Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Investeringsbegrebet –En pengebinding, hvor den tidsmæssige afstand mellem udbetalinger og indbetalinger er så lang,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Investeringsbegrebet –En pengebinding, hvor den tidsmæssige afstand mellem udbetalinger og indbetalinger er så lang,"— Præsentationens transcript:

1 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Investeringsbegrebet –En pengebinding, hvor den tidsmæssige afstand mellem udbetalinger og indbetalinger er så lang, at man må tage hensyn til det renteafkast, som en alternativ anvendelse af det investerede beløb kan give.  Investeringsårsager –Udskiftningsinvesteringer –Ekspansionsinvesteringer –Rationaliseringsinvesteringer –Tvangsinvesteringer –Velfærdsinvesteringer  Investeringskalkule –En økonomisk konsekvensbeskrivelse af en påtænkt investering, hvor man måler lønsomheden af investeringsforslaget gennem anvendelse af rentesregning. 15. Investeringer

2 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer  Investeringssum –Investeringsgodets kostpris –Hjemtransport, montering, installation mv.  Investeringens levetid –Fysisk levetid –Teknisk levetid  Scrapværdi –Forventet salgsværdi ved investeringsperiodens udløb  Investeringens forventede ind- og udbetalinger Investeringsalternativet Ekspansionsinvestering  Afsætning * DB pr. stk. Rationaliseringsinvestering Afsætning *  DB pr. Stk. Investeringens betalingsstrøm  Dækningsbidrag - Evt. ekstra reklameomkostninger =  Markedsføringsbidrag +/-  Kontante kapacitetsomk. =  Indtjeningsbidrag

3 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer Datering af ind- og udbetalinger År 0 12345 Ind- og udbetalinger dateres ved årets slutning. Den samlede værdi af investeringsforslagets betalingsrække kan opgøres - Ved investeringsperiodens begyndelse (år 0) - Som et gennemsnit i investeringsperioden (år 1 til år 5) - Ved investeringsperiodens slutning (år 5)

4 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Metoder til udarbejdelse af investeringskalkuler –Kapitalværdimetoden –Den interne rentefodsmetode –Annuitetsmetoden –Tilbagebetalingsmetoden 15. Investeringer

5 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Kalkulationsrente –Det krav, som en virksomhed som minimum stiller til forrentningen af den investerede kapital. –Valg af kalkulationsrente  Lånerente (gældsfinansiering)  Markedsrente (egenkapitalfinansiering)  Alternativrente  Risiko og investeringshorisont  Inflationsforventninger  Kapitalværdimetoden –Tilbagediskontering af investeringens ind- og udbetalinger ved hjælp af kalkulationsrenten. –Kapitalværdien viser den indtjening, som investeringen yder ud over forrentning af den investerede kapital med kalkulationsrenten. –Investeringen er lønsom, hvis kapitalværdien er positiv. 15. Investeringer Kapitalværdimetoden

6 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr. 1.800.000. Kapitalværdimetoden (eksempel) År Investering og scrapværdi IndtjeningNettobeta- lingsstrøm Rente 12% FaktorNutidsværdi 1.000 kr. 012345012345 I alt -1.800 + 300 + 400 - 1.500 - 1.800 + 400 + 700 1,000000 0,892857 0,797194 0,711780 0,635518 0,567427 - 1.800 + 357 + 319 + 285 + 254 + 397 + 2.000 + 500 - 188 Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr. 300.000. Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr. 400.000. TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%.

7 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr. 1.800.000. Kapitalværdimetoden (eksempel) Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr. 300.000. Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr. 400.000. TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%. Nutidsværdi af årlig indtjening: kr. 400 * 3,60478 (R4: N = 5 og I = 12) Nutidsværdi af scrapværdi: kr. 300 * 0,567427 (R2: N = 5 og I = 12) I alt - Investeringssum Kapitalværdi 1.442 170 1.612 1.800 -188

8 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  En investerings interne rente er den rente, der ved en tilbagediskontering af investeringens ind- og udbetalinger giver en nutidsværdi på kr. 0.  Den interne rente viser den forrentning, som den investerede kapital afkaster.  Hvis den interne rente er lig med eller højere end kalkulationsrenten, er det lønsomt at gennemføre investeringen. 15. Investeringer Den interne rentefods metode

9 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL Et transportfirma overvejer at investere kr. 500.000 i en lastekran. Den skønnes at kunne spare firmaet for kr. 200.000 i løn til lastearbejdere i hvert af de kommende 4 år. Efter de 4 år forventes lastekranen at være uden værdi. 15. Investeringer Den interne rentefods metode (eksempel) Kr. 500.000 = kr. 200.000 x tilbagediskonteringsfaktor Tilbagediskonteringsfaktor = Kr. 500.000 Kr. 200.000 = 2,5 Ved opslag i RT4 under 4 terminer ses, at den interne rente er ca. 22%.

