Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde vedr. overtagelsen EFKF Stigsborg Brygge d. 07. marts 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde vedr. overtagelsen EFKF Stigsborg Brygge d. 07. marts 2012."— Præsentationens transcript:

1 Møde vedr. overtagelsen EFKF Stigsborg Brygge d. 07. marts 2012

2 Indhold •Historien – meget kort •Principperne •Sagens kerne •Økonomien for en almindelig forbruger kontra EFKV •De juridiske aspekter •Afslutningsvis

3 1993 2000 2010 2012 Tidslinie 1993 Politisk pres på kommuner, for at få dem til at aftage naturgas. Man vil ikke forsyne Ellidshøj/Ferslev med Aalborg-varme med mindre der var min 80% bindende forhåndstilslutning. Naturgasfyret varmeværk bygges. 2001 Aalborg byråd godkender principper for overtagelse af decentrale varmeværker. Langholt har store problemer og bliver overtaget i 2002. 2003 Grindsted- Uggerhalne er forhandlet færdig og overtages. Vårst-Fjellerad beregninger igangsættes. 2004 17. aug. får EFKV besked om at man vil gennemføre fase 1 beregninger. 2004 28. sep. EFKV får et tilbud om et KV tillæg på 77,75 kr/m2 (det dyreste der er beregnet). De fleste får højere varmeregning de første 12 år og generalforsamling siger ’nej tak’ 2010 oktober EFKV giver tilsagn om at fase 2 beregninger kan gå i gang. 2009 EFKV og AKF indgår aftale om beregninger efter reviderede principper, på baggrund af rørforbindelse og ikke lokal varme produktion. 2011 februar. Hammer- bakker vedtages 2011 marts. EFKV bliver præsenteret for den nye model med anden varmefordeling og ab overordnet net (Hammer Bakker). Det skaber en situation der ligner den første i 2007, til trods for at man er uafhængig af gaspriser og værket mm. er betalt.

4 Principperne •Hovedprincippet –de udgifter, der er forbundet med Fjernvarmeforsyningens overtagelse, skal betales af forbrugerne i det pågældende forsyningsområde. –Nye værker opkobles marginalt •Det betyder, at varmen der indregnes er den dyreste i Forsyningsområdet (96% NJV) •Det betyder dog samtidigt, at det kun er merudgifterne, der skal betales –EFKV forbrugerne skal ikke ligge til last for Forsyningens forbrugere –og omvendt –Forsyningens forbrugere skal ikke tjene penge på EFKV forbrugere Udsnit fra beslutningsprotokollen 28.03.2011 Hammer Bakker sagen

5 Sagens kerne •Udklip af Forsyningens notat af d. 18. januar (side 6 af 16) Følgende omkostninger indgår ved beregning af kraftvarmetillægget: - Varmekøb ab overordnet ledningsnet. Der tages højde for, at varmen skal købes marginalt (x % fra Aalborg Portland og y % fra Nordjyllandsværket), samt at forbrugerne i det lokale fjernvarmeområde skal betale deres forholdsmæssige andel af omkostningerne til det overordnede ledningsnet (nettab, afskrivninger, henlæggelser, drift og vedligehold, administration mv.). - Øvrige omkostninger i det lokale fjernvarmeområde. Dette dækker f.eks. drift og vedligehold af eksisterende kraftvarmeværk, drift og vedligehold af eksisterende distributionsnet i det lokale fjernvarmeområde, udskiftning af målere, kompensation for alder på ledningsnet mv. - Finansiering. Dette dækker dels eventuelle omkostninger til kraftvarmeværkets restgæld, dels omkostninger til etablering af transmissionsledning mv. til det lokale fjernvarmeområde. Følgende omkostninger indgår ved beregning af kraftvarmetillægget: - Varmekøb ab overordnet ledningsnet. Der tages højde for, at varmen skal købes marginalt (x % fra Aalborg Portland og y % fra Nordjyllandsværket), samt at forbrugerne i det lokale fjernvarmeområde skal betale deres forholdsmæssige andel af omkostningerne til det overordnede ledningsnet (nettab, afskrivninger, henlæggelser, drift og vedligehold, administration mv.). - Øvrige omkostninger i det lokale fjernvarmeområde. Dette dækker f.eks. drift og vedligehold af eksisterende kraftvarmeværk, drift og vedligehold af eksisterende distributionsnet i det lokale fjernvarmeområde, udskiftning af målere, kompensation for alder på ledningsnet mv. - Finansiering. Dette dækker dels eventuelle omkostninger til kraftvarmeværkets restgæld, dels omkostninger til etablering af transmissionsledning mv. til det lokale fjernvarmeområde. Det maringale princip brydes. Disse beregninger er ikke marginale omkostninger! EFKV overfører penge direkte til Aalborgs forbrugere Udsnit fra beslutningsprotokollen 18.01.2012 Overtagelse af decentrale kraftvarmeværker

