Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerprofessionens betydning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerprofessionens betydning"— Præsentationens transcript:

1 Lærerprofessionens betydning
Disposition: 1. Aktuelle udfordringer 2. Hvad siger forskningen om lærerprofessionalisme – hvad kan en lærer? 3. Hvordan kan vi sætte temaet på dagsordenen centralt og lokalt? Dette er grundskabelonen for oplægget: vi har nogle aktuelle udfordringer, der har gjort det vigtigt at sætte fokus på lærerprofessionens betydning. Det gøres ved at formidle en række centrale forskeres bud på lærerprofessionens betydning. Dette pp oplæg er i øvrigt tænkt som inspiration til oplægsholderen, der frit kan udvælge de mest centrale slides eller evt. supplere med andre. Oplæg om lærerprofessionens betydning

2 Lærerprofessionens betydning
Mange faktorer har betydning for elevernes læring, fx: Elevens baggrund En involverende og støttende skoleledelse Et godt forældresamarbejde Men lærerens handlinger i undervisningen er den skolefaktor, der i størst udstrækning forklarer elevens tilvækst i læring Kilde: Viden om input, proces og udbytte i grundskolen, Dansk Clearinghouse, 2011. Her er det vigtigt at pointere, at der er mange faktorer, der har betydning for elevernes læring. Især skal elevens baggrund fremhæves, men også skoleledelsens betydning, et godt forældresamarbejde mmm. har betydning. I dette flg. oplæg er der dog valgt at rette fokus på lærerprofessionens betydning. Oplæg om lærerprofessionens betydning

3 Lærerprofessionens betydning
Læreren har ansvaret for kvaliteten i undervisningen Klik på det sorte felt – så vises et kort videoklip (ca. 2 min.) med Anders Bondo, der begrunder arbejdet med at sætte lærerprofessionen på dagsordenen. Oplæg om lærerprofessionens betydning

4 Aktuelle udfordringer
Debat om undervisningsbegrebet (fx læringsmål vs. undervisningsmål) Pres på professionsudøvelsen Andre professioner i undervisningen Samarbejdet mellem kommune og skole/kreds er vigtigt Ift. mål, har Skolerådet f.eks. anbefalet mere snævre faglige mål. Et undervisningsmål, som fx beskrevet i Fælles Mål, beskriver den overordnede hensigt med undervisningen. Undervisningsmålene er generelle og overordnede og er et redskab for læreren. Et læringsmål er lærerens konkretisering af målet for, hvad den enkelte elev skal lære på området. Målene kan fastlægges i dialog ved elev- og skole-hjem-samtaler og fx formidles i elevplanen og er altså dynamiske mål, som kan ændres i forhold til elevens og/eller klassens aktuelle niveau og mulige progression. Mere snævre faglige undervisningsmål vil give mindre fagligt råderum til den professionelle lærer. Pres på professionsudøvelsen, f.eks.: manglende efteruddannelse, inklusionsopgaven, stigende klassekvotienter, mindsket råderum. ”Lærerne har fået PISA på hjernen”: PISA er i gang med at påvirke lærerne til mere fokus på det der testes i PISA. Oplæg om lærerprofessionens betydning

5 Aktuelle udfordringer
”En tømrer kan sagtens levere et lokalt bidrag til sløjdundervisningen i en periode. Give eleverne en oplevelse i et andet fagsprog og med en anden tilgang. Det kunne vel også give både elever og lærere ny inspiration, hvis en kok varetog et forløb i hjemkundskab og på den måde blev en del af skolens hverdag i en periode? I dag blokeres der desværre for, at man overhovedet kan gøre sig den slags overvejelser.” (Stina Willumsen, rådmand, Odense Kommune i Folkeskolen den 24/ ) Det er nødvendigt at være meget opmærksomme på, hvad kommunerne siger og gør på dette område. Vi vil gerne have tømrere og kokke i skolen – som gæstelærere, sammen med den lærer, der har ansvar for undervisningen. Men undervisning efter Fælles Mål er en opgave for den uddannede lærer. Der er forskel på skolefag – videnskabsfag og håndværksfag – det er ikke det samme! Videnskabsfaget, f.eks. historie,å er det fagfelt der undervises i på universitetet. Håndværksfaget er f.eks. det fag den professionelle tømrer er udlært i. Skolefaget er det liniefag, f.eks i historie som læreren har uddannet sig i og som beskæftiger sig både med historiefaget og med den fagdidaktik, der er knyttet til faget. Det er lærere, der er uddannede til atl undervise i skolefaget! Oplæg om lærerprofessionens betydning

