Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion Jens Thorhauge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion Jens Thorhauge"— Præsentationens transcript:

1 Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion Jens Thorhauge jth@bs.dk

2 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 2 I 1970 blev ca. 1000 kommuner lagt sammen til 275, 25 amter til 14. Effekt?  Udvikling af en moderne forvaltning  fra statsrefusion til bloktilskud  bedre (?) skoler og alderdomshjem  fra deltidsbibliotek til heltid  vækst i antallet af kulturelle institutioner  demokratisering af institutioner  styrkelse af den overordnede styring  m.m.m

3 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 3 2004 - hvad er problemet sml. med 1970  I 1970 var de voksende skolebudgetter i sognekommunerne et uomgængeligt argument for en sammenlægningsreform  I 2004 er der ikke et tilsvarende argument, men klart voksende økonomisk sårbarhed for små kommuner, hvor enkeltstående begivenheder kan slå igennem i udskrivningsprocenten  det mellemkommunale samarbejde er vokset voldsomt og med gode resultater siden midten af halvfemserne  åbenlyse faglige fordele ved stordrift

4 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 4 …’et moderne og demokratisk videnssamfund’- svagheder i dag  På en række områder er de eksisterende enheder så små at de ’nedsætter niveauet for eller fordyrer den service, borgerne modtager’  Der ønskes  faglig bæredygtighed i opgaveløsning  fornuftigt udgiftsniveau  bredde i borgernes valgmuligheder

5 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 5 Hvad indebærer ’bæredygtighed’  Institutionernes evne til at løse lovbefalede opgaver korrekt  og til borgernes tilfredshed  Institutionernes evne til at holde trit med udviklingen, herunder give bredde i valgmulighederne for borgerne og sikre nødvendig kompetenceudvikling  på en kost-effektiv måde

6 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 6 Fusionsforløbet som pr. 1.10.2004  Afklaringsfase 2004-2005  planlægningsfase 2005  beslutningsfase 2006  gennemførelsesfase 2007- (nye kommunegrænser træder i kraft)  Bibliotekernes rolle i forløbet- tænke og (handle-) muligheder

7 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 7 På herrens mark eller…?  Ekstremt politisk proces: Sammenlæg- ningsudvalget træffer alle beslutninger  OBS: arbejdsdeling mellem faglig og politisk ledelse er ikke klar, det vil sige politisk styring  fagfolk kan bidrage til at skabe overblik over muligheder  forberede beslutningsgrundlag  tal sammen

8 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 8 Fusionsproblemer(?) i bibliotekerne  Forskellige bibliotekssystemer  serviceniveauer, reglementer, bøder  placering i den kommunale struktur  forskellige kulturer og prioriteringer  …..  Borgerne må ikke opleve et fald i den kommunale service, men gerne en forbedring

9 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 9 Fusionsproblem 2  Er bibliotekerne overhovedet på dagsordenen? Som  Stjerneinstitution eller residual-kategori?  Kan bibliotekerne bidrage til en vellykket kommunalreform? Med hvilke bidrag?  God borgerservice, har I noget nyt at byde på?

10 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 10 Argumenter: Hvad kan gøres bedre i større systemer?  Bedre hjemmesider, lokale e-tjenester?  længere åbningstider?  ny bogbil, udvidet biblioteket kommer service - erstatning af små filialer?  central IT-support?  flere arrangementer og udstillinger, et mere spændende fysisk rum?  Bedre kompetenceudviklingsmuligheder?  mere attraktive jobs? Bedre rekruttering?

