Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metaanalyser og systematiske review

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metaanalyser og systematiske review"— Præsentationens transcript:

1 Metaanalyser og systematiske review
Udarbejdelse og kritisk vurdering af systematiske review / metaanalyser

2 Udarbejdelse af systematisk review
Opstilling af velafgrænset formål Patientgruppe, intervention etc. In- og eksklusionskriterier Litteratursøgning Databaser, referencer Kvalitetsvurdering Randomisering, skjult allokering, blinding, Sammenfatning og konklusion Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

3 Homogeneity (fixed model)
Studierne opfattes som stikprøve fra den samme population af studier (hypotetisk). Studier gives vægt svarende til den inverse varians af det enkelte studie, hvilket betyder at større studier alt andet lige tillægges størst vægt Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

4 Heterogeneity (random model)
Studierne opfattes som stikprøver fra forskellige studiepopulationer (hypotetisk) Der er mindst to studier der måler forskellige effekter Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

5 Kritisk artikellæsning
Precisionsplot (publicationsbias) RR = 0,77 [0,62-0,97] Fixed effect model Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

6 Kritisk artikellæsning
Precisionsplot (efter trim and fill) RR = 0,88 [0,71-1,09] Fixed effect model Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

7 Kritisk artikellæsning
Publikations bias Publikations bias forstyrrer muligheden for at få valide estimater ved sammenfatning af data fra forskellige studier. Det samlede resultat. Skævvrider outcome i retning af positive resultater. Studier, der favoriserer kontrol behandling (negative resultater) er ofte ikke publiceret (evt. kun på orginalsproget). Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

8 Studiets troværdighed
Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

9 Kritisk artikellæsning
Metaanalyse Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

10 Kritisk artikellæsning
Metaanalyse 1 2 3 5 4 Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

11 Kritisk artikellæsning
Metaanalyse Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

12 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 1 Studierne oplistes almindeligvis efter forfatter som her (eller alternativt efter publikationsår eller vægtning). Antallet af patienter i ”nurse practioners group” er således 334 og deres gennemsnitlige tilfredshed (på en skala fra 0-100) er 68,6 og standarddeviationen (SD) på 8,8. I ”doctors group” er der 403 patienter med en tilfredshed på 65,9 og en SD på 10,8. Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

13 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 2 Sammenligningen mellem de to studier foretages her ved at udregne ”standardised mean difference (SMD)” som forskellen i tilfredshed mellem de to grupper delt med standarddeviationen (SD) Firkantens størrelse udtrykker vægtningen af studiet. Bredden af krydset er usikkerheden og vises både grafisk og i tal Vægten udregnes på baggrund af spredningen i data. Spredningen bliver typisk mindre, hvis der er mange patienter i studiet. Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

14 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 3 Studierne oplistes ofte efter alder, størrelse eller vægtning for at kunne se om er publikationsbias, hvorved de små, ældre studier ofte er mere positive end de større og nyere; hvilket tyder på at der er små negative studier der ikke bliver publiceret. Dette kaldes et ”funnelplot” Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

15 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 4 Testen for effekt af behandling målt i patienttilfredshed af ”nurse practioners group” i forhold til ”doctors group”. på ”stroke unit” i forhold til indlæggelsen på anden afsnit. Altså test af om en SMD på 0,27 (samlet resultat) er signifikant forskellig fra 0 Her er z teststørrelsen 2,68 (middeleffekt/ spredning) som svarer til en p- værdi på 0,008 og altså kan det afvises at tilfredsheden i de to grupper kan være opstået ved en tilfældighed og forskellen er dermed signifikant. Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

16 Kritisk artikellæsning
Metaanalyse (ift. randomisering) Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

17 Studier sorteret efter SE
Funnelplot og Metaanalyse Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

18 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 4 Test for heterogenisitet, altså test af antagelsen om at studierne kunne være stikprøver kommet fra den samme store studie og altså om resultaterne meget forskellige. Chi- square er teststørrelsen som man regner ud på baggrund af resultaterne i samtlige studierne. P-værdien kan findes i en tabel når Chi- square er udregnet. DF er antallet af frihedsgrader. Her er der 5 studier og vi beregner et gennemsnit altså er der 5 – 1 = 4 frihedsgrader tilbage. P er sandsynligheden for at den fundne forskel kunne være opstået ved en tilfældighed. P < 0,00001 Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

19 Kritisk artikellæsning
Metaanalyser 5 Dette er metaanalysens resultat og rhomben (ruderen) bredde viser usikkerheden og spidsen viser effektens størrelse. Det svarer til de tal der står længere mod højre. Samlet forskel i patienttilfredshed er en SMD på 0,27 (samlet resultat) og sikkerhedsinterval fra 0,07 til 0,47 er signifikant forskellig fra 0. P = 0,008 Carsten Juhl Kritisk artikellæsning

20 Kritisk artikellæsning
Litteratur Oxman AD, Cook DJ, Guyatt GH, User´s Guide to the Medical Litterature VI. How to use an Overview, JAMA 2000;284: Greenhalgh T. How to read a Paper, Papers that summerise other papers (systematic review and metaanalysis), BMJ 1997;315:672-5 Lund H. Kritisk vurdering af oversigtsartikel. Nyt om forskning 2000;1:18-22 Lund H. Evidensbaseret praksis med udgangspunkt i Cochrane Collaboration. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2001;3:30-39. Carsten Juhl Kritisk artikellæsning


Download ppt "Metaanalyser og systematiske review"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google