Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Fælles børn - Fælles mål - Forskellige opgaver og kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Fælles børn - Fælles mål - Forskellige opgaver og kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 - Fælles børn - Fælles mål - Forskellige opgaver og kompetencer
Bedre samarbejde mellem SOF og BUF

2 Fælles børn – forskellige opgaver og kompetencer
Fokus på børnenes læring og udvikling Pædagogiske, didaktiske, psykologiske og sundhedsfaglige kompetencer Fokus på børns trivsel, udvikling og familiesituation Socialfaglige kompetencer Rådgivning og vejledning Dagbehandling Interne skoler Familieindsatser Tilbud til anbragte børn Fritid Træning Hjælpemidler Befordring STU Alle børn og unge i København skal trives og udvikle sig BUF Alle børn, unge og deres familier SOF Udsatte og handicappede børn, unge og deres familier Alle børn og familier er som udgangspunkt brugere af BUFs tilbud ( børn og unge) SOFs målgruppe er sårbare, handicappede, udsatte og truede børn og unge og deres familier. Der er børn og unge i KK der har en sag i SOF. Så vores fælles gruppe af børn er børn/unge med en sag i SOF + børn, der er i risikozonen. Det er ikke en klart afgrænset gruppe, men en gruppe vi hele tiden i fællesskab skal arbejde med som en del af den tidlige og forebyggende indsats Meget samarbejde fungerer godt. Og samarbejdet fungerer på trods af de eksisterende strukturelle og kulturelle barrierer. Der er samarbejde der ikke fungerer og de fleste kender desværre til børn, der er kommet i klemme mellem forvaltningernes tilbud. Det er det vi vil ændre!

3 Fælles mål Børn, unge og forældre skal opleve en samlet indsats med udgangspunkt i barnet og familiens behov Klar og tydelig kommunikation med familien, hvor kommunen taler med én stemme Børn, unge og forældre skal opleve mindst mulig ventetid forbundet med at få de relevante og koordinerede sociale, pædagogiske og undervisningsmæssige indsatser En fælles plan for barnet skal sikre sammenhæng i sociale, pædagogiske og undervisningsmæssige indsatser Ressourcer på tværs af forvaltninger skal udnyttes effektiv Forskellige: Lovgivninger Sprog Kulturer Beslutningsgange Fælles strategiske tanker: Inklusion i almenområdet Tidlig indsats Ambitionen er at københavnerbørn skal opleve indsatser, der altid hænger sammen. Indsatser der er koordineret, så alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig. Det betyder også at flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang. For børn og forældre er det dybest set ligegyldigt hvordan Københavns Kommune er organiseret. Hvad der betyder noget er at de kommunale tilbud og indsatser er tænkt sammen og koordineret, så de giver mening omkring barnet. Det betyder noget: -at møder med forældre er koordineret og hvis det giver mening holdes samlet -at breve og information til forældre er koordineret, så de oplever at blive mødt af én kommune, med udgangspunkt i barnet og familiens behov -at børn, unge og forældre oplever mindst mulig ventetid, når den bedste løsning er et kombineret undervisnings- og behandlingstilbud Det betyder noget for SOF og BUF: -at vi kan levere de bedste ydelser af høj kvalitet -at vi kan handle samtidig og undgå at skulle vente på hinanden -at de samlede ressourcer på området på tværs af forvaltningerne udnyttes effektivt Det gør en forskel at vi samarbejder omkring fælles børn og deres familier. Vi øver os og der vil komme knaster på vejen. Det er vigtigt at huske på, at vi vil det samme. Der er myter i begge forvaltninger om hinanden. De myter trænger til at blive aflivet. Det gør vi blandt andet gennem tillid, respekt og kendskab til hinanden. Og ved at huske hinanden på, at vi vil det samme for vores fælles børn.

