Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt om lovgivning Sekretær- og forretningsførerkurset 2010 v/ Thor West Nielsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt om lovgivning Sekretær- og forretningsførerkurset 2010 v/ Thor West Nielsen."— Præsentationens transcript:

1 Nyt om lovgivning Sekretær- og forretningsførerkurset 2010 v/ Thor West Nielsen

2 Emner •FFL 2011 •Dispositionsbegrænsningen mv. •Ejendomsskatter •Områder for UVM’s tilsyn 2010-11 •Udlændinge på højskole •Specialundervisning

3 Genopretningsplanen •10% besparelse – i alt 3x 42 (nu 40) mio. kr. Præmisser: •Takststrukturen ændres ikke •Besparelsen hentes på takst 1 og takst 2 –Takst 3 forøges tilsvarende •Samt en reduktion i skoletilskuddet

4 ’ •1•1 Takstkataloget (Forventet - endeligt) Nov. 201020102011 Alle takster gives pr. årselev: Takster/ TilskudFFL2011 FFL2011 pr. uge Basistakst, alle elever 55.827 35.672 892 Suppl. takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed 28.267 22.012 550 Suppl. takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed 17.032 43.421 1.086 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 56.293 56.563 1.414 Bygningstaxametertilskud 6.503 6.226 156 Tilskud til specialundervisning21.988 22.094 552 Tillægstakst, unge uden komp. - med udd.plan 43.428 43.636 1.091 Tillægstakst, unge uden komp - uden udd.plan 16.558 16.438 411 Elevstøtte, elever under 18 år15.105 15.419 385 Grundtilskud pr. skole (hovedkonto 20.71.21.) 500.000 458.750 Bygningsgrundtilskud pr. skole 154.000

5 Dispositionsbegrænsning •1% af tilskuddet i 2010 – men først i 2011 • En vis usikkerhed om beregningsgrundlaget •Skolerne kan frit vælge, om det skal regnskabsføres i 2010 og 2011 •De frie skoler slipper for en fortsat dispositionsbegrænsning i 2011 på 1,5% Bidrag til Barselsfonden!

6 Regnskaber 2009 •Det samlede resultat for skoleformen 2009 før ekstraordinære poster var på -5.638.000 kr. •I alt havde 28 skoler underskud på op til 10 mio. kr. •44 havde overskud på op til 3,8 mio. kr. •På UVM’s Regnskabsportalen kan de enkelte skolers regnskaber ses (benyt ’download data’) •Sektorregnskab foreligger ikke for nuværende

7 Ejendomsskatter Stort set samme billede i 2010 som i 2008: •Ca. halvdelen af skolerne er helt fritaget for betaling af ejendomsskatter •Enkelte skoler er blevet adviceret om tilbagetrækning af fritagelsen

8

9 UVM’s Tilsyn •4 ’vejledninger’ på vej I forlængelse af tilsynsrapporter): 1.Informationsskrivelse om Elevbetaling 2.Informationsskrivelse om Undervisning af bred almen karakter 3.Informationsskrivelse om Kursers åbenhed på frie kostskoler 4.Informationsskrivelse om Udformning af værdigrundlag på frie kostskoler

10 UVM’s tilsyn på frie kostskoler 10-11 vil omfatte følgende aktiviteter: • Tilsyn med det almene indhold på udvalgte korte højskolekurser. • Tilsyn med skolernes pligt til at anvende det nye lønsystem og udmønte lokal/decentral løn på den enkelte skole. • Tilsyn via vedtægtsbehandling. • Tilsyn med frie kostskolers virksomhed uden for loven. • Kontrol af tilbagebetalingsklausulen ved salg af bygninger, hvor statslån er indfriet. • Vurdering af kvaliteten af revisors arbejde samt sanktionspolitik over for revisorer.

11 Ændring af udlændingeloven mv. •Stramning i f.t. tidligere ulovligheder •Ansøgning om forlængelse skal ske mens man fortsat er under uddannelse – ellers tilbage til hjemlandet •Servicemålet for Udlændingeservice er fortsat 60 dage, men videregående uddannelser prioriteres, så… •FFD har indkaldt til møde med Udlændingeservice den 8. dec.2010 •FFD’s etiske retningslinjer er blevet revideret

12 Europæiske elever •Når man som højskoleelev er statsborger i et EU land eller et EEA-land og Schweiz og opholdet i Danmark skal vare mere end 3 mdr., skal man have en attest hos Statsforvaltning, der viser, at man er registreret som en person, der har lov til at opholde sig i landet. •Med dette bevis (samt pas og nationalt identitetskort) kan man i Borgerservice højskolens hjemkommune få tildelt et CPR-nr. og et gult sygesikringskort. •Dette kan sættes i værk, så snart man er kommet til landet.

13 Specialundervisning og særlig specialpædagogisk støtte (Højskoleloven) •§ 25. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, her- under til skoler, der har et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Ministeren kan fastsætte et maksimum for det antal elever, der ydes tilskud til på det enkelte kursus. •Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

14 SU-styrelsen administrerer •Skolerne kontakter SU-styrelsen og oprettes som bruger •Skema udfyldes elektronisk på nettet Se: http://www.spsu.dk/ http://www.spsu.dk/

15 Nyt fra FFD •Momslovgivningen •Kommunikation •Samværet •APV - fra Willis •Tjenesteboliger •Lærerlønundersøgelsen •Persondataloven •Energimærkning •Barns 2. sygedag – ved næste overenskomst •Forbrugerklagenævn

16 Tjeneste- og lejeboliger •Regelgrundlaget •Vurderinger •TAP og tjenesteboliger •Kravet om mindst 2 lærerboliger et fortsat af hensyn til kostskolemiljøet •Lærerlønundersøgelsen viste, at 116 lærere bor i tjenestebolig og 37 i lejebolig – i alt 1/3 af besvarelserne •Stor forskel i antal lærerboliger pr. skole

17 Lærerlønundersøgelsen – nogle uddrag •1/3 er deltidsansatte (60-75% i snit) •50 lærere har samtidig anden ansættelse ved skolen •Udd.baggrund :1/3 AC + 1/3 Seminarieudd. + 1/3 andet •Timelærer svarer omregnet til 30% af fastansatte. •De 3 typer tillæg svarer til 2,1% af lønsummen •Se den samlede undersøgelse på www.ffd.dk -> Adminwww.ffd.dk

18 Energimærkning Næste OK – Forventede små lønstigninger og ’barns 2. sygedag’ Forslag om forbrugerklagenævn på højskoleområdet – ikke en god idé!


Download ppt "Nyt om lovgivning Sekretær- og forretningsførerkurset 2010 v/ Thor West Nielsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google