Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18"— Præsentationens transcript:

1 Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18
Budgetaftale for Informationsmøde for institutioner d. 18. september v/Jesper Christensen og Else Sommer

2 Udvalgenes serviceudgifter (opgjort i kr. ) Budgetforslag 2014 (pr
Udvalgenes serviceudgifter (opgjort i kr.) Budgetforslag 2014 (pr. august 2013)

3 Budget 2014 – i store tal Ved budgetforhandlingerne er der forhandlet i to spor: Anlæg og drift Drift Samlet pulje i KK: BUF andel: 301 mio. kr. 60 mio. kr. til FSR 5,1 mio. kr. til sundhedspakke / sundhedsplejen Andet – 17,6 mio. kr. Diplomuddannelser til ledere Second chance Skolehaver, Brug Folkeskolen, dagpasning Anlæg Samlet pulje i KK: BUF andel 2,3 mia. kr. 1,2 mia. kr. til udbygning 70 mio. kr. til FSR -- Relateret anlæg 0,1 mia. kr. til genopretning 0,1 mia. kr. til skoleidrætshaller

4 Et fagligt løft af folkeskolen – Gennem to implementeringsfaser
Frem mod skolestart 2014 Fase 2: Frem mod skolestart 2016 En ny og bedre folkeskole: Gennem mere og bedre undervisning skal eleverne kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Faglig udmøntning i BUU: Beslutninger i BUU, der sikrer en bedre skole allerede fra skolestart 2014 Budget 2014 Beslutninger vedr. økonomiske og strukturelle rammebetingelser, fx: Lektiehjælp og faglig fordybelse Strukturpulje, Faciliteter til lærerforberedelse mv. Kompetenceudvikling Åbne skole Analyse og beslutninger vedr.: Permanent øget timetal Obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse Indhold i fremtidens fritidstilbud Funktionsanalyse af de fysiske rammer for fremtiden dag-, skole- og fritidstilbud, herunder analyse af specialområdet Taget fra budgetpræsentation

5 Et fagligt løft af folkeskolen – Budget 2014 Ændringer for en typisk skoledag
Morgenåbent ved skolerne (0.-3. klasse) Formiddag Faglektioner Spisefrikvarter Eftermiddag Faglektioner & understøttende undervisning Frivillig lektiehjælp EAT på flere skoler Eftermiddagsmad (4.-9. klasse) Lektiehjælp og faglig fordybelse placeres på fritidsinst. (0.-3. klasse) og skolen (4.-9. klasse) Taget fra budgetpræsentation

6 Et fagligt løft af folkeskolen – Budget 2014
Den åbne skole Kompetenceudvikling Tovoksen ordning Lektiehjælp og faglig fordybelse Arbejdspladser til medarbejdere

7 Øvrig drift Flere sundhedsplejebesøg Skolehaverne Second chance
Taget fra budgetpræsentation Second chance Brug folkeskolen

8 København vokser Områder med behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet (rød) og skoleområdet (grøn/2014 og blå/2015)

9 Anlæg Daginstitutioner Skoler Taget fra budgetpræsentation

10 Folkeskolereformen: Økonomiske forudsætninger
Øgede udgifter som følge af flere timer. Finansiering fra 3 søjler: Højere undervisnings-andel Frigjorte ressourcer fra fritidstilbud pga. reduceret åbningstid Forhøjet bloktilskud fra staten Samlet finansieringsbehov sfa reform: ca. 288 mio. kr. årligt Finansieringsbidrag: Højere undervisningsandel: ca. 130 mio. kr. årligt Frigjorte ress. fra fritidstilbud ca. 120 mio. kr. årligt Forhøjet bloktilskud: ca. 31 mio. kr. årligt I alt finansiering v fuld indfasning ca. 281 mio. kr. Dvs underfinansiering på ca. 7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2016/2017 Underfinansiering på ca. 42 mio. kr. årligt i indfasningsperiode frem mod 2016/2017 pga. dobbeltfinansiering af lektiehjælp Hertil kommer øvrige budgetønsker fx til kompetenceudvikling og lærerarbejdspladser.

