Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010"— Præsentationens transcript:

1 Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010
Adressedata fra A til Z Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010

2 Overblik Registrenes samspil: BBR, CPR-vej, ESR, OIS
CPRs vejregister: Vejkoder og vejnavne Postnummer-data Nyt BBR som adresseregister Adressepunkt, adressekoordinater Distribution af adressedata, OIS Adresse Webservices AWS Mere om Nyt BBR: Nye principper og ideer Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

3 Registrenes rolle og samspil
Grundregistreringen af adresser i CPR-vej, ESR, BBR, KRR, kort …

4 Registrering af adresser før …
Adressekoordinater (”Adressepunkt”) GIS AdrDb. x/y (fil) RAP /RAPGIS (ret adresse- punkter) www Registrering af adresser før … ESR Husnr. til ESR-ejendomme (bl.a. ifm. Udstykning) Husnr. til BBR-ejendom, BBR-bygning samt husnr. og etage/dørbetegn. til BBR-enhed (CR/CS) (ifm. Ibrugtagen/indflyt.) BBR CPR vej Vejnavn/vejkode Reference til postnr. og evt. supplerende bynavn Lokalitet/bygningsnavn Sogn, valg + øvr. distrikter (ifm. nyt vejnavn) Vejnavn/vejkode Supplerende husnr. knyttet til et bestemt matrikelnr. (”manuel adresse”) KRR OIS OSAK Externe brugere Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

5 Registrering eller dobbeltregistrering?
Fastsættelse af adgangsadresse Fra BBR arbejdsgangsanalyse Udført af Devoteam for Kombit A/S Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

6 Nu: Alle adresser registres i Nyt BBR
Alle adgangs- og enhedsadresser oprettes og ajourføres (inkl. adresse-punkt) i Nyt BBR BBR Adresse BBR Kommune Vejnavn/-kode CPR vej Vejnavn/vejkode, postnr. og evt. Supplerende bynavn, bygningsnavn Sogn, valg + øvr. distrikter (ifm. nyt vejnavn) Postnr, bynavn … ESR OIS (AWS) Externe brugere Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

7 - samt beliggenhed i postnummer, supplerende bynavn mv.
Vejkoder og vejnavne - samt beliggenhed i postnummer, supplerende bynavn mv.

8 Registrering af vejnavne
Af historiske grunde registres vejnavne, og adressernes beliggenhed i postnummer mv. i CPRs vejregister og ikke fx. i BBR § 23. Kommunalbestyrelsen registrerer de fastsatte vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder i CPRs vejregister ( ... ) Stk. 2. ( … ) I CPRs vejregister [registreres] tillige oplysninger om alle vejnavnes og adgangsadressers beliggenhed i et bestemt postnummer samt oplysninger om eventuelt fastsatte supplerende bynavne. Kirsten Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

9 Lidt om CPRs vejregister: rolle/funktion
CPRVej er basisregister for: Vejnavn (40), vejadresseringsnavn (20), vejkode (4) CPRVej fastlægger vejnavnets/adresserne beliggenhed i et postnummer (= del af adressen) et evt. supplerende bynavn (= del af adressen) et evt. bygningsnavn/”lokalitet” (= del af adressen) et sogn, et valgdistrikt, samt andre distrikter ...ved hjælp af vejdistrikter (lige/ulige husnr. interval) Indeholder ingen geografiske snitflader/funktioner Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

10 Problemer i samspillet ml. BBR/CPRVej
Kommunens folkeregister funktion Typisk placeret i BORGERSERVICE Oprette nyt vejnavn og vejdistrikt Ændre vejnavn og vejdistrikt Kommunens BBR- og/eller Adresseregisterfører Typisk placeret i TEKNIK- og MILJØ-FORVALTNINGEN BBR Adresse Vejkode/vejnavn CPR vej Postnummer, bynavn … Uoverensstemmelser, fejl, flaskehalse, spild Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

11 Postnummer-data

12 Det officielle postnummerkort
Pr en del af DAGI datasættet (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling) Læs mere på Download datasættet fra KMS’ hjemmeside: Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

13 Nyt BBR som adresseregister

14 Registrering af adresser i BBR
§ 24. Kommunalbestyrelsen registrerer samtlige fastsatte adgangs- og enhedsadresser i bygnings- og boligregisteret (BBR). Registreringen skal ske i umiddelbar forlængelse af, at den pågældende adressebetegnelse er fastsat og i takt med, at de øvrige oplysninger, jf. stk. 2-7, er til rådighed. (...) Stk. 3. For hver adgangsadresse registreres, hvilket postnummer adressen er beliggende i, hvilken navngiven vej adressen hører til samt det fastsatte husnummer. Stk. 4. For hver adgangsadresse registreres, hvilket jordstykke adressen er beliggende på, samt hvilken bygning, teknisk anlæg, adgangsvej og indgangsdør adgangsadressen er knyttet til. Morten Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

