Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indkøb og udbud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indkøb og udbud."— Præsentationens transcript:

1 Indkøb og udbud

2 Program Forudsætninger Bygge- og anlægsopgaver
Økonomiske organisatoriske Bygge- og anlægsopgaver Investeringsplan 2010 Konkrete projekter Tilbudsloven Faxe Kommunes praksis Vare- og tjenesteydelser

3 Forudsætninger Loven Krav til konkurrenceudsættelse fra regeringen og EU Kommunens økonomiske udfordringer Nulvækst – reelt set minus ,00 kr. Der skal spares ,kr. på vareindkøb og mv. i 2010 ud af en omsætningsvolumen på millioner Der er sat ,00 kr. af til bygge- og anlægsopgaver i 2010

4 Organisering Indkøbsenheden og K17 står for udbud af
varekøb og tjenesteydelser. Indkøbsenheden ligger i økonomiafdelingen. Bygge- og anlægsopgaver følger andre regler og administreres af Teknik og Miljø

5 Organisering Ansvaret for indkøb ligger decentralt i de
enkelte afdelinger og institutioner Det er frivilligt for afdelingerne og institutionerne om de vil benytte kommunens indkøbsaftaler Incitamentsmodel Decentral model er under pres

6 Økonomiske rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser
Besparelsen på ,00 kr. skal hentes ved at konkurrenceudsætte varekøb og opgaverne indenfor tjenesteydelser Konkurrenceudsættelse vil ske på forskellige måder: Indkøbssamarbejde K17 Benyttelse af Ski´s og Statens indkøbsaftaler Nyoprettet indkøbsenhed vil gennemføre udbud

7 Økonomiske rammer for bygge- og anlægsopgaver
Der er i den vedtagne investeringsplan for 2010 afsat ,00 kr. til bygge- og anlægsopgaver Faxe Kommune har fået mulighed for at udføre bygge- og anlægsopgaver for yderligere ,00 kr. finansieret via lån fra puljer oprettet som led i Finanslovaftalen Beløbet på ,00 kr. vil kun blive anvendt, hvis Beløbet finansierer aktiviteter som indgår i investerings- planen for 2010 og projekterne bliver gennemført i 2010. Det kræver en politisk proces i fagudvalgene, førend vi ved om beløbet bliver anvendt.

8 Investeringsplan 2010 I I 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Teknik og miljø
11.075 11.575 24.880 Vedl. Kommunale bygninger 8.000 Restaurering af vandløb 500 Pulje til trafikhandlingsplan 1.025 Sideudvidelse Værløsevej 1.297 Kulturstrøg Østervejs forlængelse 4.320 Færdiggørelse Stadionvej 5.125 Færdiggørelse Energivej 2.563 Etablering af cykelstier 2.050 I

9 Investeringsplan 2010 I 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Uddannelse 29.574
35.615 50.000 Etablering af 10. klasse 4.984 Kommunikationslinjer til skolerne 800 IT til folkeskolerne 615 Renovering af Bavneskolen 7.175 Ny skole, Søndermarken 15.000 35.000 Fusion, Tandhjulet og Spjellerup 1.000

10 Investeringsplan 2010 I 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Børn og familie
4.000 2.000 16.476 3.000 Nyt klubtilbud i Haslev 10.476 Forbedring af legepladser 1.000 Ny integreret daginstitution i Spjellerup Gæstehuse i dagplejen Modtagekøkkener Erhverv og kultur -3.570 Salg af boldbaner i Kongsted

11 Investeringsplan 2010 I 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Økonomi 27.187
3.600 7.500 5.000 Etablering af 2 brandstationer 2.100 Etablering af energifond Salg af gl. døgnboliger -6.000 Byggemodning af erhvervsgrunde 17.087 Færdiggørelse af byggemodninger 2.500 Plan- agenda 21 – strategi 500

12 Investeringsplan 2010 I 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Omsorg 6.000
6.000 9.480 -1.682 Plejeboliger (projekt 1) Boliger til handicappede Boliger til psykisk syge Social og sundhed 12.500 Produktionskøkken 7.500 Hjælpemidler 5.000

