Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foredrag i AIDA den 30. september 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foredrag i AIDA den 30. september 2008"— Præsentationens transcript:

1 Foredrag i AIDA den 30. september 2008
Advokat og Partner Pernille Sølling

2 Ankenævnet for Forsikrings kendelser nr. 63422
63360 61530 af 9. marts 2005: ”Selskabet, Danica Pension, skal anerkende, at det ikke er berettiget til det omhandlede gebyr”. Vestre Landsrets 10. afd.’s dom i sag B , B-2847,05 og B af 28. august 2008: ”Sagsøgte, Danica Pension, frifindes”

3 Det beregningsmæssige kontributionsprincip
Hjemmel i selskabets overskudspolitik Realiseret resultat Bestanden af forsikringer Egenkapital Forrentning plus risikotillæg Lov om finansiel virksomhed § 20 og § 21. Kontributionsbekendtgørelsen (1066/2006) § 5

4 Det fordelingsmæssige kontributionsprincip
Hjemmel i selskabets bonusregulativ Bestanden af forsikringer Bonus Kollektivt bonuspotentiale Bonus til den enkelte forsikring Kontributionsbekendtgørelsen (1066/2006) § 6

5 Omkostningsbidrag er et element i beregningen af bonus på den enkelte forsikring.
Rentebonus Risikobonus Bonus Omkostningsbonus = omkostningsbidrag minus forudsatte omkostninger i grundlaget Omkostningsbidrag fastsættes i bonusregulativet

6 Uddrag af Danica Pensions overskudspolitik for 2004
”1.1.2 Risikotillæg Risikotillægget består af 0,5% af summen af livsforsikringshensættelserne for egen regning og kollektivt bonuspotentiale. 30% af omkostningsresultatet opgjort på 2. ordens grundlag 30% af risikoresultatet opgjort på 2. ordens grundlag 30% af SUL-resultatet /syge- og ulykkesforsikringer tegnet i livsforsikring 100% af risikoresultatet i Forenede Gruppeliv (herefter benævnt FG) Ved opgørelsen af omkostningsresultatet på 2. ordens indgår som indtægt omkostningstillæg på 2. orden, dvs. efter tildeling af omkostningsbonus. Hertil kommer 0,5% af summen af livsforsikringshensættelserne for egen regning og kollektiv bonuspotentiale. Som udgift indgår de faktiske omkostninger.”

7 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
”Nævnet udtaler: Nævnet har fået forelagt en række sager af ens karakter. Nævnet har derfor foretaget en samlet bedømmelse af sagerne og udtaler herefter: Indledningsvis bemærkes, at nævnet finder det ude betydning, hvorvidt beløbet på de 48 kr. betegnes som et gebyr eller et omkostningsbidrag. Af nemheds grunde vil beløbet i det følgende blive benævnt gebyr.”

8 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
”Ved indgåelsen af en livsforsikringsaftale skal præmien på forsikringen efter loven fastsættes betryggende, også kaldet en forsigtigt fastsat præmie. Dette medfører, at forsikringstagerne sædvanligvis har ret til at få andel i det overskud, der kan forventes under aftalens løbetid. I principperne for beregningen af præmien indgår en række elementer, herunder administrationsomkostninger. Nævnet finder, at et selskab er berettiget til at trække et underskud på omkostningselementet fra i overskuddet på de øvrige elementer – rente og risiko – der er indgået i beregningen af præmien og størrelsen af den garanterede ydelse. Dette gælder også, selv om en forsikringstager herved kommer til at bidrage med et større omkostningsbeløb end forudsat ved beregningen af præmien.

9 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
Nævnet finder endvidere, at et selskab i medfør af kontributionsprincippet både er berettiget og forpligtet til at foretage en fordeling af bonus, der tilgodeser omfanget af den enkelte forsikrings bidrag til overskuddet.

10 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
Nævnets medlemmer er herefter enige om, at et selskab almindeligvis er berettiget til at reducere årets bonus med et gebyr, hvis det kan indeholdes i årets samlede bonus. Det kan endvidere fragå i kommende års bonus, hvis selskabet har forbeholdt sig ret til at fremføre tidligere års bonus. Nævnet forudsætter, at Finanstilsynet påser, at det er i overensstemmelse med kontributionsprincippet, at et sådant bidrag indgår i beregningen af bonus for forsikringer under udbetaling og også påser, at bidragets størrelse står i passende forhold til omkostningsbelastningen.

