Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læremiddelvurdering i skolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læremiddelvurdering i skolen"— Præsentationens transcript:

1 Læremiddelvurdering i skolen
- Den første læsning

2 Fire evalueringsmodeller
- Jens Jørgen Hansen En evaluering bygger på 4 grundlæggende dimensioner: Vidensdimension: En evaluering er systematisk og bygger på en gennemskuelig metode for indsamling af viden med henblik på anvendelse i praktisk situationen. Værdidimension: En evaluering fælder værdidomme – hvad er godt/dårligt, hensigtsmæssig/ikke-hensigtsmæssig? Genstandsfelt: Genstandsfeltet for en evaluering er typisk en offentlig virksomhed. Læremidler er her ikke bare genstande, men indgår i forskellige pædagogiske processer. Anvendelse: En evaluering sigter på at anvendes i praksis eller i praktiske handlingssituationer. Anvendelsesdimensionen er bl.a. afhængig af hvem, der skel bruge evalueringen og hvad den skal bruges til. Lærermiddelvurdering kan anvendes både til undervisningsplanlægning, kollegial vejledning, skoleudvikling og generel løftestang for professionsudvikling.

3 Fire evalueringsmodeller
- Jens Jørgen Hansen De fire evalueringsmodeller og deres principper og metoder bygger på følgende fire forskellige præmisser: Skal modellen bidrage til produktion af summativ (resultatorienteret) eller formativ (procesorienteret) viden? Og skal modellen bidrage til produktion af praksisviden eller udviklingsviden? Summativ Formativ Praksisviden Planlægningsorienteret læremiddelvurdering Praksisorienteret evaluering Udviklingsviden Professionsfaglig læremiddelvurdering Udviklingsorienteret læremiddelvurdering Jeg har som lærer hovedsagelig fokus på praksisviden…

4 Fire evalueringsmodeller
- Jens Jørgen Hansen Den planlægningsorienterede læremiddelvurdering : Lever læremiddelet op til forskellige mål i en konkret undervisningspraksis? Evalueringsformen er en del af lærerens didaktiske planlægning af undervisningen, og målet med evalueringen har generelt et formativt sigte: Skal læremidlet benyttes i undervisningen? – og hvis ja, hvordan kan læremidlet så benyttes. Kriterierne for vurderingen udgøres dels af lærerens konkrete faglige undervisningsmål, og dels af det aktuelle fags Fælles Mål. Praksisorienteret evaluering : Fungerer læremiddelet i undervisningen? Vurderingen foretages i løbet af undervisningen eller som en opsamlende vurdering efter undervisningens forløb. Sigtet er at vurdere læremidlets funktionalitet i praksis, herunder evaluere måder, hvorpå læremidlet kan benyttes i undervisningen. Disse to foregår som praksisbundne selvevalueringer og er grundlæggende del af lærerens professionelle didaktiske værktøjskasse, didaktiske refleksioner og professionelle praksisudøvelse. Vurderingerne kan selvfølgelig også offentliggøres i forhold til fagkollegaer, skoleledelse, skolebibliotekarer og forældre.

5 Fire evalueringsmodeller
- Jens Jørgen Hansen Professionsfaglig læremiddelvurdering fokuserer på læremidlets pædagogiske potentiale, som viser sig i læremidlets design, sammenholdt med de opgaver eller funktioner læremidlet skal bidrage til at løse i undervisningen. Vurderingen bygger på en hypotese om læremidlers funktion i undervisningen og forudsætter begreber om læremidler, deres design, typer og genrer. På baggrund af disse hypoteser opstilles nogle kriterier for vurdering, der er grundlag for værdisættelse af kvaliteten af læremidlet. Udviklingsorienteret læremiddelvurdering er karakteriseret ved systematisk og formaliseret undersøgelser af læremidlets brug og funktionalitet i praksis. Organiseringen af en denne vurderingsform kan være et internt udviklingsarbejde på skolen mellem skolebibliotekarer, it-vejledere, ledere og lærere eller et udviklingsarbejde mellem skolen og eksterne konsulenter. Sigtet kan i begge tilfælde være implementering af bestemte typer læremidler eller strategisk skoleudvikling med omdrejningspunkt i bestemte læremidler. Disse to vurderinger sigter på offentliggørelse af dens resultater, således at undersøgelserne kan fungere vejledende i forhold til interessenter, hvad enten det er fagudvalg, skoleledelse, pædagogiske konsulenter, kommunal ledelse, forlag mv.

