Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation og effektmål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation og effektmål"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation og effektmål
Tina Andersen og Henrik Ernst KFBU 23. maj 2012 Mødes kl. 8.00 Tina medbringer uddelingskopier af slides, opretholdende faktorer (60), 2x drejebogen Tina medbringer: USB med slides, grundpapir, opretholdende faktorer Velkomst med grundintroduktion til forløbet, Op til i dag – Peter Jørgensen Grundig introduktion til forløbet – Svend Bak og Tina Andersen – kun velkomst slide – deltagerne forholder sig til grundpapiret Gennemgang af grundpapiret Kursusdagene Projekterne og projektarbejdet Kriterier for projekter* Ledelsesgruppens opgaver i forløbet Vores forventninger til forløbet Projektsted/ fælles drev

2 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Programmet kl Om udviklingsprocesser og effektmål v/ Tina Afsættet og grundlaget Observation og dokumentation Om Udviklingsprofilen © Dokumentationsprocessen Organiseringen af arbejdet med profilen Om Udviklingsprofilen© i Dagbogsprogrammet v/ Henrik Gennemgang af Dagbogsprogrammet med fokus på udviklingsprofilen © © lektor , cand. psych. Tina Andersen

3 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Udviklingsprofilen ©.. .. er et redskab til at dokumentere og måle effekten af den pædagogiske indsats på en måde, der medinddrager børnene/ de unges/ familiernes perspektiv Et dokumentationsredskab En organisering af det pædagogiske arbejde, der understøtter arbejdet med redskabet © lektor , cand. psych. Tina Andersen

4 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Afsættet Dokumentationsredskabet er udviklet af og implementeres i samspil med praksis på en måde, der var relevant og givende for det daglige pædagogiske arbejde på den enkelte institution Så det ikke skaber merarbejde Så det samler viden og fremmer videndeling Målet var ikke at ændre på pædagogikken, men at styrke den pædagogiske indsats på feltets egne præmisser – herunder at skabe en fokuseret mødestruktur og mødekultur © lektor , cand. psych. Tina Andersen

5 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Projektet bag.. Et samarbejde mellem … Randers Kommune – 4 døgntilbud: Infanterivej, Vester Allé, Rismøllegården og UngeBasen VIA University College, Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde …Omkring finansiering og gennemførelse af projektet Projektperioden: januar-december 2011 © lektor , cand. psych. Tina Andersen

6 Den institutionelle virkelighed
Institutioner i krydspres Krav om dokumentation og kvalitet At kunne levere i relation til handleplanen Kamp om definitionsmagten Behov for værktøjer til at styre og dokumentere det pædagogiske behandlingsarbejde Virker indsatsen: Hvad virker? – og hvordan? Sikre barnets udvikling undervejs i anbringelsen I den kommunale virkelighed at kunne legitimere institutionens eksistensberettigelse © lektor , cand. psych. Tina Andersen

7 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Udviklingsforståelse og kontekstbevidsthed grundlaget © lektor , cand. psych. Tina Andersen

8 Udviklingsforståelse
Barnet er aktør i sin egen udvikling og udvikles i samspillet med omgivelserne Barnets udvikling påvirkes af mange og forskellige risiko- og beskyttende faktorer Årsag – virkning ikke enkel: Risikofaktor betyder ikke fejludvikling Samme uhensigtsmæssige adfærdsformer kan forekomme som reaktion på forskellige påvirkninger: krænkelser, omsorgssvigt, neurologiske forhold Barnet udvikler sig ind og ud af ”problemer” Timing © lektor , cand. psych. Tina Andersen

9 Adfærd, indsats – og effekt
Vi kan sættes os mål for indsatsen og måle effekten på forandringer i barnets adfærden på konkrete udviklingsområder ”problem”/ udviklingsfokus Forandringer i adfærden/ symptom mål Indsatsperiode Indsatsperiode tid Evaluering og justering af målsætning Formulering af målsætning Evaluering og justering af målsætning © lektor , cand. psych. Tina Andersen