11 Folkeskolereformen Finansieringsudfordring samt -bidrag
    Finansieringsbidrag: Flere timer i folkeskolen - fagtimer og understøttende Forøgelse af lærernes undervisningstid (734) Stigende udgifter til privatskoleelever Færre timer i fritidstilbud, ikke åbent i fritid under lektiehjælp Stigende udgifter til fritvalgselever, skole Faldende udgifter til fritvalgsbørn, fritidsområdet Ændringer i dag/døgn og andre kommunale undervisningstilbud Faldende udgifter til private fritidstilbud 750-timers tillæg til lærere Forventet DUT Løntillæg til lærere ved ny overenskomst Kompensation for løntillæg Regelforenkling

12 Folkeskolereform - drift
Titel Beskrivelse samt evt. omkostninger Beløb (2014) Lektiehjælp og faglig fordybelse Placeres på fritidshjem 0-3 kl. Placeres på skole 4-9 kl. 3,2 Ændring af morgenåbent Placeres ved skolen, og ikke på samtlige fritidshjem. -9,8 mio. kr. Tovoksen-ordning, udvidet åbningstid og bæredygtighed i fritidstilbuddene Mulighed for to-voksen. Svarende til 8 timer om ugen for en gns. 3 sporet skole Juniorklubber kan holde mere åbent Pulje til at understøtte fritidstilbud i overgangsperiode 17,3 mio. kr. Skolemad og eftermiddagsmad Skolemad på resterende skoler hvor muligt Tilskud til eftermiddagsmad 4-9 klasse 5,5 mio. kr. Kompetenceudvikling Fuld kompetencedækning i undervisningsfag Ledelsesudvikling Teamsamarbejde 8,4 mio. kr. Læringsagenter (fagligt implementeringsteam) - Hjælpe skolerne i forandringsprocesserne ( ) Den åbne skole - Støtte til brug af nye læringsformer 4,0 mio. kr. Taget fra budgetpræsentation

13 Øvrig drift Titel Beskrivelse samt evt. omkostninger Beløb
Second chance Skoletilbud til udsatte unge 0,9 mio. kr. Skolehaver Videreføre og udvide indsatsen, så aktiviteten også kan dække 0-6 års området 1,8 mio. kr. Brug folkeskolen Midler til at understøtte københavnskes familiers søgning til den københavnske folkeskole 1,5 mio. kr. Diplomuddannelse i ledelse Ledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal kunne tilbydes en diplomuddannelse i ledelse 2,2 mio. kr. Sundhedsplejen - Flere besøg til udsatte familier samt gruppeforløb 5,5 mio. kr. Dagpasning - Tilbagerulning af effektiviseringsbidrag (overgang til børnehavepladspris) 11,2 mio. kr. Taget fra budgetpræsentation

14 Anlæg – Folkeskoler Titel Beskrivelse Ørestad Syd Tresporet skole
Christianshavns skole Nyt skolespor + genopretning Grøndalsvængets skole inkl. fritidspladser Nyt skolespor inkl. fritidspladser + genopretning Anlæg til tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Nødvendigt for at håndtere uforudsete ændringer i søgemønstret, og andre uventede kapacitetsproblemer. Forundersøgelser af kommende udvidelser af folkeskoler og fritidstilbud Foranalyse af de skoleudbygninger mv., der forventes at indgå i budget 2015 Katrinedal Midler sikrer at skolen efter udvidelsen vil have fået etableret en fuld firesporet skole med alle basislokaler og fagområder Skoleidrætshaller Idrætshal ved Lundehus og Energicenter Voldparken (Korsager Skole, Husum Skole, Brønshøj Skole, Katrinedal Skole og Bellahøj Skole) Taget fra budgetpræsentation

