Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellige slags organisationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellige slags organisationer"— Præsentationens transcript:

1 Forskellige slags organisationer
Private virksomheder Frivillige organisationer Offentlige Mål Maksimal profit eller nytte Gavne hinanden, hjælpe andre eller fremme idéer Betjene samfundet Ejerskab Investorer Medlemmer, fonde Samfundet, stat og kommuner Arbejdskraft Ejere og ansatte Frivillige og ansatte Ansatte Finansiering Varesalg Kontingent, Offentlig støtte Skatter og afgifter Eksempler Carlsberg, Købmand Hansen Greenpeace, Røde Kors, Spejderne, Idrætsklubben Politiet Institutioner Hospitalet Told & Skat

2 En organisation Organisationer er mål-orienterede og afgrænsede, socialt konstruerede menneskelige aktivitetssystemer. (Aldrich, H Organizations Evolving)

3 Spørgsmål Er alle grupper organisationer? Diskuter!
Er en lille virksomhed med kun 2 eller 3 ansatte en organisation? Er to mennesker, der sidder i et tog med retning mod København en organisation? Er organisationsteori Beskrivende eller Foreskrivende (Prescriptive) ?

4 Basale penge- og produktionsstrøm
Udbetaling for Udbetaling af Indbetaling for Varer/ydelser lønninger varer/ydelser Forsyning => Produktion => Afsætning Pengestrøm => Varestrøm

5 Mintzbergs model: Virksomhedens interessenter
Interesse-organisatio-ner EU, Stat Banker Kunder Virksomhed Leveran-dører Ansatte Ejere

6 Niveauer i en virksomhedsmodel
Strategisk niveau Taktisk og operativt niveau

7 Leavitts diamantmodel (System)
Organisationen Omverdenen Social struktur Teknologi Mål Deltagere

8 Centrale organisationsteorier
System Lukkede rationelle modeller ( ) Lukkede naturlige (sociale) modeller ( ) Åbne rationelle modeller (1960- ) Åbne naturlige modeller Inden i den enkelte organisation Scientific Management Taylor (1911) Human Relations Mayo (1945) McGregor (1960) Situations-betinget teori Galbrait (1973) Organiserings-teori Weilk (1969) Interorgani-sations-/økologisk niveau Bureaukrati-modellen Weber (1924) Transaktions-omkostnings-teori Williamson (1975, 1989) Nyinstitutionel organisations-teori Powell & DiMaggio (1991)

9 Scientific management
Frederick Taylor: Principles of scientific management Fjernelse af tommelfingerregler og indførelse af videnskabeligt begrundede metoder Udvælgelse og træning af medarbejdere Samarbejde om det samme mål for både ledere og underordnede Mere ligedeling af ansvar og opgaver mellem ledere og underordnede, hvor lederen havde ansvar for planlægning og de underordnede havde ansvar for udførelsen.

10 Scientific management, Henri Fayol (1916)
Principper for organisation Arbejdsdeling og specialisering Myndighed Disciplin Unity of command Unity of direction Særinteresser undertrykkes Belønning Centralisering Kommunikation i linjen Orden Lighed Lav medarbejderudskiftning Initiativ Korpsånd

11 Bureaukratimodellen Max Weber’s idealorganisation Klart hierarki med formel struktur Nedskrevne regler og procedurer Upersonlig Virksomheden skal tjene penge og heraf udgår planlægningen, budgettering og struktur Klar målsætning og ansvar

12 Human Relations Elton Mayos Hawthorne Studies The Hawthorne Effect Folk skal motiveres Douglas McGregors X og Y teori

13 Situationsbetinget skole (Contingency Theory)
Galbraith, Herbert Simon, Katz og Kahn Organisationer er åbne Der er flere måder at organisere sig på, men de er ikke lige gode Den bedst tilpassede virksomhed overlever Man må finde sin niche

14 Nyinstitutionel organisationsteori
Powell og DiMaggio Organisationen skal have legitimitet Organisationen skal være ønsket af samfundet, økologisk, medarbejdervenlig. Det giver status at være ansat i organisationen I overensstemmelse med den omgivende verdens kultur.

15 Nye problemer og muligheder i organisationsteori
Informationssamfundet giver mulighed for helt andre måder at organisere sig på. Fysisk tilstedeværelse er af mindre betydning Distancearbejde og kontrol over nettet giver nye muligheder Flade og fleksible organisationer (spagetti-organisationer) Organisationsteorien udvikler sig fortsat……

16 Beslutningsproces & strategi
Hvad betyder mål: Giver retning og succeskriterier for aktiviteterne og for medlemmerne af en organisation Reducerer konflikter og tvivl Består ofte af en sætning, der udtrykker hensigt evt. suppleret med et detaljeret sæt af succeskriterier Mål kan anskues som et hierarki: Vision Mission Overordnede mål Operationelle mål

17 MISSION En mission eller idegrundlag udtrykker årsagen til organisationens eksistens, - den type af behov som organisationen eller virksomheden skal opfylde. Hvordan virksomheden kan bidrage til samfundet. Det er det overordnede formål i overensstemmelse med aktionærernes forventninger. Eksempel fra det personlige plan: At være sund og trimmet.

18 Et fremtidsbillede af virksomheden.
VISION Et fremtidsbillede af virksomheden. En ønsket fremtidstilstand. The aspiration of the organisation. På det personlige plan: At løbe ”Berlin Marathon”.