11 Vestre Landsrets dom Som udgangspunkt må Danica herefter anses for at have været berettiget til at fradrage omkostninger til administration i bonus, og sagsøgerne må anses for at have modtaget den bonus, de var berettiget til. Spørgsmålet er herefter, om det kan tillægges nogen betydning, om omkostningsresultatet i en årrække er indgået som et element i Danicas overskudspolitik.

12 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
Nævnets flertal på 3 medlemmer udtaler herefter: Afgørende for, om gebyret er berettiget, er efter vores opfattelse herefter, om gebyret indgår i en fordeling af den del af årets overskud, der tilfalder forsikringstagerne eller andre berettigede efter forsikringsaftalerne. I givet fald kan dette ske med hjemmel i bonusregulativet, da det af forsikringsaftalerne fremgår, at bonusfordelingen sker efter reglerne i bonusregulativet. Er der derimod tale om, at gebyret påvirker størrelsen af selskabets overskud, kan et sådant gebyr efter vores opfattelse ikke have hjemmel i bonusregulativet, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne. Dette er begrundet i, at bonusregulativet alene angives at regulere anvendelsen af bonus, og efter vores opfattelse ikke uden særskilt angivelse i forsikringsaftalen kan anvendes til at forøge overskuddet.

13 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
Efter det oplyste forbedres selskabets omkostningsresultat ved gebyret, og selskabet får en stigning i sine omkostningsindtægter. Gebyret kan derfor efter vores opfattelse ikke fastsættes med hjemmel i bonusregulativet. Da gebyret ikke i øvrigt har hjemmel i forsikringsaftalen, og da en sædvane for et sådant gebyr ikke er dokumenteret, finder nævnets flertal herefter, at selskabet ikke er berettiget til at fastsætte et gebyr som det omhandlede.

14 Rente til garanterede ydelser
Investeringsafkast Rente til garanterede ydelser Realiseret resultat Egenkapitalens andel Livsforsikringskundernes andel Risikotillæg PAL-skat Kollektivt bonuspotentiale Overført fra skyggekonto Kontostyrkelser Bonus m.v. Forretning af egenkapital Størrelsen følger af anmeldt regulativ for kontostyrkelse Størrelsen følger af anmeldt bonusregulativ Størrelsen følger af anmeldt overskudspolitik

15 Uddrag af redegørelse af 13
Uddrag af redegørelse af 13. januar 2005 fra Finanstilsynet til Folketingets Erhvervsudvalg om pensionsselskabernes egenkapitalforrentning ”Anvendelse af risiko- og omkostningsresultatet i forbindelse med beregning af risikoforrentningen afspejler, at selskabet får et tillæg for at drive sin forretning betryggende.”

16 Kontributionsbekendtgørelse nr. 1066/2006 § 6 stk. 2
Stk. 2. Fordelingen til de enkelte forsikringer skal afspejle, hvorledes de har bidraget til de realiserede resultater, der fordeles, herunder hvorledes forsikringer med forskellige karakteristika har bidragget. Der skal ved denne fordeling tages fornødent hensyn til, hvorledes de realiserede resultater, der fordeles, stammer fra beregningsgrundlagets elementer, samt til de risici, forsikringerne indebærer, herunder forskellige renterisici.

17 Uddrag af Danica Pensions overskudspolitik for 2004
”1.1.2 Risikotillæg Risikotillægget består af 0,5% af summen af livsforsikringshensættelserne for egen regning og kollektivt bonuspotentiale. 30% af omkostningsresultatet opgjort på 2. ordens grundlag 30% af risikoresultatet opgjort på 2. ordens grundlag 30% af SUL-resultatet /syge- og ulykkesforsikringer tegnet i livsforsikring 100% af risikoresultatet i Forenede Gruppeliv (herefter benævnt FG) Ved opgørelsen af omkostningsresultatet på 2. ordens indgår som indtægt omkostningstillæg på 2. orden, dvs. efter tildeling af omkostningsbonus. Hertil kommer 0,5% af summen af livsforsikringshensættelserne for egen regning og kollektiv bonuspotentiale. Som udgift indgår de faktiske omkostninger.”

18 Omkostningsbidrag er et element i beregningen af bonus på den enkelte forsikring.
Rentebonus Risikobonus Bonus Omkostningsbonus = omkostningsbidrag minus forudsatte omkostninger i grundlaget Omkostningsbidrag fastsættes i bonusregulativet

19 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
”Nævnets mindretal finder af de grunde, som selskabet har anført, at gebyret har fornøden hjemmel og finder ikke grundlag for at kritisere, at selskabet beregner sig et risikotillæg af beløbet.”

20 Ankenævnet for Forsikrings kendelse i sagerne
Afgørelsen træffes efter stemmeflertal. Som følger heraf bestemmes Selskabet, Danica Pension, skal anerkende, at det ikke er berettiget til det omhandlede gebyr.

