Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

e-Export og eksportkontrol

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "e-Export og eksportkontrol"— Præsentationens transcript:

1 e-Export og eksportkontrol
Den fremtidige løsning Leif Jacobsen SKAT, Hovedcentret, Borger- og Erhvervsservice - Toldkontrol

2 e-Export Rådets forordning nr. 2913/92 (EU-Toldkodeks) artikel 161
Stk. 1: Proceduren for udførsel giver mulighed for, at en fællesskabsvare føres ud af Fællesskabets toldområde. Stk. 2: Udførsel indebærer anvendelse af de formaliteter, der er fastsat med henblik på den pågældende udførsel, herunder handelspolitiske foranstaltninger og eventuelle eksportafgifter. Kommissionens forordning nr. 2454/93 (gennemførelsesbestemmelser) Artiklerne 788 – 796 fastsætter de almindelige toldmæssige regler for udførsel af varer, herunder anvendelse af EU’s enhedsdokument som udførselsangivelse. Artiklerne 283 – 289 beskriver ”godkendt eksportør”-ordningen. 16. november 2005

3 Udførselsprocedurens anvendelse:
e-Export Artikel 222 tillader at der afgives udførselsangivelse på edb. Udførselsprocedurens anvendelse: Udførselsproceduren anvendes for alle varer, der udføres fra EU’s toldområde eller til sidestillede formål: Udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, herunder Færøerne og Grønland. Udførsel til Københavns Frihavn. Oplæggelse på toldoplag. Levering af proviant til skibe og fly. Levering til internationale organisationer og ambassader mv. Udførsel af varer fra toldoplag. 16. november 2005

4 Udførselsangivelsen danner grundlag for:
e-Export Udførselsangivelsen danner grundlag for: Kontrol med varer, der eksporteres, Opkrævning af eventuelle eksportafgifter Opfyldelse af Danmarks forpligtigelse til at kontrollere varer, hvis udførsel er betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse mv, (sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre ordninger) Udbetaling af eksportrestitution til eksportører af restitutionsberettigede landbrugsprodukter mv Indsamling af oplysninger til Danmarks Statistik (udenrigshandelsstatistikken). 16. november 2005

5 e-Export e-Export pr. 1. januar 2006 e-Export
Er en almindelig edb-løsning, der afløser det tidligere eksportsystem Er en integreret del af det nuværende Toldsystem er indrettet til at anvende de nye dataværdier, der er indbygget i en ændring til EF’s toldkodeks, med virkning fra 1. januar 2006 (procedurekoder mv.) Er forberedt til at håndtere nogle kommende krav fra EU om skærpede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ind- og udførsel af varer Er indrettet til at modtage de oplysninger om varer, der skal eksporteres, med de informationskrav der fastsættes af EF’s toldkodeks – inden varerne kan udføres Kan vælges enten som online-løsning via Internettet eller ved EDI (filoverførsel). 16. november 2005

6 e-Export tilbyder to muligheder:
e-Export har et ”indbygget” forudanmeldelses- og risikoanalysesystem. Stående forudanmeldelse vil ikke kunne anvendes fremover, idet denne form ikke er forenelig med de aktuelle og kommende kontrolkrav. e-Export tilbyder to muligheder: Almindelig angivelse af varer til udførsel med frembydelse af udførselsangivelsen og varerne for skattecentret Ordningen for ”Godkendt eksportør”, der tilbyder eksportørerne at undgå ekspedition hos et skattecenter. Ordningen kan ikke anvendes ved eksport af varer, der kræver særlig overvågning: varer der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller af andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse. 16. november 2005

7 Almindelig udførselsprocedure
e-Export Almindelig udførselsprocedure Eksportøren indsætter i e-Export samtlige krævede oplysninger, herunder: Eksportør Varemodtager Evt. speditør Fakturaoplysninger Transportmiddel Udgangstoldsted i EU Varer og emballage mv. VAREKODE (normalt 8 cifre) Mængde Procedurekode Statistisk værdi Oplysning om evt. eksporttilladelser Mv. 16. november 2005

8 e-Export Eksportøren indsender udførselsangivelsen via e-Export til skattecentret med oplysning om forventet ekspeditionstidspunkt. Angivelsen tildeles automatisk et ekspeditionsnummer. Varerne frembydes for skattecentret på det forventede ekspeditionstidspunkt sammen med det tildelte ekspeditionsnummer. Efter at angivelsen er kontrolleret for fejl og har gennemløbet en risikoanalyse og efter at evt. fysisk kontrol er foretaget, indsætter skattecentret det faktiske ekspeditionstidspunkt og varerne er FRIGIVET TIL UDFØRSEL. Skattecentret udskriver et ledsagedokument, der skal følge varerne til udpassagetoldstedet i EU. Ledsagedokumentet er et print fra e-Export, og svarer til eksemplar 3 af (papirs)-udførselsangivelsen. 16. november 2005