19 General udtalelse om hensigt.
Overordnet mål General udtalelse om hensigt. På det personlige plan: Tabe vægt og forøge muskler

20 Kvantificering (hvis muligt) eller mere præcise udtryk.
Operationelle mål Kvantificering (hvis muligt) eller mere præcise udtryk. På det personlige plan: Tabe 5 kilo inden 1 september og løbe marathon i 2002

21 Kerne kompetencer Ressourcer, processer eller knowhow, der giver konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenter. På det personlige plan Nærhed til et fitness center, støttende familie og venner og tidligere erhvervet erfaring med heldig anvendelse af fedtfattig kost.

22 Strategier Måder at opnå overordnede mål (langsigtet)
På det personlige plan: Mæng dig med andre, der der har et netværk (fx medlemmer af en løbeklub), træn jævnligt, deltag i lokale løb, hold dig til en hensigtsmæssig diæt.

23 Målsætninger i en trævarefabrik
Eksistensniveau (Vision and mission) Hvad er vores overordnede mål? Levere produkter af træ med høj kvalitet til tiden Skabe overskud for ejeren Vækst på 10% om året Strategisk (og taktisk) Niveau Hvordan udnytter vi vores komparative fordele bedst? Hvordan skal vi være organiseret? Hvilke investeringer? Skift fra produktion af møbler til højttalere Ejercentreret med funktionsopdelt struktur Indkøb af automatiske træbehandlingsmaskiner Aktivitetsniveau Hvad skal vi sælge? Til hvem skal vi sælge? Hvordan skal vi producere? Højttalerkabinetter af høj kvalitet Store kvalitetsproducenter Serieproduktion frem for kundetilpasset Goals can be written or implicit understood within the context. No one would write down the goals of bakery and carpenter.

24 Beslutningsniveauer i en virksomhed
Strategisk niveau Taktisk niveau Operativt niveau Tidsrum Langt 2-5 år Mellemlangt 1-2 år kort uger Omfang Hele virksomheden En afdeling eller funktion Reversibel/ irreversibel Ofte irreversible Normalt reversible Løbende afsluttede sager Mål Ofte kvalitative At få større overskud At få lavere omkostninger Eksempel Nyt anlæg med tilhørende organisations-ændring Vedrører kun lagerfunktionen Transport af et vareparti Goals can be written or implicit understood within the context. No one would write down the goals of bakery and carpenter.

25 Rationale beslutningsmodel
Problemidentifikation Alternativsøgning Konsekvensvurdering Mål Valg Implementering Kontrol Du skal bruge mål for at vælge det optimale Se også figur 3.4 s. 58

26 Kritik af den rationelle beslutningsmodel
Beslutninger kan ikke være helt rationelle fordi følgende forudsætninger er ikke opfyldt Beslutningstagerens præferencer er erkendte, og deres rangorden og konsistens er entydig Alle alternativer er kendt Alle konsekvenser er kendt Beslutningstager må ofte træffe en beslutning inden for begrænset tid og har ikke total information. Han anerkender kun kriterier og ser kun få alternativer. Ofte vælger han alternativer, som afspejler egoistiske interesser.

27 Andre beslutningsmodeller
Den politiske model (Cyert og March) Meget er bestemt af lovgivning og beslutningsorganernes sammensætning. Konsensus og medbestemmelse er væsentlige elementer Den institutionelle model (Hvad der er oppe i tiden fx JIT, JIPS, TQM, IS2000-standarder, økologi) Anarkistiske modeller: De usammenhængende små forandringers metode af Lindblom (1959) Skraldespandsmodellen med de 4 strømme af March & Olsen (1976)

28 Hvordan udvikler man mål for virksomheden?
Politisk proces Resultat af interessegruppers meningsdannelse Den dominerende koalition og topledelsen Effektiv forfølgelse af mål er forbundet med magt Målkonflikter er helt almindeligt forekommende Målkonflikter takles bedst med Regler og procedurer Forhandling mellem parterne Skal dog accepteres af topledelsen Der indføres kontrolmekanismer (vetoret, høringsret osv.)

29 Mål er komplekse Kræver at komplekse ydre kræfter og indre politikker bringes i harmoni. Målene formuleres i dynamiske og hurtigt skiftende indre og ydre betingelser Det er ofte svært at afgøre om en beslutning er god De fleste organisationer har mange mål, hvilket er et resultat af forskellige interessegruppers og aktionærers indflydelse Variationer i målenes natur optræder både mellem og inden i organisationer

30 Etiske mål At mærke varer som værende etiske og økologiske kan føre til øget opmærksomhed og forøget salg Omkostningerne ved uansvarlig adfærd kan blive voldsomme (Se fx Coca Cola´s børnearbejde, Shell med Brent Spar, Cheminova, kemisk forurening af madvarer, genmanipulerede fødevarer osv.) Stigende omfang af lovgivning om tilladte stoffer, punktskatter på uetiske varer og begrænsninger Et stigende antal virksomheder har regler for etisk opførsel, som de ansatte og underleverandørerne må acceptere.

31 PROBLEMER OG EMNER VEDRØRENDE ETISK FORRETNINGSFØRELSE
Traditionelt antages det, at der er en konflikt mellem etik og økonomi At mærke varer som økologiske er sommetider et smart markedsføringstræk uden indhold Kan medføre store omkostninger, som blot overvæltes på priserne Der er forskellige mærkningskrav I forskellige dele af verden Forskellige andelshavere (aktionærer) har forskellige krav


Download ppt "Forskellige slags organisationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google