Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompensationsomfang for gennemførte vandplaner og beregning heraf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompensationsomfang for gennemførte vandplaner og beregning heraf"— Præsentationens transcript:

1 Kompensationsomfang for gennemførte vandplaner og beregning heraf
3. april 2017 Kompensationsomfang for gennemførte vandplaner og beregning heraf Er der fuld erstatning? v/ Sten W. Laursen

2 Aftalen om Grøn vækst De fysiske forhold på udvalgte strækninger af km vandløb skal forbedres gennem følgende fysiske indsatser: Ophør med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse Vandløbsrestaurering Fjernelse af udvalgte spærringer Vandløbsvedligeholdelsen skal til enhver tid være i overensstemmelse med regulativet Kommunerne vil være ansvarlige, hvis det ikke er tilfældet 3. april 2017

3 Tiltag i medfør af vandplanerne
Ændret vandløbsvedligeholdelse – ophør med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer Vandløbsrestaurering Genåbning af rørlagte vandløb Sørestaurering 3. april 2017

4 Ændret vandløbsvedligeholdelse
VL § 27: Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandførings-evne ikke ændres Udkast til ændring: Med mindre andet er fastsat i regulativet, jf. § 12, stk. 3, eller i bestemmelser efter § 36, skal vandløb vedligeholdes, således at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandfø-ringsevne ikke ændres. Udkast til ændring: Der kan i regulativet fast-sættes bestemmelse om, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedlige-holdes 3. april 2017

5 Ændret vandløbsvedligeholdelse
For offentlige vandløb forudsætter ændret vedligeholdelse ændring af regulativet Herfor er fastlagt en bestemt procedure Kræver at der udarbejdes en redegørelse for grundlaget for og konsekvenserne af forslag til ændring Forslag skal fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger – indsigelser skal gives skriftligt – der kan afholdes offentligt møde om forslaget 3. april 2017

6 Ændret vandløbsvedligeholdelse
For tidligere amtsvandløb skal forslag til regula-tiver godkendes af Naturstyrelsen inden endelig vedtagelse Endelig vedtagelse og ikrafttræden offentlig-gøres – kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelse Vedtagelse af regulativer og afgørelser truffet med hjemmel i regulativer kan påklages til NMKN Rettidig påklage af et regulativ medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger – NMKN kan beslutte andet 3. april 2017

7 Ændret vandløbsvedligeholdelse
For private vandløb kan kommunen i medfør af VL § 36 fastsætte bestemmelser om vedligehol-delsens omfang og udførelse VL indeholder ingen procedureregler for en sådan beslutning – forvaltningslovens parts-høringsregler må finde anvendelse Der kan nok forventes procedureregler for disse beslutninger Ifølge en skitse for en administrationsmodel for en kompensationsordning vil der blive krav om en konsekvensvurdering inden tiltag – her vil berørte lodsejere blive kontaktet 3. april 2017

8 Kompensation for ændret vedligeholdelse?
Ifølge Grøn Vækst: Erhvervet vil – inden for rammerne af landdistriktsprogrammet – kunne opnå kompensation for reduceret eller ophør med vandløbsvedligeholdelse Der er afsat 52 mill. kr./år til kompensation af lodsejere for udbyttetab Beløbet er forudsat finansieret via landdistriks-programmet 3. april 2017

9 Kompensation for ændret vedligeholdelse?
Der gives kompensation for det individuelt forventede nettotab pr. ha, der skyldes ændret vedligeholdelse som følge af vandplanerne Udbyttetab eller tab ved, at arealet ikke kan dyr-kes i samme omfang som tidligere Udbetales årligt som en enhedssats Den enkelte lodsejer skal selv ansøge om kom-pensation 3. april 2017

10 Kompensation for ændret vedligeholdelse?
Satserne fastsættes på grundlag af beregninger af det forventede gennemsnitlige indkomsttab og/eller ekstra omkostninger Indsatsen kan først sættes i gang, når de stats-lige myndigheder har sikret sig, at der er økono-misk grundlag for at yde fuld kompensation til alle berørte arealer 3. april 2017

11 Kompensation for ændret vedligeholdelse?
Det vurderes, at der kan opnås enkeltbetaling, selv om arealerne bliver så vandpåvirkede, at de ikke opfylder betingelserne Det er en forudsætning, at arealerne på forhånd er udpeget af miljømyndighederne, og at der er dokumenterbar sammenhæng mellem påvirkning og gennemført indsats som følge af implementering af direktiver 3. april 2017

12 Sikkerhed for midler? Igangsatte initiativer finansieres af landdistriktsprogrammet for Forudsættes forlænget i udmøntningen af programmet for 2014 og 2015 Landdistriktsprogrammet for 2014 og frem forventes som minimum af samme størrelse som for Hvis dette ikke holder, vil omfanget af igangsatte initiativer (herunder finansiering) blive drøftet på ny med forligspartierne 3. april 2017

