Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra EU – Maj 2014 Dansk Forening for Arbejdsret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra EU – Maj 2014 Dansk Forening for Arbejdsret"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra EU – Maj 2014 Dansk Forening for Arbejdsret
Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet

2 Arbejdsretlige direktivforslag
Jens Kristiansen Arbejdsretlige direktivforslag Ingen nye udspil til arbejdsretlige direktiver, men to verserende: Forslag til ændret barselsdirektiv – KOM (2008) 637 - Parlamentet har førstebehandlet forslaget i 2010, mens forslaget har ligget dødt i Rådet siden 2011 Forslag til ændret arbejdstidsdirektiv – KOM (2010) 106 - parterne opgav i december 2012 at nå til enighed - Kommissionen har (stadig) ikke selv fremsat forslag

3 Sæsonarbejdere fra tredjelande
Jens Kristiansen Sæsonarbejdere fra tredjelande Direktiv 2014/36 om sæsonarbejdere fra tredjelande Direktivet regulerer sæsonarbejderes indrejse, ophold og rettigheder Direktivet omfatter ikke - udstationerede medarbejdere fra EU-virksomheder - personer omfattet af opholdsdirektivet - personer omfattet af associeringsaftaler Sæsonarbejderen skal have arbejds- og opholdstilladelse - en række (restriktive) betingelser skal være opfyldt og medlemslandene kan bestemme antallet af indrejsende Direktivet er omfattet af det danske retsforbehold

4 Supplerende pensionsrettigheder for vandrende arbejdstagere
Jens Kristiansen Supplerende pensionsrettigheder for vandrende arbejdstagere Direktiv 2014/50 om bedre mulighed for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder Gammelt forslag, som oprindeligt indeholdt regler om optjening af og flytning af pensioner både nationalt og på tværs af landegrænser Direktivet regulerer alene supplerende pensionsrettigheder for vandrende arbejdstagere

5 Bedre sikring af vandrende arbejdstageres rettigheder
Jens Kristiansen Bedre sikring af vandrende arbejdstageres rettigheder Direktiv 2014/54 om fremme af arbejdstagernes fri bevægelighed - knytter sig til TEUF artikel 45 og forordning 492/2011 Effektive retshåndhævelsesmekanismer (artikel 3) - svarer til ligebehandlingsdirektivets artikel 17 - berører ikke arbejdsmarkedets parters adgang til at påtale forhold i henhold til national ret eller praksis Bistand fra uafhængige organer (artikel 4) - svarer stort set til ligebehandlingsdirektivets artikel 20

6 Bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet
Jens Kristiansen Bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet Direktiv 2014/67 om håndhævelse af direktivet om udstationering Tilsigter en mere effektiv håndhævelse af det eksisterende udstationeringsdirektiv - berører ikke kredsen af løn- og arbejdsvilkår i artikel 3 Nogle af de centrale elementer er - identificering af reelle udstationeringer (artikel 4) - tilladte krav og kontrolforanstaltninger (artikel 9) - ansvar for underkontrahenter (artikel 12) - tværnational bistand til bødeinddrivelse (artikel 16-19)

7 Forslag om persondataforordning
Jens Kristiansen Forslag om persondataforordning Forslag til ny persondataforordning – KOM (2012) 11 Forslagets hovedsigte - forbedre persondatabeskyttelsen (chartrets artikel 8) - opbygge tillid til online-handel (det indre marked) Parlamentet har 1. behandlet forslaget den 12/3 2014 - med en lang række forslag til opstramning af såvel persondatabeskyttelsen som sanktioneringen af overtrædelser Rådet har endnu ikke førstebehandlet forslaget

8 EU-domme om ”socialpolitik”
Jens Kristiansen EU-domme om ”socialpolitik” Traktatbrud Præjudiciel Store afd. Fra Danmark Foreløbig 2014 (pr. 20/5) Domme Verserende