15 BBR Kommune ESR-ejendomsnummer Jordstykke/Matr.nr
Vejnavn, husnummer, postnummer, suppl. bynavn, bygningsnavn Sagsdatoer Adressepunkt Morten Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

16 Muligheder i Nyt BBR: Åbne snitflader
Åbne BBR-snitflader BBR-system Standard BBR kommune- klient 3. Parter kan udvikle BBR-løsninger (brugergrænseflader) eller integrere BBR-funktioner i andre kommunale systsemer BBR Kommune- løsning C BBR Kommune- løsning B BBR Adresse BBR Kommune BBR Adresse- løsning A med kort Adresse- løsning B GIS Adresse- løsning C Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

17 - registrering opdatering, foreløbige matrikelbaserede koordinater …
Adressepunkt - registrering opdatering, foreløbige matrikelbaserede koordinater …

18 Adressepunkt § 13. Til hver adgangsadresse knyttes et punkt (adressepunktet), som skal være beliggende inden for omridset af det jordstykke, henholdsvis den bygning, som adressen, jf. § 11 hører til. (…) § 24 (…) Stk. 5. For hver adgangsadresse registreres (…) oplysningerne om det adressepunkt, som efter reglerne i § 13 repræsenterer adressens geografiske beliggenhed. Som grundlag for registreringen af de geografiske koordinater (X,Y) til adressepunktet anvendes de bedst mulige digitale grundkort, som kommunen har til rådighed. Koordinaterne ajourføres mindst én gang årligt. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Morten Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

19 Oprindelig logisk datamodel i BBR
Enhedsadresse - … - … - … 0..1 1..1 Adgangsadresse - … - … - … Adressepunkt: - … - … 1..1 Vejnavn 0..1 Suppl. bynavn 1..1 Postnummer Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

20 Opdateret logisk datamodel i BBR
Enhedsadresse - … - … - … 0..* 1..1 Adgangsadresse - … - … - … 0..* 1..1 Vejnavn 1..1 0..1 0..1 Suppl. bynavn Adressepunkt - … - … - … 1..1 Postnummer Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

21 OIO ”AddressPoint” Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010
Adressedata A..Z

22 Adressepunktet i Nyt BBR
AdressepunktID (UUID) Nøjagtighedsklasse {A,B,(U)} Teknisk standard {UF,TN,TK,TD} Kilde til adressepunktet (1..5) Revisionsdato (Dato) Easting/Northing (EUREF89 zone 32) Retning (vinkel i ’gon’ dvs ) Tekstplacering (1..9) Kvadratnets-celle (100m,1km,10 km) Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

23 Foreløbigt, matrikelbaseret adressepunkt
Adgangsadresse Resultatet BBR adr Matrikel Når kommunen senere har opdateret adgangsadressens adressepunkt: Når adressen opdateres i BBR: Undersøger BBR om punktet ligger indenfor det registrerede matrikelnummer Når en adgangsadressen oprettes/opdateres og ikke har et ”rigtigt” adressepunkt: BBR bruger adressens matrikelnummer til at … kalde matriklen via kortforsyningen … Matriklen svarer med matrikel-koordinater (bl.a.) … BBR opretter et adressepunkt med disse koordinater Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

24 Ajourføring af adressepunkt før og nu
Adressesnitflader til Nyt BBR kan både oprette, nedlægge og opdatere adresser Nyt BBR OIS BBR Adresse- løsninger BBR Adresse-snitflader GIS ADR2 ADR1 ADR3 Med Nyt BBR Via KRR/BBR RAP/ RAPGIS GIS KMD Adresse-koordinat-snitflade KMD Dataforsendelse Download/upload Adressekoordinat-snitflade til KRR (NB! Kan ikke oprette/nedlægge adresser) webservice KRR BBR OIS Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

25 Tænkt eksempel på BBR-adresse løsning
Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

26 Distribution af adressedata
Adressedata i OIS

27 OSAK *): Adresser i OIS fra 2004 …
Nyt BBR (Adr) Paralleldrift OSAK *): Adresser i OIS fra 2004 … *) Officielle, standardiserede adresser og koordinater KRR OIS xml- filer Natlig overførsel CO 16000T Kontrol Ikke-valide koordinater kasseres ”Vask” Kun gyldige adresser … csv- filer Overførsel hver måned/ hver nat Berigelse Postnummer, bynavn, sogn og DDKN Normalisering Adgangs- og enheds- adresser 2 tabeller Udføres hos KMS CO 31000T m.fl. ”OSAK” xml- filer Dagen efter Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

28 Nyt BBR vil erstatte OSAK
OIS (Adr) Kommuner K1 K3 K2 Brugere AWS Dist. Nyt BBR (Adr) Kontinuert overførsel OIS’ implementering af data fra Nyt BBR og udfasning af OSAK er endnu ikke planlagt eller tidssat Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

