Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojektet"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojektet
Opgaveteknisk vejledning 28. November 2013

2 Opgaveperiode Fredag den 6. december kl til torsdag den 19. december kl Afleveres på elektronisk på Lectio samt i ét underskrevet eksempler på kontoret.

3 Omfang Opgavens omfang er normalt sider, hvis ikke andet fremgår af opgaveformuleringen. En normalside 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og tekstbilag medregnes ikke i sidetallet.

4 Indhold OPGAVEN SKAL INDEHOLDE: Forside Abstract
Indholdsfortegnelse/disposition Opgavens enkelte afsnit Konklusion Litteraturliste Evt. bilag Forklarende noter og litteraturhenvisninger kan skrives nederst på hver side eller evt. samles efter konklusionen.

5 Forside Opgavens forside udleveres sammen med opgaveformuleringen

6 Abstract Et resumé, der er en kort sammenfatning, skrevet på engelsk
Omfang linjer Placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen Indhold Formål og problemstilling: hvilken problemstilling vil du undersøge? Anvendte metoder: hvad gjorde du og hvordan gjorde du det? Resultater: hvad er resultaterne af dine undersøgelser? Konklusion: hvad kan du samlet konkludere? Udelad citater og henvisninger Formuler dig præcist og objektivt – undgå formuleringer som ”jeg gjorde” osv. Varier gerne sproget, så du ikke gentager formuleringer fra opgaven

7 Abstract – useful vocabulary
Examine/examination of… Account for/account of… Analyse/ analysis of (NB: flertal: analyses)… Compare/comparison of… Interpret/interpretation of… Discuss/discussion of… Put into perspective… Consider… Assess/assessment of… Estimate/estimation of… Evaluate/evaluation of…

8 Indledning Præsenter kort opgavens problemformulering, hvad der vil blive belyst, og hvordan du har tænkt dig at gøre det. Opbygning af indledning kan se således ud: Introduktion til emnet og motivering af valg af vinkel og faglige spørgsmål Præsentation af problemformulering Opgavens disposition og faglige metoder

9 Indledning En god indledning skal
give en klar og entydig forståelse af hvilket fagligt emne, opgaven behandler motivere den valgte vinkel på stoffet samt præsentere problemformuleringen - ud fra indledningen skal det stå klar for læseren, hvordan opgaven besvarer sin problemformulering give læseren lyst til at læse videre.

10 Afsnit Hvert afsnit bør have en overskrift
Sørg for, at de enkelte afsnit kommer i en logisk rækkefølge i forhold til den måde, du har valgt at besvare opgaven. Det kan være hensigtsmæssigt med korte delkonklusioner efter hvert afsnit – kan dog afhænge af fag, så spørg vejleder. Sørg for at lave overgange mellem afsnittene, så opgaven får et ”flow”

11 Citater Citat har flere funktioner. Ved at citere
Viser du, at du har arbejdet med stoffet Viser du, at du formår at fremdrage relevante og væsentlige dele af stoffet Et citat skal markeres tydeligt i teksten. Alt inden for citationstegnene skal altid gengives nøjagtigt som i originalen. Du skal begrænse dig til få og velvalgte citater. (Dog kan der i tekstanalyseopgaver være behov for flere citater som dokumentation) Til samtlige citater skal der være en henvisning, hvoraf det fremgår, præcis hvorfra citatet stammer

12 Citater Citater skal integreres i din fremstilling. Det betyder, at der skal være en sammenhæng mellem din tekst og citatet. Med andre ord: lav overgange mellem din tekst og citat!

13 Fremstilling Ikke al fremstilling skal være citat
Du må naturligvis gerne inddrage synspunkter, oplysninger og andet materiale fra bøger, som du har læst Men: det skal være tydeligt angivet, hvor du har det fra. Det skal desuden være tydeligt markeret, hvornår, det er dig selv, der mener eller analyserer noget, og hvornår du benytter materiale fra andre kilder.

