Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala"— Præsentationens transcript:

1 TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

2 Forskningsmæssigt afsæt
Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i hjemmeplejeydelser Øget tryghed i hjemmet Øget livskvalitet Reduktion i antallet af ambulante kontroller

3 TeleCare Nord skal indenfor en tværsektoriel projektramme
Samarbejde på tværs af sektorer, ikke alene om patienten, men også med patienten, i forhold til at finde og implementere løsninger, der imødekommer tekniske, organisatoriske, juridiske og økonomiske udfordringer ved etablering af fuldskaladrift. Realisere de potentialer i telehomecare, som indtil nu kun er blevet demonstreret i pilot- og forskningsprojekter Opskalere til normal-tilbud i normal arbejdsmæssig kontekst Med afsæt i KOL sikre en generisk løsning for andre sygdomsgrupper Sikre tæt koordination med og brug af nationale strategier og løsninger Understøtte Patient empowerment, som handler om at øge patienttrygheden og tilfredsheden, styrke kompetencer til egenomsorg i eget hjem og dermed en forstærket indflydelse på egen tilstand.

4 Projektmål Patient empowerment gennem at stille data og viden til rådighed for patienten, og styrke patient kompetencer til egenomsorg og en forstærket indflydelse på egen tilstand. Øget patienttryghed og –tilfredshed samt stigende livskvalitet (målt ved QALY). At integrere indsatsen i behandlingen af KOL patienter i samspil med borgeren og de sundhedsprofessionelle, således at borgeren er selvhjulpen i eget hjem længst muligt. Reducere antallet af indlæggelsesdage til 70 % af niveauet ved traditionel behandling. Reducerer antallet af genindlæggelser til 70 % af niveauet ved traditionel behandling. Reducere antal ambulante besøg til 70 % af niveauet ved traditionel behandling. Frigøre tid blandt det kliniske personale. Frigøre tid blandt det kommunale plejepersonale. Gennem aktiv følgeforskning at opnå erfaringer der muliggør tilsvarende initiativer rettet mod patienter med andre kroniske lidelser. Bedre kvalitet og højere effektivitet i tværsektorielt samarbejde, og reduktion i utilsigtede hændelser i sektor overgangene.

5 Tværsektoriel projektorganisering
Styregruppe: Aalborg kommune Hjørring Kommune Jammerbugt kommune Region Nordjylland PLO, praktiserende lægers organisation NORDKAP, Kvalitetsenheden for almen praksis Aalborg sygehus Aalborg Universitet Danmarks lungeforening

6 Kronikerplatform

7 Projektomkostninger Udgiftsart Sum 2012 Sum 2013 Sum 2014
Projekt total Løn Kursusaktiviteter Praksisdeltagelse Andre varer og materialer Rådgivning IT Reserve Total

8 Omkostningsfordeling
Fælles elementer Håndtering af Hjemmemonitoreringspakker Køb af hjemmemonitoreringspakker Drift af infrastrukturen Håndtering og opsætning af Decentralt udstyr Softwarevedligeholdelse Leverandørsupport Vedl. Af applikationer og snitflader Administration Kommunale elementer Hjemmesygepleje Hjemmehjælp/-pleje Opringninger fra patientens egen læge til kommunen Rengøring i kommunalt regi Kommunal refusion af medicin Kommunal medfinansiering - Indlæggelser Kommunal medfinansiering - Ambulante besøg Kommunal medfinansiering af 10% af almen praksis Transport hjem-sygehus (eller egen læge) og retur Inklusion af ny patient Administration af inkluderet patient Regionale elementer Ambulatoriebesøg Sengedage Sygehusets telefondialog omkring patient Regional refusion af medicin Kommunal medfinansiering af indlæggelser og amb. Besøg Regional finansiering af 90% af almen praksis Egen læge, konsultationer, telefon-/mail-konsultationer, hjemmebesøg Refusion af praksislæger (90%) Vagtlægebesøg Opkald til alarmcentral Drift Regionale elementer Regional delprojektleder Sundhedsfaglig organisering , processer og implementering på regionens sygehuse Kursusaktiviteter Kommunale elementer Kommunale delprojektledere, Omlægning af plejeprocesser, Deltagelse af kommunal praksiskonsulent Kursusaktiviteter Fælles elementer Projektchef og projektsekretariat Specialistbistand (jura, IT, økonomi) 3 Ph.d´ forløb Etablering af teknisk og sundhedsfaglig overvågning Projektdeltagelse fra praksis (timer) Praksislæge implementering Indkøb, design, opsætning og implementering af fælles IT-infrastruktur, bl.a. Software Hardware Interface til EPJ, EOJ, Lægepraksissystemerne, m.m. Webgrænseflade Drift og support Køb af udstyr til patienterne og teknisk support under opstart Projekt

9 Ansvarsfordeling Patient / borger Hjemmepleje/ sundhedscenter
Praktiserende læge Sygehus Fælles Privat leverandør Identifikation af patient Motivation af patient Patient inklusion Sundh. faglig overvågning Org. implementering Kronikerknudepunkt Teknisk implementering Etablering af Call Center Service/logistik udstyr Teknisk/ sundhedsf. overvågning Ansvarlig for processen Inputgiver


Download ppt "TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google