6 Aktuelle udfordringer
Forskellige pædagogiske traditioner Dansk skoletradition bygger på den nordisk-tyske pædagogiktradition med fokus på læreren som den veluddannede nøgleperson, der træffer de faglige didaktiske valg på baggrund af læseplaner eller Fælles Mål og eleverne = Den autonome lærerpersonlighed. I modsætning hertil står den angelsaksiske pædagogiktradition, som bygger på kontrol og ikke tillid. Læreren er ikke selvstændig ansvarlig, men nærmest en undervisningssergent, der kontrolleres via test og andre evalueringer. Det aktuelle fokus på ”hvad der virker” kan efterlade et indtryk af meget simple sammenhænge mellem indsats og effekt. I den nordiske skoletradition er der et professionelt råderum til læreren. Oplæg om lærerprofessionens betydning

7 Aktuelle udfordringer
Mulige fremtidsscenarier… Curriculum styrer undervisningen gennem centralt fastsatte mål for indholdet, der evalueres gennem test mv. Brede undervisningsmål, som omsættes af den professionelle lærer, der tilpasser undervisningen til de aktuelle elever og konteksten Det aktuelle fokus på ”hvad der virker” kan efterlade et indtryk af meget simple sammenhænge mellem indsats og effekt. I den nordiske skoletradition er der et professionelt råderum til læreren. Oplæg om lærerprofessionens betydning

8 Hvad siger forskningen?
Læreren er den vigtigste enkeltfaktor Lærerkvalitet er signifikant og positivt korreleret med elevresultater, og dens effekt er meget større end virkningen af elevens forudgående læringsresultater, klassestørrelse, skoleorganisation og ledelse, etnicitet og socioøkonomisk status (Hanushek: Teacher quality og Palo Alto, 2002). Glem alt om at opdele eleverne efter niveau eller ændre klassernes størrelser. Den vigtigste parameter for kvaliteten af undervisningen er, hvor dygtig læreren er. (Professor John Hattie) Oplæg om lærerprofessionens betydning

9 Hvad siger forskningen?
Hvad har stor betydning: Dygtige lærere Gode pædagogiske relationer mellem lærere og elever Tydelige læringsmål Feedback og evaluering ”lære-at-lære” Klasserumsledelse (Kilde: Notat fra MBU om ”Elevpræstationer - evidens og sammenhænge” 2012 – med udgangspunkt i Hatties undersøgelse). Pointen her er, at beslutningstagere i den skolepolitiske verden oftest har deres fokus på struktur og organisation (forskellige modeller for indskoling, profilskoler, KRAI, flexibel skole, frit skolevalg mm). Det er imidlertid det, der sker inde i klasseværelset, i undervisningen, og i relationen mellem lærer og elever, der har størst betydning for elevernes læringsresultater. Oplæg om lærerprofessionens betydning

10 Hvad siger forskningen?
Kernen i lærerfagligheden Den integrerede enhed af: Faglig kunnen Pædagogisk kunnen Praktisk kunnen ”Andre faggrupper og professioner har en eller måske to af disse aspekter i deres kompetence, men folkeskolelærerne er ene om at have den særlige integrerede kompetence målrettet folkeskolen”. (Moos, Krejsler og Fibæk Laursen, 2004, s. 81) Oplæg om lærerprofessionens betydning

11 Hvad siger forskningen?
Der er tre kompetencer, som er afgørende for elevers læring i førskole og skole: Relationskompetence Ledelse af undervisningen Didaktisk kompetence (Clearinghouse, 2008) Relationskompetencen lige så vigtig som de øvrige to. Uden den vil eleverne ikke lade sig lede af læreren og føle sig tryg til at koncentrere sig om sin interesse for stoffet. Det er således ikke muligt at adskille relationskompetencen fra undervisningssituationen. Oplæg om lærerprofessionens betydning

12 Hvad siger forskningen
Der er sammenhæng mellem de 3 kompetencer Relationen mellem lærer og elever Klasserumdsledelse Faglig didaktisk viden Sammenhængen mellem de 3 lærerkompetencer i Clearinghouseundersøgelsen kan illustreres med denne figur. Vi presses af forskellige forsøg på at gøre ”indhug” på kompetencerne. F.eks. tømreren, der foreslås at undervise i sløjd eller pædagogen, der foreslås at tage sig af relationerne til eleverne. Oplæg om lærerprofessionens betydning

13 Hvad siger forskningen?
11 forhold der har betydning for elevernes læring i grundskolen (Clearinghouse) HR i skoleledelse Pædagogisk ledelse Lærerens evne til at organisere undervisningen Gode fysiske og psykiske rammer Lærerens engagement i eleverne – læringsklima Gode relationer mellem lærere og elever Lærerens professionelle værdier Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen og brug af metoder Læreren som aktør (teamsamarbejde, uddannelse, lærertilfredshed mm.) Elevsammensætningen på skolen Skole-hjem-samarbejdet Det fremgår, at 6 af de 11 faktorer, der fremmer skoleelvernes læring direkte kan relateres til læreren. Oplæg om lærerprofessionens betydning