10 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Annuitetsmetoden kan kun anvendes, når den årlige indtjening (indbetaling) udgør et konstant beløb.  Ved annuitetsmetoden omregnes investeringssummen ved hjælp af kalkulationsrenten til en årlig udbetaling.  Investeringens årlige nettobetaling beregnes som forskellen mellem den årlige nettoindbetaling og den årlige nettoudbetaling.  Nettobetalingen udtrykker den gennemsnitlige årlige indtjening, som investeringen yder ud over forretning af den investerede kapital med kalkulationsrenten.  Hvis nettobetalingen er positiv er investeringen lønsom. 15. Investeringer Annuitetsmetoden

11 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL En virksomhed overvejer at investere i et personalebesparende produktionsudstyr til kr. 700.000. Udstyret forventes at have en levetid på 5 år, hvorefter det skønnes at være uden værdi. Man forventer, at produktionsudstyret kan reducere de årlige lønomkostninger med kr. 220.000. Virksomheden har fastsat kalkulationsrenten til 13%. 15. Investeringer Annuitetsmetoden (eksempel) Årlig indbetaling (lønbesparelse) - Investering omregnet til årlig udbetaling: kr. 700.000 * 0,284315 (R5: N = 5 og I = 13) Årlig nettobetaling 220.000 199.021 20.979

12 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer Annuitetsmetoden (eksempel 2) Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr. 1.800.000. Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr. 300.000. Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr. 400.000. TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%. Investering - Nutidsværdi af scrapværdi: kr. 300.000 * 0,567427 (R2: N = 5 og I = 12) Nettoinvestering 1.800.000 170.228 1.629.772 Årlig nettoindbetaling - Nettoinvestering omregnet til årlig nettoudbetaling: kr. 1.629.772 * 0,277410 (R5: N = 5 og I = 12) Årlig nettobetaling 400.000 452.115 - 52.115

13 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Ved tilbagebetalingsmetoden beregnes den tid, der går, inden investeringssummen er tilbagebetalt.  Metoden viser intet om investeringens forrentning og bør derfor ikke stå alene.  Ved den statiske tilbagebetalingsmetode måles investeringens tilbagebetalingstid ud fra investeringens betalingsstrøm, dvs. uden hensyntagen til renter.  Ved den dynamiske tilbagebetalingsmetode måles investeringens tilbagebetalingstid ud fra nettobetalingsstrømmens nutidsværdi, dvs. med hensyntagen til renter. 15. Investeringer Tilbagebetalingsmetoden

14 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL Virksomheden DROGON overvejer at investere kr. 700.000 i en ny maskine. Man forventer, at maskinen vil forøge virksomhedens årlige indtjening med kr. 200.000 i de næste 6 år. Kalkulationsrenten er fastsat til 13%. 15. Investeringer Tilbagebetalingsmetoden (eksempel) Den statiske metode Tilbagebetalingstid = 700.000 200.000 = 3,5 år Den dynamiske metode Tilbagediskonteringsfaktor = 700.000 200.000 = 3,5 Ved opslag i RT4 under 13% i rente findes faktoren 3,51723 ved 5 terminer. Tilbagebetalingstiden er således meget tæt på 5 år.

15 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL 15. Investeringer Man har i virksomheden CUBE planlagt at investere kr. 500.000 i et nyt produktionsanlæg. Man påregner en levetid på 6 år for anlægget, hvorefter scrapværdien forventes at udgøre kr. 150.000. Man forventer i anlæggets første to leveår en årlig nettoindbetaling på kr. 200.000. I anlæggets sidste fire leveår forventes en årlig nettoindbetaling på kr. 100.000. Kalkulationsrenten er fastsat til 15%. År Nettobeta- lingsstrøm 1.000 kr. 01234560123456 - 500 + 200 + 100 + 250 Tilbagebetalingsmetoden (eksempel) Rente 15%Akkumuleret Nutidsværdi FaktorNutidsværdi 1.000 kr. 1,000000 0,869565 0,756144 0,657516 0,571753 0,497177 0,432328 - 500 + 174 + 151 + 66 + 57 + 50 + 108 - 500 - 326 - 175 - 109 - 52 - 2 + 106 Akkumuleret nettobetalingsstrøm 1.000 kr. - 500 - 300 - 100 0 + 100 + 200 + 450 Den statiske metodeDen dynamiske metode Tilbagebetalingstiden er 3 år Tilbagebetalingstiden er ca. 5 år

16 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Alternative investeringer –Investeringer som hver for sig kan dække det samme behov i virksomheden  Valg –Investering med størst kapitalværdi –Evt. andet valg pga. begrænset kapital 15. Investeringer Valg mellem alternative investeringer

17 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Følsomhedsberegninger –Beregning af konsekvenser ved ændringer i usikre faktorer  Nulpunktsberegninger –Beregning af kritisk værdi for en usikker faktor 15. Investeringer Investeringskalkulens usikkerhedsfaktorer

18 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Økonomiske forhold –Investeringskalkule  Andre forhold –Arbejdsmiljø –Miljø –Forventninger til fremtidig vækst 15. Investeringer Det endelige investeringsvalg


Download ppt "VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2.DEL  Investeringsbegrebet –En pengebinding, hvor den tidsmæssige afstand mellem udbetalinger og indbetalinger er så lang,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google