Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt
Formål: At udvikle nye samarbejds modeller, metoder og værktøjer mellem de 14 partnere for at øge antallet af unge der gennemfører en uddannelse. At få et nyt og grundigere kendskab til målgruppen via en kvalitativ og kvantitativ analyse. At udvikle og afprøve et eller flere nye typer ungeforløb med afsæt i det nyerhvervede kendskab til målgruppen. Metodeudviklingsarbejdet står på to ben Det forpligtende samarbejde mellem konsortiepartneren – at skabe en sammenhæng og koordineret indsats på tværs af de deltagende institutioner Ungeforløb hvor den metodiske tilgang til målgruppen er baseret på Appreciative Inquiery ( AI )som på dansk oversættes til ” den anerkendende tilgang”.

2 Faktuelle data: Tishorisont: fra nov. 2011 til dec. 2012
Målgruppe: 180 unge ml. 18 og 30 år uden kompetencegivende uddannelse. 10-12 ungeforløb a 10 ugers varighed på 3 forskellige lokaliteter. Budget 10 mill. heraf 5.mill med finasiering fra partnerkredsen. Projektholder Thisted kommune Projektleder Sanne Bach, Centerchef Thy Uddannelsescenter. Kompetenceudvikling på tværs af de 14 forskellige projektpartnere for 84 medarbejdere. Der er afsat 5 dage pr. medarbejder. Projektdeltagerer: EUC Nordvest, SOSU Thisted, Thy Mors HF og VUC,VUC Nordjylland, Sprogcenter Thisted, Thy Produktionsskole, Morsø Produktionsskole, Produktionsskolerne Midtvensyssel, Jobcenter Jammerbugt, Jobcenter Mors, Jobcenter Thisted, UU Thy, UU Mors, UU Vendsyssel Øst – Vest.

3 Projektets konstruktion

4 Projektets faser og hovedaktiviteter Fase 0
Afklaringsfasen For evaluering Projektmodning Projektkvalificering Projektmotivation Projektmobilisering Projektberedskab Projektejerskab Projektorganisation Delresultat ” Puls - parathed og partnerskab” En minianalyse og klargøring af vilkår og pejlemærker for den fælles faseinddelte indsats blandt partnerne. Resultat: Vilje og evne til at finde nye fælles metoder . Løfte en udfordring i et partnerskab. Opbakning til projektets ide- tilsagn om timer og deltagelse. STRATEGIOPLÆG Fælles billede af indsatsen.

5 Projektets faser og hovedaktiviteter Fase 1
Handlefasen Ansættelse af 3 koordinatorer Udvikling af ungeforløb Målgruppeanalyse ( CABI) og udvikling af dialogværktøj Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for 84 medarbejdere på 3 niveauer på tværs af fagligheder, institutioner, kommuner. Etablering af lokale partnerskabsnetværk og virksomhedsnetværk Delresultat Landkort – synliggørelse af fælles resurser Påbegyndt at udvikle værktøjer til fælles sprog m.m. Forsøg med ungeforløb og visitation. Ungerejsen Partnerskabsdage Website - nyhedsbreve

6 Implementering / evaluering og forankring Fase 2 og 3
Forankringen er startet ( Thy Mors uddannelsesråds vision) Evaluering og forankring er parallelle processer ( udvikling i driften) Lærings og udviklingsspiral CABI som formidler Fokus på tiden efter 2012 Projektejerskabet afdækket under for revalueringsfasen og indgår i Minianalysen. Etablering af lokale partnerskabsgrupper i de 3 kommuner. Kompetenceudvikling og partnerskabsdage( møder på tværs af kommuner og fagligheder). ”Vi bygger bro mens vi går på den”

7 Dilemmaer Bemanding og tidsperspektiv.
20 tms projektledelse og 20 tms administration er en udfordring. Projektets design og opbygning – mange partnere – horisontalt og vertikalt projekt samtidigt er en udfordring. Tidspres i forhold til at udvikle samarbejde som jo tager den tid det tager at få etableret relationer er en udfordring. Uklarhed omkring beslutningsprocesser – hvem kan beslutte hvad koordinatorer – vejledere – projektleder m.m. ( krydspres) NYT og uprøvet projekt – pionerarbejde blandt aktører / leverandører KL – CABI - koordinatorerne Skal starte med at fremstille værktøjerne som kan skabe scenarierne for leverandørerne nyskabende i alle faser 14 partnere initierer ikke nye samarbejdsmodeller af sig selv – fare for ”statisk elektricitet” – fælles retning og drøftelse af højere formål påkrævet: Hvorfor skal Thisted Morsø og Jammerbugt kommune udvikle ungeindsatsen i den kommende 5 år? Hvad er formålet og ambitionsniveauet og potentialet set fra ledelsesniveauet? Fra skriv til strategisk indsats for at løfte niveauet for udviklingen af kendte og kommende tiltag kræver tid og kvalificeringsfase. Gen overvejelser omkring hvilke primære og sekundære målgrupper er relevante ud fra virkeligheden giver udfordringer i forhold til budget m.m. Hvad betyder de forudgående svar for organisering, tilrettelæggelse og perspektivering af projektet?

8 Mental konstruktion Koordinator UNG 10 ugers forløb 24/7 Prod. skole
Skifte sporet EUC Koordinator UNG VUC UU Basen 24/7 Job-center 10 ugers forløb

9 Partnerskabsdage

10 Parkourforløb

11 Perspektiver Projektet kan være løftestang for flere igangværende og kommende initiativer for unge helhedsorienteret langsigtet og i en bredere kontekst end blot uddannelse og arbejde ( jvf. nyt regeringsgrundlag) Bedre udnyttelse af ressourcerne i samspillet mellem de forskellige miljøer og netværk – nye velfærdsalliancer. Input til ny organiseringsmodel med et forankringspunkt der fremmer videndeling mellem nationalt – regionalt og lokalt niveau og fremmer mangfoldighedsledelse på tværs og forener drift og udvikling.


Download ppt "UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google