10 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Kontekstbevidsthed Udvikling finder sted i en kontekst – i barnets samspil med sine omgivelser Adfærden udvises i en kontekst For at forstå barnets udvikling må vi nødvendigvis interessere os for omgivelsernes udformning I hverdagens samspil er der andet og mere end den pædagogiske indsats på spil Kompleks pædagogik: Pædagogik er at deltage i relationer, hvor der ikke findes oplagte sammenhænge mellem årsag og virkning, og hvor et tiltag kan ende på mange forskellige måder © lektor , cand. psych. Tina Andersen

11 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Effektmålet Fra … Hvad er effekten af dét vi gør/ indsatsen? input (problem/ barn) → effekt Til … Hvordan virker dét vi gør? input → indsats → effekt En løbende dokumentation af sammenhængen mellem barnets problematik, den pædagogiske indsats og effekten på barnets udvikling © lektor , cand. psych. Tina Andersen

12 observation og dokumentation
”Mennesket er altid mere end vores beskrivelse af det. Forstår vi ikke det, har vi ingen ret til at beskrive det” Rollo May observation og dokumentation © lektor , cand. psych. Tina Andersen

13 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Hvorfor dokumentere? For at huske og fastholde nuancer – over tid For at sikre barnets udvikling For at formidle indsatsen overfor eksterne samarbejdspartnere …og for at komme til orde* © lektor , cand. psych. Tina Andersen

14 Observation og dokumentation
Dét, som dokumenteres Dét ,som observeres Hverdagens samspil/ Barnets adfærd © lektor , cand. psych. Tina Andersen

15 At arbejde dokumenterende…
At påtage sig rollen som både observatør og deltager i samspillet med barnet: gennem observationen bliver det tydeligt, hvad barnet er optaget af At udvælge og formulere målstælninger og indsamle bestemte observationer over tid: at turde prioritere, fokusere og justere At fastholde observationerne i dagbogen – og formidle dem til samarbejdspartnere f.eks. gennem statusbeskrivelser © lektor , cand. psych. Tina Andersen

16 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Redskabet og organiseringen af det pædagogisk arbejde udviklingsprofilen © lektor , cand. psych. Tina Andersen

17 Sammenhæng i indsatsen
Handleplan Indsatsområder Målsætninger Evalueringer og effektmål Dagbogen Samtaler med barnet Statusrapporter © lektor , cand. psych. Tina Andersen

18 Evaluering og justering
Omsættelse Konkretisering Evaluering og justering Handleplanen Udvikling og adfærd familieforhold Skole/ daginstitution Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Indsatsområde målsætning målsætning målsætning Viden-opsamling dagbogsnotater Strukturerede samtaler med barnet Formidling statusrapport © lektor , cand. psych. Tina Andersen

19 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Organiseringen Nysgerrigt undersøgende position Kontakt-pædagogen teammakker team personalegruppen Udkast til udviklingsprofilen: Formulere indsatsområder Mål Pædagogiske handlinger Evalueringer og justeringer Præsentation i gruppen Refleksion og justering: form inspireret af reflekterende team - justeringer oftest af de pædagogiske handlinger © lektor , cand. psych. Tina Andersen

20 Mødestruktur – og kultur
Årshjulet: systematik i møder for teams og gruppen Fast dagsorden, rollefordeling Fokus på refleksioner og dialog, som gør beskrivelser og beslutninger omkring barnet mindre personafhængige Formulering og evaluering af målsætninger: forholdet mellem barnets adfærd og den pædagogiske indsats Mødeformen er inspireret af reflekterende teams OBS: organiseringen tilpasses den konkrete institution, under hensyntagen til ovenstående. © lektor , cand. psych. Tina Andersen

21 Refleksionsprocessen
Jump to conclusions Kolb’s læringscirkel © lektor , cand. psych. Tina Andersen

22 © lektor , cand. psych. Tina Andersen
Hvad skal der til… Træning i at formulere konkrete og fagligt velbegrundede mål Det gode dagbogsnotat – er fokuseret og beskrivende Mødestruktur, der skaber systematisk rum for refleksion Mødekultur, der åbner op for dialog og udfoldelse af pædagogiske handlemuligheder Basal viden om børns udvikling, om fejludvikling og ‘best practicev’ i forhold til bestemte problematikker Viden om kommunikationsstrategier: refleksion, lytte- og spørgeteknikker © lektor , cand. psych. Tina Andersen


Download ppt "Dokumentation og effektmål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google