4 Sagsforløb Formål Et koordineret sagsforløb mellem BUF og SOF
Klarhed over hvem der gør hvad – og hvornår Bedre kommunikation til og med familien Målgruppe De fælles børn

5 Målgruppen for sagsforløb
Målgruppen for sagsforløb er børn og unge, hvor det vurderes, at de både har brug for en specialpædagogisk indsats og samtidig behov for en indsats i forhold til nogle sociale problemstillinger, der ligger ud over det, som skolen kan iværksætte indenfor deres regi. Dermed skal der være: en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), der peger på, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand, eller være indstillet til en PPV og truffet afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

6 Sagsforløb Det centrale er:
Fase Bekymringsfasen Undersøgelses- fasen Handleplan og etablering af tilbud Opfølgning- og revurdering Udslusning/ Tilbageslusning BUF/ Skolen Bekymring og sparring Underretning til BFCK Indstilling til PPV PPV (såfremt der ikke allerede er en tidssvarende PPV) PPV Iværksættelse Revurdering af behov for special- pæd. bistand Udslusning/ tilbageslusning Fælles Møde i aftaleforum Møder i aftaleforum Møder i aftaleforum Møde i aftaleforum SOF /BFCK Sparring på bekymringen Underretning Børnefaglig undersøgelse Handleplan Iværksættelse Opfølgning på handleplan Udslusning/ tilbageslusning Det centrale er: Barnet/familien i centrum – de skal opleve en samlet indsats Samarbejdsform Aftaleforum Klarhed over processen i begge forvaltninger

7 Hvad er Aftaleforum og hvem deltager?
Barnet og familien Skolen/ ressource-center Fritids-tilbud Familiens netværk Sags-behandler (BFCK/ HCK) Aftaleforum er et tværfagligt mødeforum, der skal skabe rammerne om et koordineret og sammenhængende forløb for Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens ”fælles børn”. I aftaleforum mødes de relevante fagpersoner og familien efter behov for at vidensdele og koordinere de forskellige indsatser for barn og familie. Deltagerne i aftaleforum er de personer, som er relevante og kan variere, men vil typisk involvere: - Forældre og barn, hvis muligt - Personer fra familiens netværk, f.eks. en moster, mormor, ven mv., såfremt familien ønsker det - Sagsbehandler fra børnefamilieenheden - Relevante personer fra skolens ressourcecenter, herunder psykolog i den konkrete sag. Det er skolelederen, der afgør, hvilke personer der er relevante mødedeltagere og sikrer, at mødedeltagerne har kompetence til at indgå forpligtende aftaler - Klasselærer eller barnets primære lærer - Skolesocialrådgiver (deltager altid på første møde i aftaleforum som mødeleder) - Repræsentant fra fritidstilbud. Hvis barnet ikke er i et fritidstilbud, deltager i stedet klub- eller fritidstilbuddet tilknyttet skolen eller anden repræsentant fra området som f.eks. den pædagogiske konsulent, så fritid altid tænkes ind som en del af en helhedsorienteret løsning Deltagerne i aftaleforum skal vælges ud fra overvejelser om, hvilke personer der som minimum skal være til stede for at sikre, at både indsatser og relevante sagsgange koordineres. Alle parter er hver især ansvarlige for at byde ind med indsatser og tiltag, de kan iværksætte i eget regi f.eks. i skolen, på fritidshjemmet, i familien og fra Børnefamiliecenter København/Handicapcenter København. Hvornår mødes man i aftaleforum? Aftaleforum skal træde sammen, når der er behov for det – det vil variere fra sag til sag. Man skal dog som minimum mødes i aftaleforum i forbindelse med undersøgelsesfasen, når der udarbejdes en handleplan, en gang årligt forud for revurderingen af barnets/den unges tilbud, samt når et forløb afsluttes (se beskrivelserne af de enkelte faser i sagsforløbet). Hvem er ansvarlig for aftaleforum?: Sagsbehandleren fra børnefamilieenheden er ansvarlig for aftaleforum herunder at indkalde til mødet, udsende dagsorden og efterfølgende udsende opsamling på aftaler og ansvarlige (referat). På første møde i aftaleforum er det dog skolesocialrådgiveren, der er mødeleder og ansvarlig for opsamling efter mødet. Aftaleforum ophører, når der ikke længere er en sag i børnefamilieenheden eller et behov for specialpædagogisk bistand.

8 Tilbud til målgruppen Tilbud med udgangspunkt i barnets hjemskole:
Skoleflex – specialpædagogisk bistand i hjemskolen kombineret med sociale foranstaltninger Skoleopdatering – forsøg på Nørrebro og Bispebjerg Tilbud uden for hjemskolen: Skoleloop – dagbehandlingsforløb kombineret med familiebehandling og tilbageslusning til hjemskolen Dagbehandling – integreret specialpædagogisk bistand og behandling

9 Hvordan ændres praksis?
Dialog-/præsentationsmøder lokalt Internet portal med al information Mere dialog – opfølgning - endnu mere dialog!


Download ppt "- Fælles børn - Fælles mål - Forskellige opgaver og kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google