk problemløsning indenfor dansk plastindustriel produktion. Eleven har et dybdegående kendskab til virksomhedens forarbejdningsprocesser og kan med den baggrund arbejde analytisk fra fejl til løsning og udføre systematisk fejlretning. Efter Modul 3 Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. Eleven kan igennem plastfaglig kommunikation agere bindeled mellem virksomhedens forskellige afdelinger, (eks. Mellem produktion og udvikling/kvalitet eller salgs afd.) Eleven skal have et dybdegående kendskab til virksomhedens ”standard” materialer således eleven kan gøre rede for, materialernes indflydelse på emne og proces, i forhold til kollegaer og evt. kunder. Eleven er bevidst omkring forarbejdning og proces omkostninger igennem virksomhedens praksis for fastansættelse af fremstillingsomkostninger og salgspriser. Virksomhedens opgave i forhold til afsluttende projekt. Virksomheden skal være eleven behjælpelig med at finde/ udforme den rette projekt beskrivelse til elevens afsluttende projekt, under hensyn til at opgavens art er relevant og mulig i forhold til virksomhedens forretnings område, og endvidere lever op til de regler der foreligger for projektets art og omfang. Det skal endvidere tilstræbes at elevens primære arbejdsområde ligger indenfor områder der har relevans for projektet opgavens løsning.

13 Uddannelsesordningen:
Eksamen og censur Uddannelsesordningen: Trin 3 Plasttekniker, afsluttende prøve (svendeprøve) Som afslutning på trin 3 plasttekniker afholdes en prøve, prøven fungerer som svendeprøve. Svendeprøven skal samlet vise elevens tilegnelse af uddannelsens kompetencemål. Prøven består af to dele: en projektopgave og en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve I slutningen af sidste skoleperiode afholdes en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Prøven består af elevens præsentation af projektopgaven og en eksamination heri. Projektopgaven og elevens mundtlige præstation bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor udpeget af det faglige udvalg.

14 Uddannelsesordningen:
Eksamen og censur Uddannelsesordningen: Projektopgaven Skolen formulerer i samråd med det faglige udvalg en række emner, som eleven kan vælge at skrive sin projektopgave inden for. Projektopgaven skal tage udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på elevens praktikvirksomhed eller en anden virksomhed inden for uddannelsens område. I den næstsidste skoleperiode udmeldes emnerne for projektopgaven til eleverne og eleverne har mulighed for at påbegynde udformningen af en problemformulering for projektopgaven og drøfte denne med en vejleder. Umiddelbart efter næstsidste skoleperiode udarbejder eleven i samråd med praktikvirksomheden en problemformulering for projektopgaven, som skal indsendes til skolen til godkendelse senest 2 uger efter afslutningen af næstsidste skoleperiode. Eleven kan herefter arbejde med projektetopgaven som en del af praktiktiden frem til sidste skoleperiode. På baggrund af problemformuleringen udarbejder eleven en skriftlig projektrapport. Projektrapporten skal have et omfang på ca. 15 sider, og skal indeholde beskrivelsen af en faglig problemstilling og de aktiviteter der har været iværksat i forbindelse hermed samt elevens refleksioner over problemstillingen og dens løsning. Eleven har 1 uge i den sidste skoleperiode til at færdiggøre projektrapporten.

15 Eksamen og censur Uddannelsesordningen: Den mundtlige prøve
I slutningen af sidste skoleperiode afholdes en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Prøven består af elevens præsentation af projektopgaven og en eksamination heri. Projektopgaven og elevens mundtlige præstation bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor udpeget af det faglige udvalg.

16 Bedømmelse af prøven Projektopgavens udformning
Elevens evne til at arbejde systematisk med en problemstilling Elevens evne til at omsætte uddannelsens indhold og anvende dette i det valgte projekt Elevens redegørelse for og refleksioner over den valgte problemstilling herunder elevens vurdering af projektets værdi og egnethed til gennemførelse i praksis Elevens inddragelse af relevant dokumentation Elevens evne til mundtligt at fremlægge en plastfaglig problemstilling

17 Perioder for de enkelte moduler
Modul 1: 3 uger, 5. september 2011 – 23. september 2011 Modul 2: 5 uger, 7. november 2011 – 9. december 2011 Modul 3: 5 uger, 10. april 2012 – 15. maj 2012 Modul 4: 2 uger, 20. august 2012 – 31. august 2012

18 Undervisere til Plastspecialist
Plastteknikere Ingeniører (Diplom/Civil) Jurist Erhvervsrådschef (Dan Skovgård) Østjysk iværksættercenter (Gregers Pedersen) Daniasamarbejdet Gæsteundervisere på hvert modul

19 Program for 5. feb. 2011 Kl baggrund for uddannelse, indhold, forventninger, undersøgelsen, hvem har deltaget i udarbejdelse af uddannelsen (ABR og JBN) Kl indhold i skoledelen og de enkelte moduler (TNP, JLJ) Kl forventninger til praktikdelen og placering i virksomheden (PNP) Kl Praktiske forhold for elev og virksomhed (PKK, JJ) Kl Spørgsmål fra deltagere Kl Afslutning (ABR) Status 28. januar: 43 tilmeldte


Download ppt "Plastspecialist: Plan for gennemførsel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google