13 Anvendelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2010
Anvendelse af midler afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2010 Udskiftning af tagkonstruktion på Rollingen kr ,00 Skimmelsvamprenovering af tagkonstruktion på Karise Skole kr ,00 Ny tagkonstruktion Faxe Bibliotek kr ,00 Udskiftning af tagbelægning Dalby Fritidsklub kr ,00 Nordstjernen kr ,00 Førslev Børnehave kr ,00

14 Anvendelse af puljemidler
Hvis det bliver besluttet at anvende de ,00 kr. som vi kan låne fra regeringens puljer vil de blive anvendt på følgende projekter: Nyt tag på Faxe Bibliotek kr ,00 Dagpasningsområdet: kr ,00 Nyt tag på Fritidsklubben Rollingen og Førslev Børnehus Bedre køkkenfaciliteter i en række daginstitutioner Ny løsning i Faxe Ldp. vedr. Børnehuset Gartnerhaven Udbygning af Heeringvej/Bavnestræde samt en række andre vejprojekter kr ,00 Etablering af servicearealer i tilknytning til de nye plejeboliger i Haslev by kr ,00 Etablering af kommunalt arkiv kr ,00 Renovering af fodboldbaner kr ,00

15 Ny skole Den 10 . februar 2010 er der indrykket bekendtgørelse i EU - tidende, om prækvalifikation til deltagelse i projektkonkurrencen. Frist for modtagelse af ansøgning om deltagelse er 22. marts 2010. Herefter udvælges 5 ansøgere til deltagelse i projektkonkurrencen. Der påregnes udpeget en vinder primo september 2010. Herefter udarbejder det vindende team det egentlige projekt. Byggearbejdet udføres i storentrepriser - efter en prækvalifikationsrunde og udbud af entrepriserne Byggestart: 8. juni 2010 Afslutning af byggeopgaven: 1. maj 2013

16 Cykelsti langs Bråbyvej
Budget på ca ,00 kr. Forventes udbudt i marts 2010. Udbudsform er ikke besluttet.

17 Sølvagergård II Færdiggørelse af byggemodningen i Faxe
Budget på ,00 kr. Forventes udbudt i marts 2010 Begrænset udbud

18 Kongstedgård Færdiggørelse af byggemodningen i Rønnede
Budget på ,00 kr. Forventes udbudt i marts 2010 Begrænset udbud

19 Tilbudsloven Grundlaget for tilbudsloven og eu-udbudsreglerne er, at udbyder skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Derfor skal kommunen ifølge loven invitere tilbudsgivere udenfor lokalområdet og variere kredsen af tilbudsgivere.

20 Tilbudsloven Ved bygge- og anlægsopgaver under
,00 kr. kan udbyder frit vælge mellem følgende former for udbud offentlig licitation begrænset licitation indbudt licitation underhåndsbud under visse betingelser

21 Tilbudsloven Offentlig licitation
Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds (elektronisk eller annonce i pressen) Begrænset licitation Ved begrænset licitation rettes opfordringen til en ubestemt kreds, der kan blive indbudt til at give endeligt tilbud, hvis de i prækvalifikationsrunde kan dokumentere forskellige krav bl.a.vedrørende økonomisk og teknisk formåen Indbudt licitation Ved indbudt licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem man ønsker tilbud.

22 Tilbudsloven Underhåndsbud
For opgaver på under ,00 kr. kan der indhentes tilbud på en konkret opgave, hos dem man beder om at give tilbud. For opgaver på over kr., skal der indhentes minimum to underhåndsbud. Der kan på samme opgave indhentes indtil tre underhåndsbud.  Der kan indhentes et fjerde underhåndsbud, hvis det hentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.

23 Tilbudsloven Udbyder skal ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren sørge for, der ikke sker forskelsbehandling af tilbudsgiverne og at udvælgelsen sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier,

24 Tilbudsloven Udbyder kan vælge tilbudsgiver ud fra Den laveste pris
Eller Det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra forskellige kriterier som f.eks.: kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, Arkitektur og funktion.

25 Faxe Kommunes praksis I Faxe Kommune følger vi loven og dens
principper ved udførelse af alle opgaver. Der indhentes derfor også tilbud fra mere end en tilbudsgiver på de mange opgaver til under ,00 kr. Der er ikke fastsat en nedre grænse for, hvornår vi kun indhenter tilbud fra 1 tilbudsgiver.