6 Den første læsning… Planlægningsorienteret og praksisorienteret vurdering, med de 4 grundlæggende dimensioner; Viden- og værdidimension, genstandsfelt og anvendelse i baghovedet.

7 Den første læsning… 1.klasses bøger:

8 Den første læsning… 2.klasses bøger:

9 Den første læsning… Den første læsning er en forlængelse af den fonologiske opmærksomhedstræning i ”På vej til den første læsning” og den lydligt baserede bogstavsgennemgang i ” Den første læsning – bogstavbogen”. ”Eleverne får en grundig indføring i forbindelsen mellem lyd og bogstav. I løbet af begyndertrinnet opnår de en læsefærdighed, så de kan læse med forståelse og få læseoplevelser på egen hånd. Nøglen til læseoplevelser er en hurtig og præcis læsning som opøves gennem en struktureret læseundervisning.” Forlaget Alinea 75% af ordene i læsebogen er lydrette. De resterende ord kaldes drilleord. De mange lydrette ord betyder, at eleverne kan lydstave sig igennem ord de ikke genkender umiddelbart. Tekstmængden i læsebogen er så stor at eleverne allerede i løbet af 1. klasse kan komme godt i gang med at læse sammenhængende tekst. Eleverne lærer at læse ved at læse, og de enkelte ord gentages i mange forskellige sammenhænge undervejs i læsebogen, så eleverne oplever at ordgenkendelsen i løbet af 1. klasse bliver stadig hurtigere og mere umiddelbar. Den første læsning til 2.klasse går bl.a. ind og arbejder med udtaleregler for bogstavfølger i forhold til drilleordene. Der arbejdet endvidere med læseforståelse, eksempelvis i forhold til byggevejledninger, opskrifter mm.

10 Den første læsning… Tager udgangspunkt i den sekventielle læseteori også kaldet Bottom-up, dækker over at det er teknikken, altså afkodningen, der er vigtig at kunne. Læsning= afkodning (fonologisk opmærksomhed, bogstavkendskab) og forståelse Lydéringen hænger godt sammen med børnestavning (lydret skrivning). Opgaverne i arbejdsbogen giver også eleverne mulighed for at arbejde med en lydligt baseret angrebsstrategi på egen hånd både i læsning og skrivning.

11 Den første læsning… Den første læsning er på forhånd bestemt som læsebogssystem på skolen Lever systemet op til mine konkrete faglige undervisningsmål og Fælles Mål? Hvordan vil jeg bruge det og hvor meget? Op til den enkelte lærer.

12 Den første læsning… Formål for faget dansk
Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Trinmål for faget Dansk – efter 2.klassetrin Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer lytte aktivt. læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

13 Den første læsning… Det skrevne sprog - læse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer bruge forskellige elementære læsestrategier (jeg supplerer med læseugler) læse forberedte tekststykker op lytte til andres oplæsning af tekster udtrykke deres egen forståelse af tekster gengive tekster i dramatisk form Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster skrive berettende skrive kronologisk stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder.

14 Den første læsning… Sprog, litteratur og kommunikation
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster kende enkle sproglige virkemidler vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form finde information i forskellige medier.

15 Den første læsning… Brugervenligt. Nemt at gå til. Mange gode praktiske forslag. Et fint læsebogssystem, dog stadig med et lidt gammeldags læringssyn. Arbejder eksempelvis ikke ud fra nye læringsstile, men sekventiel læseteori. Lægger dog alligevel samtidig op til forskellige arbejdsformer. Både proces og resultatorienteret Gode ideer og lege i evalueringsbogen. Elever kan lide at læse om Ida og Emil. Sjove illustrationer. De kan relatere til deres egen hverdag. Historierne er meget fantasifyldte. Undervisningsdifferentiering? Bogsystemet er godt til den gennemsnitlige/dygtige elev, men de svage elever bliver nemt tabt. Systemet SKAL, som alle andre læremidler, suppleres med andet.

16 Den første læsning…


Download ppt "Læremiddelvurdering i skolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google