11 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 11 Hvad kan bibliotekerne gøre?  Forberede en fusion:  Analyse af  brugerbehov  biblioteksudvikling og udvikling af borgerbetjening  demografiske udviklingstendenser  Udvikle en vision for en ny biblioteksservice  Udarbejde et strategisk oplæg til udvikling af nye services, ny organisation og økonomi

12 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 12 Et nyt dyr i åbenbaringen: fremskudt borgerbetjening  Strukturkommissionen anbefaler etablering af fremskudt borgerbetjening  strategisk nytænkning af kommunal info- opgave nødvendig i fusionerede komm.  Vejvisning/information på tværs af myndigheder, lettere/hurtig sagsbehand.  Eks. InfoKiosken (Horsens), Borgerporten (Slangerup)

13 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 13 SWOT-analyse: styrkerne  stordriftfordele:  ressourcer til netbiblioteker  hjemmeside udvikling  kompetenceudvikling  mere fleksibel ressourceudnyttelse  koordineret materialevalg  bedre udstillinger og arrangementer

14 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 14 SWOT - svagheder  Stordriftsyndromer  for lange afstande  bureaukrati, svage beslutningsprocesser  centralisme  kulturkaos - interne - lokalopgør  fremmedgørelse  ligegyldighed  tab af lokalt tilhørsforhold  tab af lederjobs  modviljen kan blomstre

15 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 15 SWOT - muligheder  realisering af et biblioteksssystem af en helt anden standard - det reelle hybridbibliotek, der både har god net- service og spiller en rolle som kulturcenter i lokalsamfundet  udnyttelse af mange kompetencer  omlægning af driften, bedre service  synergi - også økonomisk, adm.

16 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 16 SWOT-risici  Ikke reelt netværk, men hierarki og kamp  udviskning af den lokale profil  rationalisering udnyttes politisk til beskæring af biblioteksbudgetterne, mulighederne for forbedring udebliver  der går ged i samarbejdet, hestene bides  Største risiko: den gamle struktur fastholdes, biblioteksleder bliver filialleder….etc.

17 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 17 Udfordringer: Videnssamfundets hybride bibliotek 1  Vækst i kravet til e-ydelser  langt bedre hjemmesider: lyd, levende billeder, fortællinger, lokalt stof, god lokal implementering af de nationale komponenter (bibliotek.dk m.v.)  flere digitale medier: netmusik, adgang til det dybe net, e-bøger  relevante biblioteksproducerede tjenester- biblioteksvagten, DotBot etc

18 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 18 Videnssamfundets hybride bibliotek 2  Det fysiske rum og dets program tager konsekvensen af øget digital benyttelse  indretningen imødekommer behov hos de vigtigste brugergrupper  læringsprogrammer  kulturprogrammer

19 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 19 Videnssamfundets hybride bibliotek 3  Et mere intensivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskellige befolkningsgrupper (integration) og foreninger: biblioteker der ikke tilbyder ’noget ekstra’ visner.  Nye serviceformer - udvidet ’biblioteket kommer service’ f.eks.  Nye serviceområder: decentral borgerservice...

20 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 20 Videnssamfundets hybride bibliotek 4  Ændret intern organisation:  omprioritering af ressourcer- f.eks. håndtering af stigende antal e- bestillinger  markant opprioritering af :  kompetenceudvikling og projektarb.  kommunikation og markedsføring  organisationskultur, rekrutering m.v.

21 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 21 Hvordan kommer bibliotekerne i gang?  Start f.eks. med en ønskeliste: hvilke tre- fem ting vil hver af de deltagende bibliotekssystemer gerne gøre bedre?  Og omvendt: hvad er I bange for,(hvad der i givet fald skal tages højde for)?  Tænk i en udviklingshorisont mod f.eks. 2010, skitsér nogle milepæle  Sælg visionen til politikerne….! Når tiden er inde...

22 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 22 Hvordan kommer I videre? Afklar visionen!  Visionen: Bedre betjening af borgerne, fremtidssikring af bibliotekerne  Beskriv konsekvenser af fusion for  servicering af brugerne (nye/bedre ydelser)  bibliotekernes processer (biblioteksteknisk, administrativt, personaleudvikling)  kommunernes gevinster i.f.t. bedre ressourceudnyttelse, en succeshistorie: Bedre ydelser for de samme penge

23 BiblioteksstyrelsenBiblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens ThorhaugeDias 23 Før diskussionen bredt i personalet  Prøv at skabe en positiv holdning til fusion - fokusér på mulighederne,  hold personalemøder, nedsæt arbejdsgrupper, deltag i kurser og workshops….  Med pas på ikke at træde politikerne over tæerne  God arbejdslyst


Download ppt "Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion Jens Thorhauge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google