14 Figurer I nogle fag, typisk naturvidenskabelige fag bruges ofte figurer, tabeller og grafer i fremstillingen Sørg for, at disse figurer, tabeller og grafer bliver inddraget i fremstillingen – ligesom citater bør de ikke stå alene Sørg for, at der er overensstemmelse mellem de betegnelser, der er i fx figuren og på grafen og dem, du anvender i din fremstilling

15 Konklusion Opgavens konklusion er dit svar på opgaveformuleringen i kort form. Derfor er det vigtigt, at der er nøje sammenhæng mellem indledning og problemformulering og konklusion. Sørg for at gennemlæse indledningen (endnu en gang!) inden du skriver din konklusion. Selvom konklusionen selvfølgelig placeres sidst i opgavens brødtekst, bør den formuleres således, at den kan læses i forlængelse af indledningen. Undgå personlige betragtninger og vurderinger, der ikke er relevant for opgaveformuleringen.

16 Noter og litteraturhenvisning
Du skal med litteraturhenvisninger dokumentere, hvorfra du har jeres stof. Henvisningerne placeres ,hvor det findes hensigtsmæssigt efter velafgrænsede afsnit. Der kan godt være henvisning til flere bøger eller netadresser i én henvisning. Henvis ikke bare til bogen, men også hvilke sider. F.eks. s Litteraturhenvisninger markeres med fortløbende numre – selve henvisningerne skrives nederst på siden, efter hvert hovedafsnit eller samlet lige efter konklusionen. Forklarende noter kan indgå i denne fortløbende nummerering. Gå ud fra ,at læseren har et vist forhåndskendskab, så de forklarende noter ikke svulmer op. Du behøver f.eks. ikke at forklare hvem H.C. Andersen var eller hvad 1. verdenskrig er. Altid henvisninger lige efter citater og tabeller og kort du henter andre steder fra. Oplysninger fra nettet skal også kunne dokumenteres.

17 Litteraturliste Alfabetisk efter forfatternes efternavn:
efternavn, fornavn, titel, forlag, udgivelsesår. Friisberg, Gregers: Dansk politik og økonomi. Gyldendal Skriv evt. i parentes hvordan du omtaler bogen i henvisningerne , så du ikke skal skrive det helt ud hver gang f.eks: (Friisberg). ( I litteraturhenvisningerne behøver du så blot at skrive f.eks: Friisberg, s ) Litteraturliste og litteraturhenvisninger er IKKE det samme.

18 Oplysninger fra nettet
Oplysninger fra nettet skal dokumenteres ligesom alle andre oplysninger, du bruger Anvendte netadresser skal anføres i litteraturlisten, f.eks. efter den trykte litteratur Der skal være Fuld netadresse, forfatter, titel, udgiver, årstal, din besøgsdato

19 Bedømmelsen Bedømmelsen bygger på en helhedsvurdering, hvor det vurderes i hvor høj grad opgaven lever op til målene med SRP, dvs. din evne til Faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nyt fagligt stof Beherskelse relevante faglige mål At lave en opgave med overensstemmelse mellem besvarelse og opgaveformulering

20 Bedømmelsen fortsat Udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof. Problemstillingens sværhedsgrad og kompleksitet. Formidlingen af stoffet herunder beherskelse af formen for en faglig opgave ( f.eks. citatteknik, noter, kilde-og litteraturfortegnelse) samt den sproglige fremstilling.

21 Andet Man må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt Sygdom – få ej udleveret opgaven hvis du er syg, kontakt skolen hvis du bliver syg, normalt lægeerklæring

22 Mere andet Hvis en elev uretmæssigt har skaffet sig hjælp i et omfang, der påvirker bedømmelsen af opgaven (’snyd’) vil blive bortvist fra prøven Det er kun skolens leder, der kan træffe afgørelse om bortvisning Ny SRP i den efterfølgende eksamenstermin Ny opgaveformulering

23 Vejledning i skriveperioden
Du har mulighed for at få vejledning i hele skriveperioden Aftal med dine vejledere – elektronisk via lectio- hvornår og under hvilken form denne vejledning finder sted. Vejledningen må ikke være en bedømmelse af væsentlige dele af besvarelsen. I eksperimentelle fag, vil der være faglig vejledning tilstede i de perioder, der er afsat til eksperimenter.

24 Skriveværksted Der bliver et særligt SRP-skriveværksted fra mandag den 9. december til torsdag den 19.december. Skriveværkstedet er placeret i B3 og biblioteket er på hverdage bemandet med tre lærere fra kl – I skriveværkstedet vil man kunne stille almen-praktiske spørgsmål. Afklaring af mere fagrelaterede spørgsmål skal ske ved kontakt til vejlederne.

25 God arbejds- og skrivelyst!


Download ppt "Studieretningsprojektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google