Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden 1. Velkomst 2. Start og Slut – 3F aftalen + tillægsaftale 3. Status – på sager 4. Hvad vil I? – Hvilken vej vil vi 5. Eventuelt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden 1. Velkomst 2. Start og Slut – 3F aftalen + tillægsaftale 3. Status – på sager 4. Hvad vil I? – Hvilken vej vil vi 5. Eventuelt."— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Start og Slut – 3F aftalen + tillægsaftale 3. Status – på sager 4. Hvad vil I? – Hvilken vej vil vi 5. Eventuelt

2 3F Start/slut aftalen kommenteret
Målet med forhandlingerne: At Busselskabet fremover indregner transporttid før/efter tjenester, så de begynder og slutter samme sted, indenfor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer. At buschaufførerne fortsat oppebærer det løntrin, der ved lokalforhandling i 2003/4 er aftalt som start/slut funktionstillæg. Løntrinnet skal omdøbes, således at det bliver et permanent løntrin, der ikke kan fjernes igen. Det pågældende løntrin er ikke benævnt Ind/ud i den gældende lønaftale der er underskrevet den? af både FOA og 3F

3 3F Start/slut aftalen kommenteret
Resultat af forhandlingerne: Busselskabet indregner fremover transporttid på tjenester, så de begynder og slutter samme sted, indenfor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer. Men intet om det er nærmest stationen, eller hvor der tænkes afløsningssteder.

4 3F Start/slut aftalen kommenteret
At resultatet af forhandlingerne mellem Busselskabet og 3F, bliver tilbudt alle ansatte buschauffører, uanset nuværende ansættelsesaftale, overenskomst og lokal arbejdstidsaftale. At aftalen træder i kraft hurtigst muligt og senest til køreplanskiftet 27. juni Det er aftalt, at hvis tjenestemændene ikke ønsker aftalen, implementeres den delvist for overenskomstansatte chauffører.

5 3F Start/slut aftalen kommenteret
Det betyder, at chaufførerne får nedsat deres bruttoarbejdstid, idet vi får transporttiden tilbage til vagtens udgangspunkt, eller transporttiden til vagtens slutpunkt, lagt ind i vagterne. Men for mellemvagter (eftermiddage) er der ingen aftale om afstand til station, eller mulighed for gratis parkering, selv om det er dem der betaler mest til aftalen.

6 3F Start/slut aftalen kommenteret
Nogle chauffører har ingen, eller kun lidt transporttid, andre bruger op til timer i løbet af en 12-ugers turnus på at bringe sig selv tilbage til udgangspunktet eller frem til startpunktet for vagten. Det vi her leverer af transporttid, kan vel egentligt sidestilles med et stykke arbejde ud over normal arbejdstid, og problemet bliver væsentligt større ved udflytning af garageanlæg! Vi har en aftale om transporttid til Tilst i OK 1989, hvor der skal gives 17 minutter ved egen transport.

7 3F Start/slut aftalen kommenteret
Hvad med løntrinnet? Alle chauffører beholder det omtalte løntrin/funktionstillæg, som vi i øjeblikket får for at starte og slutte forskellige steder. Ingen tjenestemand kan gå ned i løn, som følge af krav fra BÅS.

8 3F Start/slut aftalen kommenteret
Løntrinnet har forskellig værdi, afhængig af hvilket løntrin på lønskalaen man befinder sig på. Det udgør ca. mellem 4500 og 5000 kr. på årsbasis incl. pension. Hvordan kan det så lade sig gøre at beholde løntrinnet, når vi nu får transporttiden indlagt i arbejdstiden? Ved at vi selv betaler for mindst de minutter der gives til en sådan transport, og uden aftale om at yderligere besparelser i forbindelse med pauseoptimering, skal udmøntes til chaufførgruppen. Der er estimeret mulighed for at sparer op til 20 mill. Kr. i forbindelse med pauseoptimering.

9 3F Start/slut aftalen kommenteret
Det kan det ved at Busselskabet kompenseres på anden måde, for den arbejdstid som løntrinnet kan omregnes til. Vi betaler det hele selv, og uden overskudsdeling Her har vi set på forskellige muligheder, men vi har fredet vores pauser, som enten er 1x25, 2x20 eller 3x18 minutter og de 37 t 40 m, vi får som sikker afspadsering hvert år. De består!

10 3F Start/slut aftalen kommenteret
Vi har forhandlet om: Opstart- og sluttider, de såkaldte 10+5 minutter, når vi starter og slutter en tjeneste. Her er aftalt, at det fremover bliver: 7+4 minutter ved en tjeneste, der begynder og slutter i garage. 7+3 minutter ved en tjeneste, der begynder i garage og slutter på ruten, med efterfølgende tid indlagt til transport tilbage til garage. 3+3 minutter på en tjeneste, der begynder og slutter på ruten. 3+4 minutter på en tjeneste der begynder i garage, med transporttid indlagt til afløsning på ruten og slutter i garage. Det betyder at de krav AT stiller til udligningsminutter efter hver kørsel, for at mindske nedslidning, samt den nødvendige tid til at læse opslag, kontrol af køretøj, skrivning af fejlrapporter, skadesrapporter, afstand fra parkering til køretavle, bus, afisning, skiltning, skal foregå på fra 3 til 7 minutter ……. samt selvfølgelig den fritid der derudover er nødvendig for at overholde, færdselslov, læsning af opslag samt alt andet vi heller ikke i dag får den fornødne tid til.

