Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRP S.Schoubye 2012 PLF - fra ide til produkt. Hannibal/Schoubye 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRP S.Schoubye 2012 PLF - fra ide til produkt. Hannibal/Schoubye 2012."— Præsentationens transcript:

1 SRP S.Schoubye 2012 PLF - fra ide til produkt. Hannibal/Schoubye 2012

2 STUDIERETNINGSPROJEKTET:
Opgaven skal skrives i: Studieretningsfag på A-niveau + enten fag på B-niveau eller dansk / historie. I helt særlige tilfælde kan rektor bestemme, at opgaven kun skrives i et studieretningsfag på A-niveau eller der gives tilladelse til et 3. fag. S.Schoubye 2012 PLF

3 SRP faglige mål: Eleven skal demonstrere: evne til faglig fordybelse
evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder beherske relevante faglige mål i de indgående fag udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale S.Schoubye 2012 PLF

4 SRP faglige mål fortsat..
demonstrere evne til faglig formidling besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). S.Schoubye 2012 PLF

5 PSYKOLOGI faglige mål:
Eleverne skal kunne: demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk- kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme S.Schoubye 2012 PLF

6 Mål fortsat.. redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne. S.Schoubye 2012 PLF

7 EMNEVALG Elevens ideer skal realitetstestes hurtigst muligt
Hvilke materialer har eleven selv – og hvad kan du bidrage med? Kan de valgte fag naturligt supplere hinanden? Giver de tilsammen mulighed for at demonstrere forskellige faglige tilgange og metoder? EMNEVALG S.Schoubye 2012 PLF

8 Vejledning: Vi skal hjælpe eleven med at fokusere og afprøve hvilke muligheder emnet har Hvilke forskelle er der på fagenes udgangspunkt og metoder? Her kræves omtanke og samarbejde af vejlederne. Eleven skal hurtigst muligt præsentere relevant teori til problemstillingen – eller få hjælp til at finde det Eleven bør hjælpes til at kunne genkende psykologiske problemstillinger i materialet. S.Schoubye 2012 PLF

9 Pentagonen i vejledningen.
Overvej at bruge pentagonen i vejledningen. for at gøre det klart for eleven, hvad processen går ud på Fokuser på relevant viden i de to fag, og hvordan det spiller sammen i forhold til den overordnede problemstilling. S.Schoubye 2012 PLF

10 De 5 grundlæggende spørgsmål2
S.Schoubye 2012 PLF 2 Rienecker, L og Jørgensen, P. Den gode opgave (2007), s. 29

11 Problemformulering: hvad spørger du om?
Er problemet afgrænset og fokuseret? Er formuleringen præcis og entydig? Er problemet (fagligt) relevant? Er problemet klart formuleret? Kan spørgsmålet besvares inden for den givne ramme? S.Schoubye 2012 PLF

12 Fagligt formål: hvorfor spørger du?
Formålet er som regel givet i selve opgaveformuleringen i studieretningsprojektet Kan bruges til at argumentere for valg af problemstillinger (fx at det er vigtigt at kende sammenhængen mellem livsstilsfaktorer og fedme; at det er vigtigt at få indblik i forskel mellem litterær og videnskabelig fremstilling af depression) S.Schoubye 2012 PLF

13 Emperi: hvad spørger du til? (data/tekst/fænomen)
Hvilken form for empiri skal benyttes? fx Eksperimentelle data – egne eller andres Observationer (fx empiriske undersøgelser) Litterære værker Kunstværker Sekundære kilder Hvordan kan man foretage en kritisk vurdering af det empiriske materiale? S.Schoubye 2012 PLF

14 Teori/begreber: hvad spørger du med?
Hvilke teorier og begreber skal anvendes? Vær kritisk: har de anvendte teorier/begreber særlige styrker eller svagheder i forhold til problemstillingen? Kan de anvendte teorier og undersøgelser danne grundlag for en hypotese vedrørende resultaterne af undersøgelsen – og i givet fald: hvilken? S.Schoubye 2012 PLF

15 Projektets metode: hvordan spørger du?
Hvilke metoder skal benyttes? Hvilke krav stiller de valgte metoder til fx Tilgængelighed af litteratur Indsamling af data (hvis det er relevant) Mulighed for analyse, diskussion osv. Hvordan kan man sikre sig, at disse krav kan opfyldes inden for den givne ramme (tid/omfang/elevernes niveau)? S.Schoubye 2012 PLF

