Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetseminar 20.august 2013. Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetseminar 20.august 2013. Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige."— Præsentationens transcript:

1 Budgetseminar 20.august 2013

2 Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige temaer -Investerings plan -M.v. xx. Aug/sep: Resultat af ansøgning er om lån og særlige tilskud 2. september: ØK-møde 3./4. september: Fagudvalg 19. september: 1. Behandling af budgettet Uge 39: Høring af budgettet 2. oktober: Budgetaft en 10. oktober: 2. Behandling af budgettet (endelig vedtagelse) 1.juli: Udmelding stats- garanti og tilskud. xx. Aug/sep: Resultat af ansøgning er om lån og særlige tilskud August Udmelding skolerefor m Økonomi

3 Basisbudget 2014 - 17 Regeringsaftalen kort fortalt

4 • Vækstplan • Servicerammen sænkes – anlæg hæves tilsvarende • Finansieringstilskud på 3 mia. kr. fortsætter i 2014 • Løft til Kommunernes sundhedsindsats • Parallelle forhandlinger om en folkeskolereform Regeringsaftalen kort fortalt:

5 Andre temaer •Kommunernes rolle på beskæftigelsesområdet •Hvad skal der ske på befordringsområdet? •Afslutning af evalueringen af kommunalreformen Regeringsaftalen kort fortalt:

6 •Finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr.  Gns. i 2011-2013 på 16 mia. kr. - Intet loft i 2014 •Lånepuljer: –kvalitetsfondsområderne: 650 mio. kr. –Lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner –investeringer med effektiviseringspotentiale: 200 mio. kr. •Nedrivningspulje på 200 mio. kr. •50 mio. kr. til erhvervelse til ejendomme til opsætning af vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder Anlæg i 2014 Regeringsaftalen kort fortalt:

7 Skattepulje 250 mio. kr. Ramme til skattestigninger • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendom me 250 mio. kr. Tilskud til skatte- nedsættelser • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendomme Tilskuddet kan udgøre  75 pct. i 2014  50 pct. i 2015 og 2016  25 pct. i 2017  Staten betaler tilskuddet

8 Økonomivurdering 2 – juni 2013 ØKV2

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Halvårsregnskab = ØKV2

18 Likviditet

19

20 Basisbudget 2014-17

21 Basisbudget 2014

22 Fra oprindelig budget 2013 til basis 2014  Oprindelig budget 2013  +/- budgetprocedure – Rebild Kommune  Demografi - tildelingsmodeller (børn, skole og ældre mv.)  + PL fremskrivning  +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2013)  ´herunder engangsbevillinger m.v  +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti  (konjunkturer – skøn KL)  +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen  Aktstykke over 100.000 kr. Basisbudget 2014

23 Øvrige bemærkninger  Råderumsdrøftelser m.v. – udvalg foråret 2013  Investeringsoversigten – Opr. 2014 + pol. Beslutninger  Optagelse af lån (20 mio. kr.)  Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget)  Udgangspunkt i statsgaranti  Uændrede skatte satser  pulje sundhed 200 mio. kr. netto  Skolereform –  løft i bloktilskud ca. 200 mio. kr.  Pulje på 1,8 mia. kr. over 4 år. (0,3 – 0,6 – 0,6 og 0,3) Basisbudget 2014

24 Finansiering • Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning • Kirkelig ligning (overskud 2014 -0,3) • Beregnet låneoptagelse • Konkret afdrag + renter • Ingen grundtilskudskapital

25 Statsgarantien Faktisk antal korrigeret for mellemkommunale forhold

26 Statsgaranti - Selvbudgettering

27

28

29 Lån 2014 -17

30 Låneoptagelse 2014 -17

31

32

33 Opsamling lån 2014

34

35 Basisbudget – bemærkninger drift Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 + Udvalgte udfordringer

36 Arbejdsmarkedsudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Arbejdsmarked og sikringsydelser • Ændringer som følge af konjunkturændringer-1,3 mio. • Kontanthjælpsreform – uddannelses hjælp-1,7 mio. • Kontanthjælpsreform – gensidig forsørgelsespligt -0,5 mio. • Ungeindsats – ophørt med udgangen af 2013-0,8 mio.