29 AWS – stiller adressedata til rådighed
Adresse webservices AWS – stiller adressedata til rådighed

30 Idé: Adresse web-services (AWS)
Borger ESDH Virk EPJ 112 IT .. It-applikationer ADR (x/y) BBR Referencedata Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

31 AWS funktionalitet [1]: metoder
ParseAddress ^ Tolker en adresselinie og opdeler den i enkeltkomponenter: vejnavn, husnr., etage osv. GetAddress Giver en adresseoplysning ved et simpelt opslag f.eks. Komm.kode +vejkode := vejnavn TransformAddress Omformer en adresseoplysning baseret på komm./vejkode o.l. til en fuldstændig, postadresse ValidateAddress Validerer en adresseoplysning, dvs. undersøger om adressen findes blandt de officielle adresser FindAddress ^ Finder en adresseoplysning ud fra søgekriterier, f.eks. vejnavn (fonetisk), postnr., kommune o.l. ConvertAddress ^ Konverterer en adresse før kommu-nalreformen til samme adresse efter (kommkode,vejkode, husnr) BBR Adr ^ FilterCollection Optionel parameter som filtrerer query pba. postnr., kommune … Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

32 AWS funktionalitet [2]: geo-metoder
GeographicSearchAddress Returnerer den/de adresser som ligger i/ved en given geometri (punkt/linie/polygom) GeoCodeAddress Returnerer koordinaterne til en adresse i et givent koordinatsystem WMS AddressLayer Returnerer et WMS ”adressekort” dvs. et husnummertema som kan lægges oven på andre WMS’er (inkl. Filter Encod./SLD) BBR Adr Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

33 2009-2010: Første løsninger så småt i brug
Mere info via AWS-gruppen på digitaliser.dk og Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

34 Nye ideer og principper i Nyt BBR
Nye muligheder, nye data …

35 Logisk datamodel for Nyt BBR
Enheds- adresse Indgang / opgang Rum Enhed Etage Brugs- enhed Bygning Adgangs- adresse Grund (Matr. nr.) Logisk datamodel for Nyt BBR Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

36 Nyt BBR: Adressen er et selvstændigt objekt
BBR skal kunne registrere oplysninger om en adresse, uanset om den på registreringstidspunktet er knyttet til en ubebygget grund, anlæg e.l., til et teknisk anlæg eller til en bestemt opgang/indgang, eller BBR-enhed. Registrering af en adresse skal betragtes som en selvstændig proces, som skal kunne udføres i BBR, uanset om registreringen sker som led i en udstyk-ningssag, byggesag, vejprojekt e.l., eller er en følge af en selvstændig afgørelse, f.eks. på baggrund af en ekstern henvendelse fra ejer eller bruger. Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

37 Nyt BBR: Adresser har en stabil og global id
Hovedvejen 14A A FØR Søvej NU Samme adgangsadresse-id (UUID): 60e1d51a-c1c5-11d5-b13c-cfdb4afc04d1 Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

38 Nyt BBR: Både sags- og stamadresser
Adresserne kan være sagsdata eller stamdata (ligesom andre BBR-data): En adresseforekomst kan oprettes foreløbigt og sags-behandles (som udkast, indstilling, sendes i høring, foreslås af ekstern part mv.) forud for den egentlige ikrafttræden og registrering. For adgangsadresser der optræder som sagsdata skal der ikke nødvendigvis være registeret {valid} vejkode eller husnummer. (Dog matr.nr. eller adressepunkt!) Nyt BBR skelner ml. ”ny foreløbig” og ”sagsadresse”. Adressens status fremgår af en kode {1,2,3,4} Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

39 Nyt BBR: Tidlig fastsættelse af adresser
Nye foreløbige adresser (sagsdata) Endelige adresser (stamdata) Morten Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

40 Eksempel: Om-nummerering
Matr.nr. 16a Matr.nr. 16b Matr.nr. 17c Vibevej 5A Vibevej 5B Vibevej 3 AAD 111 AAD 333 AAD 222 Ny adresse ønskes oprettet Ændringer træder i kraft Matr.nr. 16a Matr.nr. 16b Matr.nr. 17c Matr.nr. 16a Matr.nr. 16b Matr.nr. 17c Vibevej 5A Vibevej 5B Vibevej 3 AAD 111 AAD 333 AAD 222 Vibevej 5A Vibevej 5B Vibevej 5C Vibevej 3 AAD 111 AAD 333 AAD 222 AAD 444 (S) Vibevej 5C (S) Vibevej 5B (N) Vibevej 5A AAD 444 Situation før Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z

41 Spørgsmål? Morten + Kirsten Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010
Adressedata A..Z

42 Websted, information, vejledning: adresse-info.dk
Kontaktoplysninger Websted, information, vejledning: adresse-info.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen: Morten Lind, Katrine Langballe, Kirsten Elbo, Morten + Kirsten Geoforum Adresseworkshop Adressedata A..Z


Download ppt "Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google