14 Hvad siger forskningen?
Lærerens betydning for elevernes læring (Darling-Hammond and Brasford, 2005) Læreres ekspertise i form af viden og kompetencer er den væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevers udbytte af undervisning Den gode lærer behersker suverænt det undervisningsstof, som skal formidles, samt et bredt repertoire af undervisningsformer og viden om deres anvendelse i forhold til det faglige stof og den enkelte elev Fagligheden får først sin fulde virkning, når den indgår i og kombineres med lærerens fagdidaktiske viden og kompetence Oplæg om lærerprofessionens betydning

15 Hvad siger forskningen?
Samarbejde på skolen skal sikre kvaliteten i undervisningen. Det har positiv betydning for elevernes præstationer at: Der er en stærk faglig kultur på skolen, hvor lærerne diskuterer pædagogik med hinanden Lærerne samarbejder i mange typer af team Skoleledelsen har fokus på faglighed Skolen har frihed til at tilrettelægge undervisningen. (kilde: Ledelse, læring og trivsel, SFI 2011) Oplæg om lærerprofessionens betydning

16 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Hvad kan vi gøre? Samarbejde skal sikre kvaliteten i undervisningen! ”The International Summit on the Teaching Profession” i New York blev indkaldt på baggrund af den klare erkendelse af, at uddannelsessystemet kun kan udvikles positivt, hvis det sker i et tæt samarbejde mellem politikerne og lærernes repræsentanter. Lærerprofessionen er den helt afgørende faktor, hvis undervisningen skal styrkes. Vi er parate til at gå ind i et samarbejde med politikerne – og med skolens øvrige interessenter! Og vi skal presse politikerne til at gå ind i et samarbejde. Oplæg om lærerprofessionens betydning

17 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Hvad kan vi gøre? Samarbejde skal sikre kvaliteten i undervisningen! Uddannelsesforsker Ben Levin fra Ontario Canada fremhæver samarbejdet med lærerne på såvel nationalt-, regionalt- og skoleniveau som omdrejningspunktet for udviklingen. Delstatens undervisningsministerium har gennem de seneste otte år ændret radikalt på måden at drive skole på. Lærerorganisationerne er centrale i de ændringer, der er foretaget. Størstedelen af ministeriets ansatte er tidligere lærere, og hver gang man ønsker en ændring på et område, sker det i et tæt samarbejde med lærere og ledere. Oplæg om lærerprofessionens betydning

18 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Hvad kan vi gøre? Handlemuligheder: Det gode argument: Viden og forskning Samarbejde og dialog: være med til at sætte dagsordenen i formelle og uformelle demokratiske fora (f.eks. Byrådet, MED, PR, Skolebestyrelsen, faglig klub mm) Og – sidst men ikke mindst: Proaktiv tilstedeværelse! Oplæg om lærerprofessionens betydning

19 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Hvad kan vi gøre? Initiativer fra hovedstyrelsen Nedsættelse af ad hoc gruppe Udarbejdelse af materiale Tilbud om oplæg af hst.medlemmer Åbne medlemskurser med lærerprofessionen som tema Oplæg om lærerprofessionens betydning

20 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Jeg må tilstå, at jeg ingen oprigtig glæde kan føle ved, at stater påtager sig opdragelsesanliggender på en måde, som om de mente sig i stand til, gennem deres styren og overvågen, at opnå det, som kun kan nås ved den enkelte lærers talent, trofasthed, flid, klogskab og dygtighed, kun kan tilvejebringes gennem hans frie bevægelighed og udbredes gennem hans eksempel. For regeringen bliver der kun tilbage at fjerne hindringer, jævne vejen, skabe muligheder og give opmuntringer – også dét er en stor og meget ærefuld fortjeneste overfor menneskeheden. (Johann Friedrich Herbart, I Allgemeine Pädagogik 1806) Et historisk kuriosum; også historisk har der været viden om og fokus på lærerprofessionens betydning og betydningen af at sikre professionens faglige råderum! Oplæg om lærerprofessionens betydning

21 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Til syvende og sidst vil den effektive gennemførelse af skolereformen afhænge af lærernes arbejde i tillid til, at de vil bruge deres pædagogiske kunnen og erfaring i deres elevers og nationens interesse, med et minimum af ydre kontrol, fordi de vil være rimeligt ansvarlige for, hvad de gør. For mange forskrifter og udefra kommende gransken af lærernes arbejde vil føre til umulige arbejdsbyrder, bureaukratisk stivhed og et af-professionaliseret lærerkorps. (Her Majesty’s Senior chief Inspector of Schools, Rapporten fra ) Oplæg om lærerprofessionens betydning

22 Oplæg om lærerprofessionens betydning
Hvad kan vi gøre? Lokale initiativer Gruppedrøftelse Hvad kan vi gøre lokalt for at sætte fokus på lærerprofessionens betydning? På skoleniveau? På kommunalt niveau? Oplæg om lærerprofessionens betydning


Download ppt "Lærerprofessionens betydning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google