11 3F Start/slut aftalen kommenteret
Reguleringsophold: Nugældende regler ved ud/hjemkørsel: Der er givet indsigelse i forbindelse med sommerplan 2009 samt 46 ugersplan 2009/10, da vi ikke mener der er hjemmel i den indgåede arbejdstidsaftale til en sådan fjernelse af start/slut udligning, men kun fjernelse i forbindelse med pauser efter 18:00 og før 06:00

12 3F Start/slut aftalen kommenteret
Der er ved udkørsel fra garage og hjemkørsel til garage indlagt et 3-minutters reguleringsophold til omskiltning m.m. I tidsrummet fra 06:00 til 18:00 hverdage.

13 3F Start/slut aftalen kommenteret
Dette reguleringsophold må nu fjernes, mod at der skal være realistiske køretider, som ved indsigelser skal måles op. Men ingen aftale om hvornår der så foretages ændring. 1 år 2 år eller ???

14 3F Start/slut aftalen kommenteret
Nugældende regler ved beregning af pauser og 12% pauseregel: Ved beregning af 12 % pausereglen, medregnes ikke reguleringsopholdene på de 3 minutter i forbindelse med ophold. Disse reguleringsophold må nu medregnes til pauser og ved beregning efter 12 % reglen. Der vil dog altid være mindst 3 minutter mellem 2 køreplanture, men i forbindelse med pauseberegningen, vil disse 3 minutter indgå. Det betyder at alle ophold uanset om det er ved Varm eller Kold ende, skal indgå i beregningen af de 12 % vi har i OK 2008, modsat i dag hvor vi har en mindste tid på 7/10 minutter, samt at der skal være hus.

15 3F Start/slut aftalen kommenteret
Samtidig vil vi dermed også opnå mere realistiske køretider, og sikre at der ikke planlægges, så der ikke er noget overpause tid i forhold til 12 % pausereglen. Ved at fjerne overpause tid sparer BÅS op til 20 mil. kr. uden at chaufførerne får ret til den del der ikke er brugt til transporttid, (hvis der ikke allerede ved de øvrige reduktioner i ud/ind og udligningsminutter) er leveret mere end der gives ved til og fra samme sted. Beregning af overarbejde/merarbejde: I forbindelse med ovenstående ændringer, har vi fået ændret grundlaget for beregningen, hvor vi, når der er problemer med at overholde køreplanen, vælger at give afkald på spisepause/r og på pausetid i henhold til 12 % pausereglen. Hvis BÅS i dag kunne reducerer pause % fra de godt 22 til 12 % så havde de ret til det, men de har ingen mulighed for det ved de faste minutplaner, vi kører for tiden, samt med vores aftale om 3 minutters udligning ved pauser mellem 06:00 og 18:00 hverdage.

16 3F Start/slut aftalen kommenteret
Dette er nu på plads og Busselskabet har lavet nye regler og praksis ved merarbejde, som kort omtales her: Ved forlængelse af arbejdstiden, er det som nu: 6 minutter eller mere, giver en halv times overarbejde, og 36 minutter eller mere, giver en times overarbejde. Ved mistet spisepause, så pausereglerne ikke er overholdt, er nu indført samme regel med 6/36 minutter, som ovenstående. I ekstreme tilfælde kan mistede pauser, samt forsinkelse til afløsning/garage, således udløse 2 x ½ times overarbejde. I forbindelse med indførelse af 5 minutters bagatelgrænse i begge tilfælde, er det samtidig reglen, at den udløste merbetaling også dækker kompensation, hvis chaufføren ved sin beslutning om at reducere sin pause og køre til tiden, overtræder 12 % pausereglen. Det betyder at der kan fjernes 5 minutter fra hver pause, uden at BÅS har overtrådt 12 % pausebestemmelsen og uden mulighed for kompensation eller bod. Det kunne på en linie 8 hvor der i dag er 19 minutters ophold, betyde at pauseaftalen var overhold hvis chaufføren får 3 x 14 minutter, den resterende pause % ville komme ved ophold Marienlund.

