Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til DMU Miljø official kursus for banedrivende klubber.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til DMU Miljø official kursus for banedrivende klubber."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til DMU Miljø official kursus for banedrivende klubber

2 Velkommen til DMU Miljø official kursus Undlad venligst at ryge her i lokalet. Sæt venligst telefonen på lydløs

3 Dagens program • Hvorfor miljø officials ? • Lovgrundlag • Godkendelser • Daglige arbejde • Træning/Stævner og miljøet • Opfølgning • Hjælp til arbejdet 3

4 Hvem er hvem? • Alle op at stå • Goddag jeg hedder ???? • Jeg er den eneste her som ????

5 Kursets mål? Hvorfor er vi her? • Samfunds udvikling • Lovgivning • Hjælp til selvhjælp • Forkant med udviklingen • “Klæde” klubbens officials og ledere på til miljø arbejdet.

6 Planloven • Hvor må man have denne form for virksomhed? • Fysisk placering påvirkes af: • Nabo forhold og Støjpåvirkning • MEN, hvem har ansvaret?? ( 2 min) • Kan ovenstående påvirkes lokalt?

7 Miljø loven Formål: § 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper, 2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker, 3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, 4) at fremme anvendelse af renere teknologi og 5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering.

8 Miljø loven § 3. Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi. § 41. Hvis en listevirksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis en listevirksomhed skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening, herunder ved forsætlige skadevoldende handlinger. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om muligheden for at meddele påbud om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende handlinger. Stk. 2. Hvis forureningen ikke kan nedbringes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet.

9 Miljø loven § 68. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. § 69. I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden 1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, 2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand, 3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare fra markedet og 4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. Stk. 2. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer, at en virksomhed ikke overholder de miljøkrav, som den er indgået på eller har fået pålagt i medfør af en aftale efter § 10, skal tilsynsmyndigheden indberette dette til miljøministeren samt sende kopi af indberetningen til den eller de for aftalens gennemførelse ansvarlige.

10 Miljø loven Hvad betyder disse regler for de banedrivende klubber? Skuldermakker, 5 min.

11 Miljø loven Betydning for klubben/Banen Alle DMU klubber skal tilpasse deres vedtægter og arrangementer, så de tager behørigt og ansvarsfuldt hensyn til DMU’s miljøregler, samt gældende miljø godkendelse Miljø godkendelser kan være forskellige fra kommune til kommune

12 Vejloven • Omhandler overordnet • Det offentlige vejnet og brugen heraf • Private veje og stiers tilslutning til offentlig vej • Parcellers udkørsel til offentlig vej

13 Motorsports bekendtgørelsen  Motorsportsanlægs sikkerhedsmæssige forhold.  Ulykkesforsikring.  Læge, samaritter og ambulanceberedskab.  Polititilladelse til afholdelse af motorløb.

14 Miljø officials PAUSE I TI MINUTTER “efter pause” Energizer Finger i hånd

15 Hvad er officials opgave i alt dette?  Ved alle DMU løb og træninger skal der være en Miljøofficial til stede med ansvar for miljøspørgsmål.  Miljøofficials skal have gennemført et DMU miljø- official kursus.  Sikre miljømæssig instruktion af officials, kørere, arrangører og publikum.  Har påtaget sig ansvaret for dokumentation af alle miljø forhold ved ALLE arrangementer på baneanlægget  Miljøofficials skal sikre, at DMU’s miljø vejledning efterleves, og ved evt. brud herpå straks underrette stævnelederen/ dommeren/ træningslederen.

16 Miljø official Hvordan? For at støtte miljøofficials arbejde er der udarbejdet en vejledning, som bør ligge fremme i alle DMU klubber, tilgængeligt for alle medlemmer.

17 Miljø official Hvordan? For at støtte miljøofficials arbejde er der ligeledes udarbejdet en logbog, som an bruges som dokumentation i forhold til tilsyns myndigheder. (Kopi uddeles til hver deltager)

18 Miljø official Fordele ved logbogen? Færre tilsynstimer = Bedre økonomi Opfylder miljø godkendelsens dokumentations krav Øget troværdighed Fordel i forhold til dialog med kommunen Indskrevet i Miljø godkendelsen i 3 kommuner Slagelse, Holstebro og Mors Motorklub?

19 Miljø official Hvordan? Gennemgang af logbog Gennemgang af de forskellige emner i logbogen og hvordan de er tænkt brugt/udfyldt på mega post it. Indretning af Miljøstation og skiltning af samme Øvelse på Mega post it Gennemgang af optimal løsning via selvstændig P.P. Affalds sortering Toilet forhold Objektivt ansvar

20 Miljø official Hjælp i det daglige? Kern Lærkholm PetersenTlf. : 4326 2619 1’ste besøg kr. 1500,- Derefter kørepenge efter Statens Takster E- Mail er gratisker@dmusport.dkker@dmusport.dk Skype møde er gratis Besluttet af Hoved Bestyrelsen

21 Miljø official Evaluering og spørgsmål Spørgsmål omkring miljø til Dennis Bechmann Mening om kursus formen? Forslag til evt. fremtidig struktur på Miljø officials kurset


Download ppt "Velkommen til DMU Miljø official kursus for banedrivende klubber."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google