Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen,"— Præsentationens transcript:

1 SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk
Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, Billede: © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere sigt at kunne redegøre for redskabernes anvendelse i gruppen og reflektere over potentialerne i forhold til jeres fremtidigt projektarbejde. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

3 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Fokus: Få styr på ressourcerne © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

4 Projektledelse (management)
Projekteter og deres mål og rammer Management af tid (tidsplaner) Management af mennesker

5 Projektarbejde Et projekt er karakteriseret ved:
En unik engangsopgave, som indeholder mange og komplekse aktiviteter og derfor kræver mange projektmedarbejdere med forskellige kompetencer. Projektet er målorienteret, begrænset i tid og ressourcer, og ender op med et færdigt resultat.

6 Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke!

7 Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

8 Tidsplaner Deadline is deadline !

9

10

11

12 Ressourceplanlægning
Fordél ressourcer – hvem gør hvad hvornår? Estimér et realistisk tidsforbrug for hver enkelt aktivitet – lad personen selv være med til at gøre det! Lav en tids- og ressourceplan, inkl. milepæle og delprodukter – tag hensyn til ferier, fravær, sygdom etc. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

13 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Aktivitetsplaner Bestem de nødvendige aktiviteter (aktivitetsliste = ’at gøre’ liste) Skriv aktiviteterne på Post It lapper, og sortér i nødvendig rækkefølge (aktivitetsdiagram = ’at gøre’ liste på grafisk form) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

14 Eksempel på aktivitetsplan

15 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tidsplaner Skéln mellem kortsigtet og langsigtet tidsplan: Kortsigtet – fra milepæl til milepæl - detaljer Langsigtet – hele projektperioden - overblik Fire typer af milepæle: Vejledermøder Koordinationsmilepæle (statusseminar) Færdiggørelse af arbejdsblade Aflevering © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

16 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Gantt-kort X-aksen er en tidsakse –een enhed per projekt minimodul Y-aksen er aktivitetslisten En kollonne til start-sluttidspunkt En kolonne til tidsressourcer En kolonne til arbejdsressourcer En kolonne til bemærkninger Deadlines/milepæle er klart identificerbare Forskellige signaturer for planlagt og aktuelt tidsforbrug © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

17 Reference: Mikkelsen & Riis (1998:379)
© SLP-gruppen, Aalborg Universitet

18 Eksempler på tidsplaner
Tegnet af Helle Algreen Ussing © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

19 Kilde:P2 procesanalyse B212, juni 2004

20

21

22

23 Eksempler på milepælstidsplan

24 Eksempel på personlig ugeplan
Reference: Mikkelsen & Riis (1998:347) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

25 The canoe race

26 Management af mennesker
Projektledelse, hvorfor og hvad? Ledelsesopgaver Ledelsesformer Ledelsesroller

27 Vores problemer har primært drejet sig om strukturering af arbejdet:
Med hensyn til bedre projektstyring og strukturering har vi i gruppen diskuteret, hvilke forbedringer, der evt. kunne afhjælpe samme problemer i kommende projekter. Vores problemer har primært drejet sig om strukturering af arbejdet: Hvem sørger for mails og dagsordner til vejlederne? Hvem sørger for at tidsplanen bliver overholdt? Hvem sørger for kontakten ud af huset? Uddelegering af opgaver? Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

28 Gruppen blev enige om, at en projektleder kan afhjælpe problemer af den slags.
Lederrollen er så at stå for alle praktiske opgaver, samt at bevare overblikket over projektet. Ved praktiske opgaver menes eksempelvis mail- og telefonkorrespondance ud af huset, kontakt med vejlederne og ansvar for at holde gruppen underrettet om møder. Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

29 I gruppen har vi diskuteret os frem til tre mulige former for lederskab.
En lederrolle kan både gå på skift i gruppen eller varetages af én enkelt person gennem hele forløbet. En tredje mulighed er, at de nævnte lederopgaver bliver uddelegeret til forskellige individer, for på den måde at undgå, at en person sidder med presset. Som eksempel kan nævnes, at en person kan koordinere vejledermøder, en anden kan stå for kontakten ud af huset, og så fremdeles. Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

30 Projektledelse - citater
Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand! Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

31 Projektledelse - citater
”Det er som at være en lus mellem 2 negle. Ledelsen vil have at jeg skal være leder i traditionel forstand. Projektdeltagerne vil have, jeg skal være praktisk gris. Og jeg selv har mest lyst til at være almindelig projektdeltager!” Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karø s. 195

32 Hvorfor er projektledelse relevant?

33 Projektledelse Skelne mellem 2 begreber: Projektledelse - en funktion
Projektlederen – en person

34 Hvad er ledelse? Tannenbaum 1961
”Ledelse er den proces, hvor personlig indflydelse udøves i en situation, og som ved hjælp af kommunikation går mod opnåelse af specifikke mål”

35 Hvad er ledelse? Blake og Moutons def. fra 1985
”Ledelse vil sige at opnå resultater – målt if. Organisationens mål – gennem og ved hjælp af medarbejderne”.

36 Lederegenskaber Passende intelligens Sund dømmekraft og tænkning
Tillid til og tro på sig selv og andre Ansvarsfølelse Social interesse for andre mennesker Kunne motivere Faglig kunnen Kommunikations-evne Tåler stress

37 Klip fra rejseholdet Møde i ledelsesgruppe

38 Klip fra møde i ledelsesgruppe
Hvad foregik der ? Hvordan praktiserede man ledelse ? Hvordan var stemningen ? Hvordan var kulturen ?

39 Lederopgaver Agne Lundquist
Instrumentelle Emotionelle Varetagelsen af den faglige side af arbejdet herunder planlægning og kontrol Vedrører forholdet til og mellem medarbejderne samt deres forhold til arbejdsopgaverne

40 Lederopgaver Repræsentative
Består i at repræsentere firmaet, afdelingen eller arbejdsgruppen udadtil.

41 Lederroller Adizes´lederroller Producentrollen (P)
Hør ham selv forklare sine ideer. Producentrollen (P) Administratorrollen (A) Entrepreneurrollen (E) Integratorrollen (I) Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til ”mismanagement”.

42 Producentrollen Lederen skal skabe resultater
Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater

43 Administratorrollen Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne Må besidde sans for systematik, orden og detaljer.

44 Entrepreneurrollen Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier. Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler

45 Integratorrollen Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver. Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde.

46 Opgave i grupperne Identificer hvilke ledelsesroller jeres gruppe har behov for. Diskuter hvordan rollerne/opgaverne skal varetages (hvem? hvor længe ? Rotation ?) Brug evt. Adize’s ledelsesstilstest: til at fordele opgaverne. Synliggør jeres projektledelsesplan i grupperummet og send dem til


Download ppt "SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google