15 Anlæg – fritidstilbud mm.
Titel Beskrivelse Juniorklubpladser 700 pladser, der placeres i UK-fællesskaber, og øger udnyttelsen af kommunens lokalefaciliteter. Klubfællesskaber Smedetoften og Christianshavn Samling af Second chance Anlæg til etablering af faciliteter ved Bispebjerg skole Renovering af legepladser 13 konkrete projekter (skole og dagtilbud) Taget fra budgetpræsentation

16 Anlæg – Dagpasning Udbygning af dagtilbud Der etableres 72 nye grupper
Titel Beskrivelse Udbygning af dagtilbud Der etableres 72 nye grupper Pulje til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb Midler til at håndtere forhold, der først kan opgøres, når arbejdet med de konkrete daginstitutioner påbegyndes. Udflytterbørnehaven Arrenæs Ny bygning til børnehaven Udskiftning af rumlepotter, skovbusser og minibusser Udskiftning af de ældste rumlepotter, for at sikre eksisterende kapacitet - giver fleksibel kapacitet og er et populært tilbud. Politisk besluttede omlægninger og omstruktureringer Flytning af opsamlingssteder Special Oprettelse af 72 basispladser i almene daginstitutioner Taget fra budgetpræsentation

17 Tre implementeringsprincipper i København
Reformen skal kunne fungere fra ”dag eet”. Det indebærer, at reformen skal implementeres med udgangspunkt i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder tilgodese det politiske ønske om at bevare de københavnske fritidshjem. Princip 1: En central intention i reformen er at give de lokale ledelser et større råderum til den lokale udmøntning, så folkeskolen i højere grad tilpasses lokale børn, forældre og udfordringer. Realiseringen af reformen i København skal understøtte dette. Princip 2: En afgørende forudsætning for implementering af reformen  er et velfungerende arbejdsmiljø /rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode arbejdsbetingelser på skolen fra dag eet. Princip 3:

18 To faset implementering
I København implementeres reformen i to faser: Fase 1: Fra budget 2014 er indgået til aug. 2014 Fase 2: Fra aug – aug. 2016 I fase 1 vil der bliver arbejdet med en række spor – og I vil naturligvis blive tæt inddraget: Fagligt spor Kompetenceudviklingsspor Personalespor Økonomispor Anlægsspor Der fremsendes nærmere plan for proces og inddragelse til jer for de foreløbigt 5 spor via Min lederside

19 Jan – marts: Lokal proces om personalehåndtering
2013 2014 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Budget 2014 vedtaget BUU drøftelse af skole- bestyrelsessammen- sætning, valgfag mv. BUU beslutning om udmøntning af budget 2014 BUU beslutning om udmøntning af anlægs-pulje BUU beslutning om skolebestyrelses- sammensætning, valgfag mv. BUU beslutning om elevplaner, kvalitetsrapport og trivselsrapport Politisk niveau 23. sep. og okt.: KL’s forløb for skoleledere Rammer for lærere og pædagogers arbejdsvilkår er på plads Rammer for skolebestyrelses- sammensætning på plads Budgetudmelding til skoler og institutioner Plan for kompe- tenceudvikling og tilrettelæggelse af initiativerne i dialog med skoler Rammer for elevplaner, kvalitetsrapport og trivselsrapport på plads Udmelding af strukturpulje Forvaltnings- niveau Sep. – okt.: Dialog i skolers samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg om mulighed for lærertilstedeværelse Jan – marts: Lokal proces om personalehåndtering Jan: Lærertilmelding til kompetence-dækningskurser åbner Okt.-nov.: Opstart af drøftelser om personalehåndtering Lokalt niveau Okt.- dec.: Dialog med skoler og DA om skoler og lærertilstedeværelse Nov.- dec.: Høring om skole-bestyrelsessammensætning, valgfag mv.

20 Spørgsmål ?


Download ppt "Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google