9 Særligt servicetilbud !!!!! Udførselsangivelse på EU’s enhedsdokument
e-Export Særligt servicetilbud !!!!! Hvis eksportøren har behov for en rimelig sikkerhed for at blive ekspederet på det ”forventede ekspeditionstidspunkt” skal angivelsen indsendes mindst 2 timer før. Der tages dog forbehold for fysisk varekontrol. Udførselsangivelse på EU’s enhedsdokument Fra den 1. januar 2006 er der kun en mulighed for behandling af udførselsangivelser, og det er i e-Export. Muligheden for at afgive udførselsangivelser ved EU’s enhedsdokument er dog fortsat til stede (kan anvendes i undtagelsestilfælde), men angivelsen vil i sådanne tilfælde blive indtastet i e-Export af medarbejdere ved skattecentret. Det betyder, at eksportøren må afvente indtastning, fejlkontrol, risikoanalyse, evt. varekontrol samt udprintning og godkendelse af ledsagedokumentet. 16. november 2005

10 e-Export Godkendt eksportør
Tilladelse som godkendt eksportør kan tildeles virksomheder, der Regelmæssigt eksporterer varer Fører et overskueligt og korrekt regnskab Ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsforskrifter Ønsker at udføre varerne direkte fra eget forretningssted uden frembydelse for et skattecenter. Ordningen kræver en ansøgning til skattecentret. 16. november 2005

11 e-Export Eksportøren:
Indsætter eksportoplysningerne og forventet ekspeditionstidspunkt (tidspunkt for indladningens påbegyndelse på indladningsstedet) i e-Export. Indsender angivelsen som en elektronisk forudanmeldelse til skattecentret, hvorved e-Export tildeler virksomheden et ekspeditionsnummer. Indsætter det faktiske ekspeditionstidspunkt i e-Export, hvis fysisk kontrol ikke er påbegyndt på det angivne tidspunkt, og forudanmeldelsen er derefter konverteret til en udførselsangivelse. Udskriver et print af angivelsen, forsyner det med ”godkendt eksportør stempel” og underskrift og kan indlade og fraføre varerne til udpassagetoldstedet i EU. 16. november 2005

12 Forudanmeldelsesfrister
e-Export Hvis angivelsen efter risikoanalyse hos SKAT er udtaget til kontrol, vil denne blive foretaget enten på det angivne indladningssted inden indladningstidspunktet, eller på et andet sted efter aftale med skattecentret. Faktisk ekspeditionstidspunkt indsættes i sådanne tilfælde af skattecentret efter endt kontrol. Forudanmeldelsesfrister Alle forudanmeldelsesfrister fastsættes for tiden lokalt og indsættes i virksomhedernes tilladelse som godkendt eksportør. Kravet er, at anmeldelsen indsendes så betids, at kontrol kan foretages inden varerne forlader indladningsstedet. EU’s kommende sikkerhedsregler kan evt. komme til at kræve en fast forudanmeldelsesfrist, der fastsættes centralt. 16. november 2005

13 e-Export Eksportkontrol
Hovedreglen ved produkter, der falder ind under kategorien ”sundhedsmæssig, sikkerhedsmæssig” mv., er, at ”godkendt eksportør” ikke kan anvendes, da ordningen kræver kontrol af udstedte eksporttilladelser/evt. attestation samt kontrol af varerne. Derfor kan ”Dual-use” varer for tiden kun angives til udførsel i den almindelige udførselsprocedure med frembydelse af angivelser, tilladelser og varer. SKAT’s Hovedcenter arbejder imidlertid sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen om indførelse af muligheden for at bruge ”godkendt eksportør” ordningen for udførsler under følgende typer tilladelse: EU’s generelle fællesskabstilladelse Globale udførselstilladelser. Individuelle udførselstilladelser vil fortsat være udeholdt fra ordningen. 16. november 2005

14 e-Export Udførselsangivelserne skal i rubrik 44 indeholde oplysning om den konkrete udførselstilladelse efter følgende retningslinier: 16. november 2005

15 e-Export Globale eller EU’s Fællesskabstilladelser
I rubrik 44.3 vælges/tastes ”S”. Bogstavet angiver, at der er tale om udførsel af et produkt med dobbelt anvendelse (dual-use). I rubrik 44.2 i feltet til venstre vælges/tastes ”Certifikattype 64”. Type 64 angiver, at der er tale om en udførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I feltet til højre indtastes tilladelsens løbenummer, fx ”EU001” eller ”DK001XXXX”. Der skal ikke være mellemrum mellem DK001 og tilladelsens løbenummer. I rubrik 44.6 indtastes fx følgende tekst: ”Denne udførsel finder sted under den globale nationale udførselstilladelse DK001XXXX (løbenummer), udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, for udførsel til ….. (det pågældende land anføres)”. 16. november 2005

16 e-Export Individuelle tilladelser
I rubrik 44.3 vælges/tastes ”S”. Bogstavet S angiver, at der er tale om en udførsel af et produkt med dobbelt anvendelse (dual-use). I rubrik 44.2 i feltet til venstre vælges/tastes ”Certifikattype 64”. Type 64 angiver, at der er tale om en udførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I feltet til højre indtastes tilladelsens løbenummer, fx ”DKXXXX”. Der skal ikke være mellemrum mellem DK og tilladelsens løbenummer. I rubrik 44.6 indtastes fx følgende tekst: ”Denne udførsel finder sted under individuel udførselstilladelse DK XXXX (løbenummer), udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, for udførsel til ….. (det pågældende land anføres)”. 16. november 2005

17 e-Export 16. november 2005


Download ppt "e-Export og eksportkontrol"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google