13 Arbejdsgrupper Skal udarbejde forslag til justeret indsatsbehov på baggrund af viden fra forhøringen Se på indirekte konsekvenser, såsom på-virkninger af dræn Se på alternativer til ændret vandløbs-vedligeholdelse Udvikle metoder til vurdering af direkte og indirekte konsekvenser for vandløbsnære arealer 3. april 2017

14 Arbejdsgrupper Resultater skulle afrapporteres i januar 2011
Afrapportering skal indgå i den endelige justering og tilpasning af vandplanerne 3. april 2017

15 Skitse for en administrationsmodel
Kommunen ansøger staten (MIM) ud fra de udpegede områder i vandplanerne Der vil blive foretaget en forlods prioritering af staten, så de mest omkostnings-effektive projekter udvælges først Hvis en indsats er prioriteret og fremgår af vandplanen, kan der gives tilsagn til konsekvensvurdering (ved konsulentfirma) 3. april 2017

16 Skitse for en administrationsmodel
Inden konsekvensvurdering påbegyndes kontaktes berørte lodsejere På baggrund af konsekvensvurderingen revurderes projektets omkostnings-effektivitet, og der kan ske godkendelse til gennemførelse MIM sikrer, at der kun igangsættes indsatser inden for den afsatte ramme Først nu kan indsatsen igangsættes – ændring af regulativ eller bestemmelser for vedlige-holdelse af private vandløb 3. april 2017

17 Støtteberettigede arealer
MIM sikrer, at der udarbejdes det nødvendige kortgrundlag til udpegning af arealer, der påvirkes – det undersøges, om der opstår opstuvningsproblemer Inden et ændret regulativ implementeres, skal der foreligge overblik over de arealer, der påvirkes, i form af et præcist kortgrundlag 3. april 2017

18 Støtteberettigede arealer
Hvis der opstår uforudsete konsekvenser efter, at indsatserne er sat i gang, skal der ske opjustering af de udpegede arealer, som fremadrettet udløser kompensation Det vil blive sikret, at landmanden ikke mister retten til EU-støtte, hvis der er en utilsigtet virkning af indsatsen 3. april 2017

19 Tidsforløb Implementeringen vedr. ændret vand-løbsvedligeholdelse kan først påbegyndes, når der foreligger endelige godkendte vandplaner Indsatsen forventes tidligst iværksat fra 2012 3. april 2017

20 Vandløbsrestaurering
Kan i dag gennemføres for offentlige vandløb og omfatter 1) etablering af kunstige, overhængende brinker, 2) placering af større sten, 3) placering af planker eller lignende ved vandløbsbunden, 4) etablering af strømkoncentratorer og 5) etablering af gydebanker. Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne og enhver, der lider tab, har ret til erstatning Der er fastsat procedureregler 3. april 2017

21 Vandløbsrestaurering
Hvis opstemningsanlæg er til væsentlig skade for vandløbskvaliteten, kan vandløbsmyndig-heden efter reglerne i loven gennemføre de nødvendige foranstaltninger, herunder regulere vandløbet Enhver, der lider tab herved, har ret til erstat-ning Miljøministeren kan yde tilskud til gennemførelse af disse foranstaltninger 3. april 2017

22 Vandløbsrestaurering – udkast til ændring
For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb og for at opfylde miljømål fastsat i vandplaner kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstalt-ninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen Enhver, der lider tab, har ret til erstatning Fødevareministeren kan efter ansøgning yde tilskud til lodsejere, der får nedsat indtjening 3. april 2017

23 Regulering af vandløb Ved regulering forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg – undtagelser – restaurering og opstemninger m.v. – åbning af rørlagte strækninger er regulering Enhver der lider tab ved en regulering har ret til erstatning Må kun ske efter vandløbsmyndighedens bestemmelse Der er fastsat procedureregler 3. april 2017

24 Procedure for reguleringssag
Bestemte krav til udarbejdelse af projekt for reguleringen Vandløbsmyndigheden kan indhente yderligere oplysninger og skal indhente udtalelser fra inte-resserede myndigheder m.v. Hvis vandløbsmyndigheden finder, at sagen skal fremmes, offentliggøres en meddelelse om pro-jektet - mindst 4 ugers frist for indsigelse Det kan bestemmes, at der skal holdes møde om sagen. Det kan være offentligt 3. april 2017

25 Procedure for reguleringssag
Ved offentligt møde indkaldes med 4 ugers varsel – og 4 ugers frist for indsigelser efter mødet Vandløbsmyndigheden skal tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet Endelig godkendelse af projektet forudsætter fornødne tilladelser i medfør af nbl, mbl, vfl og fiskeriloven – og endelig afgørelse om evt. økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger samt erstatning for disse 3. april 2017

26 Procedure for reguleringssag
Vandløbsmyndigheden skal søge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål, jf. VL § 74 Ifølge VL § 73 fastsætter taksationsmyndighe-derne efter lov om off. veje erstatningen for tab som følge af regulering – hvis ikke der kan opnås enighed Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til NMKN – klage indgives til vandløbsmyndig-heden – klage har opsættende virkning, med-mindre NMKN bestemmer andet 3. april 2017


Download ppt "Kompensationsomfang for gennemførte vandplaner og beregning heraf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google