6 Gennemsnitsprincippet •Forsyningen overtager EFKV og fordeler de nye udgifter på alle forbrugere. •Det vil koste Forsyningens forbrugere lidt ekstra – og anvendes derfor ikke. Driften som betales af Forsyningens forbrugere EFKV omkostninger

7 Marginalprincippet •Forsyningen overtager EFKV. EFKV forbrugere afholder meromkostningerne i de første 20år. •Udgifterne for begge parter betales hver for sig. Ingen af parterne tjener på den anden. Driften som betales af Forsyningens forbrugere EFKV omkostningerBetales af EFKV forbrugere i 20 år

8 Forsyningens udmøntning af Marginalprincippet •Forsyningen overtager EFKV. EFKV forbrugere afholder meromkostningerne i de første 20år samt betaler en forholdsmæssigt andel af fællesudgifterne •EFKV forbrugerne betaler deres egne omkostninger samt en del af Forsyningens. F.eks. Varmetabet i det overordnede net. Varmetabet stiger ikke pga. overtagelsen, men EFKV skal betale en andel af den – Forsyningen tjener på at overtage EFKV. EFKV omkostninger Driften som betales af Forsyningens forbrugere Betales af EFKV forbrugere i 20 år +

9 De juridiske aspekter •Forsyningen påpeger, at der er mulighed for, at der kan blive ført sag af værker der tidligere er blevet overtaget, hvis EFKV tilbydes indrømmelser. •EFKV’s juridisk bistand peger på, at dette ikke er korrekt. •EFKV spurgte i forbindelse med fase1 beregninger i 2004 om man ville kompensere på et senere tidspunkt hvis der blev lavet en rørledning til EFKV. Dertil blev der svaret kort NEJ! •Forsyningens måde at beregne udgifter vedr. ab overordnet net er ikke kutymen Dels •Bemærker den juridiske bistand, at EFKV tilbydes ikke indrømmelser i forhold til vores argumenter. Dels •Er EFKV det første værk, der opkobles direkte på Forsyningen – jvnf. principtilpasningen af d. 28.03.2011 (Hammerbakker sagen)

10 Økonomien omkring EFKV kontra en net udvidelse for nye almindelig forbrugere •Netudvidelsen –Forsyningen betaler –Etableringen af ledningsnettet –Sagsbehandling (projektforslag, projektering mm.) –Forbrugeren betaler –Stikledningen •Overtagelse af EFKV –Forsyningen betaler – Intet –Forbrugeren betaler (i 20 år fordelt over 12 år) –Sagsbehandling (projektforslag, projektering mm.) –Stikledningen –Ledningsnettet –Værkets gæld –Reservekraften –Al drifts af det gamle værk (selvom denne kan anvendes som reservekraft til andre områder) –Transmissionsledningen (ca. 500 m.) –Ekstra varmetabet i det lokale net –Anden produktionssammensætning –Produktionsbygninger –Afskrivninger –Henlæggelser –osv.

11 Afslutningsvis •Byrådet og Forsyningsudvalget har godkendt principper for overtagelsen af decentrale kraftvarmeværker •Hovedprincippet er, at overtagelsen skal være omkostningsneutral for begge parter – Ingen må tjene på nogen •Principperne gjaldt værker som ikke kunne opkobles til det fælles net •Disse blev tilpasset i marts 2011 ifm. Hammerbakker sagen •Forsyningens realisering af principperne betyder dog, at Forsyningen vil tjene på EFKV forbrugere og dermed overholdes ikke principperne •En løsning kunne være at fjerne tillægget for overordnet net, således at EFKV alene betaler den marginale produktionspris •Det foreslås yderligere, at EFKV efter 5 år får samme andel i overskudsvarmen som de øvrige forbrugere (vi leverer også affald!). Det forekommer ikke rimeligt at vente 20 år på at få andel i overskudsvarme. •I øvrigt: •Der er ikke grundlag for en retssag fra tidligere værker idet, der ikke er tale om særbehandling •EFKV har pt. et projektforslag under udarbejdelse om køb af varme hos Forsyningen


Download ppt "Møde vedr. overtagelsen EFKF Stigsborg Brygge d. 07. marts 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google