Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udlændingelovgivningens kvalitet v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udlændingelovgivningens kvalitet v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af."— Præsentationens transcript:

1 Udlændingelovgivningens kvalitet v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

2 Udlændingelovgivningens kvalitet •Dens rent lovtekniske kvalitet og •Dens retssikkerhedsmæssige standard Begge dele søges belyst i forhold til fem forskellige parametre.

3 Hvad betyder det, at udlændingelovgivningen er: •Meget partipolitisk bestemt, •Ustandselig bliver ændret, •Skal forstås i samspil med menneskerettigheder, •Tvetydig med hensyn til hensigt og formål, og •Vanskelig at overholde og kontrollere

4 Spørgsmål 1: Partipolitisk bestemt •Den bygger på partipolitiske forlig, dvs. modstridende interesser •Det giver problemer med reglernes udformning •Det skaber fortolkningstvivl •Kendes også fra andre lovgivningsområder

5 Spørgsmål 2: Mange hastige ændringer •Lovgivningen ændres 1 – 2 gange om året •Stramning på stramning uden tid til at få skabt en mere fast praksis •Ringe forudsigelighed af afgørelser •Høj ankefrekvens og lang sagsbehandlingstid

6 Ældre lovgivning, som ændres ofte •Lovens oprindelige værdier, formål og struktur bliver mere og mere usynlig •Mange undtagelser fra oprindelige hovedregler •Loven er vanskeligt tilgængelig for praktikere/generalister •Det øger retsusikkerheden og svækker tilliden til de afgørelser, der træffes

7 Spørgsmål 3: Samspillet mellem udlændingelovgivningen og retlige standarder •Lovgivningen er præget af detaljeregulering, meget specifikke enkeltregler og talrige begrænsninger i overordnede bestemmelser •Lovgivningen har mange lag på lag bestemmelser •Lovgivningen er derfor vanskelig at læse og forstå

8 Kender vi ikke den problematik fra andre lovgivningsområder, som f.eks.: •Skatteretten •Miljøreglerne •Boliglovgivningen, lejeregulering m.v.

9 Hvad er så forskellen? •National dansk ret contra retlige standarder •Det er samspillet mellem udlændingelovgivningen og menneskerettigheder, reglerne i internationale konventioner og EU-retten

10 Der er tale om et retligt kultursammenstød Inkommensurable eller dog vanskeligt forenelige størrelser skaber •Fortolkningsproblemer, og •Prioriteringsvalg •De kræver god vilje for at kunne løses positivt

11 Spørgsmål 4: Den retlige kontrol med overholdelse af udlændingelovgivningen Den retlige kontrol er på dette område særlig vigtig fordi afgørelserne er af særdeles indgribende art, i form af tilladelse til eller afslag på bl.a.: •Ophold/udvisning – ind- og udrejse •Familiesammenføring, og •Statsborgerskab

12 Folketingets Ombudsmand Hans generelle kompetence på hele det offentlige forvaltningsområde er ophævet ved lov i forhold til flygtningenævnets afgørelser.

13 Flygtningenævnet Træffer uhyre indgribende afgørelser i menneskers liv, men på et grundlag, der er præget af mere usikkerhed end de fleste andre områder på grund af: •Mangelfulde oplysninger, og •Bevistvivl

14 Usikkerheden skyldes navnlig, atefterforskning af internationale forhold i oprindelseslandet er så godt som umulig, aturigtige oplysninger ofte afgives på grund af frygt, atmisforståelser, også af sproglige grunde, er almindelige, og attroværdighed altid er vanskelig at bedømme

15 Retssikkerheden påvirkes negativt af de førnævnte grunde og yderligere fordi: •Faktum er vanskeligt at fastslå med sikkerhed, og •Reglerne i vidt omfang hjemler ret til skønsudøvelse

16 Domstolskontrol Begrænses af de forannævnte omstændigheder, herunder: •Bevistvivl •Skønsmæssige elementer i afgørelsen, og af •Troværdighed af forklaringer, som ændres undervejs i processen •Prøvelsens intensitet

17 Processen – både den forvaltningsretlige og domstolsprøvelsen – savner sagsbehandlingsregler, som ville øge retssikkerheden for borgerne: •En uafhængig og sagkyndig udlændingemodtagelse •Bedre tolkning og hurtig bevissikring

18 •En neutral bisidder •En bevisbyrderegulering, som yder borgeren en passende beskyttelse – ikke enhver tvivl bør komme borgeren til skade

19 Spørgsmål 5: Lovgivningens officielle formål contra det bagvedliggende politiske projekt •Officielt er reglerne neutrale, objektive, fri for diskrimination, og en lighedsgrundsætning overholdes •EU-retten samt EU-domstolens afgørelser respekteres •De internationale konventioner overholdes

20 Det politiske projekt tilsigter: •Så få flygtninge og indvandrere som muligt, der ikke kan bidrage til vækst her i landet, •Visse lande markeres som positive varianter •Konventioner skal kun overholdes, hvis der ellers er tale om åbenbare konventionsbrud

21 •EU-domstolens afgørelser, som ikke harmonerer med det politiske projekt, fortolkes indskrænkende •Asyllejrene gøres så lidet tillokkende som muligt •Flygtningene betales for at tage tilbage til deres hjemland •At bo og arbejde uden for et asylcenter er så godt som ikke muligt

22 De politiske og de retlige signaler er modstridende. Det skaber usikkerhed også rent retligt med hensyn til: •Fortolkning og retsanvendelse •Kontrol med reglernes overholdelse


Download ppt "Udlændingelovgivningens kvalitet v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google