21 Vestre Landsrets dom Det må efter bevisførelsen antages, at det i praksis er almindeligt forekommende, at livsforsikringsselskaber lader omkostningsresultatet, det vil sige forskellen mellem de faktiske omkostninger og de opkrævede omkostninger, indgå i beregningen af risikotillægget. Herved skabes der et incitament til at drive selskaberne effektivt. I bilag 1 til en redegørelse af 13. januar 2005 fra Finanstilsynet til Folketingets Erhvervsudvalg om pensionsselskabernes egenkapitalforrentning er det i tilknytning til et eksempel herom anført, at ”Anvendelse af risikoforrentningen afspejler, at selskabet får et tillæg for at drive sin forretning betryggende”.

22 Vestre Landsrets dom Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning af 20. december 2005 om markedsdisciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Det fremgår blandt andet af vejledningen, at virksomheden i anmeldelsen af risikoforrentningen skal redegøre for de beregningsmæssige forudsætninger, som ligger til grund for størrelsen af den anmeldte ekstra forrentning. Forudsætningerne kan som udgangspunkt opdeles i to overordnede grupperinger, nemlig dels for virksomheden givne risici dels virksomhedens politikker og strategier. De for virksomheden givne risici skal som minimum omfatte den finansielle, biometriske og omkostningsmæssige risiko. Hvis virksomheden finder, at andre for virksomheden givne forhold har betydning for risikoforrentningen, skal omfanget heraf og en begrundelse for effekten på risikoforrentningens størrelse angives i anmeldelsen. Virksomhedens politikker og strategier omfatter eksempelvis virksomhedens investerings- og genforsikringsstrategier. Desuden vil virksomhedens bonuspolitik og øvrige anmeldte regler have betydning for størrelsen af den anmeldte forrentning. Virksomheden skal i beregningerne ligeledes inddrage principper for anvendelse af skyggekonto. Virksomheden skal inddrage andre strategier og politikker, som vil have betydning for størrelsen af den anmeldte forretning.

23 Vestre Landsrets dom Det må på denne baggrund antages, at der er vide rammer for, hvorledes risikoforrentningen kan beregnes. Danica lod i årene omkostningsresultatet indgå i beregningen af risikotillægget. Det er oplyst, at omkostningsresultatet i de pågældende år var negativt.

24 Vestre Landsrets dom Det lægges til grund, at fordelingen af Danicas realiserede overskud i årene mellem på den ene side egenkapitalen og på den anden side forsikringstagerne ikke er reguleret af forsikringsaftalerne eller bonusregulativet, men at fordelingen skete i overensstemmelse med den overskudspolitik, der på forhånd var anmeldt i Finanstilsynet. I det omfang, omkostningsresultatet indgik i overskudsfordelingen, skete det således ikke på grundlag af den aftaleretlige regulering af forholdet mellem selskabet og forsikringstagerne. Fordelingen af resultatet mellem egenkapitalen og forsikringstagerne skete derimod på baggrund af lovgivningens regler herom. Den såkaldte gebyr eller omkostningsbidrag har derfor kun haft en afledet effekt på Danicas andel af overskuddet, og det må anses for sagligt begrundet, at selskabet har ladet omkostningsresultatet indgå som et parameter ved beregningen af, hvorledes overskuddet skulle fordeles.

25 Vestre Landsrets dom Finanstilsynet udøver tilsyn med blandt andet det anmeldte tekniske grundlag m.v., og der er i lovgivningen overladt Finanstilsynet en skønsmæssig kompetence til at vurdere, om den fordeling af det realiserede resultat mellem egenkapitalen og forsikringstagerne, som selskabet har besluttet, kan anses for rimelig. Efter det oplyste har Finanstilsynet ikke haft indvendinger mod den beregningsmetode, Danica anvendte ved opgørelsen af risikotillægget.

26 Vestre Landsrets dom Den omstændighed, at Danica i årene 2000 til 2005 i overensstemmelse med sin overskudspolitik har ladet omkostningsresultatet indgå i beregningen af risikotillægget, kan på denne baggrund ikke bevirke, at det har været uberettiget i de nævnte år at fradrage omkostninger til administration i bonus. Danica må herefter anses for i forhold til sagsøgerne at have været berettiget til at fradrage omkostninger til administration i bonus som sket. Landsretten tager derfor Danicas påstand om frifindelse til følge.

27 Advokat og partner Pernille Sølling
Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf Direkte tlf

28


Download ppt "Foredrag i AIDA den 30. september 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google