9 Dom af 18.7.2013 i C-426/11 (Alemo-Herron)
Jens Kristiansen Dom af i C-426/11 (Alemo-Herron) Chartrets artikel 16 beskytter friheden til at oprette og drive egen virksomhed, herunder aftalefriheden En virksomhed skal have mulighed for effektivt at varetage sine interesser under kontraktforhandlinger - herunder for at ændre arbejdsvilkårene for dens ansatte med henblik på dens fremtidige erhvervsaktivitet Artikel 3 i virksomhedsoverdragelsesdirektivet er derfor til hinder for ”dynamiske bestemmelser”, hvor erhververen ikke efter overførslen har indflydelse på forhandlingerne

10 Dom af 15.1.2014 i C-176/12 (Médiation Sociale)
Jens Kristiansen Dom af i C-176/12 (Médiation Sociale) Chartrets artikel 27 om information og høring kan ikke give informationsdirektivets artikel 3 direkte virkning i en tvist mellem private Det skyldes, at bestemmelsen efter sin ordlyd forudsætter en præcisering i EU-retten eller national ret I modsætning hertil fremhæver dommen chartrets artikel 21 som en regel, der tillægger private en subjektiv ret

11 Jens Kristiansen Domme af i C-167/12 og 363/12 Den sociale mor til et barn, der er født af en surrogatmor, har ikke krav på barselsorlov (direktiv 92/85) Det er ikke i strid med ligebehandlingsdirektivet, at en arbejdsgiver afslår at give barsels- eller adoptionsorlov til den sociale mor (direktiv 2006/54) Ikke forskelsbehandling pga. handicap at give afslag på orlov, selv om en social mor pga. sygdom ikke selv er i stand til at føde et barn (direktiv 78/2000) FN’s handicapkonvention indeholder ikke ubetingede og præcise bestemmelser, som kan give konventionen direkte virkning i EU-retten

12 Jens Kristiansen Domme i danske sager, 2013 Dom af i C-335/11 og 337/11 (Ring og Werge) - handicapdiskrimination og FUL § 5, stk. 2 - Sø- og Handelsretten afsagde domme 31/1 2014 - den ene af dommene anket til Højesteret Dom af i C-476/11 (Kristensen) - aldersgraduerede pensionsbidrag ikke omfattet af artikel 6, stk. 2 - op til national domstol at vurdere, om ordningen er ”nødvendig” (artikel 6, stk. 1) Dom af i C-546/11 (Toftgaard) - afskæring af rådighedsløn ved det fyldte 65. år - ministeriet har taget bekræftende til genmæle

13 Verserende danske sager
Jens Kristiansen Verserende danske sager C-354/13 (Kaltoft) - er det i strid med EU-retten for offentlige arbejdsgivere at forskelsbehandle på grund af fedme? - kan fedme være et handicap i beskæftigelsesdirektivets forstand? C-515/13 (Ingeniørforeningen) Er forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder til hinder for en retstilstand, der svarer til FUL §2 a, stk. 2?

14 EU-konform fortolkning - U2014.914H
Højesteret afviste EU-konform fortolkning af den dagældende ferielovs § 13, stk. 2: - ifølge EU-Domstolens må EU-konform fortolkning ikke føre til et resultat ”contra legem” - retstilstanden efter ferieloven fra 2000 var klar, og ikke muligt ved anerkendte fortolkningsprincipper at lægge risikoen for sygdom opstået under ferie på arbejdsgiveren - brud på retssikkerheden og rettens forudsigelighed at pålægge en privat arbejdsgiver at give ansatte erstatnings- ferie i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis

15 Direkte virkning - U H Anvendte beskæftigelsesdirektivet med direkte virkning over for offentlige arbejdsgivere - undlod herefter at anvende FUL § 2 a, stk. 3, i tilfælde, hvor det ville være uforeneligt med Ole Andersen-dommen Overlod de generelle retningslinjer for anvendelsen af bestemmelsen til lovgivningsmagten Dommen tager ikke stilling til situationen for private arbejdsgivere - kan FUL § 2 a, stk. 3, fortolkes EU-konformt? - kan forbuddet mod aldersdiskrimination anvendes med direkte virkning over for en privat arbejdsgiver?


Download ppt "Nyt fra EU – Maj 2014 Dansk Forening for Arbejdsret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google