16 Opsummering af vejledningsprocessen:
Identificer et reelt problem Spørg med hvad – hvilken – hvor –hvem (redegøre, klassificere, kategorisere) Spørg med hvorfor (forklare, fortolke, analysere, diskutere) Spørg med hvordan (vurderende, handleanvisende) Spørg hvordan fagene samlet kan belyse problemet og hvordan (bl.a.ved at anvede relevant viden (fx teori, empiri og metode) Fokusér – dvs. noget må udelades S.Schoubye 2012 PLF

17 Hvordan hjælper vi eleven med at genkende en problemstilling?
Giv eventuelt eleverne denne artikel skrevet af Jette Hannibal: At arbejde akademisk: Træning af studiekompetence i psykologi gennem arbejdet med kritisk tænkning og argumentation. Udlever eventuelt et analysepapir til cases: Hvad er tekstens overordnede problem? Hvilken teori siger noget om det? Hvilke begreber kan jeg bruge? Analyse – hvor ser jeg problemer i teksten, som teorien eller undersøgelserne siger noget om? Kan jeg perspektivere til andre teorier? Hvordan er teorien udviklet (metode)? Kan der rettes nogen kritik imod det? S.Schoubye 2012 PLF

18 Evt. hjælp til at strukturere
Strukturering af tid Læsevaner og noter - genopfrisk studieteknik Husk at notere problemer og spørgsmål undervejs Lav vejledningsaftaler og aftal indhold. Bed eleven sende noget skriftligt til dig inden mødet – det fastholder eleven og giver kontinuitet Forbered eleven på ”kaos-perioder” Hvis der er elever, som arbejder med samme område kan de eventuelt støtte hinanden i læsningen Indkreds fortsat problemstillinger – lav råskitser til problemformuleringer i samarbejde med eleven så fokus fastholdes S.Schoubye 2012 PLF

19 Synliggørelse af de faglige mål:
Det er vigtigt, at eleven hjælpes til at kunne indarbejde de faglige mål både for SRP og faget i arbejdet med opgaven! De udgør hele bedømmelsesgrundlaget! S.Schoubye 2012 PLF

20 OPGAVEFORMULERING Læreplanen :
4.3. Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed. 4.4. Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal: rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. S.Schoubye 2012 PLF

21 Opgaveformulering fortsat..
være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden. S.Schoubye 2012 PLF

22 Den gode opgaveformulering
Giver kursisten mulighed for at opfylde de væsentligste faglige mål for både SRP og fagene! Tager udgangspunkt i kursistens arbejde med området og vejledningssamtalerne Tilgodeser begge fag i opgaveformuleringen! Er klart og præcist formuleret Lægger op til, at fagenes redskaber (begreber, teorier og metoder) bruges på et analyse/diskussionsobjekt. Giver mulighed for at nå de øverste niveauer på Blooms taksonomi. S.Schoubye 2012 PLF

23 Eksempel på en god opgave: (eng/psyk)
School shootings - killers and victims Du skal skrive et studieretningsprojekt på 15 – 20 sider. Gør rede for nogle centrale psykologiske forklaringer på fænomenet ”School shootings” samt ”skoleskydere”. Inddrag de vedlagte bilag. Der ønskes dernæst en analyse og fortolkning af Douglas Couplands Hey Nostradamus (Random House of Canada 2003) med særligt fokus på romanens to første fortællere ’Cheryl’ og ’Jason’. I besvarelsen skal indgå redegørelse for centrale temaer, personkarakteristikker samt en forklaring af fortælleteknik. Hvordan  passer disse fiktive personer med den psykologiske viden der er på området? Diskutér om det er muligt, at finde én psykologisk forklaring på 'school shooters' handlinger samt hvorfor Douglas Coupland har valgt at fokusere på ofrene for skoleskydning. Bilag: Forskningsnyt ”Skoleskydere - tre typer” i Psykolog Nyt 2009. Dave Cullen: What does a killer think? killer-think.html S.Schoubye 2012 PLF

24 Derfor er det en god opgave:
Det er en klar og præcis opgaveformulering Der er taget hensyn til begge fag Der er gode muligheder for at opfylde SRP faglige mål Der er gode muligheder for at opfylde fagfaglige mål Alle taksonomiske niveauer er inddraget Der er vedlagt bilag Psykologi inddrages ikke kun som en litterær metode Psykologifagligt vil følgende mål kunne dækkes: Redegøre for og kritisk forholde sig til teori, begreber og undersøgelser Udvælge og anvende psykologisk viden Inddrage forskellige perspektiver til forklaringen af det konkrete problem Forholde sig kritisk til forskningsmetoder Formidle psykologisk viden skriftligt S.Schoubye 2012 PLF