26 Faxe Kommunes praksis Faxe Kommune laver som udgangspunkt selv
projektet for de opgaver, der indhentes tilbud på. I disse tilfælde vælger Faxe Kommune tilbudsgiver ud fra den laveste pris.

27 Faxe Kommunes praksis Udvendig vedligeholdelse
Teknik- og Miljø har overtaget ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af vores bygninger bygninger gennemgås for at finde ud af, hvilke opgaver der skal løftes samlet på bygninger. Planen er at udbyde opgavetyper (som f.eks. malerarbejdet) sammen for flere bygninger.

28 Vare & tjenesteydelser
Indkøbsenheden Vare & tjenesteydelser

29 Primære opgaver Centrale aftaler Koordinering af indkøb Rådgivning
Koordinering i forhold til samarbejdspartnere (K17, SKI og Staten)

30 Lovgivning Offentligt indkøb er underlagt forskellige lovgivninger.
Udbudsdirektivet Tilbudsloven Kontroldirektivet Tærskelværdier: Annonceringspligt (kr ,-) Udbudspligt (pt. kr ,-)

31 Besparelser Faxe Kommune skal i 2010 spare ,- på indkøb af vare og tjenesteydelser. Indkøbsenheden er derfor i gang med at skabe et overblik over kommunens samlede indkøb, og efterfølgende udarbejde en handlingsplan. Indkøbsanalyse Handlingsplan

32 Besparelser Umiddelbart lyder det overkommeligt Besparelse 9 millioner
Nuværende indkøb millioner - Svarende til en besparelse på 3,5-4,5% Men vi kan ikke nå at udbyde for ca. 250 millioner på ét år!

33 Besparelser Mere realistisk……
Konkurrenceudsætter for ca millioner i 2010 Besparelse på 9 millioner - Svarende til en besparelse på 30-36% Det kræver dog at vi benytter os af samtlige muligheder (K17, SKI, Staten)

34 Information Annoncering af udbudsforretninger. EU udbud, i EF tidende
Nationale udbud, på et offentligt tilgængeligt sted Men vi gør mere end det……

35 Faxe Kommunes hjemmeside

36 Faxe Kommunes hjemmeside

37 Faxe Kommunes hjemmeside

38 Faxe Kommunes hjemmeside

39 Udbud Igangværende udbud:
Aktivitetsudstyr; legetøj, beskæftigelsesmaterialer, sportsmaterialer mv. (EU udbud) Genbrugshjælpemidler, depot, logistik og indkøb (EU udbud) Stomi og inkontinens (EU udbud) Sygeplejeartikler (EU udbud)

40 Kommende udbud Følgende udbud er under udarbejdelse:
Videoovervågning (Nationalt udbud) Voksen bleer (EU udbud) Fibernet Ortopædisk fodtøj

41 Udbud i støbeskeen Følgende udbud er på listen, men afventer en endelig udbudsplan: Inventar (kontor- og skolemøbler) Kontormaterialer (kontorartikler, kopipapir, skolematerialer, toner & blækpatroner) AV udstyr herunder interaktive tavler Vejsalt Skolebiblioteksbøger Vikarydelser

42 Udbud i støbeskeen Følgende udbud er på listen, men afventer en endelig udbudsplan: Kaffe Brystproteser, fodpleje og tandproteser Køretøjer Rengøringsmidler og -artikler Grafiske ydelser El artikler Tolkebistand

43 Processen Udbudsforretninger gennemført af indkøbsenheden, vil som udgangspunkt følge den samme proces. Interessentanalyse Arbejdsgruppe Analyse Udbudsmateriale Annoncering

44 Udbudsplan Planen for udbud af vare og tjenesteydelser forventes besluttet i marts og vil efterfølgende være at finde på Faxe Kommunes hjemmeside under ”Indkøb og udbud”

45 Spørgsmål

46 Snerydning Vores nuværende aftale udløber 15. april 2010.
Byrådet har besluttet besparelser på vintertjeneste. Derfor skal der udarbejdes nyt vinterregulativ. Når dette er udarbejdet vil opgaven blive udbudt (forår/sommer 2010)


Download ppt "Indkøb og udbud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google