37 Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer • Arbejdsmarkedsydelse – endnu ikke vedtaget, men formentlig gældende fra 2014. • Driftsudgifterne til aktivering er ikke tilpasset de nye ydelser, men fortsat på uændret niveau, nærmere beregning vil ske i løbet af efteråret. • Aktiviteten for de ”nye” ydelser, som seniorjob, ressourceforløb, uddannelseshjælp mv. er forventninger på landsplan – der er ingen historik – svarer Rebild til landsgennemsnittet. • Ungepakke ophørt – reduceret indsats for de 15 -17 årige

38 Børne- og ungdomsudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Børn og unge med særlige behov • Korrigeret fordeling af genopretning børn/unge og voksne-2,7 mio. • Tildelingsmodel børn og unge-2,0 mio. • Takstnedsættelse Børnecenter Himmerland 0,9 mio. Dagtilbud • Demografi/takstberegning Dagplejen-2,3 mio. • Demografi/takstberegning Private dagtilbud 0,9 mio. Skoler • Demografi og tildeling skoler og SFO’er-0,6 mio. • Besparelse udbud – rengøring-1,1 mio.

39 Budgettildelingsmodel - på det specialiserede børne- og ungeområde • Modellen kort skitseret: -Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleret) for maj-måned. -Antal: Det konkrete antal børn/unge disponeret med udgifter i maj, forudsættes tilsvarende i 2014 på helårsbasis. (Dvs. de kendte foranstaltninger pr. maj forudsættes enten fortsat i 2014 eller en tilsvarende tilgang.) -Gns. priser: Der forudsættes samme gns. udgifter pr. foranstaltningsgruppe som disponeret i maj. • Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

40 Børne- og ungdomsudvalget Udfordringer budget 2014 • Dagplejen • Faldende børnetal på sigt • Folkeskolereformen – finansiering –

41 Sundhedsudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Pleje og Omsorg • Høreapparater overgår til regionen -3,1 mio. • Demografisk udvikling – tildelingsmodel 3,6 mio.

42 Sundhedsudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Det specialiserede voksen område • Genopretning – aftrapning -3,5 mio. • Tildelingsmodel for det spec. voksen område 6,5 mio. • Korrigeret fordeling af genopretning 2,7 mio.

43 Budgettildelingsmodel - på det specialiserede område for voksne •Modellen kort skitseret: –Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleres) pr. juni måned incl. refusion –Der tillægges en forventet nettotilgang af borgere •Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

44 Sundhedsudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Sundhed • Kræftplan III 0,3 mio. • Handleplan for ældre medicinske patienter 0,1 mio.

45 Sundhedsudvalget Udfordringer Sundhedsudvalget • Demografisk udvikling – 3,6 mio. kr. i 2014 (i 2013 3,2 mio. kr.) • Høreapparater – Rebild Kommunes andel af aktstykke regulering 3,1 mio. kr. (Budget på 2,7 mio. kr. - Forbruget i 2012 på 2,3 mio. kr.) • Ifølge kommuneaftalen er bloktilskuddet løftet med 200 (300 mio.kr) på landsplan vedr. den nære sundhed.

46 Teknik og Miljøudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Ejendomme: Reduktion 1,0 mio. kr. jf. 2013 beslutning. • Driftsenheden: Reduktion 0,5 mio. kr. vedr. det grønne område og veje. Samlet reduktion på 2,0 mio. kr. over årene 2011, 2012, 2013 og 2014. • Sektor Veje (16): Tillæg afledt drift på 0,4 mio.kr.

47 Teknik og Miljøudvalget Udfordringer budget 2014 • Bygningsvedligeholdelse • Vedligeholdelse af vejkapital • Vintertjeneste: eventuel investeringsmodel, hvor investeringer i anlæg (nye maskiner) med henblik på mere effektiv drift. • Grunddataprogram • Bjørneklo • Natura 2000 handleplan • Opfølgning på statens §3 registreringer

48 Økonomiudvalget Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 Administrationen • Stigning i pulje til arbejdsskader 1,0 mio. • Realiserede indkøbsaftaler 2,2 mio.

49 Økonomiudvalget Udfordringer budget 2014 Administrationen • Aktstykke 2013 – lov om offentlig digital post. 50 % af det samlede budget til porto på konto 6. • Aktstykke 2014 – kommunal medfinansiering af grunddataprogrammet (0,1 mio. kr.) • Manglende indtægter for gebyrer (1-1,5 mio. kr.) •

50 Anlæg Præsenteres i særskilt oplæg sidst på dagen

51 Basisbudget – inkl. evt. korrektion


Download ppt "Budgetseminar 20.august 2013. Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google