25 en god opgaveformulering: eng/psyk
Forskning og medierne – køn, case og etik. Du skal skrive et studieretningsprojekt af et omfang på sider. Gør kort rede for centrale teorier om udvikling af kønsidentitet. Du skal inddrage bilagene ”Kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker” Forskningsnyt ( (2)) og/eller ”Drengene lærer teknik, pigerne lærer omsorg” Information Med inddragelse af relevant psykologisk viden skal du analysere John Colapintos: As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl (2000) med særligt henblik på at afdække forholdet imellem arv og miljø. Du skal analysere og sammenligne de fortælletekniske virkemidler i bogen og dokumentaren på nedenstående link: Diskuter og vurder de etiske perspektiver i denne forskning og dens formidling. S.Schoubye 2012 PLF

26 Derfor er det en god opgaveformulering:
Det fremgår klart og præcist, hvad eleven skal. Eleven har mulighed for at opfylde samtlige mål for SRP. Psykologi bruges ikke kun som litterær analysemetode. Engelskfagligt bliver eleven bedt om analyse og sammenligne konkrete faglige elementer, eleven kan dermed bevæge sig på de højeste taksonomiske niveauer Der er vedlagt relevante bilag. Den selvstændige elev får god mulighed for at befinde sig på de øverste niveauer og den svage elev får god støtte i opgaveformuleringens præcise krav. S.Schoubye 2012 PLF

27 Derfor er det en god opgave …..
Psykologifagligt vil følgende mål kunne dækkes: Redegøre for og kritisk forholde sig til teori, begreber og undersøgelser Forstå teorierne i en kultur-historisk kontekst Udvælge og anvende psykologisk viden Inddrage forskellige perspektiver til forklaringen af det konkrete problem Forholde sig kritisk til forskningsmetoder Formidle psykologisk viden skriftligt S.Schoubye 2012 PLF

28 Eksempel på en dårlig opgaveformulering:
Du bedes redegøre for lidelsen OCD samt hvilke årsag der kan ligge bag denne lidelse. Lav en litterær analyse af Terry Spencers Hessers roman ”Kissing doorknobs” fra 1998. Med baggrund i din redegørelse og analysen af romanen ønskes en diskussion af, hvilke konsekvenser lidelsen OCD kan have for individet samt omgivelserne og de pårørende. S.Schoubye 2012 PLF

29 Derfor er det en dårlig opgaveformulering:
Opgaven har kun litteratur som genstand for analyse, diskussion og vurdering. Opgaven opfordrer ikke til analyse i psykologi. Romanen og redegørelsen skal danne baggrund for elevens diskussion af konsekvenser af OCD – her ville et bilag med undersøgelser være langt at foretrække. Det ville give eleven mulighed for at vurdere på en psykologifaglig baggrund. Fagene støtter ikke hinanden i afdækning af et problemområde. Det redegørende kan ikke dække kravet til diskussion. Der er forskel på årsager og konsekvenser – jfr formuleringen. Det kan være svært for eleven at opfylde et tilstrækkeligt antal faglige mål i psykologi . S.Schoubye 2012 PLF

30 Hvad er det vi ser af problemer når vi censurerer opgaverne?
bedømmelsen S.Schoubye 2012 PLF

31 Almindelige problemer i opgaver:
Redegørelser er så tekstnære, at de nærmer sig afskrift! Eleven formår ikke at anvende den teori der er redegjort for at bevæge sig fra det redegørende til det analyserende niveau at genkende psykologiske problemstillinger i materialet Eleven har ikke overblik over sit stof dokumentation for sine påstande kritisk tilgang til teori eller materiale. et pålideligt forhold til kildeangivelser! S.Schoubye 2012 PLF

32 Bedømmelse: alle opgaver skal bedømmes efter de faglige mål i hhv. SRP bekendtgørelsen og de faglige mål i de faglige bekendtgørelser man må indse, at ikke alle faglige mål kan honoreres i en tværfaglig opgave opgaven skal bedømmes i sin helhed S.Schoubye 2012 PLF

33 Bedømmelse fortsat.. psykologisk teori bør ikke kun bruges som litterær analysemetode hvis psykologi kun indgår på et redegørende niveau er det en opgave, som kun kan bedømmes til et lavt niveau det er problematisk, hvis kun ældre teori (fx Freud) inddrages – jfr bekendtgørelsens krav om fortrinsvis nyere teori den smidige censor bør påvise opgaveformuleringens problemer – og så i øvrigt bedømme opgaven efter reglerne. S.Schoubye 2012 PLF

34 Måske bliver resultatet for eleven denne oplevelse
Hvad lærte eleven så? S.Schoubye 2012 PLF


Download ppt "SRP S.Schoubye 2012 PLF - fra ide til produkt. Hannibal/Schoubye 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google