17 Linie 8 efter nuværende regler

18 Linie 8 efter 3F Start/slut aftalen
Hvis det ønskes, kan der gennemføres en omgang mere, uden flere pauser – pause procenten vil forsat være over 12 %

19 3F Start/slut aftalen kommenteret
Kort om beregningerne der ligger til grund for aftalen: Ved beregning af værdi af løntrinnet, er der taget udgangspunkt i de sidst tildelte løntrin, og beløbene er incl. pension. Gennemsnitlig værdi årligt for overenskomstansatte kr. 4568,20 Gennemsnitlig værdi årligt for tjenestemandsansatte kr. 5054,97 Der skal laves en beregningskontrol, men der har ikke været tid

20 3F Start/slut aftalen kommenteret
Løntrin omregnet til minutter i gennemsnit pr. år = ca min Der er udført vagter i alt pr. år = 182 vagter pr. chauffør min divideret med 182 vagter = 11 min pr. vagt Reducering af start/slut minutter giver pr. vagt = 6,51 min Fjernelse af reguleringsophold ud/ind garage giver pr. vagt = 1,67 min I alt 7,67 min 182 vagter, er efter fradrag af gennemsnitlige sygedage – normdage ca. 210 vagter

21 3F Start/slut aftalen kommenteret
Til rest er der 3,33 min pr. vagt, som skal dækkes ind ved forventet besparelse i forbindelse med medregningen af reguleringsophold ved beregning af 12 % pausereglen. Desuden skal Busselskabet finde besparelser der kompenserer for meromkostninger til øget administration og pizza biler til afløsning, m.m. Dette er et sammendrag af de beslutningsreferater som er grundlaget for aftalen. Disse skal nu omskrives til en egentlig aftaletekst, som skal indarbejdes i OK11. Vi er klar over, at ikke alle får fordel af denne aftale. Det er ikke rigtigt, BÅS får en foræring som ingen overenskomst har kunnet give dem de sidste 50 år.

22 3F Start/slut aftalen kommenteret
Det drejer sig om de få chauffører der kører delevagter og mellemvagter der i forvejen starter og slutter samme sted. De har haft fordelene i flere år. Alle overenskomstansatte har i de sidste 20 år haft økonomisk gælde af de mange penge, tjenestemændene har givet til gruppen, for at løfte den ud af ”Landsoverenskomstens skygge”, nu laver 3F ved Busselskabet, forhold der ikke engang findes i ”Landsoverenskomsten”, der får chaufførerne nemlig betaling til og fra Stationen samt de 12 % de skal have i pause.

23 3F Start/slut aftalen kommenteret
Men langt hovedparten af resten af chaufførerne, vil have fordel af denne aftale. Vi har gjort vort bedste og det har taget lang tid, men til gengæld løses problemet én gang for alle, så dette ikke efterfølgende bliver et stridsspørgsmål mellem parterne. Der har været enighed med Busselskabet om, at det var ét af målene med forhandlingerne. Forhandlingsudvalget: Frank Nielsen 3F Ejler Møller Petersen TR Peter Frentz TR At 3F chauffører kan køre tjenestemandsvagter også når der ikke er start/slut samme sted og at der ikke gives kombination Det er aftalt: Således er aftalen beskrevet af 3F og nu kommenteret

24 Status – på sager Lønaftale om højest mulige løntrin
Angående overtrædelse af overenskomst og holddriftsaftalen i forbindelse med dispensation på 11 timers reglen Kørsel på anden station Brug af senior og socialmidler Angående planlægning og afholdelse af ferie Telefonopkald mens der køres BÅS nye administration regler ved indplacering

25 Afklaring Hvilke håb har I (chaufførgruppen) til fremtiden for tjenestemændenes fremtid Skal vi indgå aftaler, der sikrer den enkelt eller busselskabets fremtid Er vi så fleksible at vi mister vores identitet som chauffører Fleksibilitet betyder bøjelig på latin, og med et træ, der bøjer sig i vinden, som billede, udgør fleksibiliteten træets evne til at rette sig op igen, når vinden har lagt sig. Udsagn Sennett (1999:47) Fleksibilitet Hvis træet udsættes for konstant storm, vil presset forhindrer træet i at rettes sig op og vokse videre

26 Hvad vil I? Debatten er åben
Afklaring Er vi overhovedet interesseret i at lave aftaler, med de opsigelser vi ser for tiden, af vores kollegaer Hvordan sikrer vores forbund at vi får de rettigheder vi har krav på, og vil de overhovedet støtte os. Vil I (chaufførgruppen) tage ansvar for at alle overtrædelser registreres og sendes i faglig voldgift (overtrædelse af 12 % fra OK 2008). Vil I (chaufførgruppen) tage ansvar for at alle overtrædelser registreres og sendes i faglig voldgift (overtrædelse af 11 timers reglen) Hvad vil I? Hvilken vej vil vi? Debatten er åben

27 Pas godt på jer selv og hinanden der ude
Eventuelt . Tak for denne gang Pas godt på jer selv og hinanden der ude


Download ppt "Dagsorden 1. Velkomst 2. Start og Slut – 3F aftalen + tillægsaftale 3. Status – på sager 4. Hvad vil I? – Hvilken vej vil vi 5. Eventuelt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google